Revista Art-emis
Valeriu Dulgheru - o voce care trebuie ascultat? PDF Imprimare Email
Prof. dr. ing. Florin Teodor T?n?sescu   
Miercuri, 10 Februarie 2016 21:21

Valeriu Dulgheru - Basarabia r?stignit?Istoria Moldovei din stânga Prutului ?i cea din dreapta lui, nu pot fi rupte! Acelea?i începuturi, acelea?i tradi?ii de istorie feudal?, aceia?i domni, aceia?i c?rturari ?i culturi, acelea?i tras?turi ale dezvolt?rii moderne. Fiind onorat s? prefa?ez aceast? lucrare, am recitit lucr?ri dragi mie de istorie scrise de marii istorici N. Iorga, A.V. Boldur, A.D. Xenopol, C. Giurescu, I. Bogdan, ref?când cu ochii min?ii trasee ale unei istorii zbuciumate pe care Basarabia, ca parte ras?ritean? ?i de frontier? a Moldovei, a avut-o în întreaga sa istorie, ?int? a „pohtii" mereu „neostoite" a cazacilor, turcilor, polonezilor sau moscalilor - cum spune în al s?u Letopise? al Moldovei Miron Costin - a unei Moldove care, arzând ca o pas?re Phenix, avea t?ria de a rena?te din propriile cenu?e! Cred c? am în?eles de ce autorul a ales ?i titlul dat acestei serii de lucr?ri: „Basarabie r?stignit?" poate cel mai potrivit, întrucât în istoria ??rii ea a fost de multe ori sacrificat?, dar r?stignirea ei, nu poate fi desp?r?it? de înviere, credin?? care se desprinde cu toat? for?a ?i pasiunea în toate eseurile, pe care c?r?ile scrise de Valeriu Dulgheru le cuprind.

Am avut ?ansa de a-l cunoa?te personal pe profesorul dr. habilitat Valeriu Dulgheru, cu ani în urm? când împreun? cu un prieten drag mie - academicianul Sergiu R?d?u?an - participam la un seminar tehnic la Atena. Nu cuno?tin?ele sale temeinice în domeniu m-au impresionat ?i nici mul?imea de proiecte pe care le dezvoltase, ci modul s?u de a gândi, de a judeca ?i m?sura, de a avea la baza unei judec??i pe care o pronun??, argumente fundamentate pe dovezi verificabile, atent ?i cump?tat în a judeca ce se petrece în jurul s?u, mândria faptului c? este fiu al ??rii sale. În timp, voi avea ocazia s? constat c? dragostea sa fa?? de ?ar?, este o tr?s?tur? de baz?.

Seria de volume „Basarabie r?stignit?" a ajuns la cel de al 12-lea volum. Pe multe dintre ele am avut pl?cerea s? le citesc, pe altele le-am g?sit publicate în apreciata revist? publicat? la Chi?in?u ?i citit? cu mult interes la noi: „Literatur? ?i art?". Ideea de a strânge în volume toate aceste interven?ii tratând probleme de mare actualitate în conturarea problemelor ce fr?mânt? ast?zi Moldova în definirea ei, o consider deosebit de inspirat?, ea constituind o cronic? a unor evenimente, oameni ?i fapte, în care autorul ca un cronicar înscrie date pe care istoria le va consemna. Articolelele sale nu sunt „improviza?ii", nu sunt rezultatul unor st?ri emo?ionale! Ele sunt judecate de un inginer, care ?tie c? adev?rul nu rezult? decât din acurate?ea ?i precizia cu care tratezi un subiect! Cu atât mai dificil în demersul s?u, întrucât problemele sociale sunt mult mai complexe ?i p?tima?e, de unde ?i dificultatea ?i aten?ia cu care autorul trateaz? problemele abordate. Documentarea - atunci când î?i propune sa dezbat? o problem? - este solid?, de unde ?i viabilitatea lucrurilor comunicate.

Într-o perioad? pe care o tr?im, agitat? ?i impulsiv?, cu o societate mai pu?in tentat? s? discute cu calm ?i în?elepciune, autorul încearc? s? deschid? ochii cititorului la ce se întâmpl? în jurul s?u, l?sându-i îns? acestuia capacitatea de a decide ce trebuie s? fac? !
În toate articolele sale, autorul pledeaz? pentru adev?rul istoric atr?gând aten?ia c? dac? nu ai istorie, nu ai r?d?cini, nu po?i contura viitorul ?i po?i deveni un dezr?d?cinat, u?or de a-?i pierde identitatea na?ional?, de aici ?i îndemnul s?u de a analiza totul cu calm, de a face ca binele s? triumfe asupra r?ului. Adev?rul - oricât de dureros ar fi el - trebuie spus ?i acest lucru autorul îl face nu doar curajos dar ?i cu mare franche?e, de unde ?i interesul cititorului de a-l în?elege ?i fiind convins, s? ac?ioneze în mod ra?ional. Nu pot încheia rândurile mele f?r? a-i mul?umi Domnului profesor dr. Habilitat Valeriu Dulgheru pentru faptul c?, rugându-m? s?-i scriu o prefa??, mi-a dat ocazia s? recitesc cu mult interes din eseurile sale scrise în celelalte volume ap?rute, convingându-m? c? este o voce care trebuie ascultat?.

footer