Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u   
Miercuri, 18 Ianuarie 2017 20:47

Arhivele memoriei vol. IDemocra?ia ca produs al rememor?rii istorice

Evenimentele produse în Republica Moldova pe parcursul celor peste 25 de ani de independen?? probeaz?, cu toat? certitudinea c?, la întrebarea dac? indivizii sau societatea în ansamblu trebuie neap?rat s?-?i rememoreze propriul trecut istoric, partidele de la guvernare au preferat s? dea în permanen?? r?spunsuri confuze, oportuniste ?i duplicitare, pledând de cele mai multe ori pentru „politica uit?rii". Dac? nem?ii, bun?oar?, au r?spuns în chiar primii ani postbelici ?i f?r? echivoc: „Fire?te c? trebuie s? ne amintim!", guvernan?ii din Republica Moldova au preferat „s? aprecieze tradi?iile istorice în raport cu situa?ia actual?". În timp ce Germania a f?cut o munc? de pionierat unic?, deschizând sistematic dosarele poli?iei secrete - ?i nu numai pentru a investiga, ci ?i pentru orice cet??ean care are dosar ?i vrea s?-l cunoasc? -, guvern?rile din Republica Moldova au avizat negativ, în repetate rânduri, proiecte de legi privind accesul la propriul dosar ?i deconspirarea Securit??ii ca poli?ie politic?, pe motivul c? accesul cet??enilor la propriul dosar ?i deconspirarea persoanelor care s-au pus în slujba regimului comunist de ocupa?ie „ar înc?lca principiul stabilit??ii ?i continuit??ii sistemului de drept", iar proiectele respective de lege „contravin intereselor fundamentale ale întregii societ??i".

Urm?rind, în esen??, men?inerea „continuit??ii" între regimul totalitar comunist din perioada sovietic? ?i anii care au urmat de la proclamarea independen?ei Republicii Moldova, „politica uit?rii" promovat? de guvernan?ii de toate culorile ?i nuan?ele politico-ideologice, nu a putut produce alte efecte decât compromiterea valorilor democra?iei ?i principiilor statului de drept. Este în afara oric?ror dubii c? inconsisten?a reformelor politice ?i economice din anii 1991-2017, debusolarea ?i demoralizarea societ??ii, supuse unui grav proces de înstr?inare de reperele sale istorice, morale ?i spirituale, constituie în mare m?sur? consecin?a aceleia?i „politici a uit?rii", din care motiv trebuie s? cedeze neap?rat locul rememor?rii ?i lec?iilor de istorie. În aceast? ordine de idei ?i în contrast pozitiv cu via?a politic? aflat? într-un grav proces de degradare, via?a ?tiin?ific? ?i, în particular, cercetarea istoric? în Republica Moldova în to?i cei peste 25 de ani de la proclamarea independen?ei de stat, a f?cut pa?i esen?iali în direc?ia racord?rii la cele mai actuale ?i importante teme ?i curente istoriografice europene. S-a reu?it nu numai performan?a edit?rii unor originale monografii, culegeri ?i sinteze de istorie na?ional?, ci ?i ini?ierea unor noi direc?ii de cercetare, conducând la tratarea în profunzime ?i multiaspectual? a unor teme anterior ignorate sau tabuizate. Astfel, pornind de la considerentul c? studierea trecutului totalitar are implica?ii fundamentale în societ??ile aflate în proces de democratizare ?i integrare european?, precum ?i de la faptul c? insuficien?a abord?rilor ?tiin?ifice sistematice ale memoriei victimelor regimului totalitar, pe parcursul celor peste dou? decenii ?i jum?tate de independen??, a fost determinat? inclusiv de statutul lor în spa?iul public, adesea marginalizat ?i insuficient sau neadecvat institu?ionalizat, un grup de cercet?tori din cadrul Universit??ii de Stat din Moldova condus de c?tre distinsul profesor universitar dr. hab. Anatol Petrencu, a ini?iat, în premier? în Republica Moldova, realizarea unui complex de cercet?ri interdisciplinare ale memoriei supravie?uitorilor regimului totalitar comunist cu genericul „Recuperarea ?i valorificarea istoric? a memoriei victimelor regimului totalitar comunist din R.S.S. Moldoveneasc? în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953".

