Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 02 Mai 2012 00:48
Saratov,harta, cimitirNu este vorba de o metafor?, de o hiperbol?, de o exagerare. În toamna lui 1941, 15.000 de prizonieri români au fost împu?ca?i în localitatea Saratov pe Volga. Un masacru despre care nu am date prea multe, dar sursa acestei informa?ii, precum se va vedea, este extrem de credibil?. Auzisem mai demult despre acest masacru abominabil. Vorbeau despre el la Cap?a sau la Athénée Pallace b?trânii din genera?ia lui Petre ?u?ea ?i dac? nu m? în?el, Petre ?u?ea însu?i, prin anii '70-80. În orice caz, l-am auzit sigur pe Simion Ghinea relatând pe seama acestui teribil eveniment. Simion Ghinea a participat la campania din Est, în trupele de elit? ale „sp?rg?torilor de cazemate". A fost unul dintre legionarii care s-au înrolat voluntar, considerând c? r?zboiul anti-sovietic l-ar fi pornit ?i ei, legionarii, dac? r?mâneau la guvernare.

Termenii relat?rilor auzite erau urm?torii: în octombrie 1941, cl?direa în care se g?zduise, la Chi?in?u, Comandamentul Armatei Române a s?rit în aer, ceea ce era un act de terorism pe care legile r?zboiului nu-l tolereaz?, ci îl condamn? cu toat? severitatea ?i accept?, în consecin??, sanc?iunea sub form? de represalii asupra popula?iei civile, chiar ?i dac? aceste represalii vor afecta persoane complet nevinovate. Din ordinul generalului Ion Antonescu, autoritatea militar? din Odesa, ora? cucerit prin lupte grele, a trecut la pedepsirea exemplar? a unor persoane b?nuite c? ar avea vreo leg?tur? cu asasinii terori?ti. Din interogarea popula?iei, s-a stabilit c? f?pta?ii nu puteau fi decât evrei, evrei sovietici din Odesa. A?a c? represaliile au avut ca victime un num?r de evrei, care au fost spânzura?i pe str?zile Odesei, pentru a avertiza a?a zi?ii „partizani" s? nu repete gestul lor iresponsabil ?i la?. Nici azi nu s-a încheiat disputa între „istorici" cu privire la num?rul evreilor uci?i la aceste represalii. Câteva sute, dup? afirma?iile autorit??ilor de atunci, câteva mii dup? unii publici?ti evrei. Fa?? de circa 80-90 de militari români, majoritatea ofi?eri superiori, mor?i în cl?direa Comandamentului de la Chi?in?u.

Trebuie spus clar c? în situa?ii asem?n?toare, când victimele au fost militari din trupele aliate, anglo-americane, represalii cu totul asem?n?toare s-au produs, f?când numeroase victime printre civilii nevinova?i propriu zis. Bun?oar?, în prim?vara lui 1945, pentru un soldat canadian omorât mult în spatele frontului de un neam? tân?r ?i iresponsabil, au pl?tit cu via?a mai mult de 10.000 de persoane, practic întreaga popula?ie a or??elului în care se comisese fapta ignobil?. Morala acestei practici este simpl? ?i corect?: dac? teritoriul respectiv a fost cucerit de militari prin lupt?, adic? prin jertf?, popula?ia civil? trebuie s? se împace cu situa?ia ?i s? accepte prezen?a inamicului. Nu au voie s? intervin? în mod la?, în spatele frontului, acolo unde inamicul ?i-a câ?tigat prin jertf? ?i curaj dreptul s? fie prezent ?i s? se simt? în siguran??.

A?adar, la Chi?in?u represaliile au avut un caracter legitim. Absolut legitim ?i legal!
Eu ?tiam, de la persoane ca Simion Ghinea, combatant pe frontul de Est, c? pentru cele 90 de victime, au pl?tit câteva sute de evrei. ?i am aflat tot atunci c? unii comentatori din presa sovietic? militar? au umflat exagerat cifrele, astfel c? la urechile lui Stalin a ajuns informa?ia c? românii au omorât câteva zeci de mii de civili. Drept care Stalin a ordonat, în reciprocitate, s? fie impu?ca?i cam acela?i num?r de români, dintre prizonierii români afla?i la dispozi?ia Moscovei. Ordinul lui Stalin a fost îndeplinit cu str??nicie, mii, zeci de mii de tineri români, prizonieri la ru?i, g?sindu-?i astfel sfâr?itul tragic.

Povestea avea un final nea?teptat, pe care nu l-am putut uita: dup? o vreme, la Stalin a ajuns ?i informa?ia corect?, privind num?rul evreilor uci?i de români. Un num?r pe care Stalin l-a considerat „rezonabil", corect, conform cu uzan?ele militare, mult mai mic decât cel ce i se raportase ininial. Ce-o fi fost în capul lui Stalin ?i în sufletul s?u r?mâne s? b?nuim, s? presupunem. Cert este c? s-a sup?rat cumplit pentru informa?ia fals? care i se furnizase, a ordonat identificarea vinovatului ?i executarea sa prin împu?care. Cel în cauz? fiind un evreu, corespondent de front... A fost împu?cat a?adar, din ordinul suprem al lui Stalin! Cam asta era povestea ?tiut? de mine ?i pe care am relatat-o foarte pe scurt deun?zi, când am comentat abera?ii spuse la Antena 3 despre represaliile de la Odesa, c? ar fi produs 22.000 de victime printre evrei...

