Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Duminică, 04 Martie 2012 02:55

Prof. Univ. Dr. Ion Coja

Unde sunt evreii care nu sunt ca Silviu Brucan?


Sunt aproape dou?zeci de ani de când fac, zi de zi, eforturi disperate s? nu cedez anti-semitismului ?i s? caut, iar când nu g?sesc, s? inventez dovezi c? nu to?i evreii sunt ca Silviu Brucan sau ca Jean Ancel ori ca Andrei Oi?teanu, ca Radu Ioanid sau Andrei Cornea ori Aurel Vainer! Dar unde sunt evreii care nu sunt ca Silviu Brucan sau ca Jean Ancel ori ca Andrei Oi?teanu, ca Radu Ioanid sau ca Andrei Cornea ori Aurel Vainer?! Ce simpl? este via?a pentru românul antisemit! Nu e zi l?sat? de la bunul Dumnezeu s? nu i se ofere pe tav? înc? o dovad? sau chiar mai multe în aceea?i zi despre r?ul f?cut nou?, românilor, ba de un evreu nenorocit, ba de altul, uneori în band? asocia?i, caz în care î?i trag al?turi ?i câ?iva parteneri români dintre cei mai neao?i. Circul? pe Internet un filmule? cu un evreu, Shimon Peretz, fost prim ministru în Israel, care declara la o întâlnire de mafio?i, c? ei, mafio?ii evrei, au cump?rat Manhattanul, Polonia, Ungaria ?i România. N-au trecut multe zile ?i am primit un vast material intitulat „Doi ani de când Israel a cump?rat România" cu date concrete, cu numele evreilor descurc?re?i care au preluat rolul statului român prin a?a-zisa dezetatizare sau privatizare. O bun?, cea mai bun? parte din ce a fost proprietatea statului român ?i a „întregului popor muncitor" este acum proprietatea unor evrei. Dup? câteva zile g?sesc acel material într-un ziar, publicat pe dou? pagini. Într-un singur ziar. Restul presei din România tace cu nemernicie pe acest subiect tabu! Mai trec câteva zile ?i m? întâlnesc cu un procuror, îl întreb dac? este ceva adev?rat în aceste materiale semnate de „Adev?ratul Serviciu de Informa?ii" (sau cam a?a ceva) ?i procurorul confirm?: la majoritatea tunurilor ilicite care s-au dat în România capitalist? profitorii au fost „investitori" evrei. Exemplele pot continua, exemple de fapte ?i împrejur?ri în care îng?duin?a ?i cumsec?denia noastr? româneasc? este pus? la grea încercare. Constat în jurul meu, la tot mai mul?i tineri îndeosebi, generalizarea sentimentului c? nici nu te po?i a?tepta la altceva de la evrei. M? sim?eam tare, bine înarmat suflete?te, ca s? nu cad în acest p?cat. Totdeauna m-am sim?it capabil s? gândesc nuan?at, f?r? generaliz?ri comode ?i pripite, pe fiecare ins asupra c?ruia m? pronun? s?-l judec cu pruden?? ?i numai pentru faptele sale, judicios probate. Deun?zi îns?, pentru prima oar? m-am sim?it vulnerabil! Am sim?it c? nu mai pot la infinit s? sus?in public c? nu to?i evreii sunt ca Silviu Brucan. Repet, unde sunt evreii care nu sunt ca Silviu Brucan? ?i de unde s? ?tim noi c? ace?ti evrei mai exist? de vreme ce nici unul dintre ei nu iese în fa?? ?i nu se dezice de Silviu Brucan & compania de anti-români?!

