Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Alexandru Oblu   
MarĹŁi, 06 Martie 2012 22:31

Alexandru Oblu

„Libertatea este dreptul de a le spune oamenilor ceea ce nu vor s? aud?" (George Orwell)

Am ajuns acum lâng? pragul astral al „punctului temporal zero" ?i indiferent dac? sim?im sau nu sim?im, dac? vedem ori nu vedem ce se întâmpl? cu omul contemporan ?i cu specia lui asediat?, (ca manifestare distinct? în habitatul vie?uirii proprii ?i în cosmosul de pretutindeni care-l integreaz?), vom observa c?, de la c?derea „Cortinei de fier" încoace, to?i p?mântenii „civiliza?i prin statalizare" tr?im în plin? Degringolad? social? generalizat?, iar aceasta pentru c?, împotriva majorit??ii noastre popula?ionale se cl?de?te cu tenacitate infernal? monstrul numit „Statul Privat Global- Casa Fiarei", proiectat în orizontul masonic al lui Novus Ordo Seclorum - Al Patrulea Reich! Pomenita zid?rie dr?ceasc? este desenat? ?i lucrat? de c?tre arhitec?i ?i me?teri ocul?i, de cei care se constituie în elitele guvernante „discrete" ale lumii pe care vor s? ?i-o aserveasc?, dar, care nu vor apuca, totu?i, s? se bucure de lucrare, pentru c? e f?cut? împotriva lui Dumnezeu ?i a f?pturilor sale înscânteiate cu Divin! Noi credem c? aceast? megastructur? diabolic? în social î?i are miezul ?i r?d?cinile într-o n?zuin?? istorice?te revan?ard?, a conduc?torilor dintâi ai „poporului ales", care a fost gândit? ?i ordonat? în forma unui plan primar, germinal, secret, cu foarte multe secole în urm?, sub privirea inductiv? ?i presiunea de foc a unei entit??i malefice, coordonatoare. Acest plan a fost aplicat ?i îmbun?t??it apoi de fiecare genera?ie de succesori fanatici, poate începând chiar cu Saul din Tars, (avem noi temei subiectiv s? consider?m). Spunem asta pentru c? Saul din Tars a fost cel care „a cre?tinat iudaismul", (plecând de la modelul fariseismului ap?rut cu 200 de ani înainte de Hristos, c?ruia el îi era credincios practicant) ?i a pornit cu dogma îmbr?când-o „Katolicos" („universal", adic?) din chiar inima Imperiului Latin opresor (ROMA), unde mai apoi ?i-a fixat centrul mondial de iradiere cultic? devenit Vatican, ca s? cucereasc? lumea subtil, cu arme mistice, cre?tine?ti, a?a dup? cum se vede ?i azi, la 2000 de ani dup? Iisus. În momentele acelea, (suntem convin?i), s-au f?cut primii pa?i în invadarea, dominarea ?i expansiunea religios-colonialist? asupra goyimilor, sub sandaua cuceritorului a?a afirmat subtil, cu agheasm? ?i t?mâie, numit Apostolul Neamurilor, Pavel, cel care fusese Saul din Tars, pân? nu demult!

