Revista Art-emis
Monografia comunei V?leni - Cronica unei istorii de 600 de ani PDF Imprimare Email
  
Duminică, 13 Martie 2016 19:34

Octavian Dumitru - Comuna V?leni„Cunoscând istoria, eroii, tradi?ia, ne facem mai sociabili, mai altrui?ti, mai iubitori de om ?i via??". (Nicolae Iorga)

Sunt uneori momente deosebit de importante în via?a unei comunit??i care se cuvine a fi subliniate ?i tr?ite cu demnitate ?i bucurie. Evenimentul din 6 martie 2016, prilejuit de lansarea monografiei comunei V?leni, este unul din aceste momente care cu siguran?? va marca de o manier? benefic? viitorul acestei str?vechi a?ez?ri române?ti. Începând cu aceast? dat? comuna V?leni cap?t? girul ?i recunoa?terea istoric? pentru cei 600 de ani de existen??, înscriindu-se astfel în rândul comunit??ilor care au pus temeliile de început ale ?inuturilor moldave. Ceea ce s-a întâmplat la V?leni prin lansarea acestei monumentale monografii a locului, a fost unul din acele momente fericite în care, toat? suflarea comunei i-a act de propria istorie consemnat? între coper?ile unei c?r?i, întitulat? simplu „Comuna V?leni, jude?ul Vaslui - oameni ?i locuri" care - coinciden?? - are tot atâtea pagini câ?i ani de existen?? are comuna. Prin aceast? lucrare Octavian Dumitriu - autorul c?r?ii - ofer? comunei V?leni un adev?rat blazon al identit??ii sale.

Apari?ia acestei c?r?i se înscrie în ceea ce marele nostru istoric Nicolae Iorga spunea „Istoria unei na?iuni nu va fi complet? decât atunci când ?i ultimul c?tun va avea consemnat? istoria sa". ?i avea dreptate pentru c?, pân? la urm?, istoria consemneaz? existen?a concret? a fiec?rei comunit??i în ceea ce au ele mai semnificativ - de fapt via?a comunit??ii cu parcursul ei în timp. O carte frumoas?, inteligent alc?tuit?, bogat? în evenimente ?i imagini, croit? parc? pe m?sura vechimii ?i vredniciei oamenilor acestor locuri. Cele 16 capitole ce alc?tuiesc cartea sunt tot atâtea studii în diversele domenii care au marcat evolu?ia comunei; de la a?ezare geografic?, aspecte de toponimie local?, cadru socio-demografic, file de istorie, etnografie ?i folclor, pân? la via?a spiritual?, înv???mânt, activitate cultural-artistic? ?i evolu?ie economic?. Prin con?inutul s?u, monografia profesorului Octavian Dumitriu, apare mai întâi de toate ca o carte document, pentru c? insereaz? în paginile sale date precise privind evolu?ia comunei, cu fluctua?iile ei în timp determinate de contextul geoclimatic, economic, administrativ, socio-politic ?i istoric. În egal? m?sur? consemneaz? întâmpl?ri, fapte, oameni ?i evenimente importante, cu impactul lor asupra comunit??ii ?i de fiecare dat? integrate în contextul mai larg al istoriei na?ionale. Toate evenimentele sunt cercetate cu acribie ?tiin?ific? ?i prezentate cu acurate?ea unui veritabil cronicar, c?ruia nu-i scap? nimic din ceea ce a însemnat parcursul istoric al comunei de-a lungul celor ?ase sute de ani de existen?? atestat? documentar.

