Revista Art-emis
Spiru Haret - Un gigant al legifer?rii PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Constantin Schifirne?   
Miercuri, 30 Aprilie 2014 20:57
Spiru HaretReforma lui Spiru Haret a fundamentat, legislativ, modernizarea înv???mântului românesc la toate nivelurile: primar, profesional, secundar ?i superior, dar ?i dezvoltarea institu?iilor culturale. La ini?iativa domnului profesor universitar Lauren?iu ?oitu, Pre?edintele Conferin?ei de la  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia?i, am alc?tuit antologia „Spiru Haret, Laws and normative acts on School and Education”, constituit? din legi ?i acte normative elaborate de Ministrul Spiru Haret, preluate din Operele lui Spiru Haret, vol. I-XI, (Edi?ie îngrijit?, studiu introductiv ?i note de Constantin Schifirne?, Prefa?? de Remus Pricopie), Bucure?ti: Editura Comunicare.ro, 2009-2010. Un sprijin direct in editarea lucr?rii am primit din partea domnului academician Ioan Aurel Pop, Rector al Universit??ii Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca ?i a domnului prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Prorector al Universit??ii Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca. Aceast? carte este o premier? fiindc?, din câte cunosc, ea este prima apari?ie, în limba englez?, a unei lucr?ri semnate de Spiru Haret. Volumul Spiru Haret, „Laws and normative acts on school and education” apare cu prilejul celei de-a patra edi?ie a Conferin?ei Interna?ionale de educa?ia a adul?ilor cu tema „Educa?ia Adul?ilor  în universit??i”. Perspective locale ?i regionale, ?i a Ceremoniei de includere a lui Spiru Haret în International Adult and Continuing Education Hall of Fame, Oklahoma University, U.S.A. Ambele manifest?ri se vor desf??ura la Ia?i în perioada 27-30 aprilie 2014. Volumul cuprinde sec?iunile:
1. Legi;
2. Alte acte normative;
3. Din Raport la Rege  asupra activit??ii Ministerului de Instruc?ie;
4. Expunere de motive la proiectul de lege pentru organi­zarea înv???mântului secundar ?i superior.
Am inclus patru legi elaborate de Haret:
1. Lege asupra înv???mântului secundar ?i superior din 23 martie 1898, cu modific?rile introduse prin legea promulgat? cu decretul regal nr. 2.727 din 9 iulie 1901;
2. Lege asupra înv???mântului profesional de la 31 martie 1899, cu modific?rile introduse prin legea promul­gat? cu decretul nr.  2.727 din 9 iulie 1901;
3. Lege pentru înfiin?area ?i organizarea Casei Sf. Biserici Autocefale Ortodoxe Române;
4. Lege pentru înfiin?area casei de economie, credit ?i ajutor a corpului didactic La sec?iunea „Alte acte normative” m-am oprit la circulare, decizii ?i rezolu?ii  ale ministrului Haret privind ?coala ?i educa?ia adul?ilor. Men?ionez câteva dintre ele: Circulara din 30 ianuarie 1897 c?tre revizorii ?colari pentru aplicarea obligativit??ii ?colare, Adresa din 1898 c?tre rectori pentru facerea regulamentelor reclamate de noua Lege a înv?­??mântului secundar ?i superior, Rezolu?iunea ministerial? din 26 decembrie 1898 pentru organizarea înv???mântului practic agricol în ?coalele normale ?i a gr?dinilor de pe lâng? ?coalele primare rurale, Circulara din 31 august  1902 c?tre prefec?i pentru înfiin?area cursurilor de adul?i, Ordinul din 30 noiembrie  1904 c?tre înv???torii ambu­lan?i îns?rcina?i cu propaganda pentru tov?r??ie, Circulara din 1907 c?tre înv???tori pentru înfiin?area cursurilor de adul?i ?i obliga?ia înfiin??rii lor de c?tre înv???tori, Circulara   din  noiembrie 1908 c?tre revizorii ?colari pentru facerea tabloului înv???torilor distin?i în conducerea ?coalelor de adul?i. La aceste acte normative am ad?ugat Regulamentul pentru ?colile de adul?i din 1904 ?i Programa analitic? pentru ?coalele de adul?i din 1905. Din Raport la Rege  asupra activit??ii Ministerului de Instruc?ie (1903) am re?inut analizele lui Haret despre ac?iunea ?colii în afar? de ?coal?, lupta antialcoolic?, cercurile culturale, ?ez?torile s?te?ti, ?coli de adul?i, diverse alte moduri de activitate exterioar? a ?coalei, biblioteci, reviste ?i publica?iuni populare, serb?ri ?colare, teatru s?tesc.
La sec?iunea  „Discursuri” am inserat Expunere de motive la proiectul de lege pentru organi­zarea înv???mântului secundar ?i superior din noiembrie 1897. Legile ?i ac?iunile lui Haret sunt exemplare pentru tipul de reformator orientat spre punerea în mi?care a poten?ialului unei na?iuni. El a elaborat acte legislative a c?ror aplicare a determinat înscrierea ?colii române?ti în direc?ia afirm?rii ei ca institu?ie fundamental? a societ??ii române?ti, ?i, totodat?, înscrierea ei pe direc?iile principale ale înv???mântului european. Haret a trecut prin parlament un mare num?r de  legi ?i a elaborat un num?r impresionant de programe ?i regulamente indispensabile în aplicarea legilor, în cele trei perioade de ministeriat:
- a. 1897-1899: 4 legi, 6 programe, 34 de regulamente;
- b. 1901-1904: 11 legi, 14 programe, 56 de regulamente; c) 1907-1910: 19 legi, 16 programe, 76 de regulamente.
A?a cum subliniez în studiul introductiv Spiru Haret, „Education Reform and School Legislation”, prin reformele sale, Spiru Haret a urm?rit ralierea societ??ii române?ti,  predominant agrare ?i ??r?ne?ti, la cerin?ele economiei de tip burghez, la normele europene de  organizare ?i administra?ie a institu?iilor. În viziunea sa, ?coala are misiunea de a educa, la elevi, deprinderi specifice unei vie?i profesionale diferite de cea tradi?ional?, agrar?. În plus, ?coala are menirea de a forma con?tiin?a despre drepturile ?i obliga?iile cet??ene?ti într-un stat democratic constitu?ional. Spiru Haret a conceput educa?ia ?i instruc?ia ca factori principali de transmitere a cuno?tin?elor de baz? ?i de formare a abilit??ilor necesare în activit??ile practice: „Înv???mântul unei ??ri este chemat s? îndeplineasc? un întreit scop. În prima linie, el trebuie sa formeze buni cet??eni. În a doua linie, el trebuie s? procure tuturor tinerilor fondul de cuno?tin?e care este indispensabil oric?rui om în via??, f?r? deosebire de treapt? social?: acesta este înv???mântul obliga­toriu. În fine, el mai  trebuie s? formeze contingente pentru toate carierele care sunt necesare pentru via?a complet? ?i armonic? a statului”.[1]
-----------------------------------------------------
[1] Operele lui Spiru C. Haret, vol. II, Bucure?ti: Editura Comunicare.ro, 2009, p. 197. „Spiru Haret, Laws and normative acts on school and education”, an anthology, with an introductory study by Constantin Schifirne?. Translation by Carmen Veronica Borbely and M?d?lina Elena V?t?m?nescu, Presa Universitar? Clujean?, 2014.
footer