Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Valentina Lupu   
Miercuri, 11 Ianuarie 2017 13:17

Nicoleta Marinescu-Provocari in zodia cartiiBibliotecar: ocupa?iune ?tiin?ific? ?i literar?, este defini?ia pe care o d?dea acestei nobile profesii marele Eminescu, el însu?i practicând-o în dou? rânduri ?i consacrându-i unele din cele mai importante realiz?ri ale sale ca fondator a limbii literare moderne, pentru c? a îmbog??it-o cu structuri lingvistice noi, culegând din „limba veche ?i în?eleapt?" adev?rate perle stilistice, realizând astfel o adev?rat? hain? a cuget?rii române?ti dup? cum aprecia Titu Maiorescu. Aceast? ocupa?ie ?tiin?ific? ?i literar? avea s? pasioneze pân? la devo?iune personalit??i ale culturii noastre, mai ales în epoca când cartea avea circula?ie ?i constituia o mândrie personal? ?i institu?ional?. Ca în toate domeniile, progresul tehnic, civiliza?ia în ansamblul ei ca rezultat al culturii practice, va determina schimb?ri ?i prefaceri radicale ?i în biblioteconomie, pentru c? noul, promovat de carte, înainteaz? impetuos, cerând prefaceri ?i adapt?ri permanente. Iat? zona în care se înscrie o carte scris? de un profesionist al lucrului cu cartea întitulat? „Provoc?ri în zodia c?r?ii". Sugestiv titlu, pentru c? doamna Nicoleta Marinescu, autoarea acestor „provoc?ri", n?scut? parc? sub influen?a acestei zodii, ni se prezint? ca o adev?rat? protagonist? în vâltoarea noului care cuprinde ?i aceast? zon? în care, aparent, nu s-ar putea întâmpla nimic. Cu o solid? educa?ie intelectual? din familie, autoarea face un cult pentru carte înc? de la vârst? fraged? a?a încât, dup? absolvirea Facult??ii de Filologie, evolu?ia ei profesional? pare predestinat? acestei profesii. Este emo?ionant? c?ldura cu care vorbe?te despre carte ?i despre drumul pe care îl parcurge în devenirea ei pe drumul transform?rilor impuse de realit??ile lumii moderne.

Evoc?rile, când nostalgice, când patetice dar p?trunse de avalan?a înnoirilor, se împletesc atât de strâns cu istoria personal? încât cu greu faci distinc?ia necesar? bibliotecar - carte. Fire curioas? ?i întreprinz?toare, domnia sa - de?i licen?iat? în drept - nu vede nicio dram? în faptul c? va lucra într-o bibliotec? cooperatist?, ba din contra, se va înrola plenar într-o zon? pe care o prive?te admirativ pentru rolul pe care cartea îl juca în formarea omului de atunci, fie el ucenic, muncitor sau intelectual. ?i are dreptate. Ca tr?itor al acelor vremuri, pot spune c? biblioteca ?i cartea în general acoperea o zon? important? în cultura individual? ?i formarea omului. Investi?ia în cultur? ?i în carte era o prioritate a vremurilor ?i nimeni (decât doar snobii ?i r?uvoitorii) nu poate contesta asta. Sunt detalii pe care autoarea le subliniaz? cu apreciere nostalgic? pentru c?, pe drept cuvânt, se poate spune c? niciodat? acest popor nu a atins un nivel atât de înalt de cultur? ca în acea perioad?. Pentru c? mai ales bibliotecile, ca institu?ii, erau focare de cultur?, adev?rate centre în jurul c?rora gravita actul de cultur?.

Numeroasele personalit??i pe care le descrie - majoritatea de nivel na?ional - maniera lor de lucru, diziden?a acoperit? ?i duplicitatea acceptat? ca disimulare, erau arme pe care cei care manipulau actul de cultur? le foloseau copios. Este epoca în care se formeaz? acele deprinderi lucrative pe care autoarea ?i le însu?e?te cu interes ?i d?ruire, pentru c? ele vor deveni mai târziu baza în abordarea noului. Adev?ratele provoc?ri vor veni îns? dup? 1990, când revolu?ia a desfiin?at practic o zon? care func?iona foarte bine (cea a culturii ?i a c?r?ii), deschizând larg calea orgoliilor, imposturii, arogan?ei, comodit??ii, spiritului de clan, toate la un loc constituindu-se în adev?rate piedici în calea valorii, onestit??ii, promov?rii noului într-un domeniu care efectiv se pr?bu?ea. În noua pozi?ie de bibliotecar la Biblioteca central? Unuversitar? Mihai Eminescu din Ia?i, se va înscrie viguros pe drumul moderniz?rii muncii cu cartea, profitând de deschiderea european? în care propria experien?? se va îmbina armonios cu noile tendin?e ale infodocument?rii. Drum greu îns?, pres?rat cu adversit??i, adev?rate obstacole în fa?a unei viziuni creatoare, dar care vor forja acel caracter impetuos ?i vertical în fiin?a delicat? a unui iubitor de carte. Dincolo de toate îns?, autoarea g?se?te un refugiu, incomod ?i greu de abordat pentru cei mai mul?i. Acest refugiu va fi studiul, cercetarea ?i scrisul. A?a aveau s? capete contur cele peste 60 de lucr?ri de specialitate în domeniu publicate în diverse reviste române?ti ?i str?ine, a?a cap?t? contur cele 14 c?r?i publicate, în sfâr?it, a?a cap?t? contur cea de a 15-a carte pe care ne-o ofer? cu generozitate ast?zi.

Scris? într-un ritm alert, impregnat? de patetism, nostalgie ?i voca?ie profesional?, cartea se prezint? ca o fresc? a activit??ii ?i evolu?iei într-un domeniu în care valorile, competen?ele ?i realiz?rile nu lipsesc, dar nici adversit??ile care stingheresc în egal? m?sur? dezvolt?rile individuale ?i colective. Pentru profesioni?ti ?i îndeosebi pentru tinerii dornici de a-?i croi destinul în „zodia c?r?ii", cartea Nicoletei Marinescu se poate constitui într-un ghid util prin multitudinea informa?iilor pe care le con?ine, dar ?i într-un tablou sugestiv pentru frumuse?ea profesiei de bibliotecar, f?r? a ocoli ?i avatarurile inerente generate mai ales de orgolii m?runte. Mai mult, cartea demonstreaz? c? profesia de bibliotecar este cu adev?rat „?tiin?ific? ?i literar?" a?a cum o considera arheul culturii noastre. Dar poate cel mai important lucru pe care îl degaj? este optimismul ?i perseveren?a în realizarea unui ideal, pe care autoarea, spre satisfac?ia ei, reu?e?te s?-l ating?. Ca ?i autoarea, mul?i dintre noi au facut eforturi deosebite pentru împlinirea profesional? g?sind resurse ?i sprijin în colectivele de bibliotecari ?i asocia?iile profesionale existente de-a lungul timpului.

footer