Ce s-a întâmplat? Mai întâi s-a întâmplat c? la emisiunea Tv a domnului Tudor Barbu, invitatul s?u, profesorul Mircea Co?ea, fost ministru al privatiz?rii, a f?cut o dezv?luire teribil?, cumplit?: Legea 15, emis? de guvernul Petre Roman, lege care a decis cum s? se desf??oare privatizarea economiei române?ti ?i a avu?iei statului român, nu a fost lucrat? de nimeni din guvern, nu a fost elaborat? de exper?ii no?tri, din guvern sau din Parlament, ci a fost adus? ?i depus? pe biroul lui Petre Roman de c?tre Silviu Brucan! Informa?ia a fost reluat? ?i comentat? a doua zi împreun? cu domnul Constantin Cojocaru. A?adar, nu este o vorb? oarecare, ci o dezv?luire care pur ?i simplu î?i taie r?suflarea. Cine a conceput Legea 15? Cine a impus, cu ajutorul lui Silviu Brucan ?i Petre Roman, modul în care s? se produc? privatizarea în România? Cui trebuia s?-i foloseasc? aceast? lege? Cine ?i ce interese sunt în spatele acestei tr?d?ri? Nu pot s? nu-mi aduc aminte de comédia jucat? pe 22 decembrie 1989 de cei doi, Silviu Brucan ?i Petre Roman, când primul se pref?cea c?-l ia la rost pe tinerelul în pluover ro?u, cu vorbele „Dar tu cine mai e?ti?" Adic? cominternistul ?i tr?d?torul de ?ar?, Silviu Brucan, se purta ca ?i când nu ar fi avut cuno?tin?? de tr?d?torul Valter Roman, c? este tat?l lui Petre Roman, la fel de cominternist ?i de tr?d?tor. L-am criticat deseori pe Petre Roman, l-am acuzat de multe, considerându-l principalul vinovat pentru o bun? parte din neajunsurile ?i e?ecurile noastre, dar tot timpul am „sperat" c? explica?ia ar sta în lipsa de experien??, în incompeten?a ?i precaritatea sa moral?. Nu am acceptat argumentele celor care sus?in c? Petre Roman, cu premeditare ?i cunoa?terea exact? a efectelor, a dus o politic? prin care s-a declan?at ?i în parte s-a înf?ptuit distrugerea economiei române?ti. Acum îns? îmi dau seama ?i, la rândul meu, sus?in cu t?rie c? nu exist? alt? explica?ie pentru felul cum a guvernat Petre Roman, decât inten?ia sa de a distruge economia României, de a lovi cât mai devastator în valorile societ??ii române?ti, inten?ie pe care a slujit-o în cadrul unui program care - cel pu?in par?ial conceput de al?ii - în alt? parte, nu în cl?direa Guvernului României. Cumva în Israel? Ipotez? n?ucitoare, pe care mi-o sugereaz?, fire?te, alocu?iunea lui Shimon Peretz, dup? regula cui prodest?, coroborat? cu apartenen?a celor doi, Silviu Brucan ?i Petre Roman, la comunitatea etnic? evreiasc?. Întreb public: comunitatea evreiasc?, din România ?i de pretutindeni, se simte solidar? cu cei doi, cu opera lor malefic?? Se simte solidar? cu evreii care „au cump?rat România"? Informa?ia c? privatizarea în România, care ne-a adus atâtea nenorociri, s-a f?cut dup? un proiect de lege conceput f?r? implicarea autorit??ilor române?ti, proiect de lege adus de evreul cominternist Silviu Brucan foarte probabil din str?in?tate, nu po?i s? n-o raportezi la declara?ia lui Shimon Peretz ?i la alte dovezi cu privire la evreii care „au cump?rat România". Leg?tura este perfect logic?, se impune de la sine ?i poart? un nume: conspira?ie împotriva României, a intereselor vitale române?ti!

A doua întâmplare este legat? de Maximilian Katz, beneficiarul unei a?a-zise funda?ii sau asocia?ii preocupat? de „monitorizarea antisemitismului din România". Nu mai întreb pe ce bani ai statului român func?ioneaz? escrocheria! Acest nefericit, pe care Dumnezeu l-a însemnat cu toate dovezile degener?rii umane, a g?sit de cuviin?? s? reclame direc?iei festivalului de film de la Berlin prezentarea în cadrul festivalului a unui film românesc inspirat din lupta partizanilor din mun?i, a partizanilor anti-comuni?ti. Cic? partizanii din mun?i ar fi fost antisemi?i! Pentru orice om normal ?i mai ales pentru orice cet??ean român, lupta dus? de ace?ti partizani constituie un capitol glorios de istorie, f?r? pereche în istoria rezisten?ei anti-comuniste din Europa. Afirma?ia lui Katz c? ace?ti partizani au fost anti-semi?i pentru c? erau to?i legionari, este inexact?, dar ?i mai inexact? este afirma?ia c? legionarii au fost antisemi?i! I-am cerut doamnei Lia Benjamin, mare historiograf? anti-legionar?, dovezile antisemitismului legionar ?i mi-a r?spuns dup? ani de scociorît literatura ?i arhiva legionar? cu un text de o pagin? ?i un pic... Mai multe dovezi nu a g?sit! Pe lâng? legionari au mai luptat în mun?i ?i ??r?ni?ti, ca Aurel ?eitan, de exemplu, rud? cu subsemnatul. Iar mul?i dintre partizani nu au fost membrii niciunui partid. Au fost români ?i punctum!, ceea ce era suficient ca s? determine crezul ?i comportamentul lor eroic! Protestul adresat organizatorilor de la Berlin, protest semnat nu numai de Katz, ci ?i de reprezentantul evreilor victime ale Holocaustului, nu poate fi interpretat altfel decât ca un gest anti-românesc neru?inat, un act de adversitate f??i?? fa?? de valorile fundamentale ale poporului român. Pentru asemenea atitudine în alte state - bun?oar? în Israel - se practic?, cu bun? îndrept??ire, expulzarea neobr?za?ilor!

