Revista Art-emis
Jubileul unui tr?d?tor de Neam ?i ?ar? PDF Imprimare Email
Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R.   
Sâmbătă, 19 Noiembrie 2011 01:56
Comandor (r), Prof. univ. dr. Jipa Rotaru26 octombrie 2011. Bucure?tiul ?i România sunt asaltate. Pe toate posturile de radio ?i TV se vorbe?te doar despre aniversarea Regelui Mihai, care împlinea 90 de ani. O vârst? matusalemic?, dac? stai s? te gânde?ti la câte a avut de p?timit acest biet b?trânel care ne umple în aceast? sear? ecranele T.V. pe aproape toate posturile. Unii realizatori de programe i-au dedicat ore întregi, f?r? ,s? în?elegem de ce, al?ii au anun?at lapidar la ?tiri vestea, care, chipurile era o ?tire important? pentru na?ia român?, acum, când celelalte grave probleme ale crizei le rezolvaser?m ?i mai r?m?sese doar chestiunea monarhiei, pentru ca, în sfâr?it românii s? tr?iasc? bine ?i s? fie ferici?i. Mai ac?t?rii decât alele, unele posturi centrale au adus în platou invita?i pe m?sura subiectului, încercând s? conving? norodul despre faptele de eroism ale b?trânelului care, între timp, era plimbat ca o mostr? de la Parlament la tot felul de recep?ii ce i-au fost închinate, pentru ca seara s? se odihneasc? în loja de la Atheneul Român. Peste tot aplauze, ova?ii ?i strângeri de mân?, chiar dac?, într-unul din cazuri, ma?in?ria nu a func?ionat ?i ditamai „ monarhistul" Ion Iliescu a r?mas cu mâna întins? c?tre colegul s?u fost conduc?tor de stat, gestul nefiindu-i r?spl?tit. O, dac? ar mai fi fost el pre?edinte acum, ce l-ar mai fi alergat pe autostrad? pe nerecunosc?torul ex-rege Mihai I. La toate aceste în?l??toare manifest?ri de pre?uire, Mihai, mult prea în vârst? ?i obosit, r?spundea invariabil prin balansarea dreptei în plan orizontal. O imagine fantastic?, menit? s?-i electrizeze pe cei din anturajul mai apropiat ?i mai îndep?rtat, care, aproape incon?tient, se trezeau ova?ionând în cor: „Regele Mihai! Regele Mihai!".

În Parlament, printre fonf?iturile regale care au durat aproape 20 de minute, din discursul abil întocmit probabil de „A.S.R." colonelul Duda, se puteau distinge oarece tendin?e de mu?truluire a impotentei clase politice române?ti, incapabil? s? conduc? ?ara, l?sându-se, cum era de a?teptat, s? se în?eleag? c? o eventual? revenire a regalit??ii ar fi cea mai grozav? solu?ie pentru România ?i întreg neamul românesc, de aici de la Carpa?i sau de aiurea, unde s-a împr??tiat în ace?ti ultimi 22 de ani ca urmare a drepturilor ?i libert??ilor europene dobândite. ?i totu?i, 25 octombrie era Ziua Armatei României. Se ?tie c? nu este întâmpl?toare coinciden?a. Comandan?ii ?i o?tirea român? care depuseser? jur?mântul de credin?? regelui au g?sit de cuviin?? c? pot dedica momentul eliber?rii ultimei brazde de p?mânt românesc regelui lor, amânând în acest sens atacul pentru eliberarea Careilor, ultima brazd? de p?mânt românesc, ca ?i când ei nu ?tiau c? datorit? nechibzuin?ei acestui comandant suprem, 160.000-170.000 de camarazi ai lor au fost dezarma?i ?i arunca?i pentru mul?i ani în ghetourile comuniste sovietice siberiene. Nu ?tiau sau nu voiau s? ?tie. Nu are importan??. Important e c? în aceast? zi, nici