Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Luni, 05 Octombrie 2015 00:10

2084Peste cincizeci de ani, mondializarea va aduce islamismul la putere - prezice scriitorul algerian Boualem Sansal, autorul c?r?ii „2084", v?dit inspirat? din celebrul roman al lui George Orwell "1984". Sansal apreciaz? c? scriitorul britanic „a f?cut o bun? predic?ie, mereu valabil?", întrucât „cele trei totalitarisme imaginate de el (Oceania, Eurasia ?i Estasia) se contopesc ast?zi într-un sistem totalitar pe care îl putem numi mondializare" Boualem Sansal este necru??tor, într-un interviu pentru agen?ia France Presse, când î?i expliciteaz? mesajul c?r?ii: „Suntem cu to?i guverna?i de Wall Street.". Dar „acest sistem totalitar care a zdrobit în calea sa toate culturile, a întâlnit la un moment dat ceva cu totul nea?teptat: resurec?ia islamului. [...) În analiza mea, totalitarismul islamic va învinge, pentru c? se sprijin? pe o divinitate ?i o tinere?e care n-are team? de moarte, în timp ce mondializarea se sprijin? pe bani, confort, lucruri inutile ?i perisabile". Autorul romanului (de fic?iune, în care pandantul lui Big Brother este profetul Abi) constat? c? „dinamica mondializ?rii musulmane" este în plin? ac?iune, c?ci „dup? lumea arab? ai Africa, islamul se propag? ?i în Occident, cu o prezen?? fizic? tot mai vizibil? a b?rbo?ilor, femeilor cu voal ?i a comer?ului halal". În treac?t fie spus, cam în acela?i fel vede Fran?a anului 2022 ?i scriitorul francez de succes Michel Huellebeque în cartea sa de r?sunet „Supunerea". ?i nu doar el. Oricum, europenii „se în?eal? în privin?a islamului a?a cum s-au în?elat ?i asupra comunismului" ?i de aceea subestimeaz? amenin?area, avertizeaz? scriitorul algerian.

În t?râmul imaginar Abistan, unde se concentreaz? toate totalitarismele inventate vreodat? de oameni pentru a distruge inteligen?a, se vorbe?te doar abilang, c?ci toate limbile p?mântului sunt interzise, nu se pun niciodat? întreb?ri ?i se scandeaz? neîntrerupt incanta?ii sacre. Exist?, totu?i, un singur om care cuteaz? s? sfideze sistemul, neînfricatul Ati, care caut? ie?irea din co?mar ?i reintrarea în normalitate. Dar pân? la sperata normalitate, romanul compune o „realitate utopic?" pe cât de cumplit?, pe atât de rezonant? cu actualitatea clipei interna?ionale. C?ci, m?rturise?te scriitorul, „cartea mea dep??e?te actualitatea ?i mai ales problema statului islamic, întrucât Islamul se r?spânde?te în lume altfel decât pe calea acestei organiza?ii, care, ca ?i în evolu?ia specilor, este o ramur? condamnat?. Acest a?a-zis Stat Islamic seam?n? teroare ?i haos, dar e sortit s? dispar?. În schimb islamismul în versiunea sa totalitar? ?i cuceritoare se înscrie într-un proces lent ?i complex. Puterea lui se extinde nu doar prin violen??. Ea se face ?i prin îmbog??irea statelor musulmane, crearea unei finan?e islamice, investi?ia în înv???mânt, media sau activit??i caritabile. Abistanul este rezultatul acestei strategii pe termen lung" - atrage aten?ia scriitorul algerian asupra unei paradigme de resurec?ie a islamului totalitarist mult mai subtil?, dar practic (înc?) ignorat? de mentalul colectiv, dar ?i de puternicii zilei de pretutindeni.
Într-un roman atât de sumbru, pe care unii îl apreciaz? a fi mai atroce decât cartea celebr? a lui Orwell, autorul strecoar? totu?i o nuan?? de speran??. El afirm? c? „toate sistemele totalitare se pr?bu?esc. Dup? domnia islamismului va veni o nou? mondializare, dar nu ?tiu sub ce form?", sus?ine cu candoare scriitorul Boualem Sansual, retras acum la pensie dup? o carier? de func?ionar, într-o mic? localitate pierdut? undeva în Algeria profund?.

footer