Revista Art-emis
Miracolul puterii dumnezeie?ti PDF Imprimare Email
  
Duminică, 29 Aprilie 2018 10:49

The Theory of Everything  2014În anii '60, pe când avea 21 de ani, studentul ?i viitorul fizician al universit??îi din Cambridge, Stephen Hawking, are o criz?. Se pr?bu?e?te pe caldaramul cur?ii interioare a universit??ii, dar este salvat în extemis de colega ?i prietena lui, Jane Wilde. Diagnosticul care i se pune: Boal? neuronului motor (B.N.M.). De?i paralizat, totu?i dragostea dintre el ?i Jane se transform? în c?s?torie. Dar boal? se agraveaz?. Jane îl ajut? cu mare fidelitate, fiindc? ?i ea este cercet?toare, fizician ?i este cucerit? de ideille lui. Împreun? vor reu?i s? emit? câteva ipoteze ?tiin?ifice revolu?ionare. Într-o zi, îi procur? un scaun cu rotile, fapt care îl va ajut? foarte mult. Ajunge s? tr?iasc? numai în acest scaun ?i s? se exprime cu ajutorul unui computer sofisticat, conceput special pentru el de c?tre un prieten.

Este formidabil? b?t?lia cu boal?. În ciuda paraliziei generale - ?i cu Jane al?turi -, Stephen începe un studiu ambi?ios al timpului, poate constrâns ?i de faptul c? medicul s?u nu-i mai d? decât doi ani de via??. El ?i Jane sfideaz? prevestirile negre ?i deschide orizonturi noi în domeniul medicinei ?i ?tiin?ei, ob?inând rezultate care îi impresioneaz? ?i pe cel mai renumi?i savan?i ai Angliei. Toate acestea le afl?m din filmul „The Theory of Everything" (2014), care aduce în prim plan un caz de excep?ie, unic în istoria omenirii: cazul savantului englez Stephen Hawking, director al Centrului de cercetare cosmologic? a Universit??îi din Cambridge, recunoscut în toat? lumea pentru teoriile sale, dar ?i mai cunoscut prin imaginea s?, a unui om diform cu ochelari, cu un cap sucit, într-o pozi?ie nenorocit?, imobilizat într-un c?rucior cu ro?ile. În tinere?e, a suferit, cum am ar?tat, o paralizie general?, dar care nu i-a afectat creierul. ?i nici poten?a sexual?. Este un adev?rat miracol, dat fiind leg?tur? ce exist? între creier ?i organism, toate organele noastre fiind dependente de creier. Cum e posibil c? trupul s? fie total afectat ?i creierul s?n?tos? Numai Dumnezeu poate s? ?in? în via?? un asemenea cadavru viu, fiindc? El are o socoteal? ne?tiut? cu un astfel de om, i-a încredin?at un mesaj mai înalt.

Îi cunosc teoriile. În ultima mea carte am ?i scris despre Stephen Hawking cu manie chiar, atutidinea mea fiind prvocata de afirma?ia lui c? nu exist? Dumnezeu, c? în ?tiin?? nu trebuie amestecat Dumnezeu, idee împ?rt??it? ?i de al?i savan?i, precum Peter Higgs, autorul teoriei bosonului, element numit de unii „particula lui Dumnezeu", fapt respins vehement de el. Capitolul din cartea mea se nume?te „Gaura neagr? ?i marginea ei". Ideea e legat? de Teoria Universalului Limitrof (T.U.L.), pe care mi-am lansat-o în studen?ie ?i am publicat-o în câteva c?r?i, „?ar? originilor", „Gridophania" ?i ultima versiune în romanul de anticipa?ie „Armaghedon revelat", unde se afl? ?i capitolul mai sus pomenit. T.U.L. include ?i teoria g?urilor negre, f?r? s-o numesc a?a, fiindc? Hawking crede c? orice informa?ie de pe p?mânt nu dispare, ci este conservat? la marginea unei g?uri neagre, care are rolul s-o treac? în alt univers. Dac? Hawking ar fi cunoscut teoria mea, ar fi spus c? universul func?ioneaz? datorit?
spa?iilor limitrofe, care fac leg?turile dintre universuri.

