Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Grior, Cern?u?i   
Duminică, 12 Februarie 2017 23:17

Ion ChilaruLa 15 februarie 2017, se împlinesc opt decenii de la na?terea lui Ion Chilaru, cunoscut poet al ?inutului nostru, membru al Uniunii Na?ionale a Scriitorilor din Ucraina, fostul redactor-?ef al ziarului regional „Zorile Bucovinei", fost deputat în Consiliul Or??enesc Cern?u?i, activist ob?tesc, „un mare îndr?gostit de lume", cavaler al ordinului „Prietenia Popoarelor", fost membru-fondator al Societ??ii pentru Cultura Româneasc? „Mihai Eminescu" din regiunea Cern?u?i. A venit pe lume în luna lui F?urar, într-un amurg de sear?, când fulgii c?deau ca ni?te stele, îmbr?când frumoasa glie str?bun? în ve?mintele albe ale sincerit??ii. Poetul va scrie mai târziu: „?i ninge iar/ Cu toat? demnitatea/ Peste câmpia/ Tinere?ii mele". ?i-a petrecut copil?ria în miraculoasa Vale a Prutului cu luncile ei de s?lcii plâng?toare, unde-?i g?seau ad?post p?s?rile c?l?toare sosite de la cap?tul lumii, aducând cu ele dorul drumului: „Când se-ntorc din nou cocorii,/ Zorii î?i desfac bujorii". Inima lui ginga?? de copil a fost fermecat? de vraja morilor de ap?, rânduite ca o balad? lâng? malurile istoricului râu, ?i care m?cinau sudoarea ??ranului ?i sufletul lui. Aici asculta cu r?suflarea întret?iat? pove?tile cu Fe?i-Frumo?i ?i Ilene Cosânzene, dep?nate de c?tre p?mântenii s?i, sf?to?i din fire. A primit ca mo?tenire de la bunii p?rin?i: „Un lan de grâu/ ?i-un codru verde,/ ?i-un vânt ??galnic/ Ce se pierde,/ Poteci cu flori/ Prin lunca deas?/ ?i pa?i rostogoli?i/ Prin iarba gras?,/ Un drum de ?ar?/ ?i alei/ Sub bol?ile/ De plopi ?i tei,/ Apoi un vis/ ?i-un cânt de dor". Imaginea locului natal cu iz de busuioc l-a c?l?uzit întotdeauna pe drumurile vie?ii. Poetul va recunoa?te: „Plaiul mi-a dat/ Graiul/ Inimii ?i dorul".

A absolvit ?coala de opt ani din satul Molni?a, raionul Her?a, ?coala medie din Horbova, acela?i raion, Facultatea de Filologie Romano-Germanic? a Universit??ii de Stat din Cern?u?i. Trebuie de men?ionat faptul c? s-a num?rat printre studen?ii români de la acest a?ez?mânt de studii superioare care au semnat o scrisoare adresat? organelor de resort ale ora?ului Cern?u?i, ce con?inea rug?muntea s? i se atribuie str?zii care leag? Pie?ele Central? ?i Teatral? numele Marelui Eminescu. În anul 1959, este numit director al ?colii din localitatea natal?, înr?d?cinând în inimile discipolilor dragostea pentru graiul matern. Dup? ?ase ani, îmbr??i?ând activitatea de jurnalist, „s-a impus publicului din Bucovina ca o personalitate de respira?ie atât na?ional?, cât ?i interna?ional?, deschis? spre zonele de lumin? ale fraternit??ii dintre popoare".

Problematica poeziei lui Ion Chilaru e una major?, ce dezbate teme esen?iale ale existen?ei umane. Iubirea de ?ar?, de oameni îl îndrum? pe poet la verbul papetic, la comunicarea direct?. El vede rosturile poeziei sale în a da glas cuvintelor simple, cuvintelor de toate zilele: „P?mântule, a?a cum e?ti,/ În mine tot mai mândru cre?ti/ ?i spui cuvinte de grâu ?i de dor/ ?i verbul t?u e murmur de izvor,/ ?i spui cuvinte de azi, de viitor/ ?i verbul t?u e traiectorie în zbor". Poetul îmbin? lumea sa l?untric?, exprimarea armonioas? cu lumea înconjur?toare: „Gânduri, gânduri/ ?i iar gânduri/ ?i voi, clipe vii/ De dor,/ Peste câte nop?i/ De-a rândul/ A?i trecut/ Cu mine-n zbor, / Pân? a?i primit/ Conturul/ Roadelor de pe ogoare". Pentru Ion Chilaru patriotismul nu e doar un sentiment civic, ci un mod de existen?? liric?: „Verde, iarb? verde -/ Ba?tin? ?i cânt,/ Verde, iarb? verde -/ Stele ?i p?mânt;/ Verde, iarb? verde -/ Nume de eroi,/ Verde, iarb? verde -/ Secet? ?i ploi,/ Verde, iarb? verde -/ Codrul carpatin,/ Verde, iarb? verde -/ Verdelui m?-nchin;/ Verde, iarb? verde -/ Zbor înaripat,/ Verde, iarb? verde -/ Plai înnobilat".

Poezia lui Ion Chilaru este rodul unui suflet sensibil, nelini?tit, plin de candoare, peste marginile c?ruia se revars? focul dragostei pentru ?inutul natal: „Eu niciodat?/ N-am c?utat/ ?i nu caut/ Lini?tea/ În lini?te-i/ ?i c?utarea-i/ Plin? de tumult". În necrologul din 4 iunie 1994, semnat de colectivul redac?iei ziarului „Zorile Bucovinei", se men?ioneaz?: „Talentul de publicist i-a fost logodit mereu, în realiz?rile cele mai de valoare, cu darul poetic - principala chemare a vie?ii sale. Faptul c? a fost nu un simplu versuitor, ci un poet de voca?ie, un cânt?re? veritabil ?i inspirat îl atest? cele mai rezistente piese din crea?ia sa literar?, poeziile scrise la tensiunea tr?irilor autentice, din îndemnul inimii". Pentru a înve?nici memoria cunoscutului poet, activist ob?tesc ?i om de cultur? al ?inutului nostru, sesiunea a XII-a de legislatura a 5-a a Consiliului Or??enesc a adoptat hot?rârea din 25 ianuarie 2007, ca noua strad? din microraionul „Ro?a" s? poarte denumirea „Ion Chilaru".

Not?: Petru Grior este director al Centrului de Cercet?ri Istorice ?i Culturale din Cern?u?i, membru al Uniunii Na?ionale a Jurnali?tilor din Ucraina.

footer