Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Sâmbătă, 03 Decembrie 2011 20:41
Mircea Vâlcu-Mehedin?iFiind vorba de „holocaustul" s?vâr?it de România asupra conduc?torilor kazar-evreimii mondiale ?i de nedreapta Ordonan?? a Guvernului nr. 31/2002, lege care cenzureaz? opinia cet??eanului român ?i pedepse?te pe cei care combat holocaustul, m-am gândit c? este necesar s?-l combat ?i eu. Poate, dac? voi mai avea timp, am s? culeg în mai multe articole, unele documente inedite ce se afl? la Arhive, dac? nu le va înstr?ina ?i pe acestea actuala administra?ie a ??rii. (Mircea Vâlcu-Mehedin?i)

Informa?ia

Se scoate limba român? ?i Istoria României din licee, în schimb se introduce istoria holocaustului. Cu toate c? s-a dovedit, din izvoarele vremii, inexisten?a holocaustului în România, se dore?te pe orice cale, s? ne distrug? Istoria noastr?, Istoria adev?rat?. „Liceenii se vor intâlni cu supravie?uitori ai Holocaustului. Pentru c? în acest an ziua de 9 octombrie, „Ziua Holocaustului", a c?zut sâmb?t?, autorit??ile statului au decis c? ac?iunile specifice acestei zile s? fie organizate ast?zi, 12 octombrie. De la or? 12,00, elevii Colegiului „Spiru Haret" din Bucure?ti se vor întâlni cu supravie?uitori ai Holocaustului, iar între orele 10,00 - 13,00 la Palatul Na?ional al Copiilor va fi organizat simpozionul „Istoria Holocaustului" la care sunt invita?i, printre al?ii, reprezentan?i ai Centrului de Iudaism ?i ai Facult??ii de Istorie din cadrul Universit??ii din Bucure?ti. În alte nou? licee vor avea loc sesiuni de referate ?i simpozioane interdisciplinare." [1] Într-adev?r, kazar-evreii sunt patrio?i, ?tiu s?-?i apere interesele, chiar denaturând adev?rata istorie, în schimb noi, românii, cu coloana vertebral? strâmb?, f?r? demnitate, f?r? personalitate, nu zicem nimic, mai ales când suntem batjocori?i de to?i neaveni?ii, c?rora le-am dat c?min, au f?cut averi în România, le-am dat func?iile cele mai înalte, începând chiar cu func?ia de Pre?edinte al României, ne-au jecm?nit ?i în?elat distrugându-ne, pas cu pas ?ara! Pentru o în?elegere mai corect? a a?a-zisului holocaust din România împotriva evreilor, a m?surilor luate de „criminalul de r?zboi Ion Antonescu" contra evreilor, (pentru care a fost „judecat" ?i asasinat de un „Tribunal" asem?n?tor ?i tot atât de „legal" ca acel care i-a „judecat" ?i condamnat la moarte pe Ceau?e?ti), redau câteva documente:

- Iat? ce scria Mathias Carp[2] „La ?edin?a Consiliului de Mini?tri al ultimului guvern legionar, Antonescu spunea: Domnule general Petrovicescu - ministrul de interne, legionar -, au venit ieri aici procurorii din ?ar?. Am raportul lor. A asistat la cele raportate ?i dl. Sima. Se petrec lucruri groaznice pe toat? suprafa?a ??rii. ?ara este bol?evizat?. Au intrat bol?evicii în Mi?carea Legionar?. Astfel la Br?ila s-au scos în timpul s?rb?torilor to?i jidanii, - intelectuali, avoca?i, medici, rabini, tineri, b?trâni - f?r? nici o deosebire ?i f?r? nici o considera?ie ?i au fost pu?i la cur??atul z?pezii. în ora?. La Buz?u un rabin b?trân a fost scos la cur??atul z?pezii. Sunt lucruri oribile care se petrec în ?ar?. Se duc la pr?v?liile jidanilor ?i iau fondul de comer? distrugând astfel comer?ul ?i creditul. În aceast? situa?ie ne vom pomeni peste dou? luni cu o catastrof? economic?. Fabricile nu mai trimit materiale fabricate, pentru c? jidanii care au pr?v?lii nu mai cump?r? marf?]. Astfel hot?rârea lui Antonescu era luat?. Situa?iunea de vasalitate îi impunea îns?, în prealabil, o consfin?ire din partea Fuhrerului sau cel pu?in o înt?rire a pozi?iei sale politice, printr-o nou? dovad? de încredere. A plecat foarte gr?bit la Berchtesgaden, la 14 ianuarie 1941. O serie de m?suri erau din vreme preg?tite de c?tre oamenii s?i de încredere. Dou? din ele erau hot?râtoare:
1. Desfiin?area comisarilor de românizare - corp de tâlhari legionari -, care m?cinau în interes propriu sau numai pentru a distruge întreaga economie na?ional?;
2. Înlocuirea principalilor agen?i ai teroarei legionare: ministrul de interne, directorul general al Siguran?ei Statului ?i prefectul poli?iei Capitalei. (Ca m?sur? de prevedere au fost convoca?i to?i prefec?ii din ?ar? , la o conferin??, de c?tre Ministrul Coordon?rii Economice. În plin? ?edin?? ace?tia au fost declara?i aresta?i, ceea ce a dezorientat organiza?iile provinciale ?i a împiedecat întinderea rebeliunii în ?ar?)."

- La Arhivele Centrale de Istorie[3], exist? „Nota din 14 noiembrie 1942 Linia 1 F" cu urm?torul con?inut: „Dl. Maniu era informat c? germanii au formulat într-un chip cominatoriu, trei cereri: mobilizarea ?i trimiterea pe frontul rusesc a tuturor b?rba?ilor între 18 ?i 41 de ani; o nou? ?i mai sever? ra?ionalizare a alimentelor; reluarea masiv? a deport?rilor de evrei. Domnia Sa a ar?tat c? toate aceste cereri au fost refuzate de guvern în mod motivat. În privin?a evreilor, dl. Maniu era încântat - pentru evenimentele ulterioare - c? guvernul a procedat atât de abil, încât are dovezi certe ?i numeroase, c? toate m?surile antievreie?ti au fost impuse de nem?i. Pentru cazurile când s-au produs asasinate din partea românilor, ace?tia au fost judeca?i ?i pedepsi?i aspru: cum a fost cazul maiorului de jandarmi din Chi?in?u ?i a c?pitanului din Moghil?u, Cernan, condamna?i la moarte." Aceast? „Not?" demonstreaz? c? Ion Antonescu a tergiversat, în mod abil, „rezolvarea definitiv? a problemei evreilor" ordonat? de Hitler. (Adic? trimiterea în Lag?rele Mor?ii), spre deosebire de guvernul lui Horthy, care a expediat, din Transilvania de Nord - teritoriul aparäinând Ungariei în acea perioad? - numeroase trenuri cu evrei, cu destina?ia „Lag?rele Mor?ii". Ion Antonescu ?i unii colaboratori au fost condamna?i la moarte ?i executa?i, f?r? s? fie vinova?i, în schimb Horthy (asasin a zeci de mii de evrei) a murit de b?trâne?e ?i reînhumat în Ungaria cu onoruri militare. Aceasta a fost ?i este „dreptatea" strâmb? a bol?evicilor-evrei.

