Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan   
Miercuri, 18 Ianuarie 2012 22:03
General mr. (r) Conf. univ. dr. Ilie GorjanEste un truism faptul c? a conduce oamenii nu e u?or. Este chiar un act de curaj din partea celui care ?i-asum? un astfel de rol, îndeosebi în perioada pe care o travers?m. Cu toate acestea, exist? ?efi ai unor structuri organiza?ionale din diverse domenii de activitate care aplic? ?i st?pânesc bine principiile, formele ?i modalit??ile specifice celor trei principale stiluri manageriale (autoritar, democratic ?i liber) vehiculate în literatura de specialitate. Din p?cate, îns?, sunt ?i unele abateri (le putem denumi generic „boli" ale stilului managerial) de la principiile la care am f?cut referire, caracteristice unor persoane care ocup? ?i îndeplinesc atribu?ii specifice func?iilor manageriale. F?r? a avea preten?ia unei analize exhaustive a unor asemenea „boli", ne rezum?m doar la cele mai des întâlnite în activitatea unor manageri , l?sând drum liber ?i altor puncte de vedere ale speciali?tilor în domeniu. Procedând la prezentarea principalelor „boli" ale stilului managerial, putem începe cu acei ?efi care sufer? de egocentrism, adic? raporteaz? totul la propria persoan?, care judec? totul prin prisma intereselor ?i sentimentelor proprii, f?r? s? ?in? seama de interesele ?i sentimentele celor din jur. Ace?tia se consider? un fel de fac-totum, f?r? ei structurile pe care le conduc s-ar pr?bu?i, subordona?ii lor fiind ni?te nulit??i care fac umbr? p?mântului degeaba, în schimb, rolul lor ca ?efi este primordial în tot ceea ce realizeaz? compartimentul pe care-l conduc. Obi?nuiesc s? se v?ic?reasc? mereu în fa?a superiorilor lor despre incapacitatea oamenilor din subordine ?i nu omit niciodat? s? eviden?ieze cât de capabili sunt ei ?i ce s-ar întâmpla dac? n-ar exista. Este u?or de observat c? starea de spirit într-un astfel de colectiv se bazeaz? pe încordare, anxietate, suspiciune, lips? de ini?iativ?, teama c?, indiferent cum ai munci, ?eful tot nemul?umit e ?i tot nu te apreciaz?. Într-o alt? categorie se înscriu managerii care dovedesc exces de zel în exercitarea actului managerial, ridicând pârghiile preten?iilor dincolo de limitele prevederilor legale , dincolo de limitele posibilit??ilor obi?nuite ale unor oameni normali, supunându-i pe subalterni la eforturi exagerate pentru îndeplinirea atribu?iilor func?ionale, de multe ori f?r? s? fie nevoie de acest lucru, ci doar pentru a-?i satisface un capriciu al lor. Ce concluzie pot desprinde ni?te oameni, care în urma unei activit??i desf??urate, sunt aprecia?i de ?eful ierarhic superior, iar dup? plecarea acestuia, ?eful nemijlocit tun? ?i fulger? c? nimic nu este bine?

Rigiditatea este o alt? devia?ie de la stilul normal de management al structurilor organiza?ionale. Cu o tent? de exagerare, rela?ia dintre subordonat ?i un astfel de ?ef poate fi asem?nat? cu aceea dintre un om ?i un zid. ?efii din aceast? categorie sunt inflexibili, fixi?ti, merg pe un drum croit de ei, chiar dac? nu e cel bun, nu pot fi deturna?i de la ideile, concep?iile, teoriile lor, de?i n-au nimic comun cu realitatea, nu ascult? ?i nu ?in seama de p?rerea ?i propunerile colaboratorilor, sau, dac? le solicit? p?rerea, e doar un act formal, pentru c? tot nu ?in seama de ea. Subordona?ii acestor ?efi sunt introverti?i, apatici, lipsi?i de pasiune în activitatea pe care o desf??oar?, lipsi?i de speran?a c? lucrurile ar putea fi vreodat? altfel. Într-o alt? categorie se înscriu managerii care se situeaz? la polul opus al exigen?ei, manifestând toleran?? excesiv? în rela?iile cu subalternii. Fie în urma unui act compromi??tor, fie ca urmare a incompeten?ei, fie din cauza construc?iei psihice, unii ?efi î?i exercit? actul managerial într-un spirit tolerant la limita cea mai de jos, permi?ând subordona?ilor fapte, atitudini, comportamente în discordan?? v?dit? cu prevederile actelor normative în vigoare. Climatul din aceste colective este bazat pe dezordine, rezultate slabe, lips? de respect, func?ionarea structurilor potrivit proverbului „las?-m? s? te las". Suspiciunea este una dintre cele mai nocive ?i mai periculoase tr?s?turi ale unor ?efi. Ace?tia au tot timpul impresia c? sunt oameni în subordinea lor care îi „sap?" s? le ia locul sau îi pâr?sc la ?efii ierarhici, astfel de impresii materializându-se în acuza?ii continue la adresa celor b?nui?i, în tensionarea atmosferei de lucru, în persecutarea permanent? prin diferite metode a celor „vinova?i", în ob?inerea unor rezultate mediocre în munc?. ?efii din aceast? categorie se simt m?guli?i când unii subordona?i vin ?i le pream?resc meritele ?i calit??ile, dar nu realizeaz? c? tocmai ace?tia sunt poate cei care le doresc r?ul, ?i care, la o adic?, trec imediat în barca cealalt? ?i-i tr?deaz?. In schimb, subordona?ii care dezv?luie deschis aspectele negative din actul de conducere al ?efului sunt imediat eticheta?i drept sabotori, tr?d?tori, lipsi?i de loialitate fa?? de colectiv etc. Acest tip de ?efi, în loc s?-?i consacre toat? energia ?i capacit??ile profesionale rezolv?rii problemelor de munc? din structura organiza?ional? pe care o conduc, se preocup? mai mult ?i pierd timpul cu depistarea ?i neutralizarea a?a-zi?ilor clevetitori, care le submineaz? autoritatea ?i mai ales scaunul.

Un alt soi nefiresc de stil managerial îl constituie stilul imprevizibil, caracteristic acelor ?efi care-?i schimb? ordinele ?i dispozi?iile de la o zi la alta ?i chiar de la o or? la alta, de nu mai ?tiu cei din jur ce s? cread?. Orice subordonat con?tiincios, dup? ce prime?te o dispozi?ie, trece imediat s? se ocupe de executarea lui, proces care, în raport cu importan?a ?i complexitatea dispozi?iei, con?ine un num?r variabil de ac?iuni, activit??i, fapte, documente, acte juridice etc. Dar dac? un astfel de subordonat, care se afl? în procesul amintit de executare a dispozi?iei, prime?te la scurt? vreme o alta care o anuleaz? pe prima, mai este el dispus în continuare s? manifeste aceea?i r?spundere ?i con?tiinciozitate în executarea dispozi?iilor? Credem c? nu! Un aspect foarte grav în actul de conducere al unor ?efi îl constituie lipsa de polite?e fa?? de subordona?i. Latinii spuneau „quidquid dicturus es, antequam aliis dixeris, dicito tibi" (orice ai de gând s? spui, înainte de a spune altora, spune-?i ?ie). ?efii care consider? c? înjur?turile, vorbele triviale, invectivele ?i expresiile de maidan adresate subalternilor le sporesc autoritatea, se în?eal? amarnic. Nici nu realizeaz? ce muta?ii profunde se produc în psihicul acestora, cât de mult se îndep?rteaz? de ei ?i ce atitudine ostil? vor adopta, la rândul lor, ace?ti subordona?i exact când ?efilor le va fi lumea mai drag?. Cuvintele bine cump?nite ?i în?elepte, echilibrul sufletesc, tactul, calmul ?i r?bdarea în rela?iile cu ei, contribuie incomparabil mai mult la men?inerea autorit??ii ?efilor, la prestigiul lor, decât vorbele f?r? noim?, dureroase, mai t?ioase ca lama de cu?it, aruncate la întâmplare. Iisus a spus: „Nu ce intr? în gur? întineaz? pe om, ci ce iese din gur?, aceea întineaz? pe om. Orice intr? în gur? merge în pântece ?i apoi este aruncat afar?, dar cele ce ies din gur? vin din inim? ?i acelea întineaz? pe om, c?ci din inim? ies gânduri rele, ucideri, adultere, desfrân?ri, furturi, m?rturii mincinoase, hule". Atitudinea de nedreptate care se adopt? de c?tre unii ?efi fa?? de subordona?i are, de asemenea, urm?ri grave în plan atitudinal ?i psihologic. A p?rtini în mod vizibil pe unii ?i a prigoni pe nedrept pe al?ii, contribuie din plin la deteriorarea climatului de lucru din structura organiza?ional? pe care o conduce ?eful în cauz?. Este de condamnat totodat? atitudinea abuziv? a unor ?efi de a nu acorda drepturile legale ce se cuvin subordona?ilor, ne referim la concediile de odihn?, cele medicale, drepturile , financiare ?i altele (exceptând, bineîn?eles, pe cele care nu se pot acorda din motive obiective: lipsa de fonduri, de resurse materiale etc). Merit? repudiate, de asemenea, ?i atitudinile de apreciere v?dit nedrepte a rezultatelor pe care le ob?in subordona?ii în procesul muncii, de exagerare a meritelor unora (care se bucur? de simpatia lui) ?i de ridiculizare a rezultatelor altora (în realitate foarte bune).

Unii manageri mai sufer? ?i de servilism, caracterizat printr-o atitudine de obedien?? total? fa?? de ?efii ierarhici, dovad? c? Ghi?? Pristanda nu a ap?rut din con?tiin?a literar? a marelui Caragiale, ci din personaje reale, autentice, care mi?un? printre noi la tot pasul. Interesant este faptul c? ace?ti ?efi, care fac sluj de tip oriental în fa?a ?efilor lor, devin fiare în raporturile cu subordona?ii, având probabil preten?ia ca ?i ace?tia, la rândul lor, s? practice acela?i gen de servilism pe care-l practic? ei. Sunt ?i ?efi care, neavând încredere în posibilit??ile subordona?ilor de a-?i îndeplini atribu?iile func?ionale ?i de a-i executa dispozi?iile, apeleaz? la o tutelare excesiv? a acestora. Exist?, e drept, obliga?ia ?efilor de a-?i preg?ti subordona?ii în procesul muncii prin verificarea lucr?rilor întocmite, îndrumarea activit??ilor zilnice, instructaje pe diferite probleme etc, dar de aici ?i pân? la tutelare e cale lung?. Pentru c? de fapt tutelarea înseamn? a-l lipsi pe subordonat de ini?iativ?, a sta pe capul lui ca o soacr? rea, a-i dirija pân? în cele mai mici am?nunte toate mi?c?rile, toate ac?iunile, toate lucr?rile, a-l toca la cap, cum se spune pe române?te, pân? îi vine s?-?i ia câmpii. Astfel de ?efi, nu numai c? nu ob?in rezultatele scontate, dar devin insuportabili, iar când p?r?sesc temporar conducerea structurii , nimeni nu ?tie ce s? fac? ?i totul stagneaz? în a?teptarea celui plecat. Închidem micul nostru excurs managerial cu ?edin?omania, ce caracterizeaz? pe unii ?efi. Ace?tia desf??oar? ?edin?e cu subordona?ii aproape zilnic, ?i nu oricum, ci ?edin?e lungi, n?b?d?ioase, care se las? cu insulte, cu acuza?ii, cu amenin??ri, iar timpul care r?mâne pentru rezolvarea problemelor e mai scurt decât cel alocat ?edin?elor, fapt care nu face decât s? îngreuneze procesul muncii ?i nicidecum s?-l îmbun?t??easc?. ?i, din p?cate, astfel de ?edin?e, de cele mai multe ori, sunt convocate zilnic din cauza unuia sau altuia dintre lucr?tori care sunt be?teli?i, mai mult pe nedrept decât pe drept, iar ceilal?i asist? neputincio?i la tot circul care se desf??oar? în fa?a lor, v?d cum se scurge timpul pe lâng? ei ?i se gândesc îngrozi?i cum ?i când vor putea s?-?i îndeplineasc? atribu?iile ce le revin. Lista acestor anomalii în domeniul stilului managerial r?mâne deschis?. Pot fi ?i altele, fie derivate ale celor prezentate în acest material, fie altele cu specific aparte. Important? este depistarea lor la timp de c?tre ?efii celor „bolnavi" ?i înl?turarea prin procedee ale practicii pedagogice ?i psihologice în scopul îmbun?t??irii st?rii de spirit ?i climatului de munc? din structurile organiza?ionale ale diverselor domenii de activitate. În încheiere, precizez c? orice asem?nare cu personaje reale nu e deloc întâmpl?toare. footer