Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 17 Mai 2017 17:52

Leg?nare de suflet-G.Voica-C.& D. Ioni?escuO fireasc? dragoste fa?? de cuvântul scris, fa?? de Istoria Neamului Românesc ?i a „Ora?ului Domniei Mele, Râmnic", face ca autorii - medicul oftalmolog Constantin Ioni?escu, prof. emerit George Voica ?i prof. Daniela Ioni?escu s? bat? din nou la u?a spiritelor care simt ?i gândesc române?te, aducându-le prin cartea „Leg?nare de suflet, la Râmnic", un val de date ?i teorii orizontice, cu multiple elemente de noutate. Meritul demersului editorial const? în aceea c? aduce la suprafa?? o seam? de detalii importante, r?mase pân? acum în adormire ?i obscuritate, dar de o însemn?tate de necontestat pentru istoria locului ?i a acestui neam. F?r? doar ?i poate, avem în fa?? un demers ce vorbe?te despre devotamentul prin care, în pofida globaliz?rii agresive ?i a ?tergerii istoriei din memoria colectiv?, autorii între?in focul spiritului na?ional. În paginile volumului ne întâlnim cu „Istorie roman? în ?ara Lovi?tei", cu „Primul voievod conduc?tor de forma?iune statal?, pre numele s?u Nicolae Basarab, premerg?tor al imperiului vlaho-bulgar (1113-1128)", p??im al?turi de autori „Pe urmele istoriei ??rii Lovi?tei, domnitorului Basarab I ?i a tat?lui s?u, Thocomerius". Lu?m cuno?tin?? despre „Reprezentarea grafic? a simbolurilor descoperite pe piatra de la Tite?ti-Vâlcea", printre acestea aflându-se ?i „simbolul ordinului Cavalerilor Templieri", despre „Râmnicul voievodal dintotdeauna", unul dintre leag?nele sufletului românesc, despre, despre „Flamurile ??rii Române?ti" ?i „Nestematele t?râmurilor vâlcene". Ne vom întâlni cu „Mircea cel B?trân - „principe, între cre?tini, cel mai viteaz ?i cel mai ager", ca finalul c?r?ii s? cad?, ca o cortin? apoteotic?, pe celebra întrebare din romanul lui Henryk Sienkiewicz: „Quo vadis, Domine?!".

Cartea se personific? printr-o form? original? ?i unic? de evocare a trecutului istoric, prezentat? prin intermediul unei galerii de figuri marcante ale veacurilor apuse, iar ideile, constat?rile, descoperirile, cercet?rile ?i opiniile personale ale autorilor vin s? completeze unele vechi teorii - acceptate sau nu -, unele, discutabile, dar cu incontestabilul merit al provoc?rii cercet?rii istorice de specialitate, marcând sus?inerea ?i cre?terea registrului de informa?ii. Aplecarea autorilor spre detaliile mai pu?in ?tiute ale istoriei, efortul voluntar al pa?ilor spre documentare, sunt meritorii ?i de apreciat. Dr Constantin Ioni?escu, prof. emerit George Voica ?i prof. Daniela Ioni?escu adaug?, negre?it, istoriografiei na?ionale, noi ?i pre?ioase file din neostoita lor vrednicie c?rtur?reasc?, spiritual? ?i patriotic?.

F?r? preten?ia arog?rii cercet?rii profesioniste, neobosi?ii c?ut?tori de artefacte ?i alte dovezi palpabile ale trecerii anilor peste meleagurile cet??ilor Olteniei de sub munte, motiveaz? bucuria „beneficiarului" - cititorul de carte scris?, specie pe cale de dispari?ie în epoca internetului -, de a avea în biblioteca personal? acest „cronograf" consistent de eviden?iere a unor informa?ii istorice, preg?tite s? supravie?uiasc? în vreme, cu ecou binevenit ?i meritat celor „La to?i de fa?? ?i viitori...". Rezonan?a original? ?i revigorant?, uneori chiar ?ocant?, a expunerii îi acord? c?r?ii de fa?? ?ansa penetr?rii indubitabile în lumea vremurilor vitrege pe care le parcurgem, dar ?i posibilitatea de a readuce Istoria Românilor în vadul ei normal ?i firesc, f?r? rollerisme, lucianboisme, scamatorii deformatoare ?i falsuri netrebnice.

Este, în genere de notat, modul cum autorii au perceput ?i consemnat Istoria, nu numai cea a locului sau a Neamului, ci ?i a lumii. Istoria ca dimensiune a existen?ei, care, în ultima instan??, ?ine de un anume orizont de percep?ie ?i acceptare. Imaginea despre t?râmurile istorice, pe care ?i-o construie?te cititorul dup? lectura paginilor c?r?ii, ?ine, mai ales, de perspectiva ?i de tiparul semnifica?iilor enun?ate de c?tre autori, dar ?i de percep?ia pe care propriul con-?tient al cititorului o imprim? valoriz?rii informa?iei. Astfel, autorii legitimeaz?, prin truda lor, combustia interioar? a redescoperirii ?i resuscit?rii unei discipline abandonat? de programele ?colare - „Istoriei Românilor" - ca ?tiin??, educa?ie ?i devenire universal?.

Descoperirile caracteristice epocilor apuse, care domin? universul cognitiv ?i imaginar al autorilor, dar ?i intensitatea ?i vigoarea unor informa?ii unice, sunt cu adev?rat importante ?i emo?ionante. Cu atât mai mult cu cât sunt prezentate de trei distin?i intelectuali de suflet, trei „m?rturisitori" ai Istoriei de lâng? adev?r, nu a celei m?sluite în func?ie de oportunit??ile contemporane. O ?ans? rarisim? pentru „tinerii frumo?i ?i liberi" de a cunoa?te ceea ce nu se pred? nici la ?coal?, nici la protestele din pie?e publice: un crâmpei al obâr?iei Neamului Românesc! Efortul autorilor se înscrie în slujba atest?rii d?inuirii na?iunii române în concertul popoarelor lumii, demers pentru care volumul de fa?? merit? a fi receptat cu aten?ia ?i respectul cuvenit.

footer