Revista Art-emis
Biroul Oval ?i Curtea Suprem? PDF Imprimare Email
Dwight Luchian Patton, S.U.A.   
Miercuri, 02 Mai 2012 00:39
Curtea Suprema a S.U.A. & ObamaÎntreaga mass-media româneasc? este con?tient? de ingerin?ele celor mai înalte institu?ii ale statului în actul justi?iei. Din p?cate, procedura „se poart?" ?i la case mai mari, dup? cum se poate constata din textul pe care vi-l prezent?m. (Redac?ia ART-EMIS)

John Bolton, nume de rezonan?? în politica American?, cu ocazia a nenum?rate apari?ii în mass-media nu s-a ab?inut s? caracterizeze actualul ocupant al Biroului Oval, în termeni deloc m?gulitori, dar care oglindesc cruda realitate: neprofesional ?i nepreziden?ial. Ultima ie?ire preziden?ial? a fost marcat? de un infantilism total inadmisibil pân? ?i într-o republic? bananier?, situat? pe undeva prin Caraibe ?i demonstreaz?, pân? ?i pentru sceptici, c? Statele Unite ale Americii urmeaz? s?-?i schimbe forma de guvernamânt. Din anul 1789, anul înfiin??rii Cur?ii Supreme, s-a petrecut un fapt f?r? precedent: Pre?edintele Statelor Unite ale Americii a avertizat Curtea Suprem? s? nu resping? planul messianic de s?n?tate, cunoscut sub denumirea de Obamacare, pentru c? legisla?ia respectiv? a fost aprobat? de majoritatea membrilor unui Congres. Chipurile, n-ar trebui s? fie respins? de Curtea Suprem?, ai c?rei componen?i sunt numi?i pe via?? de pre?edintele în exerci?iu al U.S.A. S? nu fi auzit messianica f?ptur?, care pe lang? activist comunitar a fost ?i profesor de drept constitu?ional la Universitatea din Chicago, c? nu este f?r? precedent sau extraordinar ca organul juridic suprem al ??rii, s? resping? acte juridice neconstitu?ionale? S? nu fi ?tiut un profesor - care are ?i studii juridice - faptul c? Organul Suprem de Justi?ie este Supreme Expositor of the Constitution - Supremul l?muritor al Constitu?iei? S? nu fi auzit ato(n)t ?tiutorul Titanic de decizia cur?ii din anul 1803 în cazul Marbury V. Madison? Faptul ca de-alungul existen?ei Curtea Suprem? a avut în componen?a ei ?i persoane f?r? educa?ie juridic?, nu îndrept??e?te pe nimeni, nici chiar pe pre?edinte, s? dea ordine sau s? fac? recomandari referitoare la ceea ce trebuie aprobat sau nu. Eu, am tot crezut, sper ca nu in mod eronat, ca americanii sunt o na?iune bazat? pe legi, nu pe oameni. Pâna ?i Eric Holder, Ministrul Justi?iei, de regul? obedient tacit al „indica?iilor" mesianice, s-a v?zut nevoit s? afirme c?, indiscutabil, deciziile Cur?ii nu pot revizui constitu?ionalitatea legilor. (The power of the courts to review the constitutionality of legislation is beyond dispute).

Sunt convins ca pre?edintele nu este str?in de autoritatea Cur?ii Supreme de Justi?ie, dar, a?a cum am mai men?ionat, Constitu?ia este eludat? iar interpretarea ei se face în func?ie de interesele anumitor grupuri. Fiind an electoral, totul se dedic? victoriei, indiferent ce acte normative trebuiesc nerespectate. Personal, nu m? mai surprinde nimic. Ruth Bader Ginsburg, Judec?tor al U.S. Supreme Court, aflat? într-un turneu în ??rile arabe, înc? nerevenite dupa a?a-zisa „Arab spring" a sugerat revolu?ionarilor s? nu urmeze Constitu?ia American?, drept model pentru Constitu?iile lor. Este adev?rat, nu poate fi trecut cu vederea c? la data aprob?rii Constitu?iei, în care se stipula c? „to?i oamenii au fost crea?i egali, cu anumite drepturi inalienabile...", în Statele Unite ale Americii, exista sclavagism, existau propietari de sclavi, iar femeile nu ?i-au ca?tigat dreptul la vot decât în 1920, plus multe alte inadverten?e, incompatibile cu o societate democratic?. Domnia sa, într-un interviu acordat sta?iei de televiziune Al-Hayat, le-a recomandat s? ia drept exemplu Constitu?ia Africii de Sud, care este o lucrare monumental? în materie. M? alatur pozi?iei luate de Mat Styaver de la Liberty Counsel, care a declarat c? „Justice Ginsburg a aratat lipsa de respect fa?? de autoritatea unui document pe care are datoria sa-l apere." (Justice Ginsburg failed to respect the authority of the document that is her duty to protect). Este total nepatriotic când se ofer? posibilitatea s? promovezi libertatea American? într-un mediu totalmente ostil, s? indici ca exemple de urmat... Africa de Sud. Nimeni nu poate afirma ca un act creat de oameni este perfect. Dar trebuie sa se men?ioneze c? adoptarea Constitu?iei Americane s-a efectuat la data de 17 Septembrie, 1787 ?i a fost ratificat? la 21 Iunie 1788. La fel, niciun cuvant de faptul ca avem 27 Amendamente, Constitutia fiind amendata de 17 ori. Chiar dac? nu constituie un secret pentru dumneavoastr?, toate voturile Cur?ii Supreme poart? un caracter ideologic, judec?torii nominaliza?i de pre?edin?i democra?i - Sonia Soyomayor, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan si Stephen G. Breyer sunt liberali, ca orientare politico-juridic?, în timp ce John Roberts, Antonin Scalia, Clarence Thomas ?i Samuel A Alito sunt conservatori sau ultra-conservatori. Singurul cu înclina?ii pentru ambele tabere este Antony Kennedy. Eu consider deplasat ?i totalmente nedemocratic, ca într-un stat pretins de drept, Judec?torii Cur?ii Supreme de Justi?ie s? aiba ideologia ca punct de referin?? în luarea deciziilor.

În ce m? prive?te, fiind un ardent sus?in?tor al Legii Supreme a ??rii-Constitu?iei, r?mân strict la p?rerea lui Mark Twain: „În ?ara noastr? avem aceste nespus de pre?ioase trei lucruri: libertatea de exprimare, libertatea con?tiin?ei ?i prudenta de a nu le practica pe niciuna." (In our country we have those three unspeakably precious things: freedom of speech, freedom of conscience and the prudence never to practice either.)
De?i nu-i împ?rt??esc opinia, vreau s? v? refamiliarizez cu cele spuse de jurnalistul, scriitorul, eseistul H.L. Mencken: „Un legiuitor-om al legii tipic zilelor noastre este un om lipsit de principii, o simpl? fis? într-un joc grotesc ?i tic?los. Dac? se pot aplica presiuni asupra lui, el va trece voios în favoarea poligamiei, astrologiei sau canibalismului. (The typical lawmaker of today is a man devoid of principle-a mere counter in a grotesque and knavish game. If the right pressure could be applied to him he would cheerfully in favor of polygamy, astrology or cannibalism.) În final, o informa?ie util? cona?ionalilor mei care locuiesc pe teritoriul Statelor Unite ale Americii: „La 17 ianuarie 1984, U.S. Supreme Court a votat o lege care permite înregistrarea de programe de televiziune pe videocasete, spre folosin?a privat?, f?r? a intra în contradic?ie cu legea federala a copy-right." (On 17 January 1984 the U.S. Supreme Court ruled 5-4, that the private use of home videocassette recorders to tape television programs do not violate federal copyright laws.) M-am gandit ca poate v? ajut?. footer