- Politica Vicepre?edintelui Consiliului de Mini?tri, Mihai Antonescu ?i unele Hot?râri luate de (Mare?alul Ion Antonescu:
a. „D. Dr. Lupu a fost informat c? D. Mihai Antonescu s-a întâlnit întâmpl?tor cu Dr-ul Ghingold, pre?edintele Centralei Evreilor, la un magazin din Calea Victoriei. Cu acest prilej, dl. Mihai Antonescu a recomandat d-lui Dr. Ghingold s? se perceap? taxe cât mai mari pentru carnetele de scutire de munc? de la evreii boga?i, iar celor lipsi?i s? li se faciliteze eliberarea carnetelor. D. Mihai Antonescu a recomandat ca întreaga sum?, ce rezult? continuu din fondurile strânse pentru carnetele de s?n?tate de scutire de munc? s? fie imediat trimis? evreilor din Transnistria ?i celor care revin de acolo. D-sa a autorizat s? nu se mai re?in?, ca pân? acum, o cot? important? pentru Casa de Patronaj [...]".[4]

b. „D.Dr.Lupu se afl? în posesia unui ordin de serviciu c?tre comisariatele de poli?ie din Capital?, prin care se recomand? ca evreii s? fie ap?ra?i în caz de tulbur?ri ?i casele acestora deopotriv? s? fie ap?rate. Ar?tând acest ordin prietenilor s?i, dl. Dr.Lupu tr?gea, cu satisfac?ie, concluzia c? guvernul este hot?rât s? asigure ordinea, independent de injonc?iunile germane". Semneaz? Dinu.[5]

c. „La Lega?ia Elve?iei s-a înregistrat cu satisfac?ie informa?ia ?i s-a transmis, prin raport special, c? Ordonan?a Nr.23 a Guvern?mântului Transnistriei a fost abolit?. Este ordonan?a pe baza c?reia Cur?ile Mar?iale condamnau pe evrei la moarte. Anularea acestei ordonan?e este privit? ca un act de semnifica?ie politic?." Semneaz? Eleodor.[6]

d. În Arhivele Na?ionale ale României, „În ?edin?a din 17 noiembrie 1943 s-a discutat despre: evacuarea din Transnistria - a personalului ?i popula?iei, a animalelor ?i materialelor -; chestiunea evreiasc? - evreii s? fie adu?i la locurile de unde au plecat, asasinatele nu sunt tolerate -; constat?rile f?cute de Mare?al cu ocazia inspec?iilor f?cute în jude?ele Ialomi?a ?i Dolj."[7]

Spicuiri referitoare la evrei:

„Mare?alul Ion Antonescu: Trec la chestiunea evreiasc?. Avem în Transnistria, dup? ultima statistic?, cincizeci ?i ceva de mii de evrei [...]. Ace?ti evrei sunt grupa?i la Vapniarca.
G-ral C.Vasiliu: De la Vapniarca au fost muta?i la Grosulova, care este lâng? Tiraspol.
M.I.A.: Vas?zic?, sunt salva?i.
G.C.V.: La Vapniarca sunt numai comuni?ti. Sunt 435 evrei de la Tg.Jiu.
M.I.A.: Tot ce este evreu comunist nu aduc în ?ar?.
G.C.V.: Restul sunt r?ma?i pe loc.
M.I.A.: ?i cei din lag?rul de la Tiraspol, dac? sunt comuni?ti, nu ajung în ?ar?.
G.C.V.: Mai avem un lag?r lâng? Slivina, lâng? Oceacov. Sunt infractori cu de la 15 trimiteri în sus, la Parchet, condamna?i.
MI.A.: Nu ne intereseaz? nici ace?ti comuni?ti, nici ace?ti infractori. Vorbesc de ceilal?i evrei, pe care i-am evacuat cu for?a din Dorohoi.
G.C.V.: A?i hot?rât dvs., într-un Consiliu de ordine, ordinea de preferin?? în care vor fi adu?i, începând cu orfanii, cari sunt vreo 5000.
M.I.A.: Noi vrem s? facem un mare sanatoriu la Vijni?a. Acolo a fost un centru mare evreiesc, care a fost p?r?sit de atâta vreme. Tot acolo vom aduce mul?i dintre evreii ace?tia. De aceia, în ce prive?te pe cei care sunt expu?i s? fie omorâ?i de germani, trebuie s? lua?i toate m?surile ?i s? preveni?i pe germani c? nu tolerez lucrul acesta, c?ci, în ultim? instan??, eu voi purta ponosul acesta, mai bine îi scoatem de acolo ?i îi aducem în regiunea aceasta. Acolo s? organizezi o siguran?? a lor, într-un lag?r, ca s? nu poat? umple din nou Bucovina. S? organizezi acolo pentru lucru. Le pl?tim. Îns?, pân? s? se organizeze, sunt hr?ni?i de comunitatea evreiasc?. Am vorbit chiar ast?zi cu dl Lecca, ?i i-am spus s?-i cheme pe cei de la comunitatea evreiasc? - spune c? are deja 160 milioane strân?i -, s? le fac? rost de îmbr?c?minte, de mâncare. În acela?i timp s? comunice în str?in?tate ca s? trimeat? alimente ?i de acolo - ca ?i pentru prizonierii americani - din Elve?ia, ?i haine, pentru c? din stofa destinat? soldatului, muncitorului ?i func?ionarului român, eu nu dau ca s? îmbraci pe evrei. Mi-e mil? ?i de evrei, dar mi-e mult mai mil? de români Deci sunt hr?ni?i pe banii lor. Nu contribuim cu nimic. Au deja 160 milioane. Îi îngr?m?dim pe to?i acolo. Dac? nenorocirea ne face s? ne ducem mai departe de Vijni?a, ei r?mân acolo. De la Vijni?a nu mai fac nici un pas în interiorul ??rii.
G.C.V.: Nu încap to?i acolo.
M.I.A.: Acolo au fost 20-30 000 de evrei.
G.C.V.: Au fost 5000 în ora?. Este un or??el mic. Îi trimitem numai în ora?ele de unde au plecat, în Bucovina ?i Basarabia.
M.I.A.: Cum?
G.C.V.: Ei trebuie s? mearg? la locul de unde au plecat.
M.I.A.: Nu numai cei cari sunt din Vechiul Regat?
G.C.V.: Afar? de aceia. Dar majoritatea sunt din Bucovina ?i Basarabia.
M.I.A.: S?-i aduci tot în ora?ele lor de origin??
G.C.V.: În alte p?r?i nu putem s?-i ducem pentru c? n-avem capacitate de cazare.
M.I.A.: S?-i ducem la Vijni?a. În ce condi?iuni? I-am spus ?i lui Lecca s? le trimit? hran?. Orezeanu mi-a spus c? le va pune la dispoziu?ie vagoane, ca s?-i trimit? acolo. Mi s-a spus c? cei de la Golta ar fi fost omorâ?i?
G.C.V.:Nu este adev?rat, domnule Mare?al.
M.I.A.: În ori?ice caz, s?-i previi pe germani c? nu tolerez asemenea asasinate.
G.C.V.: Au fost luate de germani ?i duse peste Bug numai câteva deta?amente de evrei.
M.I.A.: V? rog s? atrage?i aten?ia Serviciului Secret German c? nu tolerez s?-i omoare. (Bol?evicii evrei l-au condamnat pe Mare?alul Ion Antonescu la moarte, fiind considerat criminal de r?zboi. Ori, din multele stenograme se vede clar c? Mare?alul Ion Antonescu s-a zb?tut din toate puterile ca evreii s? nu fie omorâ?i de germani, îns?, dup? 1989, cei care au condus ?i conduc România au recunoscut ?i recunosc „holocaustul românesc" împotriva evreilor. Ba chiar au ?i dat o lege care condamn? la închisoare pe acei care se pronun?? împotriva recunoa?terii acestui holocaust în România, chiar dac? se aduc, drept argumente, documentele de arhiv?, din acea vreme. Legea 31/2002 încalc? articolul 19 din „Declara?ia universal? a drepturilor omului", din care citez: „Libertatea de exprimare reprezint? unul dintre drepturile fundamentale ale omului, proclamat în mod universal. Ea este esen?ial? pentru existen?a ?i dezvoltarea unei societ??i, pentru exercitarea celorlalte drepturi ?i libert??i fundamentale ale omului. Orice persoan? are dreptul la libertatea opiniei ?i a expresiei; acest drept include libertatea de a c?uta, primi ?i r?spândi informa?ii ?i idei prin orice mijloace ?i f?r? frontiere". Actualul Pre?edinte al României spunea c? a l?crimat la muzeul holocaustului din America, în schimb, despre holocaustul maghiarilor împotriva românilor ardeleni, între 1940 ?i 1944, cât Nordul Transilvaniei a fost sub ocupa?ie ungureasc? nici nu aminte?te, c?, deh, se sup?r? ungurii din U.D.M.R. ?i dac? ace?tia se sup?r?, cum va mai avea majoritate în Parlament?

e. În Arhivele Na?ionale sunt o mul?ime de documente care demonstreaz? c? în România, în timpul guvern?rii Mare?alului Ion Antonescu, nu a avut loc niciun holocaust împotriva evreilor. Exist? multe rapoarte ale Prefecturii jude?ului Ia?i [...] privitoare la evenimentele sângeroase de la Ia?i, din 28/30 iunie 1941 ?i uciderea unor evrei de c?tre Trupele SS.[8] De asemenea Raportul Generalului Leoveanu Emanoil, Director General al Poli?iei Ia?i, c?tre Generalul Ion Antonescu, Memoriul asupra anchetei executat? conform Ordinului nr.4678 din 01.07.1941 al MAI, în leg?tur? cu acelea?i tulbur?ri de la Ia?i, îmbarcarea evreilor în vagoane sistem marf?, neigienice, c?rora li s-au închis u?ile pe din afar? ?i plimbate de la o sta?ie la alta, pân? au murit peste 1200 de evrei. Îmbarcarea în vagoane, ca ?i paza acestora a fost executat? de trupe SS, nu ale Armatei sau Jandarmeriei Române[9] Tot la Arhivele Na?ionale mai exist? câteva ordine, date de Mihai Antonescu, c?tre Ministrul Marinei pentru preg?tirea ?i îmbarcarea a mii de evrei, cu destina?ia Palestina ?i multe, multe alte documente de arhiv?. Toate demonstreaz? inexisten?a vreunui holocaust antievreiesc, fapt recunoscut ?i de c?tre Shimon Peres, în Declara?ia oficial? cu ocazia vizitei sale în România, din august 2010 etc.
Este regretabil? ?i condamnabil? la?itatea unor români ?i, mai ales, t?cerii unor mari istorici !
-----------------------------------------
[1] Adev?rul.ro – Social, Autor E.Ch., 12.10.2004

[2]  „Cartea Neagr?. Fapte ?i documente, suferin?ele evreilor din România, 1940-1944”:
[3]  Fondul Pre?edin?iei Consiliului de Mini?tri - Serviciul Special de Informa?ii - Dosar 30, vol.1/1942,
[4]  Not? din 4 ianuarie 1943, din Fondul S.S.I., dosar 64, vol.2/1943
[5] Not? din 7 ianuarie 1943 Linia 1 F., din Fondul S.S.I. dosar 30, vol.1/1942
[6]  Not? din 20 ianuarie 1943 Linia 1 F., din Fondul S.S.I. dosar 30 vol.2/1942
[7]  Stenogramele ?edin?elor Consiliului de Mini?tri, vol. IX (februarie-decembrie 1943), edi?ie de documente întocmit? de Marcel-Dumitru Ciuc? ?i Maria Ignat, p. 559-591,  
[8]  Fondul Ministerului de Interne, dosar 229/1941
[9]  (Mathias Carp, Cartea neagr?. Fapte ?i documente, suferin?ele evreilor din România, 1940-1944). footer