Dup? ce am publicat acel text, am primit un telefon de la domnul Tudor Voicu, un excelent cunosc?tor în materie de istorie recent? a României. Domnia sa a ?inut s? m? corecteze: au fost executa?i la ordinul lui Stalin 15.000 de români, nu 22.000! Iar carnagiul s-a petrecut în lag?rele de prizonieri din regiunea Saratov, pe Volga. I-am cerut o surs? a acestor afirma?ii ?i, spre imensa mea mirare, mi-a indicat o lucrare a lui Jean Ancel: Transnistria, vol.III, paginile 70-71... De ce m-am mirat? Mai întâi pentru c? r?sfoisem cele trei volume dedicate Transnistriei ?i r?m?sesem cu convingerea ca este o carte mincinoas?, cu exager?ri evidente ?i m?rturii dubioase. R?sfoisem, nu citisem, convins c? e timp pierdut s? cite?ti din doasc? în doasc? asemenea carte. Pentru mine Jean Ancel este cel care a g?sit „solu?ia" atunci când dovezile inexisten?ei holocaustului din Transnistria au devenit prea numeroase ?i prea conving?toare. Dovezile c? evreii deporta?i în Transnistria nu au murit în num?r a?a de mare. Peste 150.000!

Jean Ancel a g?sit porti?a salvatoare, despre care nu s-a vorbit niciodat? mai înaintea lui: în Transnistria românii au omorât zeci de mii de evrei dintre evreii localnici, ucrainieni. Aduna?i la un loc, evreii din România ?i evreii locului, ies peste 150.000 de victime. Mai ?tiam de la un bine cunoscut istoric care fusese coleg de facultate cu Jean Ancel c? bietul Ancel era cam prostul anului. O mediocritate unanim recunoscut?! Renumit dup? 1990... când a devenit mare istoric. Specialist în ceea ce nu s-a întâmplat!

Un detaliu f?r? importan?? în discu?ia noastr?: Jean Ancel era frate cu poetul ceva mai cunoscut, Paul Celan, cel care a p?r?sit Bucovina natal? ?i s-a stabilit la Paris, f?r? s?-?i g?seasc? nici acolo tihna ?i rostul. A sfâr?it curmându-?i singur via?a! În cartea lui Jean Ancel ni se dau detalii mai exacte ?i mai l?muritoare cu privire la evreul care l-a min?it pe Stalin, l-a indus în eroare ?i în crim?, f?cându-l s? comit? un omor în mas?: se numea Abacumov ?i nu era corespondent de front, ci ministru de interne. De murit a murit a?a cum ?tiam ?i eu: împu?cat din ordinul lui Stalin...

Informa?ia despre Katynul de la Saratov pe Volga este cu atât mai credibil? cu cât cartea lui Jean Ancel abund? în r?ut??i ?i scorniri sau exager?ri împotriva românilor! În logica unui asemenea comportament ar fi fost ca Jean Ancel s? treac? cu vederea acest eveniment, aceast? tragedie, despre care nu ?tiu s? mai fi scris ?i al?i istorici. De ce a fost corect Jean Ancel? Simplu de ce: pentru c? nimeni nu minte tot timpul. Nimeni nu este perfectul tic?los, mereu în contradic?ie cu adev?rul ?i cu binele, cu dreptatea! Nici m?car Satana însu?i.

Mai poate fi vorba ?i de o strategie de autor: relatând acest eveniment, devin mai credibile pove?tile inventate despre crimele românilor. Autorul face astfel impresia de scrib obiectiv, nep?rtinitor, sincer, capabil s? consemneze ?i faptele care se întorc împotriva partizanatului de care poate fi b?nuit. Fapte care mai devreme sau mai târziu, tot vor ajunge la cuno?tin?a publicului. Dar nu asta este important. Motiva?ia unui gest corect nici nu trebuie c?utat? de fapt.

Revenim la istoria propriu-zis?. Mai întâi, la acest Abacumov. Numele pare evreiesc. M-am interesat la un prieten din Chi?in?u dac? ?tie ceva despre cele petrecute la Saratov pe Volga. Nu a ?tiut s?-mi spun? decât c? acest odios Abacumov nu era evreu, ci de undeva din Asia. Un „asiat", ca s? citez exact! Slav? Domnului c? nu-i evreu!, mi-am zis. Iar picam „pe bec"! A?adar, dup? „istoricul" evreu Jean Ancel, potrivit informa?iilor dobândite de acesta, la Saratov pe Volga, în noiembrie (probabil!) 1941, circa 15.000 (cincisprezece mii!) de români în floarea vârstei, au fost împu?ca?i pe nedrept, în urma unei minciuni, a unei dezinform?ri criminale, s?vâr?it? de numitul Abacumov. Un nume sortit, probabil, s? intre în ne-uitarea noastr?, a românilor! Nenorocitul!

Se nasc în mintea noastr? mai multe întreb?ri. Iat? numai câteva dintre ele:
- Prima întrebare: De ce despre aceast? crim? abominabil? nu se vorbe?te deloc? De ce nu s-a „bucurat" de mediatizarea pe care au avut-o ororile de la Katynul polonez?
Un prim r?spuns: trupele germane nu au ajuns pân? la Saratov pe Volga. Când trupele germane au ocupat zona în care se aflau gropile comune de la Katyn, localnicii au divulgat teribilul secret, iar propaganda german?, nazist?, a avut tot interesul s? eviden?ieze aceste crime ale sovieticilor, ale lui Stalin. Altminteri, dac? ocupa?ia german? nu ar fi ajuns pân? acolo, despre Katyn ar fi ajuns pân? la noi ni?te zvonuri greu de verificat...
- Alt? întrebare: nu ar fi cazul ca pe urmele pu?inelor informa?ii care exist? s? se declan?eze o cercetare temeinic? atât în arhivele celor dou? armate, cât ?i la fa?a locului, acolo unde au fost lag?rele de prizonieri de la Saratov? Gropile, eventualele gropi comune, a mii de victime, nu puteau fi s?pate decât în apropierea acestor lag?re cumplite. Iar descoperirea acestor gropi comune chiar ?i dup? 70 de ani nu este un lucru imposibil!

R?spuns: este evident c? a?a trebuie procedat, sub „comanda" unor istorici autentici, categorie din care subsemnatul nu face parte. Din p?cate, istoricii români, cei îndritui?i s? purcead? la o astfel de cercetare, se fac deja vinova?i ?i pentru alte subiecte pe care le ignor? de când se ?tiu. S? sper?m oare de la al?i istorici, de la un alt Larry Watts? Se pare c? va trebui s? proced?m ca în fotbal, unde s-a trecut la m?sura extrem?, extrem de ru?inoas?: aducerea de arbitri str?ini, respectiv istorici str?ini. Mutatis mutandis, corup?ia (vezi istoricii, inclusiv istoricii academici, care sus?in proiectul Gold Corporation de la Ro?ia Montana, adic? sus?in distrugerea unor monumente istorice unicat în lume) ?i frica, teama de a nu-?i periclita cariera ?i cursus honorum academic, universitar, pe mul?i istorici îi ?ine la distan?? de subiectele tabu: legionarii, crimele regelui Carol al II-lea, Antonescu, Transnistria, cominterni?tii, Ceau?escu. E timpul  s? aducem istorici str?ini s? ne cerceteze trecutul ?i s? descopere argumentele bazate pe istorie, argumente pe temeiul c?rora s? mai deschidem ?i noi gura în lume?

Dimensiunile hecatombei de la Saratov pe Volga ar trebui s? atrag? interven?ia autorit??ilor române?ti. Academia Român?, prin istoricii care intr? în componen?a înaltului for, trebuie s? se pronun?e în ce m?sur? este veridic? - veridic? am spus, nu neap?rat adev?rat?, relatarea din cartea lui Jean Ancel, caz în care în mod oficial guvernan?ii români ar trebui s? se adreseze Moscovei cerând accesul liber în zon? pentru cercetarea care se impune. Avem datoria m?car o cruce s? ridic?m deasupra atâtor oseminte f?r? mormânt.

Tot de la Simion Ghinea p?strez informa?ia de martor ocular a b?diei Simion, cum c? la un moment dat, pe frontul de Est, unde erau desf??urate trupele române?ti, a ap?rut un avion sovietic din care au fost arunca?i o mul?ime de flutura?i pe care era scris un text semnat de Stalin, prin care acesta mul?umea generalului Avramescu ?i trupelor române pentru comportamentul omenos ar?tat fa?? de popula?ia civil? din teritoriile ocupate de Armata Român?. M? întreb acum dac? nu cumva acest gest al lui Stalin a fost precedat de regretul c? a omorât, din „gre?eal?", mii de prizonieri români nevinova?i. (Nu comentez ce s-a întâmplat mai târziu cu generalul Avramescu).

În concluzie: ce facem? Ce facem ca s? verific?m informa?ia, ipoteza, suspiciunea c? la Saratov pe Volga s-a produs asemenea crim?, mult mai cumplit? decât cea de la Katyn, care p?rea un fel de nec plus ultra printre crimele de r?zboi din Al II-lea R?zboi Mondial?! Ce vom face dac? aceast? ipotez? înfrico??toare se confirm?? Va fi cumplit? Va fi scrâ?nirea din?ilor? footer