Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Wilfried Lang, Germania   
Miercuri, 21 Martie 2012 16:01

lang wilfriedAcest articol a fost publicat în volumul de convorbiri, „Cercul vicios", Constan?a, Editura Dobrogea, 2006 autor Wilfried Lang. De atunci situa?ia nu numai c? nu s-a schimbat, dar s-a degradat ireversibil. Politica „prin noi în?ine" a fost/este inexistent?, iar varianta „por?ilor deschise" a fost aplicat?, deliberat, în detrimentul general al românilor, aducând ?ara în pragul unei catatstrofe economice ?i sociale. (Redac?ia)

Unii români sunt îngrijora?i de binele na?iunii ?i problemele esen?iale ale Statului Român. Din p?cate îns?, ace?tia sunt doar foarte pu?ini. Majoritatea popula?iei este preocupat? de neajunsurile ei cotidiene, lefuri foarte mici, pensii mizerabile ?i pre?uri exagerate pe toate planurile. Se vorbe?te prea mult despre politic? ?i prea pu?in despre economie, care - o spun pentru a nu ?tiu câta oar? - st? la baza oric?rui stat sau oric?rei na?iuni pe lumea asta. În România îns? se pare c? aceast? logic? elementar? nu g?se?te ascultare. Nici un guvern postdecembrist de pân? acum nu a dat prioritate problemelor economice reale, discutându-se tot timpul doar de multiplele configura?ii ale diverselor partide politice, care de fapt sunt neesen?iale în ceea ce prive?te progresul economic ?i social. Dup? Primul R?zboi Mondial, marelui om politic român Ion I.C. Br?tianu i-au trebuit 5-6 ani pân? s-a convins c? „prin noi în?ine" e o formul? care nu poate func?iona, aplicându-se mai apoi solu?ia propus? de Take Ionescu, anume varianta „por?ilor deschise", care a dus în final la acel progres socio-economic deosebit de fructuos al anilor '30. Diriguitorii de azi nu au reu?it, nici dup? 15 ani, s? priceap? c? prin egoism m?runt ?i pre¬ocup?ri mes¬chine, care s? le aduc? doar profituri pur personale, procesul de dezvoltare economic? a ??rii nu poate porni sub nici o form?. Iat? câteva exemple concrete:

În timpul regimului ??r?nist-liberal am fost vizitat de domnul Victor Ciorbea, cu care am stat de vorb? mai multe ore, încercând s?-l conving c? doar prin retrocedarea necondi?ionat? a obiectelor indus-triale str?ine, na?ionalizate în 1948, va fi posibil? atragerea de capital masiv din partea marilor concerne mondiale, pentru investi?ii industriale în România, strict necesare unui progres economic eficient. Mi-a r?spuns c? nu se poate angaja la a?a ceva, chiar cei din propriul s?u partid nefiind de acord cu o asemenea strategie. Nu mai pomenesc de convorbirea în Germa¬nia cu domnul Emil Constantinescu, în octombrie 1995, care era atât de preocupat de campania sa electora¬l?, încât nici nu a ascultat prea bine ce i-am spus cu acea ocazie. În iunie 2002, în sfâr?it, am vorbit ?i cu domnul pre?edinte Ion Iliescu, care, fiind deranjat de un secretar, nu a reu?it s?-mi dea vreun r?spuns. De unde am tras concluzia c? nu l-a prea interesat acest subiect. Ac?iunile de privatizare, în m?sura în care nu au e?uat deja (Re?i?a, Ia?i, I.M.G.B. etc.), nu pot fi considerate decât o fars? sau chiar o încercare de punere pe pia?? a unor obiecte t?inuite de Statul Român, pe baza Legii nr.119/48 (Na?ionalizarea industriei în România). Cât despre Valea Jiului trebuie spus clar c? neglijarea exploat?rii huilei în mod ra?ional prin tehnologii moderne a fost o gre?eal? esen?ial? a regimurilor de pân? acum, la care chiar ?i domnul B?sescu a contribuit la timpul s?u prin lips? de experien?? ?i ignorarea avantajelor valutare de producere a energiei electrice din surse autohtone.

Concluzie: Furturile, escrocheriile, nepotismul ?i corup?ia sunt, desigur, un flagel na?ional ru?inos, dar se afl? doar pe planul doi al cauzelor reale ale mizeriei economice actuale. Pe prim plan fiind lipsa de capital de ordinul miliardelor de dolari pentru investi?ii industriale masive, consilieri incapabili ?i lipsi?i de experien??, inexisten?a unor rela?ii directe pe plan interna?ional a diver?ilor mini?tri ?i secretari de stat, îngâmfarea pueril? a multora dintre ace?tia precum ?i ignoran?a total? pentru problemele esen?iale ale na?iunii. Formula „Las' c? ?tim noi mai bine!" s-a dovedit a fi doar o simpl? iluzie a presupu?ilor exper?i. Cred deci, c? pentru cet??eanul de rând este absolut indiferent cine va câ?tiga alegerile. Problemele economice vor r?mâne acelea?i ?i nimic nu se va schimba în România, situa?ia social? agravându-se probabil chiar mai mult.

footer