Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lector. univ. dr. Galina Martea, Olanda   
Miercuri, 20 Ianuarie 2016 19:16

MarteaGalina art-emis2Luând în considera?ie cuvintele lui Tudor Arghezi „Fiind foarte român, Eminescu este universal", a? spune, c? „universalitatea eminescian? ?i universalitatea operei lui Eminescu este o realitate vie, plin? de valori, ce are la baz? spiritul românesc original". Universalitatea eminescian?, fiind cu r?d?cini române?ti, este lumea cuprinsului prin care poetul a reu?it s? descrie cu mult? pasiune ?i inteligen?? procesele afective, intelectuale, morale ?i voli?ionale ale omului. Respectiv, prin forma universal? a tr?irilor spirituale, Eminescu atinge realitatea care desemneaz? tot ceea ce exist? efectiv prin categoria filozofic? a timpului. Eminescu, fiind spirit din spiritul românesc, prin inteligen?a ?i ideile sale, a promovat cultura neamului românesc, astfel, devenind parte component? a culturii universale. Deci, opera eminescian? corelat? cu cultura universal? ?i vice-versa formeaz? un întreg care este definit prin identitatea universal?. Prin urmare, putem confirma înc? o data, de mii ?i mii de ori, c? Eminescu este identitatea universal? cu opera eminescian? universal?, iar identitatea româneasc? este inima prin care bate spiritul românesc al unui poet de mare valoare universal?. În acest context, marele scriitor român, critic ?i istoric literar, Vladimir Streinu men?iona, c? opera lui Eminescu este „actul de identitate universal? al neamului nostru".

Cuvinte pre?ioase!

Prin personalitatea omului ?i a poetului Eminescu s-a întemeiat un model de crea?ie literar? – poezia original?, care a îmbog??it literatura român? ?i cea universal? la cele mai înalte valori. Valori, care vor fi mereu autentice atât pentru poezia ?i literatura clasic?, cât ?i pentru poezia ?i literatura contemporan?. Astfel, personalitatea poetului Eminescu face parte din personalitatea omului Eminescu, ca identitate individual? ?i social?. Omul-poetul este aceea?i identitate ?i personalitate. Totul se coreleaz? prin defini?ia personalit??ii ?i a identit??ii, ca form? ?i valoare în existen?a uman?. De aceea, este firesc s? corel?m personalitatea Eminescu cu identitatea poetului Eminescu. Prin personalitatea ?i identitatea sa, Eminescu este un simbol prin care poporului român i s-a atribuit cea mai frumoas? imagine în literatura universal?. Domnia Sa va r?mâne ve?nic un rege al poeziei ?i un simbol al crea?iei autentice atât în literatura român?, cât ?i în literatura universal?. Iar pentru genera?ia contemporan?, Eminescu trebuie s? fie acela?i simbol ce reprezint? integritatea ?i bog??ia spiritual? a na?iunii române. Astfel, Eminescu trebuie comemorat la nesfâr?it ca pe cea mai distins? ?i integr? personalitate literar? a poporului român, iar opera eminescian? urmeaz? a fi citit? ?i studiat? de toate genera?iile în cre?tere. Eminescu este ?i va fi pentru totdeauna opera literar? cu un rol aparte în literatura român? ?i universal?, pentru na?iunea român?, popor care ?tie s? determine corect valoarea spiritual? a unui poet. Pentru poporul român de pretutindeni ziua de 15 ianuarie este o zi prin care se s?rbatore?te aniversarea marelui poet Eminescu, ca expresie a culturii na?ionale române?ti, fiind o mândrie na?ional? pentru identitatea eminescian? ?i pentru identitatea universal? a operei eminesciene. Aceast? zi pentru poporul român este o zi nu numai de s?rb?toare, dar ?i o zi a medita?iei despre problemele actuale cu care se confrunt? na?iunea, poporul român din Basarabia ?i to?i românii de pretutindeni; despre factorii ce ?in de reîntregirea poporului român care mai continu? s? existe ca o unic? na?iune, dar separat? în dou? state; despre faptul cum trebuie s? fie construit? identitatea neamului axat? pe valori autentice morale ?i spirituale. Aceasta este o zi de adânc? cugetare centrat? pe valori identitare ?i con?tiin?? na?ional?, procese atât de importante în dezvoltarea omului ?i a societ??ii. Valori identitare, care sunt punctul de referin?? în cultura oric?rei na?iuni.

footer