Într-un stil narativ impecabil - de?i m?rturise?te cu modestie c? nu are rutina condeiului (realitatea îl contrazice îns?) - autorul realizeaz? pagini de o frumuse?e aparte, mai ales când descrie pitorescul zonei, natura în desf??urarea ei ciclic?, evenimente ?i cu deosebire portrete ale tr?itorilor locului. Aceste descrieri cap?t? un aspect afectiv-emo?ional când se refer? la tradi?ie, obiceiuri, folclor, via?a spiritual? ?i cultural-educativ?, la personalit??i ale locului sau plecate din ba?tina comunei. Deosebit de emo?ionante sunt paginile care evoc? jertfele locuitorilor comunei de-a lungul timpului, pentru ap?rarea gliei str?mo?e?ti ?i consolidarea statului român, începând cu r?zboiul de independen??, trecând prin tragedia primului r?zboi mondial ?i continuând cu enormele sacrificii din cea de a doua conflagra?ie mondial? (Cap. 6, Ani de fr?mânt?ri, pg 107). Dincolo de patetismul justificat al evoc?rilor, este sentimentul de mândrie patriotic? pentru eroii pe care comuna i-a dat patriei, pentru paginile de glorie pe care ace?tia le-au scris cu sângele lor ?i respectul pentru jertfa lor pe care genera?iile în succesiunea lor îl poart?. Printre numero?ii eroi evoca?i în paginile c?r?ii se afl? ?i legendarul erou al plaiurilor vasluiene - Constantin ?urcanu (alias Pene? Curcanul) care în via?a civil? a fost picher al drumului spre Ia?i, drum ce traverseaz? comuna de la un cap?t la altul (pg 111). Te cunosc, eroule - îi va spune Vasile Alecsandri oprindu-se la podul peste Vasluie? la care picherul lucra. Va fi stat la taifas eroul cu poetul care a cântat, ca nimeni altul, vitejia osta?ului român în momentele de r?scruce ale istoriei noastre. Nici momentele de cump?n? din istoria comunei nu au fost ocolite, a?a cum a fost cazul r?scoalei din 1907 (pg 112), în care, prin relatarea sa, autorul se apropie de adev?rul istoric ?i nu de cel consacrat de viziunea socialist? a timpului, sau de cea comunist? de mai târziu. Cei 11.000 de mor?i în r?scoal? au fost de fapt 427. Cel care îndemna la r?zmeri??, era de fapt unul din sutele de agitatori care împânziser? ?ara pentru a o destabiliza prin revolta ??r?neasc?, în timp ce trupele habsburgice ?i ruse?ti, ca ?i a altor vecini hr?p?re?i, st?teau cu arma la picior gata pentru a ne pacifica ?ara. Moment greu pentru ?ar?, generat în principal de abuzurile arenda?ilor, întâmpl?tor evrei, de tipul lui Juster, Cron sau Fischer.

Cele dou? sate: V?leni ?i Moara Domneasc?, cu locuitorii lor - v?lenarii ?i morenii - au p??it împreun? prin istorie, ?i-au construit împreun? destinul ?i tot împreun? au str?puns veacurile. Iat? de ce poate cele mai frumoase pagini sunt dedicate vie?ii spirituale - prin evocarea credin?ei str?mo?e?ti ?i a slujitorilor altarului; folclorului - prin descrierea tradi?iei ?i obiceiurilor locului ?i a oamenilor marcan?i care au contribuit la progresul ?i emanciparea comunei. „Oamenii, foarte gospodari, oameni de lume, deschi?i ?i adesea intransigen?i; serio?i ?i cu valori solide la care nu renun?? u?or, ceea ce face ca r?d?cinile lor aici s? fie adânci ?i viguroase " (pg 400), justificându-?i astfel originea bucovinean? (pg 50). Via?a este descris? a?a cum a fost ea în diferite etape istorice, marcat? îndeosebi de munca grea a câmpului, dar ?i de alte activit??i caracteristice vie?ii rurale. Detaliile de tip gospod?resc, folclorul locului, tradi?iile ?i obiceiurile legate de s?rb?tori ?i evenimente speciale din via?a familiei sau comunit??ii, fac deliciul lecturii, mai ales câ mul?i contemporani ?i str?mo?ii lor se reg?sesc în paginile c?r?ii. Sub acest aspect remarcabil este faptul c? cel mai amplu spa?iu îl ocup? capitolul Etnografie ?i Folclor (87 pagini) în care ne este prezintat un adev?rat tezaur cultural al locului (p 396). Prin aceste descrieri ?i evoc?ri cartea a?eaz? istoria acestor binecuvântate plaiuri în contextul mai larg al culturii ?i istoriei na?ionale.

