Revista Art-emis
O carte care a r?sturnat Istoria PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+)   
Miercuri, 22 Iulie 2015 20:10

Fereste-m?, Doamne, de-prieteni - Larry L. Watts„Fere?te-m?, Doamne de prieteni - o sintez? de excep?ie"

In anul 2010, blocada Istoriei recente a României a fost spart?. Apari?ia volumului „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni! R?zboiul clandestin al Blocului Sovietic cu România", mai întâi în limba englez?, apoi, dup? ce Editura RAO s-a preocupat de traducerea în limba român?, accesul larg al celor interesa?i de istorie a permis multiplelor elemente de noutate s? ajung? la cititorii din România. Inevitabil în astfel de cazuri, au ap?rut ?i opinii diferite de cea a autorului, mai mult, insuficient sau chiar deloc argumentate. Elogii, critici, bârfe... un amalgam eterogen de „dat cu p?rerea" al neaviza?ilor. Seria celor trei - pân? acum - lucr?ri de excep?ie semnate de istoricul american Larry L. Watts: „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni! R?zboiul clandestin al Blocului Sovietic cu România", Bucure?ti, Editura RAO, 2011, 795 p.; „Cei dintâi vor fi cei din urm?. România ?i sfâr?itul R?zboiului Rece" Bucure?ti, Editura RAO, 2013, 703 p. ?i „Alia?i incompatibili. Romania, Finlanda, Ungaria si al Treilea Reich" Bucure?ti, Editura RAO, 2014, 384 p. a declan?at un efect de revigorare a cunoa?terii realit??ii ?i a adev?rului istoric. Dup? scurgerea a peste doi ani de la trecerea la cele ve?nice a unuia dintre marii istorici ai României - profesorul Gheorghe Buzatu, red?m, în cele ce urmeaz?, competenta sa impresie despre primul volum. De ce acum? Pentru c? a fost nevoie s? apar? noii fabrican?i de istorie, rollerii-mercenari de conjunctur? de genul Lucian Boia & Co, pentru a deosebi realitatea de m?sluial? ?i de bârfa academic?. Lucr?rile istoricului Larry L. Watts sunt greu de contestat. Pot fi îns? completate, dar numai cu informa?ii noi bazate pe documente ?i dovezi palpabile. (Ion M?ld?rescu).

„Un studiu uluitor asupra r?zboiului clandestin din interiorul Blocului Sovietic"

Larry L. Watts face parte din clasa marilor istorici anglo-saxoni (Robert William Seton-Watson, Hugh Nicholas Seton-Watson, Barbara Jelavich sau Keith Hitchins) care au consacrat lucr?ri fundamentale trecutului românilor ?i evolu?iei lor în context sud-est european. F?r? îndoial?, cititorului român îi este de-acum binecunoscut numele lui Larry L. Watts ca autor al unor studii ?i c?r?i temeinice, dintre care re?inem îndeosebi volumele „În serviciul Mare?alului" (vol. I-II, 1985) sau „O Casandr? a României: Ion Antonescu ?i lupta pentru reform?, 1916-1941" (edi?ii în limbile englez? ?i român?, 1993-1994), colaborarea la o „Istorie a României" sau editarea faimosului „Raport Manuil? - Filderman privind situa?ia evreilor în anii conflagra?iei din 1939-1945". Istoricul american s-a impus cu masivul tom „With Friends Like These" (2010, edi?ia englez?), ap?rut curând dup? aceea ?i în traducere româneasc?, sub titlul „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni! R?zboiul clandestin al Blocului Sovietic cu România",Bucure?ti, Editura RAO, 2011, 795 p. Re?inem c?, din primul moment, al lans?rii edi?iei originale, volumul lui Larry L. Watts a fost primit cu entuziasm de reputa?i speciali?ti str?ini, fiind considerat „o lucrare erudit? magnific?" (Prof. Ernest H. Latham) sau unul care „înglobeaz? mai multe informa?ii decât o duzin? de c?r?i" (Kiki S. Harris), în vreme ce Prof. Henry L. Carey s-a referit la „un studiu uluitor asupra r?zboiului clandestin din interiorul Blocului Sovietic". La noi, academicienii Dan Berindei, Dinu C. Giurescu sau regretatul Florin Constantiniu au insistat de asemenea asupra R?zboiului clandestin, iar presa a pronosticat c? volumul în aten?ie - ceea ce s-a petrecut - avea s? „r?stoarne istoria"[1], gra?ie dezv?luirilor întemeiate pe informa?ii provenind de la prima surs? (K.G.B. sau S.T.A.S.I.). Contrazicând, a?adar, opinia acreditat? c? raporturile între România ?i Blocul Kremlinului la nivelul anilor 1960-1989 reprezentau un capitol ce putea fi în bun? parte considerat deja scris sau definitiv închis. Studiul lui Larry L. Watts este nu numai provocator, ci ?i unul de anvergur? istoriografic? ?i de un înalt profesionalism. În timp ce „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni..." acoper? în genere o sut? de ani de istorie (1877-1978, mai ales perioada de dup? 1953, pp. 191-715), un al doilea tom, programat s? apar? sub un alt titlu ?i în curs de editare, va st?rui în esen?? asupra unui singur deceniu (1978-1989), problemele aflate „sub lup?" ?i dezv?luirile posibile prevestindu-se a fi - deopotriv? - ?ocante. Dac? numai atât, iar nu cumva, mai cu seam?, ?i incomode?!

