Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Maria Diana Popescu   
Duminică, 05 Decembrie 2010 14:07
CarteO carte unic? în peisajul literaturii cre?tine a ap?rut cu binecuvîntarea Prea Sfin?itului Calinic, Arhiepiscop al Arge?ului ?i Muscelului, la Editura „DACPRESS" din Curtea de Arge?. „Via?a Sfântului Nicolae" reprezint? o scriere îndreptat? ?i reactualizat? dup? manuscrisul din anul 1916, tradus din limba francez? de c?tre Episcopul Sofronie al Râmnicului. Profesorul-scriitor Tudor Mihail?, descoperind acest manuscris, îl tip?re?te într-o form? mai accesibil? împreun? cu p?rintele Daniel Gligore, Pre?edinte al Societ??ii pentru Înv???tura poporului Român, Filiala Arge?, la nou?zeci de ani de la scrierea sa, chiar înainte cu o lun? de la data consemnat? de c?tre c?rturarul episcop. Socotesc c? este necesar s? facem cunoscut? vrednicia unei car?i ziditoare cre?tinismului, o carte care vorbe?te despre Sfântul ?i Cuviosul P?rinte al nostru, Marele Mucenic Nicolae, „f?c?torul de minuni în Orient, precum Sfântul Grigore fusese în Occident". Dup? cum ne informeaz? argumentul, „Via?a Sfântului Nicolae" a fost „compus?" în anul 1645, tip?rit? ?i în anul 1859 de c?tre Prin?ul Augustin Galitzin.

În împrejur?ri aproape uitate, manuscrisul a intrat în posesia profesorului Tudor Mih?il? din Curtea de Arge? ?i a stat mai mult de o jum?tate de secol ascuns în biblioteca sa, de teama autorit??ilor vremii. Cînd nu mai era niciun pericol s? cite?ti asemenea „înscrisuri sfinte", profesorul Tudor Mih?il? a consultat Biblioteca Academiei Române (unde aflase c? mai exist? un exemplar), ?i ajutat de academician profesor Gabriel ?trempel, director general al Bibliotecii, membru de onoare al Academiei Române, a ref?cut partea de început a manuscrisului, din care o treime era deteriorat?. Manuscrisul poart? ?tampila donatorului, Sofronie Vulpescu al Râmnicului. A?a s-a ajuns s? fie tip?rit acest rar exemplar cu via?a Sfântului Nicolae. Edi?ia de fa?? renun?? la bogatul aparat critic din manuscris pentru a înf??i?a în exclusivitate minunata via?? a Marelui Ierarh Nicolae. Profesorul Tudor Mih?il? declar? în „Argument" c? nu s-a intervenit absolut deloc în structura frazelor, manuscrisul p?strîndu-?i aerul arhaic al comunic?rii din timpul traduc?torului, anul 1916. Profesorul dore?te s? doneze pre?iosul manuscris, salvat de „t?v?lugul distrugerii ?i focului" fondului Bibliotecii Episcopale, s? poat? fi recondi?ionat astfel de c?tre speciali?ti. „Via?a Sfântului Nicolae" apare cu spijinul nemijlocit al p?rintelui Daniel Gligore, al p?rintelui Protopop Ilie Ghi?? din Protoieria Curtea de Arge?, al p?rintelui Nicolae State-Burlu?i.
Tudor Mihaila
Cartea aminte?te cititorului c? Sfântul Nicolae a tr?it pe vremea tiranilor împ?ra?i Diocle?ian ?i Maximilian (284-305), c? a str?lucit în via?a pustniceasc? ?i, pentru nespusa lui bun?tate, a fost f?cut arhiereu. Cu frica lui Dumnezeu, cinstind cre?tin?tatea, propov?duind curajos ?i slobod dreapta credin??, a fost prins de mai marii cet??ii Lichiei ?i dat la osînd?, la cazne, întemni?at împreun? cu al?i cre?tini. Este eliberat apoi din închisoare de bine-credinciosul împ?rat Constantin. Sfântul Nicolae a participat la întîiul Sinod de la Niceea. Domnul i-a dat lui darul facerii de minuni, precum arat? istoria vie?ii sale ?i multe sînt minunile ?i faptele bune mai presus de fire f?cute prin mijlocirea sa ?i milostivirile foarte însemnate, ob?inute pe p?mînt ?i pe mare, precum ?i venera?iunea ?i încrederea credincio?ilor din toate veacurile ?i din toate locurile c?tre marele sfînt despre care vorbe?te acest însemnat document isotoric. ?i pîn? ast?zi, Dumnezeu, prin mijlocirea Sfîntului Nicolae, lucreaz? minuni ?i cei ce-l roag? cu adevarat? ?i neîndoit? credin??, „nu numai mici binefaceri, ci ?i minuni mari dobîndesc". Ca s? nu cad? în mîinile musulmanilor, din anul 1087, moa?tele Sfîntului Nicolae se afl? la Bari, în sudul Italiei, luate din Mira, în mare cinste din partea credincio?ilor, care vin la ele cu credin??, din toate p?r?ile cre?tin?t??ii. C?uta?i aceast? carte, sim??mîntul sfin?eniei va avea, în raport cu celelalte activit??i ale sufletului nostru, o importan?? deosebit?, c?ci acest manuscris tiparit ne pune în leg?tur? cu frumosul ?i imensul mister al lumii spirituale. footer