Nu mai pu?in interesant? este istoria personal? a autorului, la rândul s?u o distins? personalitate care, mai bine de cincizeci de ani, s-a identificat cu via?a comunit??ii (pg 564). Pentru c? însu?i profesorul Octavian Dumitriu este un lupt?tor ?i, de ce nu, chiar un erou care se reg?se?te trup ?i suflet în via?a recent? a comunei. N?scut pe meleagurile bac?ului (Vultureni), autorul î?i va petrece copil?ria în satul Deleni (lâng? M?n?stirea Moreni), a c?rei lume mirific? prinde contur în amintirile sale nostalgice „urcatul prin s?lcii dup? pui de vrabie, p?scutul vitelor (doi boi ?i o vac?) pe coasta de lâng? M?n?stirea Moreni, cu bucata de m?m?lig? care a luat-o la vale ?i ?i?tarii dup? ea când s-a a?ezat la mas?, c?utarea vitelor prin p?durea Buda situat? dincolo de Vlamnic... mersul prin iarb? diminea?a când boabele de rou? înc? mai str?luceau ?i p?durea r?suna de primele ciripeli ale p?s?relelor..." f?ceau parte din via?a obi?nuit? a unui copil de ?ar? care tr?ia din plin chiar ?i bucuria simpl? a jocului cu mingea de cârp?: „parc? v?d ?i acum cum alergam cu picioarele goale ?i cuprin?i de euforia jocului (cu mingea de cârp? n.n.), strigam de parc? toat? lumea ar fi fost numai a noastr?" Frumoas? ?i minunat? era via?a la ?ar? privit? cu ochi de copil! conchide nostalgic autorul (pg 562). Ajuns la V?leni, prin nedeslu?itele c?i ale destinului, avea s? se integreze pentru toat? via?a în comunitatea în care a g?sit locul propice pentru a-?i dezvolta propria voca?ie „Aici la ?ar?, în oaza de lini?te a satului dintre salcâmi am avut mediul prielnic pentru a-mi des?vâr?i preg?tirea profesional?, ?tiin?ific? ?i metodic?... pentru a-mi forma o filosofie moral-poetic? asupra rostului educatorului în via?a rural? ?i învingerea dificult??ilor vie?ii cu vrednicie ?i onoare" (pg 565).

Via?a i-a dovedit unul din cele mai simple adev?ruri; c? nu po?i realiza nimic durabil în via?? ?i profesie dac? nu te integrezi trup ?i suflet locului h?r?zit prin for?a destinului, pentru c?: „pentru mine - spune autorul - preg?tirea intelectual? a fost esen?ial? ?i cred c? drumul ales a fost cel corect ce mi-a permis desf??urarea acelor activit??i compatibile cu starea mea de s?n?tate fiind ?i pe placul - prietenei mele (hemofilia)". ?i apoi - mai zice autorul - „ce-i mai încânt?tor decât s? te treze?ti în dimine?ile de prim?var? ?i var? în acordurile concertului potpuriu atât de frumos ciripit de inimoasa filomel? (privighetoare) care-?i duce via?a printre ramurile nucilor din fundul gr?dinii pe sub care curge lini?tit un pârâia? - pârâul V?leni". ?i din nou „minunat? e via?a la ?ar?!". A? face aici o prim? remarc? legat? în egal? m?sur? de carte ?i de autor. Dincolo de evocarea cronologic? a istoriei comunei, de departe se simte acel sentiment de dragoste, de pre?uire ?i de c?ldur? sufleteasc? pentru tot ceea ce evoc? în paginile c?r?ii. O carte scris? cu sufletul am putea spune, pentru minunatele suflete ale oamenilor acestor locuri, în mijlocul c?rora a tr?it, s-a împlinit ?i a creat.

O a doua remarc? este legat? de îns??i via?a personal? a autorului, în permanen?? amenin?at? de riscul vital a unei boli pe care a mo?tenit-o ?i pe care a învins-o cu stoicism, acceptare ?i în?elepciune, numind-o cu empatie chiar, prietena mea. Drama propriei existen?e o va descrie într-o carte ap?rut? sub titlul „Destinul unui înving?tor", un adev?rat exemplu de urmat pentru oricine p??e?te în via??, cum c?, însu?i destinul poate fi influien?at prin în?elepciune ?i asumare lucid? a realit??ii. În acest context aveam s? ne cunoa?tem. Eu în calitate de medic coordonator al programului na?ional din care f?cea parte, el în calitate de pacient. Dup? apari?ia c?r?ii amintite îmi va spune textual: domnule doctor, eu am tr?it destul, îmi cunosc bine prietena, a?a c? da?i medicamentele ce mi s-ar cuveni celor mai tineri pentru c? ei au via?a în fa??. Gest de înalt? noble?e. Noble?e n?scut? din suferin?? ?i devo?iune, din pasiune ?i în?elepciune. O victorie a spiritului am putea spune f?r? teama de a gre?i. Îns? adev?rata victorie a profesorului Octavian Dumitriu, este monografia închinat? comunei care l-a adoptat. O pagin? de istorie care aduce la lumin? cei ?ase sute de ani de existen?? a acestei a?ez?ri ?i, de ce nu, o pagin? frumoas? care se adaug? istoriei neamului românesc.

footer