Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion N?lbitoru   
Duminică, 30 Octombrie 2011 21:25
Ion N?lbitoru
Acest text s-ar putea s? nu fie pe placul multora, dar este p?rerea mea. Chiar dac?, deseori, am dezagreat perioada comunist?, pentru m?surile ei de austeritate ?i cu ororile pu?c?riilor, pe atunci românii aveau un ideal. În aspira?iile lor nu figura falsa democra?ie din zilele noastre. (Ion N?lbitoru)

În societatea democrat-contemporan?, înaintea fiec?rui scrutin ni se ofer? lozinci cu expresii ?i forme frumos modelate care încânt? privirile ?i auzul cet??eanului de rând, dar al c?ror mesaj concureaz?, non valoric, în ipocrizie, demagogie ?i populism, mai ceva ca în renumita „epoca de aur" a „odiosului" din „societatea socialist? multilateral dezvoltat?". În urma acelui promi??tor „s? tr?i?i bine!", dar nu se ?tie unde ?i când, „ale?ii" sunt instalaâi pe scaunele împ?r?t?ti ale unei ??ri cândva înfloritoare, frumoas? ?i bogat?. Trezindu-se la realitatea înconjur?toare, dau din col? în col? c? nu-?i pot îndeplini promisiunile din campania electoral?. ?i aceasta nu c? n-ar exista posibilit??i de redresare ?i ie?ire din criz?, dar nu are cine s-o fac?! De fapt nu exist? interesul ca apele tulburi ale falsei democra?ii s? se limpezeasc?, fiindc? foarte mul?i ar pl?ti scump jaful ?i dezastrul în care au aruncat cu ?tiin?? România. În plus, revenirea la normalitate, în litera legii, ar îngreuna rotunjirea veniturilor noilor ciocoi. Pe scena politic? româneasc? se joac?, mereu în „premier?", un permanent ?i de proast? calitate spectacol, cu aceea?i pies? de teatru desuet? ?i absurd?. Dup? fiecare circ electoral reîncepe haosul ?i anarhia specific? postdecembrist?. Pentru ca ?i mai mult? cea?? s? pluteasc? în creierul cet??eanului român ?i s?-l deruteze complet, se reiau acelea?i show-ri cu „analize" politice comentate de diver?i manipulatori ai mediului politic ?i din mass-media aservit?, bineîn?eles tot în favoarea profitului „baronului" din spatele afacerii e se exprim? prin pres?, radiou, televiziune sunt manipul?ri ?i induceri în eroare a poporului prin minciun?, impertinen??, surogate politice ?i economice utopice ?i anacronice.

Afirma?ii stereotipe de genul „guvernul trecut", „greaua mo?tenire" se reg?sesc de fiecare dat? ca un spot publicitar de proast? factur?. Care mo?tenire? Din câte îmi aduc bine aminte dup? asasinarea „dictatorului" România a r?mas f?r? datorii externe, ba chiar ceva în plus la vistieria ??rii. Se d? în permanen?? vina pe perioada totalitarismului comunist, dar care la urma urmei a însemnat unitate, demnitate, stat na?ional, independen??, suveranitate teritorial? ?i financiar?. „Odiosul" a dovedit demnitate indiferent cu cine s-a întâlnit în vizitele oficiale, fie pre?edintele Americii, regina Angliei sau „?arul" sovietic. Conduc?torii postdecembri?ti ai României au fost ?i sunt sunt slugi prea-plecate ?i servile ale Occidentului. Ei, pseudo-patrio?i, s-au comportat ca ni?te marionete maneliste ?i au acceptat pierderea suveranit??ii financiar-economice, ca ?i cea de stat. Guvernan?ii, sub obl?duirea „t?tucului" cu viziuni neodictatoriale, dau vina pe trecut, arunc? „pisica neagr?" în curtea „regimului de trist? amintire" pân? vor ajunge la concluzia fantasmagoric?: vinova?i sunt Adam ?i Eva!, pentru ca în final, culpabil de situa?ia omenirii va fi numit Creatorul pentru nes?buin?a de a fi „inventat" „universul" numit „OM"! Cum amintim de trecut, de Nicolae Ceau?escu, suntem imediat cataloga?i, în special de balerinii politici, ca nostalgici comuni?ti.