În modul ar?tat, atât tarele cât ?i calit??ile de con?inut spiritual specific, matriceal, ale iudaismului ajustat, rebrenduit cre?tin, au fost transferate ?i adoptate de c?tre întreg Occidentul, care, pas cu pas ?i bucat? cu bucat? se convertea, devenind ?i el cre?tin, sub spectrul visat s? devin? imperial, al fostului fariseu ?i al bisericii sale.
De aici pornind, putem afirma f?r? gre?eal? c? toat? evolu?ia social cultural? ?i spiritual? a Apusului are la baza civiliza?iei sale iudeo-cre?tinismul, devenit în expansiunea sa mondializat?, Katolicism. ?i, în felul acesta, lumea a ajuns s? fie condus? de evrei ?i de evrei?i! Iar dup? ceea ce se întâmpl? peste tot în „statele civilizate", observ?m c? aceia care „ne-au condus" pân? aici, tot ei ne-au dirijat ?i s? e?u?m acum, când lumea întreag? a ajuns la o foarte apropiat? R?spântie unde va s? vin? curând s? ne întâmpine mai de mult zisa „Venire a vremii"... Suntem în locul ?i timpul în care „se va alege grâul de neghin?"! ?i, omenirea astfel purificat? va trece, supravie?uitoare calitativ ?i cu efective sub?iate, prin poarta de azur a „Dimensiunii a 4-a, Stelare", iar, pe acest curs noi vom deveni cei mai proaspe?i ?i ultimii aproape-atlan?i; iar pe aceea?i cale ne vom consuma ?i ca cei din urm? b?jenari ai Purgatoriului Globaliz?rii Mondiale. Astfel, foarte curând vor veni peste noi schimb?ri catastrofice, sau „miraculoase", cu r?scoliri de clim? ?i de teritorii care vor modifica nu numai suprafa?a ?i structura interior-exterioar? a Terrei, ci ?i întregul nostru univers intim. Atunci când (?i dac?) vom reu?i s? dep??im acest Calvar ?i aceast? Golgot?, abia atunci vom fi trecut într-o „Dimensiune Superioar?" a Vie?ii.

Problema este c? pe acest traseu accidentat ?i pr?p?stios sunt atâtea piedici, filtre, capcane artificiale ?i nu numai, încât dincolo de „Poart?", pe „malul cel?lalt" vor ajunge mult mai pu?ini dintre noi, ?i doar aceia care au reu?it anticipat s?-?i ?lefuiasc? spiritul ?i s?-?i rafineze con?tiin?a. Doar ei vor fi purt?torii de Lumin? în „Era Nou?" a „Celei de a Patra Dimensiuni", vor fi oamenii îmbun?t??i?i prin înluminare, ca proces autoindus con?tient! Dup? cum vedem, suntem cu to?i vie?a?i peregrini în „Marea Trecere", (cum a spus L. Blaga), în Marea Transla?ie, iar Dumnezeu le-a d?ruit românilor un ghid al „travers?rii pustiului", inspirându-ne s? scriem „Deoumanismul al patrulea val", c?ruia, dac?-i urm?m prescrip?iile, (mai ales pe acelea înscrise în „Icosalog"), vom putea s? trecem cu mai mult? u?urin?? din „Dimensiunea a 3-a", (prin excelen?? teluric?), în „Dimensiunea a 4-a", Înluminatoare, pentru c? cei mai mul?i convivi ai no?tri trag de ei, aici, ca s? se târasc?, iar nu pentru a se în?l?a spiritual. Cei care ?tiu ce spun, de?tep?ii lumii, sus?in c? fenomenul general, hipercomplex al Crea?iei Universale, ca act de Voin?? a Creatorului, a fost conceput din start pentru înfiin?area lumilor diverse, ca ?i context necesar potrivit, care s? sus?in? Experien?a Multidimensional? a Vie?ii, ce se afl? în permanent? transformare, conform „ciclurilor armonice" care-i guverneaz? devenirile.
Iar aceste procese, la scar? infinit?, intergalactic?, ne confirm? c? Totul este o Fiin??, o Entitate, un Sistem, divizat prin el însu?i în p?r?i, pe „principiul fractalilor" (fiecare parte fiind asemenea întregului)... De unde deducem c? Planul cel mai înalt al Creatorului este acela de a crea, etapizat, prin rafinare ?i sublimare Entitatea Omului Luminos, Homo Deos, pe care Deoumani?tii îl definesc ca întrupare a Energiei Superioare ra?ionale, pozitive, sensibile, cu func?ionalitate ?i determinare existen?ial? în timp predestinat ?i cu identitate h?ruit îndumnezeit?! Cu reprezentarea aceasta, etern nelini?tita, inefabila f?ptur? cosmic?, arat? cui poate s? vad?, c? suntem, în specie, unul dintre marile fluvii ale Vie?ii! Suntem un flux care are un curs ?i un parcurs, pres?rat cu z?gazuri multiple cu por?i-trec?tori e?alonate ciclic ?i etapizat, dup? socotin?a integrat? prin Sine a Geniului Suprem al Luminii, Cel f?r? de gre?eal?! Planeta îns??i, care ne-a crescut ?i „ne suport?", (Mama Geea), este un megaorganism interconectat, având „inim? ?i circuite multiple, diferite", a?ezate toate pe o multitudine de paliere ordonate ale viului, cu „puls ?i cu umori subtile", nem?surate.

