Revista Art-emis
Reflec?ii nostalgice cu prilejul unei lans?ri de carte PDF Imprimare Email
Mihai Nichifor   
Sâmbătă, 16 Iunie 2012 19:12
Compediu de preocupari ?tiintifice în pediatrieSunt evenimente în via?? care î?i ofer? prilejul unor bucurii l?untrice, mai ales atunci când se adaug? momentului elementul nostalgic, legat de trecutul t?u ?i profesia care te-a consacrat. Realizezi atunci c? în via?? sunt bucurii întâmpl?toare care le savurezi spontan, dar sunt ?i bucurii îndelung preg?tite, care se ofer? mai greu ?i care sunt cu atât mai valoroase cu cât adun? în ele mai multe etape, tr?iri, momente de revela?ie ?i autentic? satisfac?ie, mai ales când î?i dai seama c? ?i tu ai participat la crearea acestor momente. Este ceea ce ne-a oferit în fapt colegul ?i prietenul nostru Dr. Valeriu Lupu prin lansarea c?r?ii sale „Compendiu de preocup?ri ?tiin?ifice în Pediatrie" în localul Bibliotecii jude?ene Vaslui.

Desf??urarea unor momente de acest fel sunt evenimente obi?nuite la nivelul Bibliotecii Jude?ene, în care oameni de cultur? ?i de art? cu preocup?ri în diverse domenii ce fac urbea s? tr?iasc?, î?i prezint? realiz?rile lor, patrona?i de o gazd? generoas? ?i cu înclina?ii native pentru bine ?i frumos cum este profesorul Gelu Bichine?, directorul acestei prestigioase institu?ii. De data aceasta momentul ne-a oferit prilejul evalu?rii muncii ?i preocup?rilor în domeniul medical, a unei genera?ii de pediatri ?i nu numai, care-?i încheie în mod fericit via?a activ?, l?sând în urm? fapte ?i evenimente traduse în munc? pe t?râm ?tiin?ific, care s? arate posterit??ii c? nu am fost nici s?raci spiritual, nici superficiali, nici ineficien?i, nici indiferen?i fa?? de realitate ?i nici fa?? de ceea ce la rându-ne am preluat de la înainta?i. Este ceea ce a reie?it cu pregnan?? din cuvântul de deschidere rostit de directorul institu?iei prof Gelu Bichine? care în încheiere a subliniat faptul c? modestia creatorului nu trebuie s? fie o piedic? în a ne prezenta preocup?rile ?i realiz?rile, indiferent de domeniu, cu atât mai mult în medicin? ca ?tiin?? atât de apropiat? s?n?t??ii noastre.

Participarea are loc într-o atmosfer? de parfum intelectual ?i cultural, în care aducerile aminte ?i evoc?rile se r?sfrâng ca o und? de lumin? asupra celor ce iau parte la acest adev?rat festin spiritual. Pentru c? prin destinul nostru ca medici tr?im printre oameni ?i pentru ei, de foarte multe ori chiar în miezul existen?ei lor ?i nu rareori la modul dramatic, ceea ce face ca problemele noastre personale s? treac? pe planul doi. ?i din nou, pentru c? în existen?a noastr?, fr?mânt?rile noastre ?i dramele existen?iale ale pacien?ilor no?tri se topesc deopotriv? în creuzetul profesiei ?i al umanismului profesional f?r? de care medicina nu poate fi în?eleas?.

A?a s-a n?scut ideea preg?tirii primului volum întitulat „De la Spitalul lui Dr?ghici la Spitalul Jude?ean de Urgen?? Vaslui, 1852-2010" datorat? doctorului Nicolae Bârl?deanu în colaborare cu prof. Mihai Ciobanu ?i dr Valeriu Lupu, lansat? la data de 5 mai 2010 ?i prezentat? de prof Teodor Praxiu una dintre personalit??ile de referin?? ale culturii vasluiene. Acest volum a reu?it s? readuc? în memoria contemporanilor marile personalit??i care prin munca ?i sacrificiul lor au creat premizele medicinei moderne pe care o practic?m ast?zi, demonstrând c? în fond practicienii de ast?zi s-au format la umbra idealurilor ?i cutezan?ei genera?iilor anterioare, care au pus la temelia vie?ii lor stropi din seva sufletelor lor, l?sând în urma lor un adev?rat tezaur de realiz?ri de care ne bucur?m noi ast?zi. Dincolo de vicisitudinile vremurilor ?i dificult??ile pe care practica medical? le întâmpina, genera?ii întregi de medici considerau c? puterea virtu?ilor lor este mai glorioas? decât puterea banilor sau oric?ror altor valori materiale, deoarece nemuritoare între nemuriri este urma pe care o la?i pe p?mânt. Aceasta se transform? în timp într-o f?clie nestins? pentru genera?iile care vin, a c?ror datorie este de ai men?ine str?lucirea ei ca o pav?z? peste în?l?imile trecutului.