ex-regele mare?al, nici colonelul „prin?" Duda, nu au g?sit de cuviin?? s? adreseze câteva vorbe, m?car ?i în scris m?riei sale o?teanului român, cel care, la doi pa?i de Parlament, unde regele se bâlbâia, aproximativ la aceea?i or? î?i serbau ziua ?i sutele de mii de eroi, care, de la mare?al la soldat, ?i-au jertfit via?a pentru neamul românesc, al c?rui rege, incompetent sau impotent, a fost cândva Mihai. Stupoare îns?! În timp ce m? apropiam de sfâr?itul acestui material, preg?tindu-m? s? aduc ?i eu „omagiul" cuvenit „regelui meu", g?sesc pe internet, circulând pe diferite site-uri, mail-uri, un document de o valoare excep?ional? ?i care, dac? se va dovedi veridic, ne va scuti pentru totdeauna de ceremonialurile aniversare ale tr?d?torului de ?ar? Mihai I ?i întregii sale g??ti, s?-mi fie scuzat? expresia mai pu?in academic?. Iat? despre ce este vorba: generalul-maior sovietic Pavel Anatolievici Sudaplatov, director adjunct al spionajului extern sovietic între anii 1939-1942 ?i apoi director general al Administra?iilor Misiunilor Speciale din Ministerul Afacerilor Interne (N.K.V.D.) al U.R.S.S., mai bine de 5 ani, printr-un document recent intrat în posesia organelor specializate ale M.Ap.N, dezv?luie lucruri senza?ionale, demonstrând f?r? echivoc dubla tr?dare mâr?av? s?vâr?it? de Mihai I, atât la 23 August 1944 cât ?i la 30 Decembrie 1947. Astfel, în documentul citat este înregistrat? pozi?ia spionajului sovietic din perioada celor dou? evenimente, precum c?: „În România, tân?rul rege Mihai se bizuia pe trupele comuniste (Armata Ro?ie n.n.) pentru a-l aresta pe generalul (de fapt mare?alul n.n.) Ion Antonescu ?i pentru a înf?ptui lovitura de stat antihitlerist? (grav? eroare n.n.) cu ajutorul coali?iei antifasciste în care intrase".

Afl?m, apoi, din aceea?i surs? c? atunci, la 23 August 1944, ca ?i în decembrie 1989, de altfel, din afar? ne-au venit în „ajutor", tot cu acordul Regelui Mihai, 160 de para?uti?ti americani transporta?i cu 4 avioane de transport cu misiunea de a neutraliza g?rzile antonesciene ale Palatului Regal. Întreaga opera?iune codificat? „Opera?ia Hammerhead" era coordonat? (comandat?) de comandorul Frank Wisner, dup? cum ne informeaz? acela?i general Sudaplatov. De altfel, el ne mai încuno?tiin?eaz? c? acelea?i date se g?sesc ?i în US National-Security, Arhive Recordo, la Sec?ia „Opera?iuni sub acoperire „în raportul ?efului OSS (Office Strategic Service - precursoarea CIA), William Joseph Donovan". A?adar, dragi fo?ti de?inu?i politici, în zadar i-a?i a?teptat pe americani ani lungi de temni??, pentru c? iat?, ei sosiser? în ?ar?, cu acordul deplin al monarhului dumneavoastr? drag, chiar din primele zile ale loviturii de stat ?i tr?d?rii na?ionale din august 1944. ?i mai scrie generalul spion, referindu-se la abdicarea regelui ce avea s? se petreac? la 30 Decembrie 1947: „Ministrul adjunct de externe sovietic, Andrei Vî?inski a purtat personal negocieri cu regele Mihai în vederea abdic?rii, garantându-i acestuia o parte dintr-o pensie ce urma s?-i fie pl?tit? în Mexic, pe care el a acceptat-o". Orice comentariu ar fi de prisos. Citi?i ?i judeca?i singuri. footer