Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Florea, Canada   
Duminică, 10 Ianuarie 2016 16:56

Victor Suvorov - Sp?rg?torul de ghea??Voctor Suvorov fost spion sovietic, în timpul r?zboiului rece, a hot?rât s? r?mân? în Occident ?i s? dezv?luie adev?ruri despre cine a declan?at Al Doilea R?zboi Mondial? Aceast? întrebare este subtitlul volumului „Sp?rg?torul de ghea??", ap?rut în limba român? la Editura Polirom în 2010, a stârnit un viu interes ?i, din nou, comentarii prin ea îns??i. Adic? cum, cine a declan?at al doilea r?zboi mondial, acum, la ?aptezeci de ani dup? acel r?zboi, abominabil, acum, când ?i copiii, cu un iPhone în mân?, ?tiu c? Hitler, el singur, e unicul vinovat de acel r?zboi!? Cum necum, iat?, vine un agent de marc? al spionajului militar sovietic s? r?stoarne r?spunsul pe care propaganda ?i istoriografii sovietici, plus credulii occidentali l-au b?tut în piroane, timp de ?apte decenii, f?r? s? mai pun? în dezbatere aceast? întrebare !! Sigur c?, cei ce ?tiu câte ceva, sau chiar mai mult, despre al doilea r?zboi mondial sau vor s? mai afle alte informa?ii ?i opinii despre fe?ele ascunse ale r?zboiului, vor citi ?i acest sp?rg?tor de ghea?? - în sensul c? numai un sp?rg?tor putea str?punge ghea?a groas? a denatur?rilor istorice. Cititorii vor r?mâne uimi?i s? afle c? Victor Suvorov, nu pune nici m?car semn de egalitate între Hitler ?i Stalin în declan?area acelei conflagra?ii, ci pur ?i simplu, Hitler apare ca un copil de trup? pe lâng? generalisimul Stalin. Autorul, nu numai c? afirma c? U.R.S.S. este responsabil de acel r?zboi, dar ne ?i demonstreaz? pe baz? de documente ?i logic? istorica ceea ce sus?ine. Cuprinsul volumului se împarte în 33 de capitole, fiecare din ele un argument istoric ce sus?ine teoria c? Stalin este cel mai vinovat de r?zboiului mondial ?i de consecin?e sale, în U.R.S.S. ?i în lume. La început, Victor Suvorov îl consider? pe Hitler tic?los, criminal, canibal, apoi anecdotic continu?: Îns?, dac? Hitler a fost canibal, asta nu înseamn? c? Stalin a fost vegetarian, ceea ce de fapt induce ideea c? ?i Stalin a fost tic?los ?i criminal. De la Marx ?i Engels, Stalin a preluat ideea necesit??ii schimb?rii societ??ii prin revolu?ia proletariatului, ce trebuie s? apar? dup? un r?zboi mondial, pe care cei doi filosofi l-au prev?zut: R?zboiul este mama revolu?iei, r?zboiul mondial este mama revolu?iei mondiale iar de la Lenin a preluat pasul înainte: de transformare a r?zboiului imperialist în r?zboi civil . Asta au ?i f?cut Lenin ?i Stalin au transformat un r?zboi mondial într-o revolu?ie avortat? de o lun?, marea revolu?ie din octombrie, iar apoi într-un r?zboi civil de ?ase ani la sfâr?itul c?ruia au forjat dictatura proletariatului în U.R.S.S.! Dup? aceast? înf?ptuire m?rea??, în care au murit mai multe milioane de oameni decât au murit în timpul Primului R?zboi Mondial, Stalin a visat, pl?nuit ?i împlinit cel de-Al Doilea R?zboi Mondial cu consecin?ele dezastruoase în lume ?i eliberarea ??rilor vecine!

