Revista Art-emis
Focul imagina?iei PDF Imprimare Email
  
Duminică, 20 Iulie 2014 19:02

Stux Gallery, art-emisDin nou „Stux Gallery”, galeria românului ?tefan Stux, la noua sa loca?ie de pe 57 St., ne face surpriza prezent?rii unor lucr?ri originale ale unor arti?ti consacra?i, cultiva?i de-a lungul anilor de aceast? galerie. De data aceasta, expozi?ia are titlul Burning Bright: Tiger, tiger, inspirat de un vers al poetului William Blake: „Tiger, tiger, burning bright/ In the forests of the night,/ What immortal hand or eye/ Could frame thy fearful symmetry?” (Tigru, tigru, arde luminos/ În p?durile nop?ii,/ Ce mân? sau ochi nemuritor/ Ar putea încadra simetrica ta fric??). De fapt, titlul este împrumutat de la lucrarea omonim? a lui Heide Hatry, care sugereaz? focul ce a cuprins o p?dure ?i nu vedem decât un tigru care încearc? s? se salveze. Tigrul este împ?iat, artizanal, aplicat pe un panou din lemn, pe care se afl? lipite mai multe be?e sau cr?ci arse. Imaginea aminte?te de celebra butad? a lui Picasso, care, întrebat fiind dac? ar vedea operele sale luate de o inunda?ie ?i al?turi de ele o pisic?, ce-ar face? „A? s?ri ?i a? salva pisica”, a r?spuns Picasso. Desigur, inunda?ia ?i focul, incendiul, sunt la fel de nimicitoare. Dar compozi?ia lui Hatry mai aminte?te de celebra lucrare „Canyon” (1959) a lui Robert Rauschenberg, mândria colec?ionarei românce Ileana Sonnabend, donat? la MoMA, care a expus-o recent cu prilejul unei retrospective dedicate donatoarei. Dar dac? Rauschenberg a aplicat pe scandur? un vultur împ?iat, Hatry a imaginat un tigru. Sigur, un tigru miniatural, o p?pu??, în fond, r?nit?, atins? de fl?c?ri, disperat?, sc?pat? din incendiu, fiindc? în jurul ei se v?d numai crengi arse.

Ideea expozi?iei este remarcabil?, c?ci vrea s? exploreze variatele func?ii ?i incanta?ii ale focului în arta plastic?. Sigur, cele câteva lucr?ri (16), create de arti?tii Sokari Douglas Camp, Wei Dong, Margaret Evangeline, Akikazu Iwamoto, Anna Joelsdottir, Aaron Johnson, Yves Klein, Dana Melamed, Kosyo Minchev, Shimon Okshteyn, Rúri, Kathy Ruttenberg, Lydia Venieri, Barnaby Whitfield ?i Michael Zansky, nu pot cuprinde toate aspectele acestei teme ambi?ioase, care e prezent? în arta lumii din timpuri str?vechi. ?i s? ne gândim numai la acele tablouri care ilustreaz? n?ucitoarele incendii care au mistuit ora?e întregi sau chiar civiliza?ii. Cel mai adesea este citat? lucrarea „Ultimele zile ale ora?ului Pompei”, capodopera lui Karl Briullov, inspirat? de eruperea vulcanului Vezuviu, dar arti?tii de la Stux Gallery vin cu solu?ii de alt? natur?, apropiat? de arta abstract? sau de instala?ii. Astfel, Rúri, în „Rainbow I-IV” (1983), ne prezint? patru ipostaze ale curcubeului care ia foc, o fantastic? instala?ie, fotografiat?, dup? o realizare real? a unui curcubeu din pânz?, plasat într-un spa?iu montan, lâng? o ap?, pânz? c?reia i se d? foc, iar rezultatul sunt aceste imagini fotografice de un mare efect. Bineîn?eles, este vorba ?i despre o metafor? deosebit?, fiindc? un curcubeu în fl?c?ri e ceva care se va întampla probabil atunci când vine apocalipsa. Curcubeul este simbolul pacii, al senin?t??ii, al lini?tii care vine dup? furtun?, dup? ploaie. Curcubeul sugereaz? prezen?a divin? pe cer. Dar un curcubeu în fl?c?ri e deja ceva faustic, o viziune interioar?, o proiec?ie subiectiv? c?reia Rúri i-a dat concrete?e, a f?cut-o materie tangibil?.