În acest univers de frac?ii interdependente, infinit ?i în etern? devenire aflat, Terra noastr? se devoaleaz? ca o colosal? re?ea de circuite electronice ?i ca un habitat electrificat. Iar „deasupra P?mântului", la aproximativ 55 km distan?? de suprafa?a sa, între aceasta ?i ultimul strat al ionosferei se g?se?te „insertat?" o uria?? grot? ce formeaz? o la fel de imens? „cavitate electromagnetic?". Propriet??ile rezonante ale acestei cavit??i magnetice terestre au fost descoperite de fizicianul german W. O. Schumann, prin anii‚ '50 ai secolului trecut ?i ele permit m?surarea frecven?ei vibratorii medii a planetei noastre. „Rezonan?a Schumann" este prezentat? de c?tre geofizicienii contemporani ca fiind „b?taia inimii" planetei Terra, care, timp de mii de ani a avut o valoare a pulsului constant?, de 7,8 Hz. Începând îns? cu anul 1980, m?sur?torile ?tiin?ifice au constatat ?i consemnat o accelerare, mai întâi lent? (pân? prin 1977) dup? care, pân? în timpul de azi, a atins o valoare de 12 Hz. Aceast? cre?tere de frecven?? vibratorie a P?mântului face ca 24 de ore de via?? pe planeta noastr? s? corespund?, în fapt, cu numai 16 ore reale, în termenii timpului terestru. Nu-i a?a c? acum începem s? în?elegem de ce unii dintre noi se plâng c? nu le mai ajunge timpul?! Iar aceast? accelerare a curgerii temporale, domnilor ?i doamnelor, se va amplifica ?i mai mult, pe m?sur? ce ne apropiem de „Punctul Zero", care corespunde (este sincronic) momentului invers?rii polilor magnetici ai P?mântului, situa?ie de care vorbesc, tot mai ap?sat, mediile ?tiin?ifice ?i, par?ial informa?ionale, ale lumii. Pentru c?, dac? 24 de ore ale zilei de ieri reprezint? azi 16 ore de timp real, diferen?a dintre acestea se va m?ri, mâine, exponen?ial, astfel încât, la trecerea prin „Punctul temporal Zero", pe care unii îl anticipeaz? la sfâr?itul anului 2012 (inclusiv Calendarul Maya?, care se ispr?ve?te tot atunci, în 21 decembrie), 24 de ore din 1980 vor corespunde cu zero ore effective, ale acelui moment! Astfel spus, timpul terestru nu va mai exista, iar de atunci încolo, cei care vor supravie?ui fenomenului se vor trezi în alt timp, în alt? dimensiune, în alt? lume, superior organizat?.

Ce se va întâmpla cu Terra ?i cu omenirea, pân? atunci?