Victor Suvorov, de la capitol la capitol, demonstreaz? înarmarea U.R.S.S., înc? din anii treizeci, în vederea unui r?zboi mondial care s? declan?eze o revolu?ie mondial? în care armata ro?ie eliberatoare va sprijini proletariatul împotriva capitalismului exploatator. Istoric, în 1930, Hitler se str?duia, din greu, prin toate mijloacele, s? pun? mâna pe putere, pe care Stalin deja o avea din 1927 ?i începuse preg?tirea unui viitor r?zboi mondial. Autorul începe exemplific?rile acestor preg?tiri de r?zboi cu Uzinele de locomotive din Harcov, care scoteau mai multe tancuri pe zi decât locomotive. Prezint? cu am?nunte industria aviatic? de r?zboi, ce producea diferite tipuri de avioane de la cele de vân?toare la cele de bombardament. Pe cine se preg?tea s? bombardeze, pe colhoznici?! În armata, pe lâng? trupele clasice, cunoscute, Stalin pune un accent deosebit pe trupele de desant. Ori trupele de desant sunt trupe ofensive nu defensive; important de ?tiut ?i interpretat. Între timp, Hitler devenit cancelar s-a preocupat, întâi de toate sa scoat? poporul german din deprimarea colectiv? a ?omajului de dup? primul r?zboi ?i din criza economic?, în timp ce în toate ora?ele din U.R.S.S., din ordinul Stalin se instalau turnuri pentru preg?tirea viitorilor para?uti?ti ai trupelor de desant ?i se construia mari planoare pentru transportul acestor trupe speciale. Cât prive?te propaganda sovietica, Victor Suvorov revine în repetate rânduri la ?elul comunist a lui Stalin: a elibera Europa ?i întreaga lume !

Una dintre ??rile care trebuia s? fie eliberat? era România. Victor Suvorov revine des, în volumul s?u, la situa?ia României prin prisma ofensivei staliniste, întâi ca zon? strategic? datorit? reliefului, deluros-muntos, ?i în acest caz Stalin pune un accent deosebit pe preg?tirea unor mari grupuri de vân?tori de munte, ofensive. Al doilea ?el ofensiv era al cotropirii Basarabiei ?i a Dobrogei pentru a face jonc?iunea cu ??rile slave. Al treilea ?el, ?i poate cel mai important în timpul unui mare r?zboi european, era s? pun? mâna, înaintea tuturor, pe bogatele rezerve de petrol din Valea Prahovei, esen?iale într-un r?zboi modern, total motorizat. Aceste trei obiective ale lui Stalin sunt foarte bine conturate de c?tre autorul „Sp?rg?torului de ghea??". Înainte de a sublinia, pe scurt, notele autorului despre România, nu putem s? trecem peste evenimentul din 23 august 1939: Pactul Molotov-Ribbentrop a deschis por?ile sovietiz?rii (pag. 63) ca ?i cel din 17 septembrie 1939, când Armata Ro?ie a invadat Polonia cu sarcina de a ajuta revolu?ia muncitorimii ?i ??r?nimii. Ajutorul, scrie Victor Suvorov, a fost ?i Katinul (uciderea a peste zece mii de ofi?eri polonezi) iar dup? p?rerea mea, aceasta a fost uvertura lag?rului comunist, dup? care urmeaz? actul întâi: eliberarea ?i instalarea puterii sovietice cu tancurile! Pe rând urmeaz? eliberarea Estoniei, Lituaniei, Letoniei, Basarabiei ?i Bucovinei de Nord. Unit??i speciale N.K.V.D. se aflau în prima linie a eliberatorilor, în Basarabia a ac?ionat Divizia 4-a N.K.V.D. comandat? de F.M. Majerin . Despre Finlanda, autorul scrie detaliat ?i cu admira?ie despre curajul ?i eroismul cu care Mare?alul Mannerheim ?i finlandezii au înfruntat Armata Ro?ie cotropitoare, ce vroiau s?-i elibereze în stil sovietic. De câte ori citesc despre mare?alul finlandez ?i eroica sa armat? m? gândesc, cum au gândit mul?i români, ce s-ar fi întâmplat dac? ?i Armata Român? ar fi opus rezisten?? Armatei Ro?ii eliberatoare? ?i acum, dup? atâtea date istorice adunate, retoric cred c? Hitler nu ar fi l?sat petrolul românesc pe mâna ru?ilor, dac? Armata Român? ar fi opus rezisten?? cotropirii Basarabiei. Dac?, în aceast? eventualitate, Hitler nu ar fi intervenit ar fi fost terminat cu tot blitzkrig-ul lui înc? din 1941, iar tancurile ruse?ti, alimentate cu petrol românesc ar fi ajuns, eliberând proletariatul, s? defileze victorioase pe Champs-Elysees în Paris ?i pe Bridge Street în Londra. R?zboiul rece nu ar fi durat 30 de ani ?i nimeni nu ar fi mai ?tiut ce s-ar mai fi întâmplat, dar, oricum, românii mai r?u nu puteau ajunge, decât au ajuns, doar c? erau întor?i ?i la cirilice, nu s? citeasc? c?r?i biserice?ti ci ordinele dictaturii de la Kremlin.

