Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lt. col.(r) Dr. Petre Opri?   
Miercuri, 01 Februarie 2012 23:01
Dr. Petre Opri?
E?aloane militare bulgare au tranzitat România, în drum spre poligoanele din Uniunea Sovietic?

Pân? la momentul invad?rii Cehoslovaciei de c?tre armatele a cinci state membre ale Organiza?iei Tratatului de la Var?ovia (20-21 august 1968), ministrul român al For?elor Armate sau unul dintre adjunc?ii s?i stabilea condi?iile de intrare pe teritoriul României sau de tranzitare a ??rii de c?tre e?aloanele militare ale celorlalte state membre ale alian?ei. Începând din luna septembrie 1968, Nicolae Ceau?escu a intervenit de fiecare dat? pentru aprob?ri de acest gen. Liderul P.C.R. a evitat astfel o posibil? ac?iune de înl?turare a sa de la putere de c?tre unul dintre generalii armatei române, sprijinit din afara ??rii de c?tre sovietici. Un exemplu de aprobare special? acordat? de Nicolae Ceau?escu pentru tranzitarea teritoriului României de e?aloane militare str?ine se afl? consemnat pe o adres? trimis? de Ion Coman la sfâr?itul lunii ianuarie 1989. Aceasta era înso?it? de un raport întocmit de generalul Vasile Milea la 27 ianuarie 1989 ?i trimis lui Nicolae Ceau?escu. Ministrul Ap?r?rii Na?ionale îl informa cu acel prilej pe pre?edintele României c? „Marele Stat Major al Armatei bulgare a solicitat acordul pentru tranzitarea teritoriului R.S. România, pe c?ile ferate, de la sta?ia Giurgiu la Ungheni, de c?tre un e?alon militar bulgar care transport? rachete antiaeriene, în vederea particip?rii la trageri de lupt? într-un poligon din URSS. E?alonul, având în compunere 7 vagoane descoperite ?i un vagon acoperit, urmeaz? s? se deplaseze pe direc?ia Giurgiu, Chiajna, Ploie?ti, Buz?u, Pa?cani, Socola, Ungheni, în perioada 20-22 martie 1989. V? raport?m c?, potrivit aprob?rii Dumneavoastr?, astfel de transporturi pe teritoriul ??rii noastre s-au executat ?i în anii anteriori. Ministerul Transporturilor ?i Telecomunica?iilor poate asigura circula?ia e?alonului respectiv (subl.n.)"[1].

Un alt exemplu de aprobare acordat? de pre?edintele României pentru tranzitarea ??rii de trupe str?ine a fost consemnat pe o adres? semnat? de Ion Coman în luna aprilie 1989. Documentul respectiv a ajuns la Nicolae Ceau?escu împreun? cu un raport întocmit la 6 aprilie 1989 de ministrul Ap?r?rii Na?ionale. Generalul Vasile Milea a men?ionat faptul c? „Marele Stat Major al Armatei populare bulgare a solicitat acordul pentru tranzitarea teritoriului R.S. România, pe c?ile ferate, cu trenuri interna?ionale de c?l?tori aflate în circula?ie, a dou? grupuri de militari formate din 189 oameni, în vederea particip?ri la trageri de lupt? într-un poligon din URSS"[2]. În acela?i raport, ministrul Ap?r?rii Na?ionale preciza: „Tranzitarea grupurilor urmeaz? s? se efectueze, la ducere, în zilele de 25 aprilie ?i 3 mai 1989, pe direc?ia Giurgiu, Bucure?ti Nord, Pa?cani, Nicolina, iar la înapoiere, în zilele de 16 ?i 17 mai a.c., pe acela?i intinerar. V? raport?m c?, potrivit aprob?ri Dumneavoastr?, astfel de transporturi pe teritoriul ??rii noastre s-au executat ?i în anii anteriori"[3]. Nicolae Ceau?escu a aprobat solicitarea respectiv? ?i, la 10 aprilie 1989, Ion Coman ?i Vasile Milea au fost informa?i în scris, de la Cancelaria C.C. al P.C.R., despre rezolu?ia pre?edintelui României.[4] Dup? o lun? ?i jum?tate, ministrul Ap?r?rii Na?ionale a trimis lui Nicolae Ceau?escu un alt raport referitor la tranzitarea României de c?tre dou? grupuri de militari bulgari. Acestea au fost alc?tuite din 193 de persoane ?i s-au deplasat în URSS pentru executarea de trageri de lupt?. Traseul trenurilor interna?ionale de c?l?tori utilizate de grupurile respective, în perioada 6-7 iunie 1989, a fost urm?torul: Ruse-Giurgiu-Bucure?ti Nord-Bac?u-Vic?ani. La întoarcerea din URSS (19-21 iunie 1989), ambele grupuri au intrat în România pe la Vic?ani, au trecut prin Bac?u ?i Bucure?ti Nord, apoi au ajuns la Giurgiu ?i au trecut grani?a, în Bulgaria.[5] ?i de acea dat?, Nicolae Ceau?escu a aprobat tranzitul trupelor bulgare pe teritoriul României.

Dup? lovitura de stat de la 22 decembrie 1989, anumite persoane din nomenclatura PCR au continuat s? sus?in? faptul c? s-au împotrivit permanent ingerin?elor sovietice în politica militar? a României. Ace?tia d?deau ca exemplu tranzitul trupelor str?ine pe teritoriul României, care nu ar fi fost permis de Nicolae Ceau?escu.[6] Documentele inedite la care ne-am referit în prima parte a articolului demonstreaz? faptul c? afirma?iile men?ionate sunt neadev?rate. De asemenea, tensiunile existente între Moscova ?i Bucure?ti nu au fost atât de puternice încât s? fie întrerupte zborurile repetate ale avioanelor militare sovietice deasupra României în anii 1972-1974 (2-4 survol?ri pe lun?). Acestea au fost efectuate cu permisiunea autorit??ilor de la Bucure?ti, în scopul de „a continua cercetarea din aer a mijloacelor radiotehnice ale ??rilor capitaliste vecine cu ??rile socialiste (subl.n.)"[8]. Asemenea ac?iuni strict-secrete pot pune sub semnul întreb?rii conceptul de „Maverick"[7] creat de propagandi?tii regimului comunist din România. Nicolae Ceau?escu a acceptat ca aparate de zbor militare apar?inând unui alt stat s? intre, în mod repetat, în spa?iul aerian românesc pentru a desf??ura ac?iuni de spionaj electronic împotriva altor ??ri. În opinia noastr?, afirma?iile referitoare la interzicerea de c?tre Nicolae Ceau?escu, începând din august 1968, a survol?rilor efectuate deasupra României de aeronave militare str?ine pot fi amendate. De exemplu, generalul-colonel Ion Coman a solicitat acordul lui Nicolae Ceau?escu pentru ca un avion An-24 s? transporte militari din Armata popular? bulgar? pe itinerarul Varna - Odesa ?i retur, în perioada 15-25 august 1976. Raportul nr. M. 03688 din 7 august 1976 al ministrului Ap?r?rii Na?ionale, privind survolarea României de c?tre un aparat militar bulgar, a fost aprobat de liderul P.C.R. la 9 august 1976.[9]

Sper?m ca istoricii s? poat? afla de ce anume opinia public? din România a primit informa?ii false despre opozi?ia autorit??ilor de la Bucure?ti fa?? de ingerin?ele sovietice în politica militar? româneasc?. A existat o opozi?ie? În opinia noastr?, r?spunsul este afirmativ, îns? aceasta a fost supralicitat? din motive care trebuiesc elucidate.
---------------------------------------------------
[1] Arhivele Na?ionale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. – Sec?ia Administrativ-Politic?, dosar nr. 5/1989, f. 123.
[2] Ibidem, dosar nr. 8/1989, f. 105.
[3] Ibidem.
[4] Ibidem, f. 106.
[5] Ibidem, f. 8-10.
[6] De exemplu, generalul Constantin Olteanu a afirmat: „Începând tot din anul 1968, România nu a mai permis nici tranzitarea teritoriului s?u de c?tre trupe apar?inând altor state, având sau nu armament asupra lor, ori survolarea teritoriului s?u de c?tre aeronave militare str?ine. Evident, aceast? pozi?ie a fost criticat?, ?i s-a insistat s? revenim asupra ei (subl.n.)". Constantin Olteanu, România – o voce distinct? în Tratatul de la Var?ovia: memorii 1980-1985, Editura ALDO, Bucure?ti, 1999, p. 36. În mod evident, declara?ia lui Constantin Olteanu – la mijlocul anilor '70, adjunct al ?efului Sec?iei pentru Problemele Militare ?i Justi?ie a C.C. al PCR, apoi ministru al Ap?r?rii Na?ionale – este în contradic?ie flagrant? cu afirma?iile din ianuarie, aprilie ?i mai 1989 ale generalului Vasile Milea, precum ?i cu alte informa?ii provenite din fosta arhiv? a Comitetului Central al PCR. De asemenea, m?rturiile generalilor Ion Gheorghe ?i Corneliu Soare – care au ocupat pozi?ii importante în structura de conducere a armatei române, la sfâr?itul anilor '60 – sunt mai echilibrate, în compara?ie cu declara?iile lui Constantin Olteanu. Ace?tia au afirmat corect faptul c? „România nu a mai permis tranzitarea teritoriului s?u de c?tre trupe str?ine sau survolarea spa?iului s?u aerian de c?tre aeronave militare str?ine, f?r? o autorizare din partea autorit??ilor române pentru fiecare caz în parte (subl.n.)". Ion Gheorghe, Corneliu Soare, Doctrina militar? româneasc? (1968-1989), Editura Militar?, Bucure?ti, p. 206.
[7] A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 2/1973, f. 27; dosar nr. 1/1974, f. 164.
[8] Conceptul de „Maverick" (lb. englez?: solitar nonconformist) a fost utilizat în anii '70 în cercurile politice ?i jurnalistice occidentale pentru a defini într-un mod metaforic fronda lui Nicolae Ceau?escu fa?? de sovietici.
[9] A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Sec?ia Administrativ-Politic?, dosar nr. 3/1976, f. 151-152. footer