Pân? la acest prag anticipat al realit??ii care o s? vin?, aflasem de la diferi?i astronomi, fizicieni ?i astrologi c?, exact pe 21 decembrie 2012 planeta P?mânt intr? în Era V?rs?torului, p??ind din Era Pe?tilor, iar acest fenomen natural, cosmic, care ?ine de Calendarul Astral, nu are cum s? se consume în lini?te! Acelea?i lucruri ni le spune, prin inscrip?iile sale b?tute în pietrele str?vechi ale Yukatanului ?i Calendarul Maya?, care se sfâr?e?te ?i el la aceea?i dat?, cum spuneam. Îns?, despre „Sfâr?itul Timpului" au mai ajuns la noi informa?ii asem?n?toare venind ?i din Tradi?ia Tibetan? Kalachacra (Roata Timpului), ?i din cea a indienilor Hopi, etc. În orizontul acelor vremi, (ne aten?ioneaz? spiritualitatea str?bunilor), „timpul se va întoarce pe dos ?i se va alege grâul de neghin?"- în planul recept?rii umane, bineîn?eles! Problema este c? fenomenul este implacabil ?i de neevitat, adic? se va întâmpla oricum, atât pentru P?mânt cât ?i pentru to?i locuitorii s?i! Clipa declan??rii, îns? ?i consecin?ele exacte, numai Dumnezeu le ?tie. R?mâne de v?zut (pentru cei ajun?i la liman) dac? aceast? „moarte-înviat?", simultan?, va respecta „calendarul prescris" ?i modul de desf??urare conform, care a ajuns la noi prin informa?iile parvenite pân? acum. A?adar, dup? cum bine observ?m ?i deducem cu uimit? nelini?te, cu team? metafizic? ?i tulburare, pân? la „proiec?ia" consemnat? azi, „schimbarea timpurilor" are dou? motoare ?i se poate „aflui" pe dou? c?i:
- pe calea natural?, îndumnezeit?, ca un proces accidental înscris în stele, aduc?tor de cataclisme periodice fire?ti, (precum a fost Glacia?iunea distrug?toare de dinozauri, ori Potopul lui Noe, exploziile solare sau impactul cu asteroizi, etc)- în urma c?rei producere va s? dispar? ?i o parte a omenirii de azi. Câ?i dintre noi vor pieri în aceste „cerneri catastrofale" atât cât o selec?ie natural? ciclic?, generalizat?, numai Divinitatea cunoa?te ?i, deocamdat?, nu ne-a spus nimic... Apoi, mai e a doua cale, concret? ?i în derulare;
- calea globaliz?rii impuse de omul r?u, aflat sub controlul ?i dictteul con?tiin?ei malefice întunecate, ce se afl? în plin proces al declas?rii omului comun, cel din genomul primar, creat de Tat?l. Acestuia i se pervertesc acum sim?urile, i se spal? creierul, i se hipertrofiaz? instinctele, pentru ca noii st?pâni (care pretind c? l-au ucis pe Dumnezeu ?i s-au substituit ei Creatorului), s?-l declaseze lesne în subom, s?-l bestializeze ?i, astfel s?-l controleze ?i dirijeze integral, m?sluind din el sclavul perfect, c?ruia „ei" îi sunt inclusiv „st?pânii pe via?? ?i pe moarte!"

Faptul c? elitele oculte vor ca la finalul Globaliz?rii lor s? nu mai existe decât aproximativ 500 de milioane de „mutan?i negativi", transforma?i în suboameni, (din actuala popula?ie a lumii de peste 7 miliarde indivizi), ne indic? dimensiunile asasinatului genocidar, al crimei bestiale pe care „ei" o pun la cale, prin globalizare! Iar acum explica?ii ale Primei C?i, iat? cu ce ne poate întâmpina Mi?carea Vie?ii în acest prag al „Marii Treceri" de la „Dimensiunea a treia", în care am evoluat pân? aici, la „Dimensiunea a patra", care ne va primi neexceptat, numai pe cei ?lefui?i spiritual, pe cei care am reu?it prin efort personal s? ne transform?m superior con?tiin?ele, pe cei receptivi la vibra?iile iubirii de semeni; iar aceast? fantastic? succesiune de cadre va fi ineluctabil? ?i foarte apropiat?, ca un tr?znet total, ca un cutremur ultim; pentru unii delir, pentru al?ii extaz... S? vedem, mai departe, o parte a semnelor ?i a proceselor deduse, posibile, consemnate aici în conformitate cu multiplele surse informa?ionale, cu documentele arheologice, cu cercet?rile ?tiin?ifice f?cute publice prin teze ?i pe bloguri publicate, prin c?r?i, unele transmise în format p.d.f. pe internet, prin filme difuzate prin „videos youtube", etc:

