Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lt. col.(r) Dr. Petre Opri?   
Luni, 20 Februarie 2012 21:34
Dr. Petre Opri?În ?edin?a din 22 septembrie 1989 a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Elena Ceau?escu a încercat s? amâne semnarea de c?tre Nicolae Ceau?escu a decretului preziden?ial privind stabilirea pre?urilor de produc?ie ?i de livrare a avionului de ?coal? ?i antrenament IAR-99 „?oim". Spre deosebire de so?ul s?u, care cunoa?tea câteva elemente privind modul de alc?tuire a pre?ului pentru un produs, Elena Ceau?escu era total dep??it? de situa?ie. Cu toate acestea, „tovar??a academician doctor inginer", pre?edinte a Consiliului Na?ional pentru ?tiin?? ?i Tehnologie, se implica în diferite discu?ii f?r? s? aib? un bagaj elementar de cuno?tin?e, generând situa?ii tragi-comice. Pentru a în?elege mai u?or atitudinea respectiv?, putem face apel la stenograma ?edin?ei Biroului Permanent al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 5 decembrie 1986, unde s-a discutat despre modul de stabilire a pre?ului avionului IAR-99 (din seria zero). În cursul acelei reuniuni, Elena Ceau?escu a intervenit tam-nesam în discu?ia dintre so?ul s?u ?i Marin Nedelcu, ministrul Industriei Construc?iilor de Ma?ini, declarând iritat?: „Acest material (proiectul decretului preziden?ial - n.n.) nu a trecut pe nic?ieri; îl p?streaz? secret ?i apoi prezint? ce cer. Nu se poate a?a! Materialul nu a fost v?zut de nimeni. [...] Nici avioanele pentru avia?ia civil? nu le-au prezentat cum trebuie; îl prezint? pe buc??i. Trebuie prezentat separat. [...] S? prezinte compara?iile (între costurile de produc?ie ale avioanelor Aermacchi MB-339, IAR-93 ?i IAR-99 - n.n.)".[1] Din documentul respectiv rezult? faptul c? Elena Ceau?escu era sup?rat? deoarece subordona?ii so?ului s?u au prezentat direct acestuia proiectul decretului preziden?ial, f?r? s? o întrebe ?i pe ea despre decizia ce urma s? fie adoptat?.

Trei ani mai târziu, în momentul în care s-a ajuns la fabricarea în produc?ie de serie a avionului IAR-99, Elena Ceau?escu a intervenit din nou. De?i a fost deranjat de atitudinea iresponsabil? a so?iei sale, Nicolae Ceau?escu a aprobat proiectul respectiv, încercând totodat? s? menajeze orgoliul consoartei sale prin „indica?ia de a se analiza în continuare posibilitatea reducerii costurilor de produc?ie".[2] Pân? în luna septembrie 1989, la uzina de la Craiova au fost finalizate zece avioane IAR-99. Emil Bobu a raportat lui Nicolae Ceau?escu, la 18 septembrie 1989, faptul c? „dou? (IAR-99, prototipuri - n.n.) s-au livrat ?i decontat cu beneficiarul (Ministerul Ap?r?rii Na?ionale - n.n.) în 1987 la 58.105 mii lei/bucat?[3], dou? s-au livrat ?i decontat în 1988 ?i unul în 1989 la nivelul pre?ului din proiectul de decret (50,66 milioane lei – n.n.), iar cinci avioane sunt în stoc".[4] Totodat?, Nicolae Ceau?escu a fost informat c? pre?ul de livrare la export a avionului IAR-99, propus de constructor, era de 3,9 milioane dolari – având un curs de revenire de 14,1 lei/dolar.[5] Aparate similare realizate în alte state aveau, în aceea?i perioad?, urm?toarele pre?uri: MB-339 – 4,058 milioane dolari (avionul era fabricat de firma italian? „Aermacchi"); C-101 „Aviojet" – 3,9 milioane dolari (compania spaniol? CASA); Aero L-39 „Albatros" – 3,3 milioane dolari (firma cehoslovac? „Aero Vodochody"); Soko G-4 „Super Galeb" - 3,5 milioane dolari.[6] Potrivit planific?rii prezentate lui Nicolae Ceau?escu de c?tre Emil Bobu la 18 septembrie 1989, pân? la sfâr?itul anului 1989 urma s? fie realizat la Craiova înc? un avion IAR-99, iar în anul 1990 alte 24 de aparate de ?coal?.[7] Acestea trebuiau s? înlocuiasc? avioanele similare de produc?ie cehoslovac? (Aero L-29 „Delfin" ?i Aero L-39 „Albatros") aflate în dotarea unit??ilor militare române. Principala problem? ap?rut? la toate avioanele IAR-99 fabricate pân? în anul 1990 a fost sistemul hidraulic deoarece pentru realizarea acestuia s-au utilizat materiale de o calitate foarte slab?.

Anexa nr. 1
5 decembrie 1986, Bucure?ti.
Stenograma ?edin?ei Biroului Permanent al Comitetului Politic Executiv desf??urate în ziua de 5 decembrie 1986, în care s-a discutat despre pre?ul de produc?ie ?i de livrare pentru avionul IAR-99 ?i pentru transportorul amfibiu blindat TAB-C.

Stenograma ?edin?ei Biroului Permanent al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., din ziua de 5 decembrie 1986

?edin?a a fost prezidat? de tovar??ul Nicolae Ceau?escu, secretar general al Partidului Comunist Român.
Au participat tovar??ii: Constantin D?sc?lescu, Elena Ceau?escu, Manea M?nescu, Gheorghe R?dulescu, Emil Bobu, Gheorghe Oprea.
Au fost invita?i tovar??ii: Constantin Nicolae, Ion P??an, Vasile Milea, Dimitrie Ancu?a, Marin Nedelcu.

Tov. Nicolae Ceau?escu: Punctul 1. Pre?ul de produc?ie ?i de livrare pentru avionul de ?coal?, antrenament ?i atac la sol IAR-99.
Aici se prevede c? trebuie s? import?m materiale în valoare de 11 milioane. Sunt prev?zute ?i materialele ce le lu?m din Iugoslavia?
Tov. Marin Nedelcu: Da.
Tov. Nicolae Ceau?escu: Atunci prezenta?i separat ce este în cooperare cu Iugoslavia, pentru c? acesta nu mai este import. Înseamn? c? nu import?m. Sigur, este socotit pe devize convertibile, dar nu este import.
Tov. Marin Nedelcu: Prezent?m separat.
Tov. Nicolae Ceau?escu: Facem avionul în cooperare.
Tov. Marin Nedelcu: Avionul IAR-99 folose?te subansamble de la avionul IAR-93.
Tov. Nicolae Ceau?escu: Motorul îl facem împreun? cu iugoslavii ?i, de asemenea, anumite subansamble. Nu este tot una!
Tov. Marin Nedelcu: Prezent?m separat.
Tov. Nicolae Ceau?escu: Neap?rat! Trebuie prezentat ce este, în cadrul cooper?rii, cu Iugoslavia ?i ce este propriu-zis import pe devize convertibile. Noi facem calculele pe devize convertibile a?a cum am spus – dar trebuie s? prezenta?i separat, pentru c? altfel reiese c? import?m totul.
Tov. Elena Ceau?escu: Acest material nu a trecut pe nic?ieri; îl p?streaz? secret ?i apoi prezint? ce cer. Nu se poate a?a! Materialul nu a fost v?zut de nimeni.
Tov. Nicolae Ceau?escu: De cei care se ocup? de armat?.
Tov. Elena Ceau?escu: Are trecut tot importul. Cum este stabilit?
Tov. Nicolae Ceau?escu: Importul militar este trecut la general.
Tov. Elena Ceau?escu: Atunci îl aprob?m a?a?
Tov. Nicolae Ceau?escu: Aici se cere aprobare pentru pre?ul de produc?ie ?i de livrare al avionului.
Tov. Elena Ceau?escu: Pre?ul este legat ?i el de ceva. Trebuie s? se clarifice toate problemele.
Tov. Nicolae Ceau?escu: S? se clarifice: ce este în cooperare cu Iugoslavia ?i ce este import pe devize convertibile.
Tov. Marin Nedelcu: Am în?eles, tovar??e secretar general.
Tov. Elena Ceau?escu: Nici avioanele pentru avia?ia civil? nu le-au prezentat cum trebuie; îl prezint? pe buc??i. Trebuie prezentat separat.
Tov. Nicolae Ceau?escu: Voi da?i aici – în material – compara?ii din punct de vedere al caracteristicilor tehnico-constructive ?i func?ionale ale avionului, dar nu da?i ?i compara?ii din punct de vedere al costului; cât ne cost?.
Tov. Marin Nedelcu: Prezent?m ?i costurile.
Tov. Nicolae Ceau?escu: Da?i numai datele tehnice comparativ cu avionul IAR-93 ?i cu avionul „Aermacchi MB-339", dar nu mai da?i ?i compara?iile cu costurile; adic? cât cost? ?i unul ?i cel?lalt, ca s? vedem ce se întâmpl?.
Tov. Marin Nedelcu: Noi avem aprobat costul pentru avionul IAR-93 – avion produs în ?ar? –, dar de la avionul „Aermacchi MB-339" nu avem elemente legate de cost.
Tov. Nicolae Constantin: Putem s? prezent?m pre?urile de vânzare.
Tov. Elena Ceau?escu: Pre?ul de vânzare este altceva!
Tov. Nicolae Ceau?escu: ?i pre?ul de livrare înseamn? pre?ul de vânzare.
Tov. Elena Ceau?escu: S? prezinte compara?iile.
Tov. Nicolae Ceau?escu: Aici intr? ?i beneficiul, intr? totul.
Atunci s? clarific?m aceste probleme ?i dup? aceea s? aprob?m.
Tov. Marin Nedelcu: Am în?eles, tovar??e secretar general. Prezent?m problema importurilor ?i compara?iile respective.
Tov. Nicolae Ceau?escu: Punctul 2. Stabilirea pre?ului de produc?ie ?i de livrare pentru transportor[ul] amfibiu blindat TAB-C 4x4.
Sunte?i de acord cu ce se propune aici în leg?tur? cu pre?urile. Ave?i ceva de spus?
Reiese c? acest nou transportor este ceva mai ieftin.
Tov. Marin Nedelcu: A?a este, tovar??e secretar general.
Tov. Elena Ceau?escu: În material - ?i nu în?eleg acest lucru - se propune ca pre?urile de produc?ie ?i de livrare s? fie stabilite de c?tre Ministerul Industriei Construc?iilor de Ma?ini cu acordul Ministerului Ap?r?rii Na?ionale. Cum se poate asta?!
Tov. Vasile Milea: Tovar??? Ceau?escu, noi avem stabilit? o Comisie special? care, împreun? cu Ministerul Industriei Construc?iilor de Ma?ini ?i cu Comitetul de Stat al Planific?rii, stabile?te pre?urile variantelor de echipare. De fapt ?i aici am redus cu 80 mii lei.
Tov. Elena Ceau?escu: Voi propune?i ca pre?urile de produc?ie ?i de livrare ale variantelor de echipare s? fie stabilite de c?tre Ministerul Industriei Construc?iilor de Ma?ini – pagina 2 – cu acordul Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, prin ad?ugarea sau sc?derea din pre?ul produsului standard a valorii echipamentelor cu pre?uri legal stabilite.
Tov. Vasile Milea: În sensul c? în locul unui tip de sta?ii – spre exemplu punem un alt tip de sta?ie, dar în cadrul aceluia?i pre? aprobat.
Tov. Ion P??an: Numai în cadrul pre?ului aprobat.
Tov. Vasile Milea: În locul unei sta?ii de 30 mii punem alta de 20 mii.
Tov. Elena Ceau?escu: Voi spune?i prin „ad?ugare sau sc?dere".
Tov. Gheorghe R?dulescu: O dat? ce pre?ul este stabilit, atunci ce pre?uri s? mai stabileasc?. Dac? propun s? adauge sau s? scad?, înseamn? s? hot?rasc? ceva ?i nu este bine s? hot?rasc? ei. Deci este calcul pe pre?ul deja stabilit, se calculeaz? deja pe ceva stabilit.
Tov. Nicolae Ceau?escu: Spre exemplu, în loc de o sta?ie pun o mitralier?, dar intr? în pre?ul care este stabilit.
Tov. Gheorghe R?dulescu: S? nu mai scrie c? este „stabilit".
Tov. Elena Ceau?escu: Nu este clar.
Tov. Gheorghe R?dulescu: Primul „stabilit" din text este bun, al doilea „stabilit" nu este bun.
Tov. Nicolae Ceau?escu: Dac?, de exemplu, pune o mitralier? în plus înseamn? c? intr? în calcul aceast? mitralier?.
Tov. Vasile Milea: ?i scrie, tovar??e secretar general, „prin ad?ugarea sau sc?derea din pre?ul produsului standard ...".
Tov. Nicolae Ceau?escu: Am în?eles.
Tov. Nicolae Constantin: S? se treac? „calculate".
Tov. Gheorghe R?dulescu: În orice caz nu este bun aici cuvântul „stabilit".
Tov. Elena Ceau?escu: Trebuie s? se precizeze mai clar.
Tov. Ion P??an: Totul intr? în pre?ul aprobat.
Tov. Nicolae Ceau?escu: S? se precizeze, conform legii, ce înseamn? ?i s? fim de acord. De acord? (To?i tovar??ii sunt de acord).
Tov. Elena Ceau?escu: Nu are import?
Tov. Marin Nedelcu: Nu are nici un fel de import, este integrat în ?ar?.
Tov. Nicolae Ceau?escu: Alte probleme?
Dac? nu mai sunt, atunci cu asta ridic?m ?edin?a.[8]

Anexa nr. 2
22 septembrie 1989, Bucure?ti.
Stenograma ?edin?ei Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. desf??urate în ziua de 22 septembrie 1989, în care s-a discutat, printre altele, despre pre?ul de produc?ie ?i de livrare pentru avionul IAR-99 (extrase).IAR 99

Stenograma ?edin?ei Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din ziua de 22 septembrie 1989

?edin?a a fost prezidat? de tovar??ul NICOLAE CEAU?ESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, pre?edintele Republicii Socialiste România. La ?edin?? au participat tovar??ii: Bobu Emil, Ceau?escu Elena, Ciobanu Lina, Coman Ion, D?sc?lescu Constantin, Dinc? Ion, Dobrescu Miu, Fazeka? Ludovic, M?nescu Manea, Niculescu Paul, Oprea Gheorghe, Pan? Gheorghe, Popescu Dumitru, R?dulescu Gheorghe, Andrei ?tefan, B?ln Radu, Ceau?escu Nicu, David Gheorghe, Fr??il? Ion, Gere Mihai, Ghi?ulic? Maria, Gâdea Suzana, Marina Mihai, Matei Ilie, Milea Vasile, Moga Ioachim, Mure?an Ana, Pacoste Cornel, Petrescu Barbu, Petrescu Barbu, Postelnicu Tudor, Preoteasa Petre, Radu Constantin, Radu Ion, Szasz Iosif, ?tef?nescu Traian Ion, Toma Ioan, Totu Ioan, Ursu Ion.
La ?edin?? au fost invita?i tovar??ii: B?rbulescu Vasile, Curticeanu Silviu ?i Sîrbu Ion, primii secretari ai comitetului jude?ene de partid, mini?tri ?i alte cadre de conducere din economie.
?edin?a a început la ora 10.30.

Tov. Nicolae Ceau?escu: A?i v?zut ordinea de zi, tovar??i?
Începem, îns?, cu realizarea planului pe aceast? lun?, pe 20 de zile. [...]

Punctul 3 Stabilirea pre?urilor de produc?ie ?i de livrare pentru avionul IAR-99

Tov. Elena Ceau?escu: Trebuie s? analiz?m.
Tov. Nicolae Ceau?escu: A mai fost o dat? analizat.
Tov. Elena Ceau?escu: Sunt multe importuri.
Tov. Nicolae Ceau?escu: Avionul se produce în cooperare cu Iugoslavia ?i cam 50 la sut? facem noi, 50 la sut? fac ei. Nu ?tiu acum cum este ?i cum s-a ajuns?
Tov. Eugeniu R?dulescu: Tot a?a este.
Tov. Elena Ceau?escu: Ar trebui s? vad? raporturile acestea.
Tov. Nicolae Ceau?escu: Este cooperarea. Aici este pre?ul de vânzare în ?ar?. El producându-se în cooperare este aprobat acordul ?i este stabilit cam 50 la sut? facem noi, 50 la sut? fac ei. Acesta este sistemul de lucru.
Tov. Elena Ceau?escu: Trebuie s? vedem precis cât facem noi ?i cât fac ei.
Tov. Nicolae Ceau?escu: Este stabilit o dat?! Acum nu discut?m acest lucru, ci discut?m pre?ul.
Dac? asupra pre?ului, tovar??i, ave?i ceva de spus?
Tov. Elena Ceau?escu: 14 lei cursul de revenire; cursul de revenire este mare.
Tov. Nicolae Ceau?escu: S?-l aprob?m acum a?a, cum este propus ?i s? mai analiz?m pe linie economic? cheltuielile materiale, reducerea costurilor.
Tov. Ion Traian ?tef?nescu: A? avea o rug?minte, pentru avionul IAR-23 este aprobat? decontarea ?i raportarea ca produc?ie marf? pe faze. A? ruga, dac? este posibil s? se analizeze ca o dat? cu raportarea ca produc?ie marf? s? se fac? ?i decontarea, pentru c? primele dou? faze r?mân ca stoc de produc?ie permanent.
Tov. Nicolae Ceau?escu: Dac? se raporteaz? pe faze înseamn? c? se face ?i decontarea.
Tov. Ion Traian ?tef?nescu: Nu se face, tovar??e secretar general.
Tov. Nicolae Ceau?escu: S? analizeze tovar??ii!
Dac? se raporteaz?, la retribu?ie se ia în calcul ?i în realizarea produc?iei, ?i în retribu?ie – numai în finan?e nu. Dar când se raporteaz? pe faze – nu numai la voi, ?i la nave, mai sunt ?i altele / când se raporteaz? ea se ia în calcul la produc?ia marf? ?i se pl?te?te retribu?ia. Dar, sigur, în final se socote?te altfel – între timp unii spun mai mult ca s?-?i asigure retribu?ia. Este greu s? controlezi fazele. Numai în final faci un bilan? general: aduni fazele ?i vezi ce s-a întâmplat, dar în retribu?ie ?i în produc?ia luat? se ia raportul pe faze. Asta este o reglementare. Sigur, este greu s? controlezi c? am f?cut 30 la sut? sau 35 la sut?. Sigur, este aproximativ. Numai la sfâr?it, când este gata, când nu mai po?i s? mai spui c? eu le-am apreciat a?a, atunci vezi dac? s-a raportat bine sau nu. Dar pe total se socote?te ?i se încheie propriu-zis socoteala.
Tov. Elena Ceau?escu: ?i trebuie stabilit cât este pentru nevoia noastr? ?i cât exportul.
Tov. Nicolae Ceau?escu: Punctul 4: [...][9]
----------------------------------------------------------
[1] Arhivele Na?ionale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 93/1986, f. 5-6; Petre Opri?, Industria româneasc? de ap?rare. Documente (1950-1989), Editura Universit??ii Petrol-Gaze din Ploie?ti, 2007, p. 358.
[2] A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 58/1989, f. 3.
[3] Ini?ial, în ?edin?a din 5 decembrie 1986 a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a propus pre?ul de 59,8 milioane lei. Nicolae Ceau?escu nu a fost de acord cu acesta ?i a ordonat sc?derea costurilor de fabrica?ie. Petre Opri?, op.cit., p. 335. Pentru detalii, vezi Anexa nr. 1.
[4] A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 59/1989, f. 275. În programul de fabrica?ie, stabilit în luna noiembrie 1986, a fost prev?zut? construirea ?i livrarea unui num?r de 50 de aparate IAR-99 (cu 10 avioane în cadrul seriei zero). Întreaga produc?ie a fost destinat? unit??ilor de avia?ie ale Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, ini?ial neexistând o variant? pentru export. Pentru detalii privind caracteristicile tehnico-tactice ale avioanelor IAR-93 B (varianta cu dubl? comand?), IAR-99 ?i Aermacchi MB-339, precum ?i modul de formare a pre?ului aparatului de ?coal? IAR-99 la sfâr?itul anului 1986 (59,8 milioane lei), ibidem, dosar nr. 93/1986, f. 2-3; 5-7; 9-19.
[5] Pre?ul respectiv a fost stabilit dup? ce Nicolae Ceau?escu a hot?rât, la reuniunea din 23 noiembrie 1988 a Biroului Permanent al Comitetului Politic Executiv, s? fie rev?zute „costurile ?i pre?urile pentru avionul IAR-99 pe baza caracteristicilor tehnico-tactice, comparativ cu produsele similare din str?in?tate". Ibidem, dosar nr. 59/1989, f. 276.
[6] Ibidem, f. 280. Prototipul avionului iugoslav Soko G-4 „Super Galeb" („Super Pesc?ru?") a decolat pentru prima dat? la 17 iulie 1978. Dup? circa patru ani de teste, aparatul respectiv a intrat în produc?ia de serie, fiind realizate 123 de exemplare. Cu ajutorul unui motor Rolls-Royce Viper Mk. 632-46, Soko G-4 putea atinge o vitez? maxim? de 901 km/h (0,86 Mach) ?i un plafon de serviciu de 15000 de metri.
[7] Avionul IAR-99 se aseam?n? foarte mult cu „Super Pesc?ru?ul" realizat la uzina iugoslav? „Soko" din Mostar. Spre deosebire de „fratele" s?u, prototipul avionului IAR-99 a decolat pentru prima dat? la 21 decembrie 1985, fiind pilotat de locotenent-colonelul ?tef?nel Vagner.
[8] A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. - Cancelarie, dosar 93/1986, f. 5-8. Petre Opri?, Industria româneasc? de ap?rare. Documente (1950-1989), Editura Universit??ii Petrol-Gaze din Ploie?ti, 2007, p. 357-360.
[9] A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. - Cancelarie, dosar nr. 58/1989, f. 13; 27-29. footer