Focul este nimicitor, a?a se simte din sculptura lui Minchev „Study of Implosion” (2013), care reprezint? un portret devastat de foc, o ruin? sculptural?, în care figura personajului este doar vag sugerat?. E ca o demolare din care nu mai r?mâne decât o amintire a întregului. Din gr?mada de moloz, de materie, doar cu imagina?ia mai po?i s? refaci ce a fost distrus.

În „Fire is born”, un titlu ce aminte?te de elementele primordiale, Iwamoto imagineaz? un univers p?pu??resc cuprins de fl?c?ri, ca într-o secven?? de film animat. Tot la desenul animat ne trimit ?i lucr?rile „The piano”, „Chaos”, „Planet Deer” in „Forest Fire” sau „Twilight”. Doar Dana Melamed propune în „Engine” o imagine post-apocaliptic?, de parc? ne-ar spune, iat? ce a r?mas din civiliza?ie dup? un incendiu devastator!

În Girls (2014), Shimon Okshteyn a imaginat o fotografie afumat?, iar la intrare, pe un ecran, se proiecteaz? dou? spectacole cu personaje care î?i dau foc, care sunt cuprinse de fl?c?ri, crea?ia lui Yves Klein, intitulat? suprarealist „Anthropometries of the Blue Period and Fire Paintings” (1960). De altfel, imaginile au un aer suprarealist, cu efect ludic, nu-?i dau sentimentul realist al focului, nu trezesc adic? acel impact pe care îl au unele tablouri clasice, precum cele inspirate de Marele incendiu al Londrei, de pild?, din 1666, când au ars 13 200 de case ?i 85 de biserici, sau de incendiul devastator din 1847 de la Bucure?ti, în care au fost devastate 1 850 de cl?diri ?i 12 biserici („turlele bisericilor ardeau ca ni?te tor?e”).

Numero?i arti?ti plastici, de-a lungul istoriei artei, s-au întrecut s? reprezinte astfel de dezastre. Piroman?ia a f?cut parc? parte din arta picturii. Se spune chiar c? un tablou bun este ca o privire care arde. Tablourile lui Van Gogh, bun?oar?, sunt ca ni?te tor?e, liniile ?i culorile au aceast? fascinant? mi?care a fl?c?rilor. Se poate spune c? avem în acest caz o pictur? a focului interior, a arderilor mentale. Van Gogh a v?zut lumea ca un piroman. Însu?i cerul lui arde, e o furtun? de fl?c?ri. P?mântul o fost mereu încercat de inunda?ii, cutremure, de tot felul de dezastre, care nu i-a l?sat indiferen?i pe arti?ti, care au imaginat adesea ?i sfâr?itul lumii, iar fiara apocaliptic? este reprezentat? ca un balaur sco?ând pe gur? foc ?i par?. Cred c? M.E.T. are suficiente opere prin care s? ilustreze o astfel de tem?. Imaginile de la Stux Gallery nu sunt deloc însp?imânt?toare, ba unele, cum am spus, au un aer ludic, aproape nevinovat. Pân? ?i urmele de gloan?e, prin trei g?uri într-o plac? de o?el aurie, ca în I’ll Be Your Mirror (2013) de Margaret Evangeline, ne arat? acela?i sens, ne face s? ne privim într-o oglind? sinuciga??. E poate un ecou al faptului real c? orice incendiu distruge tot, în afar? de un tablou incendiar, care a fost cauza dezastrului.

Coresponden?? de la New York

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer