Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Joi, 16 Octombrie 2014 00:13
IslamDumitru Chican, „Jihad, între islamul politic ?i Califatul Universal”[1]
- Prefa?? -
 
Colec?ia de carte „Biblioteca arab?”[2], deschis? în România de Editur? „Proema” din Baia Mare, se completeaz? cu o nou? lucrare de stringent? actualitate, „Jihad între islamul politic ?i Califatul Universal”, pe care ambasadorul Dumitru Chican o ofer? tuturor celor interesa?i de cunoa?terea ?i în?elegerea evolu?iilor tot mai dinamice ?i periculoase pentru pacea mondial?, generate de erorile politice capitale ale Occidentului în gestionarea rela?iilor cu lumea musulman? postcoloniala. Turnura evenimentelor din Orientul Mijlociu ?i Africa musulman?, cumulate cu rea?ez?rile geopolitice spectaculoase din lumea confuciano-islamic? ?i tendin?ele tot mai evidente de reconfigure a Uniunii Europene c? un nou Imperiu German[3] reclamau un supliment de informa?ie „de context”, f?r? de care apari?ia, numai aparent surprinz?toare, a mi?c?rii „Statul Islamic” ?i a scopului acesteia nu ar putea corect ?i cuprinz?tor în?elese. Aceast? necesitate de cunoa?tere este împlinit? cu competen?? de neegalat, în mod sigur în România, de ambasadorul ?i arabistul Dumitru Chican, un prestigios ?i apreciat profesor de limb? arab? ?i civiliza?ia islamic?.  
 
 
Cunoa?terea intim? a lumii arabe ?i islamice i-a fost facilitat? de o îndelungat? activitate în Serviciul Diplomatic, din 1973 ?i c? reprezentat al României la Damasc-Siria), Beirut-Liban), Tripoli-Libia), Abu Dhabbi-Emiratele Arabe ?i Sanna-Yemen), începând cu anii `90 ai veacului trecut. Clarific?rile conceptuale propuse de autor, în evolu?ia lor social-istoric? ?i în corela?ie cu dinamic? geopoliticii spa?iului musulman - „orientalism”, „islam”, „islamism”, „integrism”, „Islamya”, „islamul politic” ?i „homo islamicus”, „islamul islamizat”, „salafism”, „wahhabism”, „Jihad” ?i „jihadism”, „Statul Islamic” ?i „Califatul Mondial” s.a., dincolo de importan?a lor pentru politicienii, diploma?ii ?i militarii implica?i în gestionarea crizelor lumii islamice, relev? cât de complex este fundamentul spiritualit??ii ?i civiliza?iei acestei lumi ?i care pot fi riscurile unei coliziuni brutale cu valorile celorlate culturi ?i cu civiliza?ia mondial?. În acest sens, iordanianul Zeid Ra'ad al-Hussein, primul musulman numit Înalt Comisar al Na?iunilor Unite pentru Drepturile Omului, a declarat, la 08 sepetembrie 2014, în deschiderea celei de-a 27-a sesiuni a Consiliului O.N.U. pentru Drepturile Omului de la Geneva, c?: „Jihadistii care seam?n?? teroare în Irak ?i Siria vor s??creeze o „lume s?ngeroas?”. În lumea takfiri, cu excep?ia cazului în care le împ?rt?i?i opinia - ?i a lor este îngust?? ?i inflexibil? - v??ve?i pierde dreptul la via??. Ar fi o lume sângeroas?, ostil? ?i brutal?, f?r? protec?ie pentru cei non-takfiri”.[4]
 
În urm? cu un deceniu, o mare coali?ie mondial? format? de Statele Unite ale Americii, la apelul pre?edintelui George W. Bush „Cine nu este cu noi, este imporiva noastra”, se alfla în plin „r?zboi global împotriv? terorismului”, iar Afganistanul ?i Irakul invadate ?i ocupate. Nici în Afganistan ?i nici în Irak nu s-ar putea spune c? s-a eradicat pericolul terorist. Dimpotriv?, în prezent, lumea constat? dezvoltarea ?i institu?ionalizarea unui nou terorism, ca mi?care armat?, în numele unui viitor stat islamic ?i a Califatului Mondial. Cât de grav? este aceast? amenin?are? Doar câteva spicuiri din pres? interna?ional? a unei zile, cea de 7 septembrie 2014, de exemplu, sunt îndeajuns pentru a în?elege c? lumea se afl? sub spectrul unei teribile amenin??ri, venite din partea unei mi?c?ri care î?i asum? împlinirea unui a?a zis destin istoric al musulmanilor din întreag? lume.[5] „Washintonul nu ar trebui s? fie surprins de evenimentele strategice generate de ac?iunile armate ale Statului Islamic”. Agen?ia Central? de Informa?ii i-a prezentat, în anul 2004, pre?edintelui George W. Bush, ca „evolu?ii probabile pe scen? Orientului Mijlociu, dup? dezangajarea opera?iunilor militare ale Alian?ei în Irak”, evenimentele în desf??urare azi, dup? un deceniu de la estimarea informativ?. Capacitate de predic?ie sau evenimente preg?tite?! Potrivit estim?rilor informative, suspect de repede difuzate prin canalele din media interna?ional? apropiate comunit??ii serviciilor secrete, ofensiv? islamist? ar avea un orizont strategic de 20 de ani ?i ca scop final, mijlocit de obiective intermediare, instaurarea „Califatului Islamic Global”.
- „Washingtonul a sugerat înfiin?area unei coali?ii în vederea distrugerii organiza?iei Statul Islamic”. (Hurriyet -Turcia).
- „SUA încearc??s??contracareze propagand? Statului Islamic”. (The Washington Post”)
- „Avia?ia american?? a bombardat pentru prima dat?? pozi?iile Statului Islamic din interiorul ora?ului Mosul”. (Agerpres).
- „Organiza?ia Statul Islamic folose?te copii în atentate sinuciga?e”. (Agerpres)
- „Secretarul general al Ligii Arabe (L.A.), Nabil Al-Arabi, a f?cut apel la ??rile arabe, cerându-le s?i combat??« militar ?i politic » pe jihadi?tii Statului Islamic care actioneaz?? în Irak ?i Siria”. (Agen?ia France Prese).
- „Gruparea Stat Islamic lupt??cu arme americane”. (Agen?ia France Prese).                    
„Israelul îndeamn??la o cooperare a serviciilor de informa?ii împotriva grup?rii Statul Islamic”. (Agen?ia France Prese).                                                        
- „Femei britanice aflate la conducerea for?elor de poli?ie ale extremi?tilor”. (The Times).
- „Statul Islamic caut? recru?i în Afganistan”. (The Times).
„Italia, în vizorul I.S. - Amenin?area I.S. este global?, iar principalul s?u obiectiv este Occidentul”. (Corriere della ser?).  
„Israelul a furnizat informa?ii coali?iei formate în vederea combaterii grup?rii Statul Islamic”. (The Jerusalem Post).
Dup? un deceniu de la data evalu?rii, teritorii din Irak ?i Siria se afla sub controlul Statului Islamic, armata Iordaniei se straduie?te s? ?in? piept invaziei, Egiptul este amenin?at de nuclelele Statului Islamic din Sinai, în toate statele musulmane din Africa exist? conexiuni ale mi?c?rii, musulmani din întreag? emisfer? vestic? se înroleaz? în mi?care, iar chinezi musulmani din regiunea Xinjiang au reu?it a fug? din China pentru a fi instrui?i de lupt?tori ai grup?rii Statul Islamic”.
Exist?, oare, ?i o or? „H”, când adep?ii mi?c?rii din întreag? lume s? ac?ioneze concertat pentru o ac?iune decisiv?? În urm? cu un deceniu se estima c? a început o ofensiv? a Jihadului în ?apte etape.  
Prima etap?, „Rede?teptarea”, a debutat la 11 septembrie 2011 ?i s-a încheiat cu ocuparea Irakului de c?tre America, în numele unei coali?ii interna?ionale. Consecin?ele primilor ani de „r?zboi antiterorist” au fost cu totul altele, decât cele prefigurate la Washington:
- cre?terea alarmant? a num?rului atentatelor teroriste ?i a jihadistilor;
- extinderea actelor de violent? împotriv? popula?iei civile din multe alte ??ri;  
- amenin??rile, nesiguran?a ?i team? au determinat guvernele s? limiteze sever libert??ile individuale ?i s? adopte a??masuri antiteroriste” cu caracter antidemocratic;
- o popula?ie speriat?, buim?cit? ?i traumatizata de teroare, dar ?i de r?zboiul mediatic, a acceptat represiunea, intoleran?? ?i autoritarismul;
- Statele Unite ?i Europa au adoptat legi draconice, de la intecept?ri ale comunica?iilor în regim excep?ional, pân? la utilizarea torturii.
 
Persecu?iile împotriv? musulmanilor vor genera un puternic ?i periculos antiamericanism islamic, care va marca trecerea în cea de-a dou? etap?   a Jihadului, „Con?tientizarea”, în care musulmanii realizeaz? c? America dispre?uie?te religia lor, le umile?te ?i ucide fra?ii, men?ine trupe de ocupa?ie în ??rile lor (Afganistan, Irak). Pe cale de consecin??, urmeaz? a treia etap?, „Ridicarea la lupt?” (2007-2010) în care urm? c? for?ele islamiste s? declan?eze ofensiv? în Iordania, Turcia, Siria, Kuweit ?i Arabia Saudita, iar în etap? a patra, pân? în 2013, se vor realiz? trei obiective: continuarea ofensivei asupra regimurilor ??rilor din Orientul Mijlociu, ce vor fi sl?bite pân? la pr?bu?ire; infrastructura energetic? global? va fi atacat? ?i sabotat? cu o intensitate din ce în ce mai mare; economia SUA va fi blocat? ?i, încet dar sigur, destructurata printr-o combina?ie de ciber-terorism ?i lovituri concentrate în centrele economice majore. Etapa a cincea, între 2013 ?i 2017, va aduce pr?bu?irea definitiv? a regimurilor din zon? Orientului Mijlociu - de la Turcia la Arabia Saudita - ?i înlocuirea lor cu un mare a Califat Islamic”.
 
Ultimele dou? etape: „Confruntarea total?” ?i „Instaurarea Califatului Global” (2020-2030). Occidentul, bulversat economic de criz? economiei americane, dezorientat valoric, paralizat de o ideologie a non-combatului r?spândit? de propriile elite ?i, astfel, nepreg?tit s? fac? fa?? apari?iei, în exterior, a Califatului ca supraputere mondial? ?i, în interior, penetr?rii propriilor societ??i de c?tre re?elele islamice, se va pr?bu?i în haos. Califatul Global se va ridica pe ruinele vechii ordini mondiale. Scenariul ar putea fi „Apocalipsa” reeditat? în variant? islamic?. Predic?iile futurologilor cre?tini indic? ?i ele un moment critic decisiv pentru omenire, undeva în jurul anului 2030, urmat de trei decenii de r?zboi nimicitor ?i, în final, recl?direa ordinii mondiale c? „fraternitate a supravietuitorilor”.                                                          
În toat? aceast? evaluare, rezultat al colect?rii de informa?ii din medii închise, greu accesibile, deci cu o marj? considerabil? de eroare, nu sunt luate în calcul leg?turile private, „de afaceri”, dintre familiile unor pre?edin?i ai S.U.A., sau lideri politici europeni, ?i conduc?tori autoritari ai unora din statele musulmane din a?a numita ax? a r?ului. Ar fi suficien?e informa?ii publice, cât s? nu poat? fi omise din analizele serioase, dar nici din speculatiile de senza?ie. A?adar, nu s-ar putea spune c? doar ignoran?a ar fi cauza unora dintre marile erori americane în gestionarea rela?iilor cu o lume musulman? profund divizat? ?i cu sentimentele antimaericane în expansiune, în care pân? ?i alia?i puternici au tr?dat S.U.A., ie?ind din starea de vasalitate, pentru a-?i caut? propria cale ?i impune propriile politicile regionale.[6] 
 
