Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Valentina Lupu   
Duminică, 03 Martie 2013 20:33
Fluxul informationalUnul din domeniile care avea s? zguduie din temelii organizarea social? ?i evolu?ia societ??ii a fost ?i r?mâne domeniul informaticii. În mai pu?in de 50 de ani societatea uman? s-a trezit în fa?a provoc?rilor unui nou tip de societate ?i anume societatea informatizat? care avea s? d?râme frontierele tradi?ionale ?i s? deschid? larg por?ile globaliz?rii.

Oricât de ermetic? ar p?rea o societate totalitar?, experien?? pe care ?i România a tr?it-o din plin, ea nu poate rezista asaltului cunoa?terii prin sistemul informatic care foarte repede avea s? dep??easc? modalit??ile deja clasice reprezentate de presa scris? ?i mijloacele audiovizuale. Pentru c? prin internet universul informa?ional popose?te în fiecare cas?, este la îndemâna oric?rui posesor de calculator personal conectat la una din multiplele re?ele existente ast?zi. Într-un interval relativ scurt informa?ia a devenit atât de vast? ?i facil? încât s-a creat premiza r?sturn?rii preceptelor clasice ale stoc?rii ?i utiliz?rii ei, în consecin?? a ap?rut necesitatea unei noi modalit??i de abordare, cu o metodologie specific? într-un domeniu pe cât de fascinant pe atât de necesar vremurilor noastre.

Iat? domeniul în care o carte de excep?ie conceput? ?i oferit? nou? de un specialist consacrat în bibliologie ?i ?tiin?a inform?rii, doamna Cristina Popescu, în calitatea sa de cadru didactic al catedrei de specialitate din cadrul Universit??ii din Bucure?ti. Editat? la editura bucure?tean? Univers Enciclopedic Gold, 2012, sub titlul sugestiv „Fluxul informa?ional în activitatea de cercetare" cartea este o apari?ie necesar? am spune noi, care reu?e?te s? fac? lumin? într-o zon? a cunoa?terii unde nu rareori amatorismul este la el acas?.

Frumos sistematizat? ?i bine organizat? ca structur?, cartea promite s? devin? un instrument important în utilizarea informa?iei, în egal? m?sur? pentru specialist ?i utilizatorul obi?nuit. Pentru specialist în formularea metodologiei sistematiz?rii informa?iei utile din punct de vedere profesional, pentru cercet?tor un ghid pentru pa?ii de parcurs în c?utarea ?i utilizarea informa?iei necesare activit??ii de cercetare, iar pentru utilizatorul obi?nuit accesul la informa?ia util? pentru l?rgirea orizontului s?u cultural.

Stilul didactic transpare în fiecare din cele 7 capitole ale c?r?ii, fiecare capitol încercând o abordare la modul exhaustiv pentru tema propus?. Pornind de la modul individual de abordare a procesului educa?ional în etapele sale de formare ?i permanentizare, la principiile de eficien?? personal? prin modul de organizare a muncii intelectuale, cartea ofer? cititorului interesat un ghid util abord?rii universului informa?ional atât de vast ast?zi ?i bulversant la prima vedere. Valoarea c?r?ii este dat?, pe lâng? caracterul ei didactic, ?i de modul cum trateaz? unele probleme practice legate de studiu, cercetare, structurare ?i mod de abordare în domeniul ?tiin?ific, fie c? este vorba de preg?tirea universitar?; lucr?ri de licen??, masterat, teze de doctorat, sau pentru alc?tuirea lucr?rilor ?tiin?ifice în cadrul activit??ii de cercetare. Detaliile tehnice, generos prezentate în carte, sunt cu atât mai necesare ast?zi când mediul academic este în bun? parte sufocat de impostur?, iar universul informa?ional poluat de pseudo?tiin??.

