Revista Art-emis
Arta de a-?i aminti PDF Imprimare Email
General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan   
Miercuri, 20 Iunie 2012 10:48
Gh.Stancu, Amintiri din r?zboi - amintiri din via??Cu un titlu sugestiv, cartea „Amintiri din r?zboi-amintiri din via??", scris? de Gheorghe Stancu ?i publicat? la Editura Conphys din Râmnicu Vâlcea, te cucere?te de la primele pagini ?i te transpune în lumea amintirilor unui onest cet??ean al urbei noastre, nonagenarul Petre Georgescu. R?zboiul, cu toate ororile lui, nu putea s? nu r?mân? în amintirea fo?tilor combatan?i, indiferent de arma din care au f?cut parte. Este ?i cazul lui Petre Georgescu, participant la cel de-Al Doilea R?zboi Mondial în campania din Est, contra U.R.S.S. ?i pe frontul de Vest, împotriva Germaniei hitleriste ?i a Ungariei horthyste, în calitatea sa de component al forma?iunilor de logistic?.

Domnul Petre Georgescu a avut ?ansa de a beneficia de str?dania ?i silin?a lui Gheorghe Stancu pentru a-?i dep?na amintirile acumulate în timpul acelui r?zboi, dar ?i în alte momente ale vie?ii sale îndelungate. Spun ?ansa pentru c? dac? autorul c?r?ii nu ar fi pus în pagin? amintirile la care m? refer, Petre Georgescu, de?i este o persoan? cu totul ?i cu totul special? ?i un om deosebit, ar fi r?mas un ilustru anonim despre care, în afar? de membrii familiei ?i câ?iva cunoscu?i, nimeni n-ar fi ?tiut nimic.

M?rturisesc c? în timp ce citeam prefa?a scris? de Gheorghe Stancu, am avut impresia c? m? aflu în fa?a cursului de istoria artei militare, pe care l-am studiat în Academia Militar? din Bucure?ti (acum, Universitatea Na?ional? de Ap?rare), dovad? c? autorul s-a documentat temeinic pentru scrierea c?r?ii, fapt confirmat de bogata bibliografie prezent? la sfâr?itul acesteia, unde am g?sit autori ca Liddell Hart sau Jacques de Launay, spre exemplu, pe care i-am studiat ?i eu în institu?ia de înv???mânt mai sus amintit?.

Totodat?, citind Argumentul scris de lt.(r) Petre Georgescu la începutul c?r?ii, mi-au revenit în memorie cuno?tin?ele acumulate în Academia Militar? referitoare la organizarea, structura ?i misiunile forma?iunilor de logistic? (atunci se numeau intenden?? sau mai popular „spatele" trupelor- ?eful fiind numit ?eful spatelui) în ac?iunile de lupt?, operative sau strategice. Biografia pe scurt a domnului Petre Georgescu, prezentat? dup? capitolul „Argument", ne dezv?luie un personaj educat, cultivat, cu o bogat? cultur? general? ?i de specialitate, provenit dintr-o familie de oameni onorabili, cu prestan?? în cadrul comunit??ii unde au tr?it.

Cartea este structurat? pe dou? mari p?r?i. În prima parte, intitulat? „Amintiri din r?zboi", Petre Georgescu î?i deap?n? cu o art? indiscutabil? amintirile din r?zboiul la care a participat în componen?a forma?iunilor de logistic?. Cititorii sunt informa?i (mai ales tinerii, care acum nici m?car nu mai fac armata) cu privire la aspecte concrete din ducerea luptelor, cu men?ionarea principalelor forme ?i procedee de lupt? prev?zute în regulamentele militare (ceea ce dovede?te c? în vremea aceea se f?cea preg?tire, nu glum?), dar ?i cu privire la stilul de conducere al unor comandan?i (vezi colonelul Cosma Angelo), care reu?eau s? se fac? iubi?i ?i asculta?i de subordona?i, prin felul lor de a se purta cu ace?tia.

Din setul cu amintiri specifice primei p?r?i, Petre Georgescu ne ofer? ?i pe cele referitoare la ordonan?a Dumitru (cititorii vor afla criteriile dup? care erau selec?ionate ordonan?ele, condi?iile pe care trebuiau s? le îndeplineasc? ?i ce activit??i desf??urau în slujba ofi?erilor), o tulbur?toare poveste de dragoste petrecut? în ora?ul de sub munte - R-mnicu Vâlcea - între frumoasa doamn? Villara ?i colonelul Silvian ( aceast? amintire ne d? prilejul de a afla date inedite despre trecutul patriarhal al ora?ului nostru), despre corup?ia la nivel înalt de pe ?antierele C.F.R. din acele timpuri (vedem o asem?nare izbitoare cu ceea ce se întâmpl? în zilele noastre), dar ?i despre oribilul comportament al militarilor sovietici fa?? de cei români, a?a cum rezult? din tulbur?toarea ?i halucinanta povestire despre „Moartea din noaptea Învierii"

Via?a purt?torului de amintiri, cu un parcurs mai mult zbuciumat decât rectiliniu, ne este prezentat? în partea a doua a c?r?ii, care este la fel de interesant? ?i atractiv? ca ?i prima, mie pl?cându-mi foarte mult prezentarea evolu?iei ?i destinului familiei Simian, despre care nu ?tiam mare lucru, dar ?i faptul c? povestitorul aduce în prim plan persoanele ilustre în compania c?rora s-a aflat, a?a cum este cazul lui Radu Gyr, Mihail Sadoveanu, Decebal Vasiu (pilotul mare?alului Ion Antonescu), Virgil Ierunca ?.a. Frumoasele ?i uluitoarele pove?ti de iubire nu puteau lipsi din memoria unui tân?r frumos a?a cum era Petre Georgescu la tinere?e, impresionându-m? cea din episodul „Antoaneta".

Comentariul meu se opre?te aici, din dorin?a de a l?sa cititorului pl?cerea de a descoperi o via?? ca un film de aventuri, frumos ?i cu talent reliefat? de autorul c?r?ii, domnul Gheorghe Stancu. footer