Referitor la Dumnezeu, mi-e greu s? cred c? nu exist? în cazul lui Hawking, fiindc? numai o putere supranatural? îl putea ?ine în via??, s? tr?iasc? pân? la 76 de ani, s? fie de dou? ori c?s?torit, s? aib? de la prima so?ie trei copii frumo?i ?i s? emit? teorii revolu?ionare, ba în utimii ani ai vie?ii s? poat? s? scrie la computer ?i o carte celebr?, „A Brief History of Time", care s-a vândut în 10 milioane de exemplare! ?i aceste lucruri de necrezut sunt prezentate în filmul „The Theory of Everything" (Teoria întregului), în care actorul Eddie Redmayne face un rol de antologie, pentru care a primit premiul Oscar. Hawking avea 72 de ani când s-a f?cut filmul, deci el a avut ?ans? s?-?i vad? via?? ?i în acest film! O ?ans? extraordinar?, dat? tot de Dumnezeu. Lucru pe care îl confirm? ?i regizorul James Marsh.

Spre finalul filmului, când Stephen Hawking î?i lanseaz? cartea „A Brief History of Time", exist? o secven?? doveditoare: unul dintre participan?i la lansare îl întreab?: „A?i sus?inut anterior c? Dumnezeu nu exist?, va mai men?ine?i aceast? p?rere?". ?i atunci se întâmpl? ceva: unei tinere din primul rând îi cade din mâna un pix. Stephen, care se afl? pe scen?, vede. Prive?te pixul ?i are puterea s? se ridice din scaunul cu ro?ile ?i s? coboare cele câteva trepte ale podiumului, s? ajung? la picioarele fetei, unde se afl? pixul, s?-l ia ?i s? i-l dea. Acesta este r?spunsul lui, r?spunsul cineastilor, numai o putere supranatural? l-ar fi f?cut s? mearg? din nou. Este c? în parabol? sl?b?nogului, când Iisus îi spune: „Ridic?-te! Ia-?i patul t?u ?i umbl?!".

Paralizia îl face pe Hawking urât, schimonosit, greu de suportat, dar el are ?ansa s? fie iubit de o frumuse?e, Jane (Felicity Jones), care îi face ?i trei copii, care a scris ?i cartea dup? care s-a f?cut filmul de fa??. Ea a rezistat 30 de ani lâng? so?ul ei nevolnic, condamnat la paralizie, r?stignit o via?? într-un c?rucior. Iar când alege s? r?mân? cu Jonathan (Charlie Cox), un muzician care se ocup? de corul bisericii, la care cânta ?i ea, o g?se?te pe Elaine Mason (Maxine Peake), în momentul când Hawking are un atac respiratoriu ?i sufer? o opera?ie pe gât, ca s? poat? respir?. To?i credeau c? se pierde, însu?i doctorul care îl îngrijea nu mai avea speran?a, dar Jane îi porunce?te s?-i fac? opera?ia, fiindc? Stephen trebuie s? tr?iasc?! Încrederea ei în mintea lui sclipitoare a fost total?. Dar avea ?i ea dreptul la o alt? via??. ?i acum intr? în rol Elaine, care era psiholog ?i ajunge s?-l îngrijeasc? la fel de frumos c? Jane, înva?? s?-i ia locul, ceea ce se ?i întâmpl? în realitate, c?ci Elaine a devnit a dou? so?ie a lui Hawking. ?i ea îl va înva?? cu aceea?i r?bdare ca Jane s? disting? culorile, s? vorbeasc?, s?-?i scrie cartea la computer, îl înso?e?te în c?l?toria pe care o întreprinde în America, altfel spus, îi da o nou? via??.

E un film-miracol, care ne face s? tr?im din miracol în miracol. Tot ceea ce se întâmpl? este ne necrezut ?i totu?i a fost real, s-a întâmplat cu adev?rat. Acesta este iar un miracol, pe care omul, doar cu puterile lui, nu-l poate crea. E nevoie de o for?? supranatural?, de Dumnezeu, ca el s? existe.
Dumnezeu este via??. Filmul „The Theory of Everthing" este o dovad? c? Dumnezeu exist?.

Corespondenta de la New York

footer