- În anul 2012 planul sistemului nostru solar se va alinia peste planul Galaxiei, al C?ii Lactee, aceasta însemnând închiderea cercului anului cosmic de 26.000 de ani, cunoscut ca „Procesia Echinoc?iilor". Consecin?ele acestui fenomen de trecere într-o alt? dimensiune sunt inimaginabile, incalculabile ?i, multe de neconceput cu standardele min?ii omului contemporan, terran. Cre?terea frecven?ei de Rezonan?? Schumann se traduce prin sc?derea progresiv? a densit??ii P?mântului, fenomen ce a fost observat ?i identificat inclusiv de clarv?z?torul brazilian Triguerinho, înc? de la începutul anilor '80. În general, ca toate creaturile Terrei, omul este supus efectelor acestei schimb?ri, printr-o simptomatic? divers?, cum ar fi: migrenele, oboseala cronic?, crampele musculare, manifest?ri ale gripei, vise intense, mai degrab? fanteziste decât încânt?toare, etc. ?i, mai cu seam?, corpul uman devine din ce în ce mai sensibil iar cea mai spectaculoas? modificare are loc la nivelul ADN-ului uman, care pare a fi reprogramat de Geniala Inteligen?? Cosmic?. Ca urmare, intui?ia se dezvolt? mai repede, ca ?i toate capacit??ile paranormale ce deriv? din ea. Al treilea ochi (ochiul pineal) începe s? se deschid? ?i chiar cei doi ochi fizici se transform?, pentru a se adapta luminii ?i frecven?elor ei elevate. Iar odat? cu cre?terea valorii Rezonan?ei Schumann, cre?te nivelul vibra?ional al tuturor fiin?elor de pe P?mânt. (Dup? vestirile maya?e deducem c? P?mântul a cunoscut 5 rânduri de semin?ii umane. Conform calendarului lor „Lumea a 5-a" s-a sfâr?it în 1987, iar „Lumea a 6-a" începe la 21 decembrie 2012. Atunci nu este „sfâr?itul lumii" ci momentul când vom cunoa?te (ne va fi revelat) Adev?rul! Atunci vom tr?i Timpul numit Revela?ia sau Apocalipsa. Intervalul dintre 1987 ?i 2012 (25 de ani) este TIMPUL TRANZI?IEI pe care alte surse îl identific? a fi Purgatoriul...) Deci, în ziua de azi parcurgem spa?iul dintre dou? lumi, travers?m Purgatoriul ?i de noi depinde, exclusiv, cum ne vom construi pasul c?tre Noua Lume ?i Civiliza?ia ce o va înso?i! De aceea v? îndemn?m s? v? îmbun?t??i?i, s? v? sensibiliza?i inima ?i s? v? ?lefui?i con?tiin?ele)!. Despre acest an 2012, maya?ii mai spun urm?toarele:
- vom dep??i cu mult tehnologiile ?i efectele lor, concepute la nivelul cunoa?terii contemporane;
- vom dep??i toate cuno?tin?ele omenirii actuale despre timp ?i spa?iu;
- în via?a diurn? vom dep??i necesitatea Banului;
- dup? ce vom trece rapid prin „Dimensiunea a 4-a" vom intra în „Dimensiunea a 5-a";
- în aceast? Etap? planeta Terra ?i întregul Sistem Solar se vor sincroniza cu Galaxia ?i întregul Univers!
- ADN-ul uman va fi reprogramat ?i îmbun?t??it s? aib? 12 spirale, în loc de dou?, câte are acum. În timpul „Purgatoriului", al Timpului dintre Dimensiuni ?i Lumi, oamenii se schimb?, î?i schimb? rela?iile, felul de a gândi, locurile de munc? ?i categoriile muncii, atitudinea în fa?a problemelor vie?ii ?i deciziile legate de acestea.
Mai ales cei tineri nu mai accept? vechile sisteme ?i institu?ii, iar majoritatea acestora vor dispare, ori se vor transforma.

