Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 11 Martie 2015 19:41

Show Art-2015La New York continu? s? ning?. Parc? a început iarna, nu prim?vara. Newyorkezii nu ?in minte s? mai fi tr?it o asemenea vreme. De regul?, dup? orice ninsoare, ei cur??au strada imediat. Acum par dovedi?i, fiindc? au început s? se adune straturi mari de z?pad? pe marginea trotuarelor, lâng? copaci. Iar Central Park este total înz?pezit, iar pe dealurile lui montane unii se dau cu schiurile! În aceast? atmosfer? hibernal? au îns? loc evenimente culturale, iar iarna este un bun sfetnic, fiindc? îi adun? pe oameni în muzee sau galerii. Acum, cel mai are eveniment artistic se petrece în celebra loca?ie „The Park Avenue Armory”, unde are loc târgul annual „ADAA”, numit „The Art Show”. Este Târgul de art? al Dealers-ilor, al Asocia?iei Americane a negustorilor de art?, ai celor mai puternici colec?ionari ?i galeri?ti ai Americii. Aici po?i s? vezi toate for?ele din domeniu, fiindc? fiecare galerie expune ce are mai pre?ios, ceea ce dore?te s? vând?, în general colec?ii rare, cum este, de pild?, ciclul a „Alternate Histories” de la St. Etienne Gallery, care î?i celebreaz? 75 de ani de la înfiin?are. Aici vezi lucr?ri de Gustav Klimt, Egon Schiele, Oscar Kokoschka, Otto Dix, Moris Hirshfield, Grandma Moses, M?rie-Louise Motesiczky sau Erich Heckel. Adic? arti?ti ai expresionismului austriac ?i german. În general, sunt expuse piese rare, de colec?ie, cum ar fi ?i ceea ce vedem la „Thomas Colville Gallery”, care expune fascinatele peisaje ?i portrete ale clasicului James Abbot McNeill Whistler (1834-1903), în expozi?ia „Whistler and his Influence”. Fenomenal este ceea ce ne ofer? s? admir?m „Gallery-Museum Hours”, colec?ia de art? primitiv?, muzeul fiind specializat în art? veche ?i tribal?. Iar Van de Veghe ne ofer? o alt? mare surpriz?, vedem pentru prima oar? o lucrare monumentrala realizat? de Andy Warhol ?i Jean Michel-Basquiat, plus o serie de fotografii în care îi vedem împreun? pe ace?ti doi mari arti?ti, fondatori ai Pop Art. ?i fiecare din cele 72 de galerii participante are ceva deosebit, ceva demn de aten?ie. Dar pentru mine, surpriz? ?i regalul acestui event este s? v?d scris cu litere de-o ?chioap? „La??Impasse Ronsin” ?i imaginea atelierului lui Brâncu?i! Minunea aceast? se afl? la „Paul Kasmin Gallery”, care se dovede?te în continuare prietenul nesperat al României, foarte atent? cu oper? lui Brâncu?i. Aceast? galerie a fost singura din Manhattan care a s?rb?torit - printr-o retrospectiv? original? - 100 de ani de la debutul lui Brâncu?i în America, la New York, la prima edi?ie a Târgului interna?ional „Armory Show” (1913 a?? 2013), iar lucr?rile expuse au constituit obiectul unui album scos de aceast? galerie, album care se afl? pe Amazon, al?turi de cartea „Brâncu?i în America”. În mijlocul galeriei troneaz? sublim? pies? „Jeune Fillé Sophistiquee” (1928), din bronz aurit, mai cunoscut? aici cu titlul „Portrait de Nancy Cunard”.

O alt? mare surpriz?, legat? tot de un simbol românesc, este expunerea, la Mary-Anne Martin Gallery, a dou? desene de Matisse cu Blouse Roumaine, celebra iie româneasc? pictat? de Matisse în 36 de variante. Am discutat cu asistent? de la stand, era total inocent?, nu ?tia nimic despre provenien?a pieselor. Atunci i-am ar?tat capitolul The Romanian Folk Shirt din cartea mea, unde vorbesc despre prietenia dintre Brâncu?i ?i Matisse, despre cum s-a n?scut aceast? splendid? pictur?, care a f?cut anul trecut obiectul unei expozi?ii de pomin? la M.E.T.. Toate firele române?ti în materie de art? se leag? de Brâncu?i, de singurul artist prin care România exist?, de?i Paul Kasmin face acest eveniment nu pentru România, ci din interes pentru oper? neperitoare a lui Brâncu?i. De ani de zile, ceea ce a descoperit Brâncu?i, nu poate fi detronat. El a impus o viziune sculptural? pur?, senin?, f?r? egal, în arta modern?. Din zeci ?i sute de sculptori americani sau str?ini pe care i-am v?zut ?i comentat, nimeni nu se ridica la puritatea stilului brâncu?ian, to?i sunt tenebro?i, experimentali?ti, de la un Hâns Arp la toat? pleiad? de arti?ti ai curtentului Pop Art. Doar sud-coreeanul Lee Ufan poate fi considerat o voce aparte în sculptur? modern?, de?i ?i el se consider? emul al lui Brâncu?i, iar acum, aici, la ADAA, la Ronald Feldman Gallery, am v?zut ceva ce pare o nou? viziune, ceva ce merit? re?inut, un altfel de proiect sculptural, care vine din partea cuplului de arti?ti ru?i Alexander Brodsky ?i Ilya Utkin, cu studioul la Moscova. Viziunea lor e din zona realismului fantastic ?i satiric, prin lucrarea monumental? Still live, ce reprezint? o aglomera?ie arthitectural? de zgârie-nori din obiecte piramidale, sub form? de sticle de diferite m?rimi, totul fiind împresurat de varii busturi, capete umane cu aspect funerar. Lucrarea este un vast mausoleum, o aglomera?ie de sute de obiecte sugerând toate epocile.

Aglomera?ie de obiecte am v?zut ?i la al?i sculptori, precum Gabriel Orozco, Claes Oldenburg, Gustav Metzger, cu artopia lui, sau italianul Maurizio Cattelan, dar aici, la Brodsky & Utkin, obiectele nu sunt colectate din realitate, sunt create de ei, sculptate, sunt, fiecare în parte, oper? de art?. Ai sentimentul c? e aglomerat? toat? istoria artei, toate epocile, cu amprenta faraonica distinct?. Dar num?rul impresonant de sticle ne trimite totu?i, automat, spre Rusia, spre o civiliza?ie pe baz? de votka. Unele sticle au imagini umane, sunt monumentale, c? ni?te Godzille, ca ni?te uria?i biblici. Still live, deci, o natur? moart?, seam?n? izbitor cu imaginea unui vechi cimitir din Kyrgyzstan. Desigur, aceea?i idee brâncu?ian?, a noului din ceva foarte vechi. Îns? mereu am sim?it nevoia s? revin la Impasse Ronsin, la celebra strad? a arti?tilor din Paris, acolo unde Brâncu?i a locuit, o vreme la nr. 8, apoi la nr. 11, din 1916 pân? în 1957, unde a ?i murit. Faimosul sau atelier, donat întâi României, se afl? acum la Centre Pompidou, cel mai vizitat loc al artei moderne, la paritate cu Moma, la New York, unde opera lui Brancu?i este reprezentat? ca la ea acas?, la etajul 5 al muzeului, într-o sal? rezervat? marelui artist român!

Grid Modorcea, Coresponden?? de la New York

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer