Revista Art-emis
Str??eni, meleaguri natale PDF Imprimare Email
Costinel Savu   
Luni, 09 Septembrie 2013 21:12

Trilogie - Nina Gonta, art-emisDup? lans?ri ?i prezent?ri f?cute la Craiova în cadrul Societ??ii Scriitorilor Olteni ?i a Bibliotecii „Alexandru ?i Aristia Aman”, a venit rândul meleagurilor de ba?tin? din Basarabia ale scriitoarei Nina Gon?a, pe numele s?u adev?rat Raisa Coleaghin, s?-i cunoasc? opera literar?. Repatriat? în România, a?a cum îi place s? spun?, în anul 2000, Nina Gon?a nu ?i-a uitat satul în care s-a n?scut ?i a copil?rit, P?n??e?ti ?i nici or??elul Str??eni, aflat la 20 de kilometri de Chi?in?u în care ?i-a desf??urat cea mai mare parte a activit??ii. Aici a lucrat în cadrul Bibliotecii Raionale „Mihail Sadoveanu” ca urmare a absolvirii facult??ii de Biblioteconomie ?i bibliografie a Universit??ii din Chi?in?u, dar ?i ca inspector ?colar Str??eni ce r?spundea de bibliotecile ?colare din sector.

Activitatea ?i-a desf??urat-o ?i ca membr? al a Ligii Democrat Cre?tine a Femeilor din Moldova. La venirea comuni?tilor la putere, a hot?rât s? plece definitiv în România, mai ales c? avea o copil? de viitorul c?reia trebuia s? se preocupe de una singur?. Ajungând în Craiova, dup? o ?edere de câ?iva ani la Ia?i, inspirat? de societatea în care a p?truns în acest ora?, precum ?i de faptul c? so?ul ei oltean tocmai î?i scosese de sub tipar o nou? carte, Nina a început s? a?tearn? pe hârtie bog??ia de materiale cu care era înarmat? dar ?i amintirile pe care le p?stra vii în memorie. În consecin?? ea public?, pe parcursul anilor 2012-2013, trei c?r?i despre care cititorii din România au luat deja cuno?tin??, prima fiind „În c?utarea b?rbatului ideal”, urmat? de romanul „Ioana” ?i o carte de eseuri cu titlul: „Întâmpl?ri ?i gânduri”.

Prima carte a Ninei Gon?a este o ampl? dest?inuire despre via?a autoarei în Basarabia pe când acest teritoriu se afla în componen?a imperiului sovietic - U.R.S.S.. Scriitoarea se pronin?? asupra mai multor aspecte ale acestor ani. Tot aici citim câteva pove?ti amoroase care te fascineaz? prin sinceritatea ?i romantismul lor. Descoperim o femeie cu care soarta a fost nemiloas? atât pe plan sentimental, afectiv, cât ?i din punct de vedere al s?n?t??ii, dar ea, în pofida tuturor greut??ilor, continu? s? fie într-o pertmanent? c?utare, visând la fericire cu mult? îndârjire ?i optimism.

Visul cel mare al autoarei a fost îns? s? scrie o carte în amintirea mamei sale, o românc? sadea, a c?rei copil?rie ?i tinere?e s-au petrecut în România Mare. „Ioana”, acesta este titlul c?r?ii, dup? prenumele mamei Ninei Gon?a, este o lupt?toare pentru adev?r ?i dreptate, c?reia sovieticii i-au luat averea, dar n-au putut s?-i omoare sufletul românesc. Toat? via?a ei, de dup? r?zboi, în U.R.S.S., a tânjit dup? vremurile petrecute în România. Romanul este o od? dedicat? Mamei, dar ?i o istorie autentic? a Basarabiei, o provincie româneasc? înc? pierdut? pentru ?ar?. În „Întâmpl?ri ?i gânduri” savur?m cele 22 de eseuri, care sunt ni?te scurte pove?ti de via?? - înv???minte. Ele se citesc cu o mare u?urin?? ?i te captiveaz? prin profunzimea lor simpl?, dar totodat? ?i filosofic?.

Sala de lectur? a bibliotecii raionale „ Mihail Sadoveanu”, în ziua prezent?rii celor trei c?r?i, a fost arhiplin?. În afar? de rude, prieteni ?i fo?ti colegi ai autoarei au participat ?i bibliotecarele din comunele raionului. Cuvântul de început l-a avut doamna Nadia P?dure, directorul bibliotecii, care a descris ?i analizat în detaliu fiecare carte, fiind evident faptul c? le citise din timp, cu mare aten?ie. Tot doamnei P?dure i se datoreaz? ?i materialele de prezentare a c?r?ilor, respectiv afi?ul ce invita amatorii la lansare, panourile publicitare cu c?r?ile ?i citate din criticile publicate pân? în prezent în reviste române?ti din ?ar? ori din str?in?tate. În continuare au luat cuvântul o serie de participan?i, cunosc?tori ai activit??ii autoarei dar ?i ai con?inutului celor trei volume. În luarea sa de cuvânt, scriitoarea a informat audien?a c? sunt în faz? terminal? alte dou? volume, o traducere de poezie din opera unui poet rus ?i o carte de proz? scurt? despre destinul unor femei, în zilele noastre. Aceste noi c?r?i abia a?teapt? s? mearg? la tipar, iar pofta de a scrie a devenit, pentru Nina Gon?a, o frumoas? pasiune care-i aduce mult? bucurie ?i împlinire sufleteasc?.

footer