Cum era ?i firesc, din perspectiva omului de specialitate, bibliografia ocup? un loc important ?i pe bun? dreptate pentru c? abordarea unei teme indiferent de domeniu presupune o documentare aprofundat?. Aici este locul unde autoritatea doamnei Cristina Popescu se v?de?te prin rigurozitatea select?rii materialului documentar ?i acurate?ea cit?rii ?i uiliz?rii referin?ei bibliografice. Demers absolut necesar pentru c? cercetarea înc? sufer? din cauza diletantismului formul?rii bibliografice. Onorant pentru cultura româneasc? este asocierea pe care autoarea o intreprinde între dou? nume celebre în universul ?tiin?ific; Umberto Eco cu a sa „Cum se face o tez? de licen??" ?i Mircea Vulc?nescu cu al s?u eseu despre „Organizarea muncii intelectuale" pentru c? la ambii rigoarea cercet?rii ?i acurate?ea expunerii sunt exemplare.

Cu deosebire în capitolul 6 autoarea se reg?se?te, într-o zon? familiar? a? spune, prin modul cum face lumin? în ceea ce înseamn? citarea bibliografic? ?i standardele în domeniu cu privire la citarea autorilor ?i surselor documentare conform normelor interna?ionale. F?r? îndoial? c? aceste standarde ar trebui cunoscute ?i mai ales respectate de cei care lucreaz? în cercetare sau informare indiferent de domeniu. Din nefericire este un aspect care scap? multor cercet?tori, mai ales în perioada de formare, în perioada studiilor doctorale, la alc?tuirea lucr?rilor de sintez?, monografiilor ?i chiar a tratatelor de specialitate. Nu este cazul s? recurgem la exemplific?ri dar aceste aspecte sunt suficient de frecvente chiar ?i în culturile mari care nu rareori î?i permit s? preia idei ?i chiar realiz?ri ale unor culturi mai mici f?r? s? le citeze. Îmi vine în minte celebrul exemplu al marelui nostru om de ?tiin?? Nicolae C Paulescu, descoperitorul de facto al insulinei, descoperire furat? de un comando canadian de trist? amintire pentru care a ?i primit premiul Nobel de?i compatriotul nostru î?i publicase rezultatele sale cu 2 ani înainte în reviste de circula?ie interna?ional?.

Nu mai pu?in relevant pentru domeniul domniei sale este capitolul 7 în care autoarea face deasemenea lumin? într-un domeniu pe care internetul a reu?it s?-l bulverseze prin stuf?ri?ul informa?iilor nu întotdeauna de cea mai bun? calitate. Este vorba de ghidul lucr?rilor de referin?? care selecteaz? informa?ia util?, cert?, verificat? ?i demonstrat? teoretic ?i practic care s? constituie element de referin??, surs? de inspira?ie ?i chiar proiect de studiu, cu accent pentru perioada de formare a viitorului cercet?tor. „Al înv??a pe student cum s? înve?e" înseamn? al obi?nui în subsidiar în a?i forma o tehnic? a muncii intelectuale în cadrul c?reia selectarea, aprecierea ?i utilizarea creatoare a informa?iei sunt esen?iale pentru viitorul intelectual.

Adept? convins? a noilor tendin?e în biblioteconomia modern? în care biblioteca clasic? este pe cale s? se transforme în bibliotec? virtual?, doamna Cristina Popescu devanseaz? cu brio aceast? nou? orientare printr-un adev?rat tratat am putea spune care abordeaz? aceste aspecte din punct de vedere pur tehnic. Este vorba de „?tiin?a bibliotecii între concept ?i practic?" ap?rut? la aceia?i editur? în acela?i an. Pentru profesioni?tii truditori în nobila munc? cu cartea ambele c?r?i se recomand? prin ele însele, autoarea având meritul indiscutabil al specialistului care ofer? cu generozitate ?i talent instrumentele necesare unei munci utile ?i de înalt? calitate.

Pentru c? pân? la urm? „în mâinile lui (bibliotecarului n.n.) st? toat? cultura p?strat? în scris a unui popor ?i a omenirii, ?i acest mare Portar de Cetate a Min?ii trebuie înconjurat de toat? luarea aminte cuvenit?" (citat pg 6), iar în opinia autoarei „o bibliotec? este un templu al lecturii, al discursului în tov?r??ia celor mai de seam? spirite ale culturii universale, de la îndep?rtata Antichitate pân? la ultimii contemporani" (citat pg 7). footer