Revista Art-emis
Obscenit??i ?i porno-manele cu rang ministerial PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 17 Octombrie 2010 12:58

Shanghai 2010- „Ridic? Tan?o picioru’, ca s?-?i v?d televizoru’ "

Nu trebuie s? consider?m ANORMALUL drept NORMAL, nici s? ne mire c? un om întreg ?i s?n?tos este considerat anormal, privit cu invidie ?i suspiciune, dac? nu cu agresivitate, într-o comunitate de infirmi. Întreb: mai exist? oare STARE DE NORMALITATE în România mileniului trei? Categoric NU!... Contrar aparen?elor, acest text nu se dore?te a fi un atac la persoan?. Este un protest împotriva sfid?rii legilor ?i a Constitu?iei de c?tre institu?ii ale statului, obligate s? promoveze valorile spirituale ?i culturale ale românilor în lume.

I.C.R. are datoria s? prezinte ?i s? sus?in? valorile culturale na?ionale, fiind în fapt un al doilea Minister de Externe al României. Reprezentan?ii s?i în str?in?tate sunt asimila?i Corpului Diplomatic ?i se supun statutului acestuia, fiind obliga?i s? fac? dovada irepro?abilit??ii morale. Acela?i institut, împreun? cu Ministerul de Externe al României a decis s? reprezinte România, în China, prin „art?” la Pavilionul Românesc din cadrul Expozi?iei Mondiale de la Shanghai. Al?turi de alte aproape dou? sute de state ?i organiza?ii interna?ionale, România a fost invitat? s? participe în perioada 1 mai - 31 octombrie, la Expozi?ia Mondial? de la Shanghai, organizat? sub genericul „Un ora? mai bun, o via?? mai bun?” ?i se estimeaz? c? va fi vizitat? de ?apte milioane de oameni din întreaga lume. Este a patruzeci ?i una expozi?ie mondial?. Prima a avut loc în anul 1851, la Londra. Pavilionul României, Greenopolis, realizat în ?ase luni de o companie chinez? (Shanghai Zhongyuan Construction Group), dup? conceptul românesc al firmei M&C Strategy Development SRL, sugereaz? un m?r verde din care a fost sec?ionat un segment. Construirea pavilionului a costat aproximativ 2,5 milioane de euro ?i are cinci niveluri interioare, cu o suprafa?? de 2.000 de metri p?tra?i. Prin participarea la Expo 2010, România inten?iona s? se fac? remarcat? în spa?iul chinezesc, în scopul cre?terii exporturilor (utilaje, vin etc.), pentru promovarea turismului ?i a investi?iilor, în energie, IT ?i în infrastructur?. Pân? aici toate bune ?i frumoase.Aspectul negativ abia urmeaz?. Scandalurile de la reprezentan?ele Institutului Cultural Român de la New York ?i de la Berlin, din anii trecu?i, au fost mult mai r?sun?toare decât a dat s? se în?eleag? mass-media româneasc?. „Expresii artistice vulgare”, kitschuri, falusuri, oameni pe W.C., sex ?i propagand? anticre?tin?, ritual satanic ?i o bogat? gam? de obscenit??i macabre au fost expuse de I.C.R. ?i finan?ate cu sume uria?e de c?tre statul român. Când s-au mai lini?tit apele, dep??ind orice limite ale sfid?rii ?i ale impertinen?ei, directorul I.C.R. declara cu chip senin, „nevinovat”: „De fapt, expozi?ia de la New York a fost un remarcabil succes”...

Porno-manele pe banii publici

Repetând catastrofalele „performan?e” ale scandalurilor provocate de expozi?iile pornografice, organizate de Institutul Cultural Român la New York ?i la Berlin, cei care au vizitat standul României de la aceast? important? expozi?ie planetar?, au avut surpriza nepl?cut? s? fie întâmpina?i cu sunetele emise de forma?ia cu nume predestinat, „10 pr?jini” . Versuri pe note, de genul „Ridic? Tan?o picioru’ ca s?-?i v?d televizoru’ ”, au poluat auzul vizitatorilor creându-le o stare de disconfort, de jen? justificat? pentru compromiterea valorilor culturale române?ti. Dezonoranta „reprezenta?ie” a culminat cu momentul când unul din interpre?i s-a angajat în fa?a vizitatorilor într-o dezgust?toare ?op?ial?, „cu pantalonii în vine”. ?oca?i de atitudinea de mahala a „arti?tilor”, publicul a p?r?sit în grab? standul ROMÂNIEI, hot?rât s? nu se mai întoarc?. Organizatorii 10 prajinilamentabilului spectacol de la Pavilionul Românesc al Expozi?iei Mondiale de la Shanghai au fost Institutul Cultural Român ?i Ministerul de Externe al României. Iat? cum protesteaz? PC remis NewsIn, împotriva prezent?rii porno-maneliste a ??rii noastre, la o manifestare interna?ional?: „Cerem demisia ministrului de Externe ?i a directorului I.C.R. pentru modul în care ace?ti doi oficiali ne-au f?cut de râs la Expozi?ia Mondial? de la Shanghai, unde România a fost reprezentat? de manele pornografice. Este înc? o dovad? a dispre?ului pe care puterea o are fa?? de valorile ?i tradi?iile române?ti, pe care le scuip? în fa?? lumii întregi. Horia-Roman Patapievici nu este la prima abatere de acest fel, expozi?iile pornografice patronate de el la New York ?i la Berlin, având o celebritate trist?. ?i mai grav? este atitudinea ministrului de Externe care a permis ca România s? fie asociat? la Shanghai cu manelele, o muzic? f?r? nicio leg?tur? cu valorile tradi?ionale române?ti". În continuare, Bogdan Diaconu conchide: „Manelistul Baconschi ?i pornograful Patapievici nu numai c? nu respect? valorile acestui neam ?i imaginea României în lume, dar fac tot posibilul s? arunce cu noroi în aceast? ?ar? pe care o dispre?uiesc pe fa??". Contactat de mass-media, Directorul Direc?iei Monitorizarea Programelor I.C.R. din Str?in?tate, Ovidiu Miron, a explicat c? nu I.C.R. a avut putere de decizie în ceea ce prive?te forma?iile muzicale alese s? reprezinte ?ara la Expozi?ie, precizând c? cei de la Ministerul Afacerilor Externe au ales forma?ia... ?i uite-a?a mingea este aruncat? de colo-colo, pân? i se va pierde urma.

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer