Revista Art-emis
Patriotism sau tr?dare? PDF Imprimare Email
Ion N?lbitoru   
Miercuri, 29 Februarie 2012 19:52
Ion N?lbitoruUnii, în mod eronat, v?d în patriotism un act docil de supunere necondi?ionat? fa?? de ale?ii ??rii. O parte din români sunt creduli în fa?a oric?rui pezevenghi care vine la conducerea statului ?i/sau a guvernului. Oare românul are datoria „sacr?" s? îndure, ca animalul pus în jug, f?r? comentariu, f?r? ripost?, s? execute orbe?te, directivele demagogilor ipocri?i, s? sufere cu spirit „patriotic" ?i „sacrificii", pentru ca na?ia român? s? dispar? în câteva decenii? Totul este subordonat numai ?i numai interesului pentru instaurarea suprema?iei unor corpora?ii oculte multina?ionale, în slujba c?rora s-au înregimentat profitorii f?r? scrupule autohtoni, a?a numita elit? a celor îmbog??i?i peste noapte prin fraude, jaf ?i tr?darea interesului na?ional. Sunt „unii" care afirm? cu mâna pe inim? c? sunt patrio?i ?i î?i iubesc conduc?torii indiferent cum sunt ei, buni sau r?i! S? în?eleg c? dân?ii pun, mai presus de ?ar? ?i cet??eanul român, un grup politic care nu sluje?te na?iunea, care s-a coco?at în fruntea statului doar pentru interese personale? Ace?ti creduli confund? afacerile frauduloase ale politicienilor cu economia României. A fi cu adev?rat patriot, înseamn? a-?i iubi patria ?i poporul, nu tr?d?torii de neam c???ra?i vremelnic la cârma ??rii! Nu po?i fi fidel celor care încalc? cu bun? ?tiin?a Constitu?ia ?i se joac? „de-a va-?i ascunselea" cu legile ?i ordonan?ele de urgen??. Nu po?i fi în acela?i timp supus ?i lui Dumnezeu, ?i diavolului. Nu po?i ?i patriot ?i tr?d?tor. Ni se astup? gura cu sloganuri stereotipe: „vechiul guvern", „regimul de trist? amintire", „mo?tenire odioas?"... Ce v? deranjeaz? domnilor profitori de-l denigra?i pe fostul dictator? C? nu v-a l?sat mai mul?i bani în vistieria ??rii ca s? v? desf?ta?i în huzur ?i destr?b?lare? Ce-a?i f?cut cu miliardele l?sate mo?tenire de „odiosul" ?i „regimul de trist? amintire"? Nu cumva acei bani se reg?sesc în palatele voastre luxoase cu piscine ?i ma?ini ultramoderne?

S? fim chiar atât de la?i? S?-i iubim ?i pe cei care ne-au tr?dat ?i „vândut" Basarabia, nordul Bucovinei, Nordul Maramure?ul, Cadrilaterul ?i Banatul de peste Dun?re ?i care s-au supus unor tratate mi?ele f?r? s? opun? o minim? rezisten??? Prea-m?rim un fost monarh, care a tr?dat ?ara pentru dou? avioane ?i pentru tinicheaua „Victoriei", care a abdicat contra unei rente negociate cu Stalin ?i cu guvernul pro-sovietic instalat cu for?a în România (pe care Ceau?escu a întrerupt-o în anii '70), care l-a asasinat pe marele patriot Antonescu în urma unui proces criminal. S? le fim recunosc?tori celor care au acordat privilegii, nu drepturi ungurilor din ?ar? doar pentru a linge ciolanul guvern?rii? S?-i elogiem pe cei care, împreun? cu reprezentan?ii fo?tilor ?i ai actualului ?ef de stat au „volatilizat" datoriile ??rilor care trebuiau s? ne ramburseze miliarde de dolari r?mase de pe timpul celui ucis mi?ele?te în Sfânta Zi de Na?terea Domnului? El a dorit suveranitatea economic? ?i financiar? a României, demnitate ?i concuren?a F.M.I. ?i B.M. prin crearea unei b?nci cu dobânzi mici pentru lumea a treia. Fiindc? inten?iona s? înfiin?eze o Banc? African?, Gaddafi al Libiei a avut aceea?i soart? ca Ceau?escu. S?-i stim?m pe cei care au f?cut contracte frauduloase, pe cei care ne vând aurul, p?durile, gazele ?i ne-au distrus ?ara? Asta înseamn? PATRIOTISM? S? nu ne juc?m de-a „Baba oarba" sau de-a Baba Cloan?a ?i patriotismul! To?i cei care au distrus economia româneasc? dup? z?p?ceala din decembrie 1989, trebuie s? pl?teasc? dup? faptele comise. De ce n-au luat exemplul Chinei? Acest stat comunist a trecut treptat la economia de pia?? f?r? s? distrug? realiz?rile economiei comuniste, din contr?, au dat drumul la export cu tot ce aveau; rezultatul: China este ast?zi protagonistul economico-financiar al lumii. Chinezii de?in suprema?ia! F?r? agresiunea belicoas?, specific? americanilor au acaparat planeta! A?a trebuia s? procedeze ?i „b?ie?ii de?tep?i" din România înc? de la început. S? nu fi distrus sistemul de iriga?ii, ci s?-l fi finalizat. Noi, pe timpul „odiosului", st?team la masa negocierilor pentru pre?ul grâului. Eram grânarul Europei, iar acum am ajuns oaia neagr? a continentului. Aveam p?duri ?i eram printre primii în lume la exportul mobilei de calitate. Avem aur, aveam fier vechi din care se puteau, se pot face o?eluri speciale, aveam speciali?ti care n-au avut loc în ?ar? din pricina unor criminali. În loc s? creeze locuri de munc? în ?ar?, pentru cre?terea economic? ?i ridicarea nivelului de trai al cet??eanului, „ale?ii neamului" sunt preocupa?i de afaceri necurate ?i sp?l?ri de bani, iar românii lucreaz? în str?in?tate contribuind la salvarea economiei altor state. Avem un tineret inteligent care n-are unde s? profeseze, fiindc? n-are loc de „nepotism", începând de la mini?tri, secretari de stat, prefec?i ?i directori incapabili, pu?i în fotolii confortabile doar pe considerente politice. Nimeni nu se întreab? de ce cei mai vesti?i hakeri din lume sunt din rândul românilor? Pentru c? sunt inteligen?i! Inteligen?a lor trebuie folosit? constructiv în interesul ??rii. Statul nu-i sus?ine s?-?i valorifice valen?ele pe treptele superioare ale sc?rii valorice. Nu are nevoie de asemenea tineri care s? ne salveze neamul, ci de tr?d?tori, de vânz?tori de ?ar?.

S? nu mai flutur?m steagul capitalismului, demolator, imperialist. Se condamn? comunismul pentru atrocit??ile sale, dar se ascund crimele capitaliste! A?i uitat de colonialism, neocolonialism, imperialism, agresiunile sângeroase asupra unor state, vinovate doar c? subsolul lor de?inea ?i de?ine importante resurse naturale sau constituie puncte strategice în eventualitatea unor agresiuni armate? Oare cine a declan?at cele dou? conflagra?ii mondiale? Unde se manifest? extremi?tii în deplin?tatea lor? Unde sunt clanurile mafiote, atacuri armate în plin? strad?, camorezii? Toate acestea le întâlni?i într-o societate cuprins? de crime, violuri, jafuri, unde siguran?a zilei ?i a vie?ii fiec?ruia depinde de hazard. Unde te po?i trezi la un semafor, în parc, la restaurant, banc?, cec sau la u?a casei cu pistolul la tâmpl?. Iat? aspectele „avantajoase" ale societ??ii capitaliste! De ce astfel de fapte nu sunt recunoscute? De ce nu este informat poporul pe ce c?rare întortocheat? ne-am r?t?cit, cu buna ?tiin?? a ale?ilor care inten?ionat creeaz? anarhie ca s? nu poat? fi tra?i la r?spundere. Cui apar?in dezastrele celor mai înfrico??toare bombe nucleare? Comunismului sau capitalismului? Fiecare este cu C.V. s?u, care mai de care mai stufos! Cele dou? societ??i sunt parc? la concuren?? pentru distrugerea fiin?ei umane. Probabil în conjunctura actual?, evenimentele sunt mult mai complexe, urm?rindu-se decimarea popula?iilor defavorizate ale planetei, prin înfometare ?i/sau otr?vire lent? cu alimente cancerigene ca urmare a E-urilor foarte periculoase, a substan?elor injectate în fructe, legume, mezeluri, precum ?i a „îmboln?virii" recoltelor cu erbicide, insecticide... Exist? o întreag? industrie mondial? de produs bani, pe de o parte, ?i de distrugere în mas?, pe de alt? parte. Probabil au f?cut vreun contract avantajos cu doamna Moarte! Oare ce comision or fi primit? R?zboiul modern nu se mai face cu arma în mân?, ci economic, financiar ?i, surprinz?tor, virtual. America face un joc dublu, livreaz? arme unor state prin intermediul altora, iar pe de alt? parte le testeaz? pe cele moderne împotriva acelora?i state, pentru a nu bloca produc?ia de armament, c?ci astfel ar falimenta!
În întreaga lume sistemul capitalist este în pr?bu?ire ?i face, treptat, loc altei orânduiri. Faptele concrete o dovedesc. Odat? cu pr?bu?irea tratatului de la Var?ovia blocul N.A.T.O. ?i-a cam f?cut de cap. Dar pentru a exista un echilibru apare alian?a asiatic?... Destr?marea imperiului sovietic a atras dup? sine întemeierea Uniunii Europene, chiar dac? bazele acesteia fuseser? puse de decenii. Se presupune c? este tot mâna americanilor, dar este firesc s? existe o nou? federa?ie pentru ca jandarmul lumii s? aib? ori un partener, ori un rival. Dar spre nenorocirea lui, în ultimele dou? decenii, suprema?ia i-a fost furat? de China! Dup? dispari?ia societ??ii comuniste, iminent va dispare ?i cea capitalist?, fiindc? nu mai are rival?, nu mai are cu cine concura, este dep??it? ?i astfel va apare o nou? er?. Probabil prezicerile prorocilor la asta se refer?. Apocalipsa sau sfâr?itul lumii înseamn?, de fapt, nu dispari?ia omului de pe planet?, ci un nou început al omenirii, o rena?tere a cenu?ii stelare din care suntem pl?m?di?i.

Sub egida intereselor na?ionale, ale?ii din ultimii 22 de ani ?i-au urm?rit, de fapt, interesul personal, producând unul dintre cele mai mari dezastre economice, ecologice, teritoriale ?i financiare din istoria României. De dup? a?a zisa revolu?ie, unii au vândut subsolul, al?ii solul ??rii, iar actualii, viitorul urma?ilor no?tri prin îndator?ri catastrofale la b?ncile mondiale, bineîn?eles în interesul propriilor afaceri prin licita?ii frauduloase ?i cu sprijinul politicienilor. Unii din ei ?i-au însu?it chiar ?i rambursarea datoriilor ??rilor str?ine fa?? de statul român. A?a se manifest? „patriotul" modern, în fa?? populist, în spate tr?d?tor! Se vorbe?te de sacrificii, dar acestea se repercuteaz? doar pe spatele cet??eanului, aducându-se grave prejudicii ??rii, suveranit??ii ?i independen?ei teritoriale (sunt destule terenuri vândute str?inilor, iar altele urmeaz?), economice, financiare ?i chiar politice, inclusiv degradarea fiin?ei umane prin neajunsuri ?i s?r?cie. Tr?d?torii neamului, ca s? nu piard? puterea, ne conduc spre pierderea identit??ii na?ionale, aliindu-se cu o forma?iune etnic? neconstitu?ional considerat? ca partid politic, ce se erijeaz? în reprezentant? a etniei maghiare ?i prezent? în toate guvern?rile postdecembriste. Migra?ia unora, de la un partid la altul, în func?ie de accederea la putere pentru a-?i ?ine mascate delapid?rile din avu?ia na?ional?, constituie un act de patriotism? Iat?, cine hot?r??te destinele na?iunii române! Dar noi, românii, unde ne-am aflat în aceast? perioad? de dezastru al României? Am luat viz? de flotant pe alte meleaguri ?i acum dicteaz? al?ii în propria noastr? ?ar?. Am ajuns slugile preaplecate ale jandarmilor lumii ?i ale c?m?tarilor planetari. În disputa pentru suprema?ie ?i controlul total, pe Terra, se produce un genocid general al popula?iei, dar nimic ?i nimeni nu-i mai presus de DUMNEZEU!

Pseudo patriotismul pe care ni l-au fluturat, de dou? decenii, „ale?ii" în campaniile electorale, se pare c? a început s? trezeasc? la realitate poporul român. Trebuie schimbat totul ?i pornit pe drumul democra?iei, cu alte echipe formate din oameni inteligen?i, s?n?to?i psihic, cu caracter puternic, patrio?i, cu experien?? economico-financiar?, dar ?i cu viziuni futurologice clare, eventual asista?i de speciali?ti, de sociologi, psihologi, ideologi corec?i, care s? raporteze transform?rile sociale mondiale la cadrul specific „plaiului mioritic", la datinile, tradi?iile ?i obiceiurile acestei na?iuni, s? le adapteze la spiritul identit??ii ?i demnit??ii românului ca f?ptur? uman? creat? de Divinitate. footer