Privind retrospectiv, cu obiectivitate, c?ci vrând nevrând adev?rata istorie va ie?i la iveal?. Evenimentele petrecute în evolu?ia omenirii nu se pot ?terge cu buretele, deci „epoca de aur" face parte din existen?a poporului român ?i va r?mâne în istorie. Ceea ce a înf?ptuit Ceau?escu în 24 de ani de domnie, fie ?i totalitar?, au reu?it s? anihileze pân? la zero cei ce i-au urmat în aproape aceea?i perioad? de timp. El ?i-a manifestat cu demnitate patriotismul ?i a demonstrat întregii omeniri neservilismul fa?? de marile puteri ale planetei. F?când un inventar al epocii sale, chiar dac? a fost cu sacrificii, evolu?ia ?i progresul au dat roade. În ciuda for?elor ostile ?i a piedicilor puse de ace?tia a reu?it s? pl?teasc? datoriile externe ale României dând astfel o palm? autoritar? obrazului b?ncilor-c?m?tar. Sistemul bancar capitalisto-american ?i-a manifestat nemul?umirea fa?? de atitudinea dictatorului român ?i s-a r?zbunat. Nu rambursarea creditului îi interesa, ci agonia statelor cu datorii, prelungirea achit?rii acesteia ca izvor nesecat de venituri, doar prin plata dobânzilor. Pentru ai diminua sau chiar ?terge din merite se ascunde cu bun? ?tiin??, inten?ia de a credita statele din lumea a treia cu dobânzi mult mai mici decât cele oferite de „colo?ii" bancari occidentali, concuren?? ce nu le convenea.

S? reamintim „uitucilor" doar câteva din marile realiz?ri ale acelei „societ??i multilateral dezvoltate". Chiar dac? ?elurile dictatorului p?reau uneori utopice, s? recunoa?tem cinstit c? la noi nu a fost chiar adev?ratul comunism totalitar, ci mai mult o societate socialist? cu tent? spre comunism. Pe teritoriul românesc nu s-a impus nici comunismul rusesc ?i nici cel chinezesc, ceea ce este o mare diferen??. Cei ce l-au ?inut la curent cu informa?ii despre false realiz?ri au fost acoli?ii de atunci, bog?ta?ii de acum. Ei i-au lins picioarele propunându-i fel de fel de parade pân? l-au îndobitocit transformându-l în paranoic. Numai astfel „elita" de atunci a societ??ii putea manevra fonduri în interese proprii, iar când plinul risca s? dea peste pahar, au f?cut vânt „?efului" în pr?pastie. F?când o paralel? între epoca ceau?ist? ?i pseudodemocra?ia de dup? lovitura de stat din '89, prima a fost în folosul na?iunii, a doua în interesul unei clici politice ?i a manevran?ilor din spatele ei. Dup? a?a zisa revolu?ie au n?v?lit din afar? fel de fel de pretinse „somit??i" cu idei care mai de care mai d?un?toare. ?ara era bogat? ?i se putea jefui din plin. Mul?i ?i-au dorit însu?irea a zeci ?i sute de hectare de teren agricol, vroiau întreprinderile statului unde muncitorii s?-?i ofere for?a de munc? pe salarii de mizerie, doreau aurul verde al mun?ilor. Pân? la urm? ce s-a dorit s-a realizat: distrugerea industriei, agriculturii, subminarea economiei, înstr?inarea bog??iilor solului ?i subsolului, dezumanizarea societ??ii române?ti ?i în mod special prin degradarea fiin?ei umane. Autorii acestor crime comise împotriva poporului român s-au dovedit a fi genocidi?tii postdecembri?ti. În „Epoca de aur" a fost alfabetizat? popula?ia, ast?zi se realizeaz? reversul monedei - analfabetizarea acesteia. În epoca Ceau?escu s-a dezvoltat industria u?oar? ?i industria grea prin înfiin?area de fabrici ?i uzine pentru utilaje ?i ma?ini, pentru autoturisme, avioane, vapoare, flota româneasc? devenind printre cele mai renumite din lume, s-a pus accent pe agricultur? realizându-se un amplu sistem de iriga?ii, Câmpia Român? devenind Grânarul Europei, s-au construit locuin?e pentru popula?ia ??rii, ?coli, spitale, s-au modernizat ora?ele, s-au construit baraje ?i hidrocentrale, diguri, regulariz?ri de râuri, s-a amplificat procesul de electrificare al localit??ilor, al c?ilor ferate, s-au modernizat re?ele de drumuri, a fost construit Transf?g?r??anul, autostrada Bucure?ti-Pite?ti, Canalul Dun?re-Marea Neagr?, mai mult de dou? treimi canalul de iriga?ii pentru devierea Siretului în Câmpia B?r?ganului, demararea lucr?rilor la canalul navigabil Bucure?ti-Dun?re, în inten?ia de a face capitala ??rii port, s-a construit metroul în Bucure?ti ca o necesitate stringent? a metropolei, monumentala Casa Poporului a doua contruc?ie administrativ? din lume dup? Pentagonul american, s-a dezvoltat sistemul turistic prin extinderea complexului de sta?iuni de tratament ?i odihn? atât în zonele montane precum ?i salba de sta?iuni de pe litoral. S-a implicat în reconstruc?ia României dup? dezastrele produse de inunda?iile din 1970 ?i 1975, precum ?i a cataclismului devastator din 1977.

Cet??eanul român avea asigurat un servici, iar pensionarul o pensie decent?. Cu toate criticile, afirma?iile ?i dezinform?rile actuale despre acel regim numit „lag?rul comunist", în realitate nu murea nimeni de foame, întuneric sau frig. În schimb, ast?zi, dup? peste 20 de ani de vâltoare ?i nebuloas? s-a ajuns ca în capitalismul imperialist-financiar ?i al falsei democra?ii s? moar? copii, b?trâni, tineri în locuin?e care se pr?bu?esc peste ei, sau care locuiesc în corturi, canale, gropi de gunoi. Exist? numeroase cazuri de suicid a celor ajun?i la nivelul subzisten?ei în dezn?dejdea, depresia psihic? ?i disperata grij? pentru ziua de mâine. Cei care nu au mai suportat suferin?ele ?i subnutri?ia propriilor copii, au f?cut greva foamei sau ?i-au dat foc sub privirile sfid?toare ?i zâmbetul sarcastic al autorit??ilor postdecembriste. În politica extern?, Ceau?escu ?i-a impus punctul de vedere cu demnitate ?i nu cu servilism, România fiind singura ?ar? din cadrul Tratatului de la Var?ovia care s-a opus vehement invaziei Uniunii Sovietice în Cehoslovacia. De ce nu recunosc politicienii c?, în afar? de U.R.S.S., România a fost singura ?ar? din blocul r?s?ritean care între?inea rela?ii diplomatice cu Comunitatea European?, c? a fost vizitat? de doi pre?edin?i americani, Nixon ?i Ford? C? regina Angliei l-a decorat, c? a întreprins numeroase vizite nu numai în ??rile din lumea a treia ?i cele comuniste dar ?i în cele occidentale? C? a ob?inut clauza celei mai favorizate na?iuni? Numeroase produse române?ti erau vestite peste hotare iar la mobil? eram pe primul loc în lume. Ceau?escu a f?cut împrumuturi pentru a creea o industrie ?i o agricultur? pe care ast?zi nu le mai avem. Românii sunt ast?zi mult mai îndatora?i decât „dictatorul". Ei s-au împrumutat pentru ei, rambursarea datoriei externe c?zând pacoste pe spinarea cet??eanului de rând ?i a tineretului de mâine. Pentru reconstruc?ia ??rii ?i plata datoriilor s-au impus ?i m?suri de austeritate, reducerea consumului de energie electric? ?i carburan?i, refolosire, retehnologizare, ra?ionalizarea alimentelor, s-a suferit mult, dar nu s-a murit decât de moarte natural? nu prin inani?ie cum se întâmpl? azi. Într-adev?r, unele din libert??ile omului erau îngr?dite, dar cet??eanului i s-a recunoscut dreptul la munc?, înv???tur?, la o remunera?ie adecvat?, protec?ie social?, asisten?? medical?, aloca?ie pentru copii ?i pensie pentru un trai decent.

