Revista Art-emis
Stabilitatea mondial? e scalen? ?i variabil? PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Duminică, 14 Mai 2017 19:34

Emil-Vlad-Ganduri-despre-lume-2017De vreo jum?tate de secol, lumea este ordonat? (atâta cât e) sau destructurat?, cooperant? sau tensionat?, în armonie sau învr?jbit?, pe arm?tura unui triunghi scalen care are ca vârfuri trei centri mondiali de putere: Washington Beijng ?i Moscova. Scalen, adic?, ?tim „de la geometrie", un poligon cu trei l?turi, niciuna egal? cu alt?. Mai mult, un triunghi cu geometrie variabil?, c?ci, în timp, cei trei protagoni?ti se apropie ?i se dep?rteaz?, ca nivel al rela?iilor, iar aceast? sinergie d? relief ?i palpit vie?ii interna?ionale. „Triunghiul strategic" a fost consacrat de clasicul în via?? al politologiei americane Zbigniew Brzezinski, dup? care variantele elaborate, proiectate sau descrise în materie s-au constituit într-o impresionant? (ca volum) literatur?. Contribu?ie româneasc? de ultima ora este ?i cartea „Gânduri despre lume. 2017" (autori: Emil Vlad, Sebastian Oprescu, ?erban Zodian), care ambi?ioneaz? s? sintetizeze mersul actual al lumii, pe problematici ?i pe zone geografice, dar ?i în viziune global?.

Sec?iunea consacrat? „triunghiului strategic" iese din rânduri, în fa??, prin actualitatea ei stringent?, c?ci jocul imprevizibil al pre?edintelui american Trump între China ?i Rusia îi nedumere?te chiar ?i pe cei mai exersa?i politologi. Istoria mai recent? a acestei trilaterale, rememorat? în carte, îi poate îns? ajut?, prin câteva constante verificate în timp.

China ?i Rusia propun, împreun?, un model de rela?ie alternativ celui occidental. Raporturile lor economice sunt excelente, China fiind, din 2010, principalul partener comercial al Rusiei. Ambele mari puteri, marcate istoric de experien?? regimului comunist, se opun preeminen?ei mondiale a Americii, pledeaz? pentru multipolaritate ?i neimplicarea S.U.A. în crizele din Asia de nord-est (Coreea) ?i sud-est (Marea Chinei de Sud).

Rusia ?i S.U.A. au rela?ii contradictorii - sunt concurente în Europa, Orientul Mijlociu, dar coopereaz? impotrova terorismului Islamic. În Asia, ?i Rusia, ?i S.U.A., ac?ioneaz? pentru extinderea propriiilor zone de influen??.

S.U.A. ?i China se consacr? drept adev?ratele superputeri mondiale ale secolului al XXI-lea, la unii indici China urmând s? surclaseze America, dup? estima?ii chiar occidentale. Deocamdat? îns?, S.U.A. au un P.I.B. de 17,5 trilioane dolari, iar China de 7 trilioane (în 2014). America este, de departe, ?i cea mai mare putere militar? a lumii. Rivalitatea ?i complementaritatea economic? americano-chinez? sunt, ?i ele, tot mai evidente - ?i mai de neevitat - dar asupra acestui aspect cartea se opre?te mai pu?in. În compensa?ie, reamintim o spus? memorabil? a lui Salvador Dali, ?i ea veche de vreo 50 de ani: America ?i China comunist? nu au cum s? nu în?eleag?, e vorba de cel mai mare consumator ?i cel mai mare produc?tor ai lumii.

În materie de securitate regional?, dac? jocurile în Europa nu pot fi f?cute f?r? americani ?i ru?i, în Asia dominan?i sunt aceia?i omniprezen?i americani, dar tot mai influen?i devin ?i chinezii. Altfel spus, în timp ce America se confirm? ca singura superputere global?, acest statut a fost pierdut de Moscova prin destr?marea U.R.S.S. ?i nu a fost înc? ob?inut de Beijing, care este îns? ferm hot?rât s?-l aib?.

Un postament pe trei piloni este mai stabil decât unul pe un singur sau doi piloni, dar pe patru puncte de sprijin temelia câ?tig? considerabil în stabilitate. Al patrulea a?teptat, Uniunea European?, chinuit? de propriile migrene, nu are îns? nici timp, nici cele trebuincioase pentru mari jocuri globale. Cartea celor trei politologi români nu omite nici acest „detaliu" (vital pentru România), dup? cum mai tot ce „mi?c?" în lumea asta î?i afl? loc în panoramica analiz?.

footer