„În vara lui 1940, printr-o tic?loas? campanie eliberatoare Stalin a rupt din România Bucovina ?i Basarabia" (pagina 127) „Pentru comandan?ii sovietici cuvântul « r?zboi » nu însemna ap?rare ci atac" (pag.128). Victor Suvorov la paginile 150 ?i 151 precizeaz? ca Armata 9-a , cea mai puternic? armat?, o autentic? armat? de ?oc a fost plasat? la frontiera româna în vederea campaniei eliberatoare pentru c? Romania este principala surs? de petrol a Germaniei ?i o lovitur? puternic? asupra României însemna moartea Germaniei. Abia dup? ocuparea prin ultimatum a Basarabiei, Hitler ?i generalii lui ?i-au dat seama de gre?eala lor fa?? de România, prin pactul Molotov-Ribbentrop ?i Arbitrajul de la Viena, dar era târziu. Cu mare întârziere germanii au descoperit adev?ratele inten?ii ?i planuri ale lui Stalin ?i abia atunci încep s? încropeasc? planul Barbarossa, era în Decembrie 1940, deci dup? tic?loasa campanie „eliberatoare" a Basarabiei ?i a Bucovinei de Nord. Comparând situa?ia; planul Barbarossa nici nu era schi?at când, deja Stalin plasase la Prut, Armata 9-a, cea mai puternic? for?a de ?oc cum o caracterizeaz? autorul, Armata 12-a care avea patru corpuri de vân?tori de munte, formate din caucazieni, speciale pentru ofensivele din Carpa?i, iar în Delta Dun?rii a fost adus? o flotil? numeroas? cu scopuri ofensive în amonte. Pentru întregirea imaginii, autorul ad?ug? c? dup? semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop ?i ocupa?iile militare sovietice s?vâr?ite, Stalin a scos Armata Ro?ie din vechile ei caz?rmii ?i fortifica?ii împingându-le mult înspre vest, în tabere provizorii prin p?durile de frontier?, ?apte armate formate din peste ?aptezeci ?i ?apte de divizii, complet preg?tite pentru declan?area r?zboiului! Aceast? amplasare de armate sovietice la frontiera de vest era deja terminat?, fiind prima parte a planului ofensiv Furtuna, când planul german Barbarosa era doar pe hârtie ?i Victor Suvorov puncteaz?: „For?e gigantice au fost concentrate pentru o lovitur? asupra Germaniei ?i României. Or ?i singur?, lovitura asupra României ar fi fost fatal? pentru Germania" (pag.305). S? luam în considerare acesta fraz?.

„Sp?rg?torul de ghea??", doar aparent pare un mic tratat de date, fapte ?i adev?r istoric din acea perioad?, dar cuprinde esen?ialul : cine a declan?at Al Doilea R?zboi Mondial, pe care îl demonstreaz? logic ?i corect. Este adev?rat c? un r?zboi mondial este rezultatul al unei nebunii generale în care liderii ce îl declan?eaz? sunt paranoici, maligni, antisociali iar în cazul conflagra?iei 1939-1945 dintre to?i Stalin a fost cel mai diabolic, cel mai blestemat. Nu mai are importan?? trecutul istoric, decât, a?a ca aflare ?i în?elegere a lumii în care tr?im, dar omene?te am puternice resentimente fa?? de U.R.S.S.-ul lui Stalin, care ne-a cotropit, supus ?i jefuit mai mult de patru decenii, am resentimente fa?? de Hitler, care s-a frânt ?i din cauza c? nu a fost un aliat sincer al României, împ?r?indu-ne atât la ru?i cât ?i la unguri. Cât prive?te Japonia, foarte vinovat? ?i-a pl?tit din plin militarismul agresiv, când epuizat? total, americanii a f?cut-o knock-out cu o bomba atomic? în 6 August 1945, iar Stalin i-a dat o copit? comunist? când era la podea, dup? bombele atomice americane, „eliberând" ni?te insule japoneze. Judeca?i ?i dumneavoastr?: U.R.S.S.-ul avea un pact de neagresiune cu Japonia, pe care japonezii l-au respectat când Hitler a atacat U.R.S.S.-ul, dar Stalin nu a ?inut cont de pactul de neagresiune când Japonia era total învins?, la p?mânt. A?a au fost bol?evicii sovietici.

footer