Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lt. col.(r) Dr. Petre Opri?   
Miercuri, 04 Ianuarie 2012 22:18
Dr. Petre Opri?
Decembrie 1970

Dup? încheierea reuniunii Comitetului Politic Consultativ al Organiza?iei Tratatului de la Var?ovia (Berlin, 2 decembrie 1970), Nicolae Ceau?escu a discutat cu Leonid Brejnev despre posibilitatea construirii în România a unei uzine pentru producerea de diamante sintetice.[1] Liderul român a solicitat sprijinul Moscovei deoarece, în acel moment, URSS se situa, pe plan mondial, pe locul al II-lea în privin?a produc?iei de diamante (9,5 milioane de carate), iar speciali?tii sovietici aveau tehnologia necesar? prelucr?rii diamantelor naturale ?i a fabric?rii pe scar? industrial? a diamantelor sintetice.[2] Leonid Brejnev a fost de acord cu propunerea lui Nicolae Ceau?escu ?i, dup? aproape patru ani de la reuniunea de la Berlin a Comitetului Politic Consultativ, la Bucure?ti a luat fiin?? Fabrica de diamante sintetice „Dacia" (cunoscut? ?i sub numele de Unitatea de Produc?ie Special? „Dacia"). O parte din produsele realizate în aceast? fabric? au fost exportate, iar o alt? parte au ajuns în uzinele de mecanic? fin? din România (unde se realizau, în special, produse militare). În anul 1987, Ion Mihai Pacepa a amintit despre dorin?a lui Nicolae Ceau?escu de a se fabrica diamante în România, astfel: „În anul 1975, Ceau?escu mi-a ordonat s? ob?in tehnologia ?i echipamentul pentru producerea diamantelor sintetice. Opera?iunile de spionaj pe scar? larg? conduse de c?tre DIE au dat rezultate, iar dup? doi ani i-am prezentat mostre de diamante ob?inute experimental, folosind acea tehnologie într-o mic? instala?ie-pilot. Pe nea?teptate, Ceau?escu mi-a ordonat s? construiesc o «fabric?» pentru a produce în secret diamante sintetice în România. «Asta nu e meseria ta, a spus, dar m? tem c? nimeni altul n-ar putea s-o fac? ?i în acela?i timp s? p?streze secretul.» Am construit uzina a?a cum ar fi f?cut-o un capitalist, folosindu-m? de o cl?dire veche, abandonat?, în loc s? construiesc alta uria??, b?t?toare la ochi ?i nou?, dup? cum este moda în blocul sovietic, ?i am dotat-o cu o mul?ime de computere în locul muncitorilor. În toamna anului 1977, uzina era în stadiul test?rii tehnologice, iar la începutul lui ianuarie 1978 a început produc?ia industrial? pe scar? larg? (subl.n.)"[3].

În cazul în care compar?m informa?iile ini?iale cu cele oferite de Ion Mihai Pacepa, constat?m faptul c? fostul general de Securitate a combinat în lucrarea sa anumite date reale despre programul românesc de producere a diamantelor sintetice cu o serie de date eronate. Acest procedeu de inducere în eroare a opiniei publice era specific atât propagandi?tilor implica?i în R?zboiul Rece, cât ?i liderilor temporari ai serviciilor secrete.
-----------------------------------
[1] A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 110/1970, f. 12.
[2] Horia C. Matei, Silviu Negru?, Ion Nicolae, Nicolae ?teflea, Statele lumii. Mic? enciclopedie, coord. Mircea Mali?a, edi?ia a II-a, Editura ?tiin?ific? ?i Enciclopedic?, Bucure?ti, 1976, p. 569.
[3] Ion Mihai Pacepa, Orizonturi Ro?ii. Amintirile unui general de securitate, Editura Venus, Bucure?ti, 1992, p. 87-88. footer