Cu prilejul încheierii ultimului mandat de pre?edinte, Hamid Karzai a spus „S.U.A. nu au reu?it s??aduc?? pacea în Afganistan pe care l-au invadat în 2001[...]. Afganii sunt victime ale unui r?zboi str?in pe propriul lor teritoriu [...]. S.U.A. nu au fost interesate s??aduc??pacea ?i stabilitatea în Afganistan, ci mai degrab???i-au urm?rit propriile interese ?i obiective”. In lumea musulmana pacea ?i stabilitatea sunt continuu amenin?ate ?i tulburate dup? prabu?irea Imperiului Otoman, care a semnificat intrarea Orientului Mijlociu în stadiul „nabka”, al destinului catastrofic. Un secol de tulbur?ri, violen?e ?i r?zboi în „Casa P?cii” a condus la pragul critic al evenimentelor la care suntem martori. Radicalismul religios islamic nu este doar problema musulmanilor, peste 20% din popula?ia lumii, ci ?i problema celor peste 30% de cre?tini ?i a iudaicilor, fiindc? toate aceste trei religii monoteiste au influen?at ?i condi?ioneaz? organizarea ?i gestionarea statal-politic? a popoarelor. Imperiul Arab (Califatul) care s-a întins din Peninsula Arabic? pân? în Peninsula Iberic?, Cruciadele cre?tine, Reconquista, cucerirea teritoriilor arabe de c?tre cre?tini sunt ?i expresii ale politiz?rii religiei, ca ?i fenomenul extremist generat de starea prezent? a lumii islamice.
 
Directorul FBI, James Comey, a declarat (17.09.2014), în cadrul Comisiei pentru securitate intern??a Camerei Reprezentan?ilor, c? este îngrijorat de „diaspora terorist” din Irak ?i Siria, în contextul în care lupt?torii p?r?sesc grup?rile extremiste din aceste state ?i revin în ?ara natal?. „Sunt foarte îngrijorat de ceea ce se întâmpl?. Sunt ?i mai îngrijorat de ceea ce va urma”, a afirmat Comey.[7] Directorul FBI, ?eful Departamentului de Securitate Intern?, Jeh Johnson, ?i directorul Centrului Na?ional pentru Combaterea Terorismului, Matthew Olsen, au prezentat (17.09.2014) în detaliu o serie de amenin??ri la adres? S.U.A. în fa?a membrilor Comisiei Camerei Reprezentan?ilor. Ace?tia ?i-au exprimat îngrijorarea în leg?tur??cu amenin?area reprezentat? de Statul Islamic, dar au avertizat c? S.U.A. trebuie s? înfrunte mai multe vulnerabilit??i, inclusiv americanii radicaliza?i online, care comit atentate teroriste pe cont propriu.
 
Potrivit Oficiului Federal german pentru Ap?rarea Constitu?iei (BfV), pân??în prezent circa 3.000 de europeni s-au al?turat organiza?iei teroriste a?Statul Islamic. Militan?ii islami?ti, care au ocupat aproape o treime din teritoriul Irakului ?i Siriei, reprezint?? urm?toarea amenin?are cibernetic? de amploare, în contextul în care organiza?iile teroriste îsi fac provizii de arme cibernetice de pe pia?? neagr?.[8] Într-un document f?cut public la 23.09.2014 de c?tre Departamentul de Stat al S.U.A., se arat? c? 62 de state (inclusiv din cadrul Uniunii Europene ?i Ligii Arabe) s-au înscris pe lista celor care vor oferi sprijin coali?iei împotriva Statului Islamic.[9] În prima luna de începerea campaniei de atacuri aeriene ale S.U.A. împotriva Statului Islamic în Siria, peste 6.000 de noi recru?i s-au înrolat în for?ele sale armate. Aceste cifre, stabilite de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, cu sediul în Marea Britanie, includ 1.300 de jihadisti str?ini.[10] Potrivit oficialilor americani, pe lânng??preg?tirile Armatei S.U.A. pentru lansarea unor atacuri aeriene în Irak ?i Siria împotriva grup?rii teroriste Statul Islamic, Agen?ia Central??de Informa?ii se preg?te?te pentru derularea de noi atacuri cu drone ?i pentru intensificarea opera?iunilor de culegere de informa?ii.[11]
Secretarul Trezoreriei S.U.A., Jack Lew a declarat (18.09.2014) c??Washingtonul lucreaz? cu comunitatea international? pentru a t?ia finan??rile care ajung la gruparea Statul Islamic, un obiectiv pe care, îns?, îl consider??complicat.[12]
 
Lucrarea ambasadorului Dumitru Chican îndeamn? la reflec?ii diferite de cele din anul 2010, al „revolutiilor” arabe, în leg?tur? cu „ce a fost ?”, „ce s-a întâmplat?”, „unde s-a ajuns” ?i „ce mai urmeaz??”. Diagnoza noilor realit??i este tulbur?toare: „R?zboiaie civile ?i religioase, m?celuri în mas?, epur?ri programatice pe criterii de ur??inter-etnic? ?i inter-confesional?, asasinate c?rora le cad victime cet??eni care nu au alt? vin? decât aceea de a nu fi împ?rt??it opiniile ?i „doctrinele” unuia sau altuia dintre noii „emiri” aspiran?i la a-?i impune hegemonia absolutist? asupra ??rii sau, cel pu?in, asupra unei p?r?i a acesteia, r?zboinici jihadi?ti pe „calea lui Dumnezeu” mâna?i de singura ideologie ?i singur? cultur? care le este la îndemân?: aceea a înst?pânirii, cu orice pre?, pe p?mânt a Legii lui Allah ?i a „adev?ratei credin?e”.[13] 
 
La un secol de la semnarea protocolului secret dintre Marea Britanie (Mark Sykes) ?i Fran?a (Georges Picot), prin care cele dou? puteri coloniale ?i-au împ?r?it lumea arab? a Orientului Mijlociu, în „Casa Pacii” (accep?ia Islamului c? teritoriu, „Dar A?-Islam”, în al c?rui interior „Dar A?-Salam”- „Casa Pacii” r?zboiul este interzis, restul lumii fiind t?râmul r?zboiului, „Dar Al-Harb”) nu a mai fost pace. Ce este ast?zi Casa P?cii? „Societatea arabo-islamic?? tradi?ional??a devenit nefunc?ional???i, mai mult decât atîât, s-a fracturat într-un mozaic de comunit??i ?i confrerii secrete avându-?i, fiecare, propriile unit??ii de m?sur?, propriile mili?ii situate mai presus de lege ?i de autoritatea institu?ional? ?i moral??a statului [...]. For?ele ?i grup?rile islamizante care au acumulat puterea politic? sau care influenteaz? traiectoria acesteia au reu?it s? transforme corpusul social ?i moral arab într-o aren? în care se desf??oar?, ast?zi, conflicte pe care acesta nu le-a cunoscut în epoc? modern? sau le-a experimentat în epoc? feudalismului timpuriu.[14] Cum se raporteaz? acest tip de societate la sistemul axiologic al lumii non-musulmane? „Un asemenea islamism este, prin fundament?rile sale doctrinare ?i ideologice, cu totul str?in” ?i ostil unor concepte pe care istoria le-a consacrat de mult: democra?ia, statul-na?iune, egalitatea pe deasupra deosebirilor biologice, culturale, lingvistice, religioase sau etnice. ?i ne putem întreba ce fel de valori promoveaz??islamismul radicalizat pentru care democra?ia ?i egalitatea inter-uman? sunt „fructe bastarde ?i putrede” ale Occidentului, iar libertatea de gândire ?i op?iune sunt atribute care apar?in în exclusivitate lui Allah-Dumnezeu?[15]
 
Rela?ia conflictual? dintre Orient ?i Occident este o realitate periculoas?, care, dac? se ezit? a fi recunoscut?, nu va putea fi abordat? în afar? barierelor care fac imposibil? comunicarea. Este calitatea acestei c?r?i ?i meritul autorului de a încerca s? determine în?elegerea faliei dintre spiritualitatea oriental? ?i materialitatea occidental?, sugerând în ce lume minunat? am putea tr?i dac? cele dou? dimensiuni s-ar complimplini în arcul de pace al armoniei planetare.
Grafica - Ion M?ld?rescu
----------------------------------------------
[1] „Jihad, între islamul politic ?i Califatul Universal”, volum în curs de apari?ie, Baia Mare Editura Proema
[2] In colectia „Biblioteca arab?” au mai ap?rut peste 10 titluri care abordeaz?, cu preponderen??, tezaurul de spiritualitate, istorie, civiliza?ie ?i cultur? al lumii arabo-islamice, dar ?i lucr?ri circumscrise evenimentelor care au marcat evolu?iile politice ale acestei lumi in ultimul deceniu.
[3]Emanuel Todd, in Interviu acordat lui Olivier Berruyer, postat pe histoireetsociete.wordpress.com
[4]In teologia jihadista, „tafkiri” sunt musulmanii devian?i de la dotrina islamic?, excomunica?i ?i pasibili chiar de pedeapsa capital?, D. Chican, „Jihad, între islamul politic ?i Califatul Universal”.
[5] Barack Obama: „Preg?tesc ?ara pentru a m? asigura c? suntem capabili s? contracar?m amenin?area reprezentat? de gruparea Statul Islamic (IS) ”. NBC News www.nbcnews.com
[6]Emanuel Todd in Interviu acordat lui Olivier Berruyer, postat pe histoireetsociete.wordpress.com, mentioneaz? Arabia Saudit?, a c?rei tr?dare, S.U.A., din ra?iuni subîn?elese, nu o pot recunoa?te .
[7] „The Wall Street Journal” (Statele Unite ale Americii) din 18.09.2014
[8] „Financial Times” (Marea Britanie) din 18.09.2014 - Hannah Kuchler                                      
[9]„ The Washington Post” (Statele Unite ale Americii) din 25.09.2014 - Sebastian Payne        
[10] „The Times” (Marea Britanie) din 18.09.2014 - Tom Coghlan, Catherine Philip, Iona Craig
[11] „The Washington Times” (Statele Unite ale Americii) din 18.09.2014 - Bill Gertz
[12] „Este extrem de important s? colabor?m cu partenerii no?tri din întreaga lume pentru a identifica ?i a încerca s? t?iem, pe cât posibil, fluxul finan??rilor care ajung la Statul Islamic. [...] Este o afacere complicat?, deoarece nu exist? transparen??, nici în ceea ce prive?te originea acestor bani, nici în ceea ce prive?te modul în care ace?tia ajung la ei. [...] Ins? lucr?m la acest lucru ?i facem tot posibilul pentru a limita fluxul finan??rilor”, a declarat Jack Lew pentru „France Presse”.
[13] Dumitru Chican, op. cit. p.115
[14]Idem, p.116
[15]Ibidem, p 117
footer