În ton cu tematica primului volum se prezint? ?i cartea care se lanseaz? ast?zi, o carte care cuprinde în cele 604 pagini ale sale un adev?rat istoric al activit??ii medicale pediatrice vasluiene, îndeosebi sub aspect ?tiin?ific dar ?i ca experien?? profesional?, ceea ce o face ca prin con?inut ?i ?inut? s? se constituie într-un adev?rat tratat de specialitate în domeniul pediatriei. Sub acest aspect poate fi considerat? un adev?rat ghid pentru cei ce se preg?tesc în specialitate, dar ?i pentru cei care ar dori s? abordeze cercetarea ?tiin?ific?, sarcin? extrem de dificil? pentru c? presupune logic? ?i rigoare ?tiin?ific?, documentare la zi, obiective ?i metodologii de lucru clare ?i reproductibile ?i desigur discu?ia rezultatelor la nivelul cuno?tin?elor actuale în domeniu, dar poate cel mai important utilitatea practic? prin aplicarea lor în activitatea de zi cu zi la patul bolnavului.

Cele 13 capitole ale c?r?ii cuprind activitatea sec?iei pediatrie pe t?râm ?tiin?ific de-a lungul unei perioade de peste ?aizeci de ani, practic de când fiin?eaz? ca sec?ie de specialitate în cadrul spitalului raional ?i apoi jude?ean Vaslui. Cele 77 de nume de medici, ce cuprind colectivele de autori, readuc în memorie istoria vie a unor preocup?ri care au animat lumea medical? de-a lungul timpului, marcând dificult??ile pe care specialitatea le întâmpina în practica ei. Tot ceea ce apare în carte a v?zut lumina tiparului în diverse reviste ?i publica?ii de specialitate, a fost prezentat la congrese, consf?tuiri ?i simpozioane, având prin urmare girul valorii ?i notoriet??ii. Asupra acestui aspect s-a referit pe larg profesorul Marin Burlea ?eful catedrei de gastroenterologie pediatric? a Universit??ii de Medicin? din Ia?i, care prin prezentarea sa efectiv a fermecat audien?a. Remarcile sale extrem de pertinente aveau girul omului care practic? excelen?a în domeniu, subliniind cu o voce cald?, prietenoas? dar riguros academic?, calit??ile materialului cuprins în carte, valoarea lui practic? ?i nu în ultimul rând a sec?iei de pediatrie ?i a oamenilor care au lucrat aici. În prezentarea sa un moment aparte a fost evocarea momentului când profesorul R?zvan Pri?cu de la Universitatea de Medicin? Bucure?ti vorbea despre „?coala de pediatrie de la Vaslui" ca o recunoa?tere a preocup?rilor ?i realiz?rilor în domeniu a acestui colectiv.

De acelea?i frumoase aprecieri s-a bucurat cartea ?i din partea profesorului Teodor Praxiu, eminent? personalitate a vie?ii culturale vasluiene ?i nu numai, care în alocu?iunea sa extrem de elevat? a scos în eviden?? mai ales calitatea de medic scriitor a doctorului Valeriu Lupu aflat la a ?asea carte pe care o lanseaz?. Remarc? deasemenea particip?rile constante cu eseuri, recenzii, articole în Pagini Medicale Bârl?dene, dar ?i preocup?rile sale în domeniul eminescologiei, prin studii de profunzime cu respectul cuvenit pentru adev?rul istoric, studii în care se intrevede rigoarea ?tiin?ific? a profesiei pe care o practic?.