În anii pretinsei democra?ii ?i ai libert??ii de exprimare se practic? slug?rnicia fa?? de str?ini, promovarea homosexualit??ii ?i prostitu?iei, se comit în lan? crime, violuri, jafuri, c?m?t?rie, se fac judec??i strâmbe dup? legi confuze, aplicate dup? bunul plac al magistra?ilor. Societatea ante-decembrist? se baza pe rela?ii umane, acum pe cele de tip mafiot, pe corup?ie politic? ?i jaf. Singurele „performan?e" postdecembriste au fost ?i sunt: jefuirea patrimoniului na?ional într-un timp record, desconsiderarea ?i degradarea fizic? ?i moral? a fiin?ei umane, ?omajul, distrugerea economiei na?ionale ?i ridicarea a la „abracadabrant?" a cartierelor reziden?iale luxoase cu vile ?i piscine ale „baronilor" ap?ru?i peste noapte. În perioada socialist? au crescut salariile, pensiile, aloca?iile, protec?ia ?i siguran?a omului pe strad? ?i au sc?zut taxele ?i impozitele. Ast?zi micii afaceri?ti sunt nevoi?i s? pl?teasc? taxe de protec?ie camorezilor, este încurajat? c?m?t?ria, au loc conflicte stradale între clanurile mafiote, au dost diminuate salariile, pensiile, ajutoarele sociale cresc?nd în schimb taxele ?i impozitele. Iat? o paralel? elocvent? între democra?ia actual? aciuat? în România ?i greaua mo?tenire a „odiosului" din „Epoca de aur"! Unul a creeat, ceilal?i au devastat! Ne întreb?m retoric, unde-i mo?tenirea odiosului? R?spunsul vine de la sine: în vilele, palatele ?i afacerile de tip mafiot ale celor ce constituie fundamentul societ??ii române?ti postdecembriste, marionetele politice de la Cotroceni, Palatul Victoria ?i Palatul Parlamentului.

Istoria se repet?. Ion Antonescu, patriot na?ional pentru reîntregirea teritorial? a ??rii, a fost tr?dat de regele Mihai, pentru care a primit decora?ii ?i cadouri acordate de Stalin. El a fost cel care în urma arest?rii mare?alului a refuzat gra?ierea acestuia ?i un tribunal mascarad? l-a condamnat la moarte. Regele a capitulat ?ara printr-un armisti?iu necondi?ionat în fa?a bol?evi?tilor. Documentele istorice sunt o vie m?rturie. Aceea?i mascarad? s-a petrecut ?i în 1989 când so?ii Ceau?escu au fost împu?ca?i în urma acuza?iilor nefondate de genocid ?i de de?inerea de conturi în b?ncile din str?in?tate. Acuza?iile n-au fost probate nici pân? în zilele noastre fiindc? acele conturi nu au existat. Ne place sau nu s? credem, suntem ca oaia r?t?cit? de turm? care nimere?te în gura lupului crezând c?-i staul. Sistemul capitalist este deja perimat, zb?tându-se cu disperare s? se men?in? pe linia de plutire. O alt? orânduire îi va lua locul. Sistemele c?m?t?re?ti-bancare care domin? lumea se vor pr?bu?i, fiind sunt intrate în putrefac?ie. Însu?i istoria existen?ei umane a demonstrat c? se nasc imperii, ajung la apogeu, apoi inevitabil ?i ireversibil se pr?bu?esc. Este incontestabil, sistemul comunist d?duse gre? ?i, „ajutat", se pr?bu?ea în întreaga lume. În locul unei treceri lente ?i chibzuite la economia de pia??, la educarea românului spre o nou? mentalitate, spre o privatizare modern? ?i eficient?, s-a produs un haos care a distrus realiz?rile din epoca Ceau?escu, împingând ?ara înapoi cu mul?i ani. Copierea celei mai urâte ?i mai josnice fa?ete a capitalismului, jaf, tâlh?rie, corup?ie politic?, mafie, a condus la dec?derea României în ochii Occidentului ?i degradarea fiin?ei umane române?ti. Singura solu?ie pentru redresarea na?ional? este alungarea de la putere a clicilor ce se perind? de 22 de ani la cârma ?i destinele ??rii, tragerea la r?spundere ?i pedepsirea celor vinova?i, în spiritul adev?ratei legi, implicarea personalit??ilor capabile pentru salvarea României de la ruin? ?i faliment ?i restabilirea unui nou climat cu adev?rat democratic propice mileniului trei.
footer