Propor?iile construc?iei lui Larry L. Watts sunt impresionante

Revenind îns? la „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni...", trebuie s? preciz?m c? avem în fa?? un studiu temeinic ?i complet: organizare; cantitatea ?i calitatea surselor în majoritate inedite ?i bog??ia bibliografiei (însumând 803 lucr?ri de referin??); cunoa?terea aprofundat? ?i analiza model a „dosarelor" investigate; originalitate ?i inteligen??, orizont ?i obiectivitate în abordarea ?i tratarea problemelor; metod? ?i rigoare într-o construc?ie istoriografic? de propor?ii; concluzii sistematice ?i pertinente, ferme ?i clare, excluzând interpret?rile nesigure ?i confuziile... „Calitati" specifice, din câte cunoa?tem, mai tuturor Rapoartelor privind epoca comunist? de la Bucure?ti, iar nu numai! Propor?iile construc?iei lui Larry L. Watts sunt impresionante - 28 de capitole, precedate de o Introducere (cap. 1) ?i succedate de impresionanta Bibliografie ?i un Indice. Titlul ?i subtitlul acoper? integral ?i admirabil problematica c?r?ii, autorul îmbinând str?lucit analiza cu sinteza, cale sigur? spre aflarea ?i comunicarea Adev?rului, autorul atestând c?, în cazul raporturilor între România lui Dej sau Ceau?escu ?i „Blocul Ro?u" patronat de Kremlin colaborarea ?i armonia nu au func?ionat, dimpotriv?. Astfel c? unei veritabile în?elegeri - proclamat? insistent pe plan oficial - i-a fost preferat? falsa prietenie, predominând dezacordul ?i, în fapt, chiar inamici?ia. A fost contextul în care Blocul Sovietic a inventat ?i dirijat r?zboiul clandestin împotriva Bucure?tilor dup? 1960, prin esen?a ?i natura lui conflictul remodelându-se în continuu, pân? la a fi deveni total în preajma ?i în cursul anului 1989, când a culminat cu lovitura de stat dirijat? contra lui Ceau?escu. Dat? fiind conjunctura mondial? existent? dup? Al Doilea R?zboi Mondial, conflictul Moscova-Bucure?ti s-a desf??urat preferen?ial în domeniul politico-ideologic ?i al serviciilor secrete, acestea din urm? având cel mai adesea un rol substan?ial. Fapt de în?eles, dac? avem în vedere specificul ?i natura regimurilor comuniste, rolul ?i locul serviciilor speciale în evolu?ia/involu?ia lor. Sub acest aspect, cartea lui Larry L. Watts exceleaz? în func?ie net?g?duit? ?i de preferin?ele autorului sau de specificul surselor folosite[2].

Ostilitatea Moscovei împotriva României era tradi?ional?

În fond, dup? cum deducem dintr-un motto al c?r?ii, ostilitatea Moscovei împotriva României era ... tradi?ional?, de vreme ce însu?i Fr. Engels preconizase la 1848 c? românii se dovediser? „suporteri fanatici ai contrarevolu?iei", astfel c?, pentru „cauza" revolu?iei proletare, dispari?ia lor „de pe fa?a p?mântului va fi un pas înainte"[3] ! Dintr-o asemenea perspectiv?, de la Lenin la Gorbaciov, din 1917 la 1989, nimic nu s-a schimbat - concludem - în viziunea ?i practica Kremlinului Ro?u, deci ?i în conducerea R?zboiului clandestin. Mai ales dup? 1967, în cadrul Opera?iunii „Intekrit"[4], vizând Bucure?tii ?i Pekinul, iar în context România fiind tratat? „ca un stat ostil"! S? observ?m c?, în derularea faptelor, Ceau?escu a f?cut erori grave în domeniul „direc?iei strategice", prin politica intern? dup? 1978-1979, când Bucure?tii au cedat progresiv în rela?ia special? cu Occidentul, spre beneficiul Kremlinului. Astfel c? finalmente România ajunse – dintr-un „partener apropiat" sau „apreciat" pentru Occident - a fi privit ?i tratat drept un paria interna?ional, ?i „nu numai în fa?a comunit??ii interna?ionale, dar ?i a propriului popor"[5].

Mari c?r?i consacrate marilor probleme ale istoriei noastre recente.

Cum altfel a? putea încheia - m? întreb - decât integrând „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni! R?zboiul clandestin al Blocului Sovietic cu România" (c?reia ne permitem s? ad?ug?m ?i cele dou? volume pe care Gh. Buzatu nu le-a mai putut parcurge ?i aprecia: „Cei dintâi vor fi cei din urm?. România ?i sfâr?itul R?zboiului Rece" Bucure?ti, Editura RAO, 2013, 703 p. ?i „Alia?i incompatibili. România, Finlanda, Ungaria ?i al Treilea Reich", Bucure?ti, Editura RAO, 2014, 384 p. - n.n.) a lui Larry L. Watts în rândul marilor c?r?i consacrate marilor probleme ale istoriei noastre recente.
--------------------------------------------
[1] cf. Victor Roncea, în „Ziari?ti online", 2.2.2011 ?i Florin Mihai, în „Jurnalul Na?ional", 2.2.2011.
[2] cca. 15.000 saci cu documente „pierdute" de KGB ?i S.T.A.S.I. în condi?iile pr?bu?irii R.D.G. ?i dezintegr?rii U.R.S.S., pp. 47-48.
[3] Larry L. Watts, Fere?te-m?, Doamne, de prieteni! R?zboiul clandestin al Blocului Sovietic cu România", Bucure?ti, Editura RAO, 2011, p.31.
[4] Ibidem, p. 324 ?i urm.
[5] Ibidem, p. 715.

footer