Cu aceast? ocazie simt de datoria mea ?i ca o obliga?ia moral?, coleg fiind cu dr Valeriu Lupu de peste 40 de ani, s?-l prezint în câteva cuvinte ca om ?i medic.

A?adar cine este doctorul Valeriu Lupu?

Doctorul Lupu este un român provenit dintr-o familie de refugia?i din ?inutul Her?ei dup? ocuparea stalinist? a zonei, stabilit? în ?inuturile Boto?anilor, mai precis în Livenii Dorohoiului (satul lui George Enescu), de unde prin munc? ?i trud? avea s? dep??easc? vicisitudinile vremurilor (ca mul?i al?ii din genera?ia sa pentru care originea social? era hot?râtoare pentru realizarea unui viitor), reu?ind s? absolve Facultatea de Medicin? din Ia?i ?i s? r?mân? ca intern clinic în perspectiva unei cariere universitare. perspectiv? care îns? i se refuz? din motivele ar?tate mai sus, deturnându-se astfel un destin, o evolu?ie, o carier?. Dup? un num?r de ani aveam s?-l întâlnesc pe s?lile sec?iei de Pediatrie Vaslui, el în calitate de medic secundar, eu în calitate de medic specialist, dup? ce aflasem de la un locuitor al comunei Todire?ti Pa?cani unde eu lucrasem cu 10 ani înaintea venirii dânsului la acela?i dispensar (dup? ce i s-a anulat concursul de care pomeneam mai sus), om care p?stra o amintire deosebit de frumoas? despre activitatea acestui tân?r care poposise fortuit pe acelea?i meleaguri. Aceste amintiri au creat acea punte ce va conduce la o prietenie nedesmin?it? ?i dezinteresat?, calit??i care confer? acestui sentiment aerul de noble?e ?i tr?inicie în sinceritatea ei.

Problematica zonei noastre în domeniul pediatriei nu era de loc simpl?, jude?ul Vaslui fiind unul dintre cele mai s?race jude?e din ?ar? (de aici ?i problematica social? deosebit de grea), cu natalitate mare (cea mai mare din România), cu mortalitate infantil? deasemenea foarte mare ?i cu patologie pe m?sur?. În calitatea mea de director de policlinic? ?i apoi de inspector la Direc?ia Sanitar? a jude?ului Vaslui nu mi-a fost greu s?-l introduc în problematica zonei ?i s? realizez imediat c? se va angaja ferm în rezolvarea prin posibilit??ile sale a ceea ce însemna patologie pediatric?, care la acea vreme se manifesta dramatic prin evolu?ie, complexitate ?i diversitate. Timpul a trecut. Meticulos ?i perseverent avea s? adune de-a lungul timpului peste 150 de lucr?ri, prezentate peste tot în ?ar? la diverse congrese, consf?tuiri ?i simpozioane, majoritatea publicate în peste 20 de reviste de specialitate, bun? parte din ele (114) cuprinse în volumul ce se lanseaz? ast?zi.

Cine era omul din fiin?a doctorului?

Se prezenta la acea vreme ca un tân?r suplu dar bine cl?dit, cu privirea de o bun?tate care venea de undeva din adânc, ce te înv?luia ca într-o mantie de bun?voin??, de tandre?e prieteneasc?, de sincer? omenie ce î?i avea originea într-un suflet generos. Fizionomia sa tr?da un echilibru interior cum rar po?i întâlni în breasla medical?, ceea ce-i sus?inea bun?tatea ?i noble?ea sufleteasc? deopotriv? cu armonia tr?s?turilor fizice. Elegan?a adresabilit??ii completa fericit acest m?nunchi de daruri native. Atent la vorb? ?i ?inut?, îmbinându-le cu chibzuin?? ?i în?elepciune, detestând interesele meschine, situa?iile conflictuale, viclenia, poltroneria, doctorul Lupu cultiva gratuitul rela?iilor ?i respectului reciproc, orientând constant dialogul c?tre bolnav ?i problematica acestuia, spre binele copilului.