Un prim rezultat al implement?rii respectivului Program de stat, preconizat pentru perioada anilor 2015-2018, ?i-a g?sit expresia în editarea recent? a primelor dou? volume de memorii, documente ?i studii de caz, ap?rute în colec?ia „Arhivele Memoriei"[1]. A?a cum explic? editorii celor dou? volume ale „Arhivelor Memoriei" (conf. univ. dr. Ludmila D. Cojocaru, dr. Elena Postic?), Programul de stat „Recuperarea ?i valorificarea istoric? a memoriei victimelor regimului totalitar comunist din R.S.S. Moldoveneasc? în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953" preconizeaz? desf??urarea unui plan de activit??i, menite s? stimuleze procesele de democratizare a societ??ii prin reflec?ii, interpret?ri ?i Arhivele memoriei vol. IIconcluzii privind perioada puterii sovietice în Basarabia, s? încurajeze ?i s? faciliteze accesul ?i comunicarea la nivel public cu persoanele („comunit??ile memoriei") anterior discriminate de regimul totalitar comunist, pentru a le oferi ast?zi cuvântul, creându-se, astfel, condi?ii pentru valorificarea cuno?tin?elor ?i a experien?ei lor de via??, dar ?i pentru participarea lor activ? la „scrierea" istoriei.

Primul volum al colec?iei „Arhivele Memoriei" cuprinde rezultatele primului an de cercetare din cadrul proiectului amintit, cu 12 studii de caz efectuate în localit??ile din centrul Republicii Moldova, în timp ce volumul doi, realizat de colaboratorii Muzeului Na?ional de Istorie a Moldovei ?i Universit??ii de Stat „B.P. Hasdeu" din Cahul, con?ine 15 studii de caz efectuate în localit??ile din sudul Republicii Moldova. Volumul al doilea readuce, de asemenea, în spa?iul public ?ase studii de caz con?inând memorii ale supravie?uitorilor deport?rilor sovietice în Basarabia, intrate în fondurile Muzeului Na?ional de Istorie a Moldovei în primii ani de independen?? a Republicii Moldova. Investigate prin metoda istoriei orale, statutul de document istoric al studiilor de caz este asigurat de metodologia riguros elaborat? în cercet?rile recente ale memoriei ?i traumei post-totalitare, în special, prin aplicarea conceptelor „regim al memoriei", „cultura memoriei" ?i „comunit??i ale memoriei", precum ?i a celor de „memorie colectiv?" ?i „cadre sociale ale memoriei", „locuri ale memoriei", „travaliul memoriei" ?i „trauma cultural?". A?a cum pe bun? dreptate afirm? editorii celor dou? volume prezentate, în cazul Republicii Moldova, memoria ?i trauma produs? de perioada sovietic? nu a fost înc? pe deplin con?tientizat? ?i asumat? de toate grupurile ?i categoriile sociale, atitudinile în aceast? privin?? variind de la caz la caz, în func?ie de preferin?ele ?i op?iunile ideologice. Din care considerent, cercet?rile memoriei colective sunt imperios necesare pentru cunoa?terea complex? a fenomenului într-o societate în care statul î?i arogase odinioar? monopolul asupra adev?rului, iar „mo?tenirea" istoriografiei din perioada sovietic? era, ?i mai r?mâne uneori, dominat? ?i instrumentalizat? de mitologiile politice.

Având ca obiectiv expres informarea obiectiv? ?i multilateral? a societ??ii privind adev?rul despre regimul comunist totalitar din istoria sa, astfel încât genera?iile n?scute în perioada postcomunist? s? cunoasc? esen?a totalitar? a regimului comunist ?i s? nu mai admit? instaurarea unor regimuri similare pe viitor, proiectul „Recuperarea ?i valorificarea istoric? a memoriei victimelor regimului totalitar comunist din R.S.S. Moldoveneasc? în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953" î?i probeaz? deosebita actualitate ?i importan?? inclusiv prin reafirmarea locului ?i rolului rememor?rii ?i lec?iilor de istorie. Deoarece, precum bine se ?tie, rea?ezarea material? ?i politic? a societ??ii este posibil? doar ca o consecin?? a reformei morale a acesteia, iar un neam rezist? ?i supravie?uie?te în istorie, în primul rând, prin credin?? ?i spirit, ?i abia în ultim? instan?? prin civiliza?ie material?.

---------------------------------------------
[1] Arhivele memoriei: Recuperarea ?i valorificarea istoric? a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietic? Socialist? Moldoveneasc?: Memorii. Documente. Studii de caz / Academia de ?tiin?e a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova; ed.: Ludmila D. Cojocaru; secretar ?t.: Virgiliu Bîrl?deanu.- Vol. 1, Tom 1: Cercet?ri realizate în localit??ile din centrul Republicii Moldova.- 336p.; Vol. 2: Cercet?ri realizate în localit??ile din sudul Republicii Moldova.- 336p.- Chi?in?u, Editura Balacron, 2016.

footer