Tot un Katz – nu ?tiu dac? acela?i, în 1993 a f?cut o gol?nie ?i mai mare. În urma unei propuneri care a fost corect cânt?rit? de juriul de acordare a premiului Nobel pentru Pace, a intrat în faza final? a selec?iei ?i propunerea ca prestigiosul premiu s? fie acordat fo?tilor de?inu?i politici din România, pe motivul c? în ciuda suferin?elor nedrepte îndurate înainte de 1989, ace?tia nu au cerut r?zbunare, pedepsirea fo?tilor c?l?i etc., ci au ac?ionat dup? 1990 ca un factor de stabilitate social?, de reconciliere na?ional? etc. Ei, bine, încercând a se face un oarecare loby în Statele Unite în sprijinul candidaturii române?ti, ne-am trezit cu reac?ia energic? ?i bine sus?inut? logistic, a unui Katz, care pretindea c? protesteaz? în numele „tuturor evreilor", revolta?i la ideea c? prin acest premiu ar putea fi onora?i ?i legionarii, care, cum se ?tie, au dat cel mai mare num?r de de?inu?i politici. Nu ?tiu dac? acest loby evreiesc anti-românesc a determinat juriul s? prefere alt? candidatur? decât cea româneasc?, dar faptul în sine te pune în fa?a aceleia?i întreb?ri: unde sunt evreii care nu sunt ca acest Katz? Unde sunt evreii capabili s? se dezic? de Petre Roman, de Silviu Brucan, de mafio?ii pe care îi felicita primul ministru israelian c? au reu?it „s? cumpere România"?... Mai exist? asemenea evrei? Dac? exist?, de ce nu li se aude vocea? Eu cam ?tiu de ce nu li se aude vocea ?i le acord acestor compatrio?i circumstan?ele atenuante cuvenite, odat? cu sincera mea compasiune. Sunt tot mai mul?i românii care, revolta?i de comportamentul „iudaic" al unui Silviu Brucan sau Radu Ioanid, simplific? lucrurile ?i trag concluzia valabil? pentru un num?r tot mai mare de situa?ii: nu „antisemitismul" românilor produce suferin?e printre evrei, ci antiromânismul evreiesc, activ ?i riguros organizat, produce din ce în ce mai mari prejudicii ?i suferin?e românilor. Faptul c? acest anti-românism nu este caracteristic decât pentru „unii evrei" începe s? conteze tot mai pu?in în compara?ie cu efectele catastrofale ?i tot mai vizibile ale ingerin?ei „evreilor" în via?a noastr?. Pasivitatea „celorlal?i evrei", a evreilor-evrei, a evreilor-Oameni, neputin?a sau teama lor de a lua atitudine public? în aceast? chestiune, nu va întârzia s?-i determine pe români s? conchid? c? avem de-a face cu o complicitate evreiasc? generalizat?. Complicitate la care ader?, din nefericire, aproape întreaga noastr? clas? politic?, al c?rei anti-românism vizibil ?i tenace are un singur efect pozitiv: mai reduce din vinov??ia „evreilor", împ?r?ind cu ace?tia r?spunderea pentru starea de dezastru na?ional în care am ajuns.

Post scriptum:

Un coleg din Vatra Româneasc?, dup? ce a citit textul de mai sus, mi-a pus urm?toarea întrebare: Nu cumva din aceea?i surs? cu legea 15/91 provine ?i textul Ordonan?ei de Urgen?? nr. 31 din 2002, prin care se interzice orice punere la îndoial? a crimelor de care a fost acuzat regimul mare?alului Ion Antonescu?! Drept care întreb ?i eu public: care sunt exper?ii români care au lucrat la amintita ordonan??? Dac? dumnealor cred c? au f?cut un lucru bun prin acea ordonan??, s? aib? b?rb??ia de a-?i declina identitatea. M?car pentru a ?tii dac? ?i acest text nu a fost importat din Israel. În ac?iunea noastr? de descurajare a antisemitismului din România avem nevoie de aceast? certitudine.

footer