Tot ce gândea ?i spunea avea un farmec unic, dublat de un fel anume de în?elegere, de în?eleapt? toleran?? ?i bun?tate. De aici ?i calitatea prieteniei cultivate. Oferea mult, nu cerea nimic, dar magnetizat de felul lui de a fi d?deai totul. Str?in impulsului vanit??ii, a parvenirii cu orice pre?, a egocentrismului, doctorul Lupu prin munc? ?i-a întemeiat o reu?it? carier?, muncind ?i trudind cu perseveren?? în condi?ii a c?ror vitregie nu l-au ocolit niciodat?. Mereu în concuren?? cu împrejur?rile a pledat cu dinamism ?i ini?iativ? cauza copilului. Se sim?ea uneori parc? responsabil, vinovat pentru ei, numai el ?i nu al?ii (familie, medic, societate). Caracteristic în comportamentul social al doctorului Lupu a fost calmul, lini?tea ?i binele pe care-l f?cea în lini?te. Numai a?a po?i gândi bine ?i creea binele – spunea dânsul. Pentru c? numai binele nu face zgomot, zgomotul îns? nu produce binele ?i nu te face mai bun a? ad?uga eu.

Adept al cercet?rii teoretice cu aplicabilitate practic?, reunind inteligen?a creatoare ca vârf al ra?iunii cu vârful condeiului dintr-o mân? ?i cu stetoscopul în alta, a reu?it în profesia sa performan?a succesului cu decen?a omului de substan??. Dealtfel prin întreaga sa activitate medical? ?i ?tiin?ific? avea s? demonstreze o adev?rat? mobilitate intelectual? în domeniul pediatriei precum ?i în abordarea unor probleme sociale din perspectiv? biologic?, filosofic?, cultural? ?i organizatoric?, în toat? activitatea sa conducându-se dup? deviza pe care singur ?i-a creat-o „a cre?te un copil s?n?tos este în egal? m?sur? o ?tiin?? ?i o art?, dar ?i o datorie moral? ce revine deopotriv? familiei, medicului ?i societ??ii". Dotat cu un caracter frumos, un fin cunosc?tor ?i cu o preg?tire multilateral?, cu înclina?ie spre medita?ia filosofic?, modest, cinstit, doctorul Lupu a reu?it s? devin? un medic de înalt? ?inut? profesional? ?i un cet??ean de înalt? omenie a ora?ului Vaslui.

Ca medic scriitor doctorul Lupu arat? ?i de data aceasta c? are neb?nuite resurse creatoare, mai ales în domeniul eseisticii, pe care cu discre?ie ?i decen?? le public? în reviste, scrieri din care se desprinde faptul c? este un sentimental în cel mai autentic sens al cuvântului, un adept consecvent al binelui, adev?rului ?i frumosului, în numele c?rora refuz? absurdul, grotescul, inexplicabilul, terifiantul. Este un partizan al luminii, un diurn f?r? mistere, un c?ut?tor al luminii adev?rate din natur? ?i din oameni, este un p?mântean cu suflet de român subjugat de farmecul miori?ei, iubitor al lirismului eminescian, crea?ionismului paulescian, fascinat de muzica lui Porumbescu ?i Enescu, de arta lui Brâncu?i, de filosofia lui Petre ?u?ea ?i Nae Ionescu.

Din suflet te felicit bunule coleg ?i-?i doresc s?n?tate ?i putere s? po?i sluji ca ?i pân? acum acest lic?r de lumin? din fiin?a minune numit? copil - adultul de mâine, ?i-?i mul?umesc în numele celor pe care i-ai scos din anonimat, f?cându-ne pe to?i mai buni ?i mai boga?i suflete?te.
La încheiere, dedic colegului nostru dr. Valeriu Lupu câteva diletantisme pseudoliterare cu prilejul acestui minunat eveniment:

S? ne oprim acum? era nevoie/ Ca s? privim o clip? la ce-a fost,/ S? în?elegem c? în noi e,/ ?i vis, ?i fapt?, ?i un rost.// N-ai alergat dup? m?rire ?i renume/ N-ai aruncat în nimeni cu noroi,/ Ai reu?it prin munc? ?i gândire/ S? ne ridici, prin tine, ?i pe noi// R?mâi în amintire un model/ De flac?r?, ce-a ars incandescent/ Un bun coleg, din al c?rui zel/ S-a construit un timp efervescent. footer