În planul larg, al speciei omene?ti, deciziile noastre n-au decât dou? determin?ri fundamentale: Iubirea ?i Frica! Trebuie s? alegem în orice moment Iubirea ?i s? ne urm?m Intui?ia, Inima! Trebuie s? cre?m forme-gând pozitive ?i s? ne înconjur?m de confra?i care gândesc pozitiv. Totul face parte dintr-un Plan Divin, deoarece nimic nu este întâmpl?tor în Univers. Marea Schimbare, Marea Trecere, Marea Transla?ie ne afecteaz? ?i ciclul veghe-somn, rela?iile cu ceilal?i, reglarea imunitar? a organismului, percep?ia asupra Timpului ?i Spa?iului. Ca repercusiuni sim?ite de organism, am putea avea urm?toarele efecte ale Marii Schimb?ri:
- dureri de cap ?i de inim?, sl?biciune general?;
- senza?ii ca de trecere a unui curent electric prin creier ?i ?ira spin?rii;
- crampe musculare, cârcei;
- cre?terea sensibilit??ii organismului ca rezultat al noilor vibra?ii, mai înalte cu mult decât precedentele.
Dac?, actualmente, 16 ore echivaleaz? cu 24 de ore, înseamn? c? Timpul se contact?, din ce în ce mai mult pân? când va ajunge la „Punctul Temporal Zero". Corpul fizic, omenesc, începe s? se schimbe; se creaz? un nou Corp de Lumin?, în care:
- cresc abilit??ile intuitive ?i de vindecare, (dovada mul?imea de terapeu?i ap?ru?i în ultima vreme);
- structura intern? a ochiului uman se transform? în func?ie de noua atmosfer? planetar? ?i de cre?terea luminozit??ii ei;
- se va petrece activarea capacit??ilor latente ale fiin?elor; nou n?scu?ii vor avea o capacitate telepatic? mult amplificat?;
- toate bolile incurabile ale secolului trecut, care se perpetueaz? în actualitate, vor disp?rea, inclusiv SIDA ?i cancerul. Trebuie s? ?ti?i îns?, c?, tot ceea ce se afl? dincolo de grani?a lui 2012 este ascuns percep?iei noastre curente, chiar dac? nivelul con?tiin?ei umane se eleveaz? pe m?sur? ce ne apropiem de acel prag de trecere în „Dimensiunea a 4-a", adic? pe m?sur? ce ?i noi dobândim o vibra?ie mult superioar?. Iar acest lucru va ar?ta ?i confirma tuturor fiin?elor c? nu suntem cu nimic separa?i de Creator. Cre?tinii numesc aceasta „Revenirea în Glorie", ?i fa?? de ea se pronun?? din ce în ce mai multe opinii pertinente, care relev? c?, în acest caz, nu e vorba de venirea unei fiin?e în carne ?i oase care s? schimbe lumea, ci de o stare interioar? a con?tiin?elor îmbun?t??ite care o vor purifica ?i-i vor redirec?iona perspectiva!

„A 4-a Dimensiune", care ne va primi curând, e plin? de Via?? ?i acolo predomin? compasiunea, întrajutorarea necondi?ionat?, în?elegerea ?i iubirea! Despre alte efecte ale marilor Transform?ri Cosmice la care asist?m, iat? ce ne spun cercet?torii aviza?i:
- Atmosfera lui Marte cre?te rapid; în momentul de fa?? ea este dubl?, iar acest fapt a dus la defectarea lui „Mars Observer", în 1997;
- Luna î?i „fabric?" atmosfer? proprie extins?, care se întinde acum pe o suprafa?? de doar 6000 km, fiind alc?tuit? din compu?i ai sodiului- (dup? cum declara Alexei Dimitriev, un celebru cercet?tor rus);
- Atmosfera P?mântului se schimb? ?i ea; în straturile superioare formându-se un nou gaz, care pân? acum nu exista;
- Venus, ne va ar?ta o cre?tere substan?ial? a intensit??ii luminoase;
- Jupiter, sufer? o modificare atât de puternic?, încât, între el ?i satelitul s?u Io, s-a format deja un „tub" de radia?ie ionizat?. De asemenea, câmpul lui magnetic a crescut în intensitate de dou? ori;
- Uranus ?i Neptun au suferit recente invers?ri de Poli ?i, acum î?i intensific? câmpul magnetic ?i devin din ce în ce mai str?lucitoare;
- De asemeni, activitatea vulcanic? pe Terra a crescut cu 500% (din 1975 încoace) iar câmpul magnetic al Soarelui a crescut ?i el cu 230%, din 1901, încoace.

Conform Academiei Na?ionale de ?tiin?e din Siberia, aceste multiple schimb?ri se datoresc intr?rii Sistemului Solar în Centura Fotonic?, zon? cosmic? cu o energie mult mai intens?. O consecin?? a acestui fapt este c? intensitatea plasmei str?lucitoare de la marginea Sistemului Solar a crescut în ultimii ani, de 10 ori. Cercet?torii ru?i au studiat partea frontal? a heliosferei (câmpul magnetic al Soarelui care înglobeaz? întregul Sistem Solar) ?i au observat acolo str?lucitoarea plasm?. Energia Centurii Fotonice aprinde plasma heliosferei în partea frontal?, care, în felul acesta devine ?i mai luminoas?, ?i mai str?lucitoare. Apoi, aceast? hiperlumin? p?trunde în Soare, de unde astrul o va r?spândi în întregul Sistem Solar, saturând spa?iul interplanetar, astfel încât toate planetele vor primi un supliment uria? de energie. În aceste condi?ii în care tot frontul de Lumin? Universal? se extinde ?i se înte?e?te, este firesc ca ni?a vie?ii omene?ti din „v?zduhul lui Dumnezeu" s? fie ocupat?, pentru viitor, cu Omul de Lumin?, înluminatul om îmbun?t??it, conform noilor cerin?e ale evolu?iei Universului!
- va urma -

Alexandru Oblu - Not? bio-bibliografic?:

- N?scut din p?rin?i români, la 25 iulie 1947;
- Absolvent al Facult??ii de Filosofie ?i ?tiin?e Politice din cadrul Universit??ii din Bucure?ti
- 2011 Doctor în Filosofie Politic? Dacoromâneasc? conferit de Academia Dacoromân? din Bucure?ti.
- A publicat poezie, reportaje, materiale de analiz? ?i investiga?ie, proz? literar? scurt?, foiletoane etc;
- A colaborat cu diverse publica?ii din ?ar?: Ziarul Jude?ean Baia Mare, Revista studen?easc? „NORD", Îndrum?torul cultural, Tribuna Ialomi?ei, Vremuri Noi, Dialog, Oglinda de C?l?ra?i, Jurnalul de C?l?ra?i, Evenimentul de C?l?ra?i, Exclusiv, Arena, Avangarda, Oglinda de C?l?ra?i, Jurnalul reviste ale unor cenacluri jude?ene etc.
Volume publicate:
- 2006 „Deoumanismul ?i partidul meritocra?ilor euromâni
- 2011 „Deoumanismul, al patrulea val";

footer