Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Sâmbătă, 29 Decembrie 2012 23:35
Cotul Donului - 1942„Unul, m?car, dintre cei mor?i acolo, la Cotul Donului, î?i are moa?tele de sfânt în acel p?mânt...", ne încredin?eaz? Iosif Niculescu, veteran de r?zboi, medic pe front în cel de-al Doilea R?zboi Mondial. Aceast? remarc? a veteranului bucure?tean - aflat la venerabila vârst? de 98 de ani -, sau mai ales aceast? str?luminare a senectu?ii, i-a indus universitarului chi?in?uian dr. Vasile ?oimaru hot?rârea ferm? de a marca cei 70 de ani de la tragicele evenimente militare de la Cotul Donului în nota caracteristic? faptelor sale culturale, absolut demne de remarcat. Intelectualul de la Chi?in?u ?tia c? Statul, aceast? entitate abstract?, aproape deconectat? acum de la sfânta raportare la no?iunea de Patrie, nu va dovedi c? are memorie, vizavi de tragedia româneasc? din noiembrie 1942, contextualizat? Razboiului Sfânt de readucere Acas? a Basarabiei ?i Bucovinei de Nord.

?i iat?, în nume personal, dr. Vasile ?oimaru ?terge el lacrima de sub geana Patriei, plesnind totodat? obrazul gros al Statului cel lipsit de sim?ul datoriei fa?? de Istorie. Dup? ce a extras, ca o necesar? nevoie de multiplicare, din filmul documentar „Eroism ?i jertf? pe Frontul de Est", Funda?ia Cre?tin? „P?rintele Arsenie Boca", 2010, m?rturiile lui Iosif Niculescu, protagonistul filmului, l-a contactat pe veteran în apartamentul s?u din Bucure?ti spre a-i lua un interviu amplu, care s? reconfirme eroismul ?i puterea de jertf? ale Osta?ului Român pentru cauza sfânt? a datoriei fa?? de Patrie. ?i, în context, s? confirme ?i existen?a umbrelor înc? neluminate de spiritul adev?rului istoric.

A purces apoi acest neobosit c?l?tor pe urmele osta?ilor care ?i-au v?rsat sângele ?i ?i-au înstr?inat oasele în p?mântul pustiurilor calmuce. Locuri str?ine, la care n-au râvnit osta?ii no?tri, ci care erau doar s?la?ul „fetei morgana" a reîmplinirii unit??ii Neamului Românesc. S-a dus acolo ca s? le pun? acestor eroi o cruce cre?tin?, cu tricolor, o cruce improvizat? din crengi de copac - deci efemer? -, rezultat? din manufactura stângace a intelectualului cu inim? de Român.

Publicistul de la Chi?in?u s-a întors de pe câmpurile golgotice ale Donului profund dezam?git de lipsa (cu des?vâr?ire!) a oric?rei urme simbolice de respect ?i recuno?tin?? pentru cei pe seama c?rora mul?i mimeaz? azi demnitatea. Nicio cruce memorial?, niciun monument, niciun cimitir românesc, în timp ce semnele de respect pentru propriii eroi ale celorlalte na?iuni beligerante erau în exces. S? fie aceast? indiferen??, oare, o rutin? care prelunge?te consecin?ele unor presupuse tr?d?ri instrumentate de c?tre uneltele viitorului guvern instalat de bol?evici în România?

Dr. Vasile ?oimaru s-a întors hot?rât s?-?i strige dezam?girea. În câteva s?pt?mâni doar, a ini?iat ?i coordonat volumul comemorativ „Cotul Donului 1942: eroism, jertf?, tr?dare", ap?rut la Editura „Serebia", Chi?in?u, 2012. Cartea include notele sale de trist? c?l?torie prin locurile extreme ale Frontului de Est din cel de-Al Doilea R?zboi Mondial (cu fotografiile conexe, constituite într-o sugestiv? iconografie), m?rturisirile de r?zboi ale medicului Iosif Niculescu, un martor extrem de lucid al evenimentelor militare de la Cotul Donului, intervievat împreun? cu Roxana Iorgulescu, realizatoarea de emisiuni radiofonice de la Radio România Interna?ional, ?i m?rturiile celor patru veterani de r?zboi, nonagenari, din comuna Miroslove?ti, jude?ul Ia?i, supravie?uitori ai m?celului de la Don. Volumul con?ine ?i texte de Mircea Vulc?nescu, Ion Iachim, Nichita St?nescu, conexe tematicii c?r?ii.

Aceast? sumar? referire la volumul comemorativ doar de 100 de pagini are în con?tiin?a celui care semnaleaz? aici evenimentul un acut impuls de a remarca ?i sublinia osteneala ?i d?ruirea colaterale acestei apari?ii editoriale. Coordonatorul volumului, dr. Vasile ?oimaru, e el însu?i erou epopeic, prin sacrificiile personale legate de c?l?toria sa de circa 4.000 de kilometri (dus-întors) pe urmele osta?ilor români, care a implicat costuri de naturi diverse, inclusiv riscuri legate de manifestarea xenofobiei celor c?rora, prin acte de cultur? ?i spiritualitate româneasc?, dr. Vasile ?oimaru le ?ine cu fervoare piept de dou?zeci de ani.

În privin?a realiz?rii c?r?ii fizice, la lansarea ei dr. Vasile ?oimaru s-a ar?tat entuziasmat de empatia ?i solicitudinea generoas?, total dezinteresat? financiar, ale editorului, ale distin?ilor lectori ai volumului - scriitorul Vlad Pohil? ?i prof. univ. dr. Zamfira Mihail - ?i ale graficianului Simion Zam?a, autorul copertei. footer