Revista Art-emis
Asasinatele N.W.O. PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 23 Octombrie 2011 23:53
Ion Maldarescu„Articolele 2 (4) ?i (7) interzic interven?iile în competen?a intern? a oric?rei ??ri ?i amenin?area cu for?a sau folosirea for?ei de c?tre un stat împotriva altuia."[1]

S-a declan?at procesul depopul?rii, urm?rindu-se realizarea controlului total al individului prin orice fel de mijloace, implicit, instituirea unui stat poli?ienesc la nivel planetar. S? fi fost întâmpl?toare hot?rârea U.E ca destina?ia depozit?rii tuturor informa?iilor referitoare la cet??enii U.E. s? fie Israel?

La nivel planetar, sub drapelul ipocrit al „democra?iei" occidentale, asasinatul constituie politica necamuflat?, „la vedere" a Guvernului Mondial în exerci?iu, deja instalat neoficial. Asasinatele au f?cut întotdeauna parte din garnitura procedeelor de eliminare a adversarilor politici sau de alt? natur?, dar nicicând nu s-au comis atât de transparent ca dup? 1989. Când l-am ales an de referin??, m-am gândit nu la „acel" sângeros decembrie, ci la efectul dominoului declan?at în Europa pe tot parcursul celor 365 de zile. Rezultat al în?elegerii de la Malta, scenariul Noii Ordini Mondiale (New World Order - N.W.O.) a fost pus în practic?. În '89, România a constituit apogeul descompunerii „lag?rului socialist" controlat de U.R.S.S.. De-a lungul istoriei, asasinatele, crimele, omorurile s-au comis discret, ascunse cu grij? de ochii lumii ?i numai întâmplarea a f?cut ca unele dintre ele s? fie „desecretizate", cu sau f?r? voia autorilor. Ast?zi, infrac?iunile împotriva umanit??ii ?i a for?ei dreptului interna?ional sunt comise aplicând dreptul for?ei prin reprezentan?ii vizibili ai oligarhiei ocultei globaliste: jandarmul mondial - S.U.A. cu mâna sa prelungit?, N.A.T.O., asasinii economici F.M.I. ?i Banca Mondial?, U.E. & Co. Exist? o insignifiant? probabilitate ca cineva s? poat? demonstra cu argumente conving?toare, precedente ale „transparen?ei" non?alante ?i premeditate, ale infrac?iunilor grave comise în serie în zilele noastre, sfidând orice legi ale umanit??ii.

„A ini?ia un r?zboi de agresiune nu este doar o crim? interna?ional?, este suprema crim? interna?ional? diferind doar de alte crime de r?zboi ?i con?ine în sine r?ul acumulat în ansamblu."

Pentru a oferi atât propriei popula?ii, cât ?i întregii lumi o scuz? derutant? ?i credibil?, atunci când o superputere sau o alian?? militar? inten?ioneaz? s? înceap? un r?zboi de cucerire, ele creeaz? iluzia unei amenin??ri sau a unui atac ipotetic iminent din partea p?r?ii adverse. Actele istoriei ies în eviden?? numai când prive?ti în urm?, astfel încât o succint? retrospectiv? se impune:
- 24 martie 1999. Organiza?ia Tratatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.) a lansat un r?zboi de agresiune, ilegal împotriva Republicii Federale Iugoslavia. Nu numai c? agresiunea a înc?lcat Charta O.N.U.  ?i conven?iile interna?ionale referitoare la regulile de r?zboi, dar au fost vizate ?inte civile, for?ele N.A.T.O reu?ind s? distrug? mai multe spitale decât tancuri ?i obiective militare ale armatei iugoslave;
- 7 octombrie 2001. N.A.T.O. a lansat un r?zboi de agresiune ilegal împotriva statului suveran Afganistan;
- 2004. S.U.A. au ridicat embargoul economic impus Libiei;
- 2006. S.U.A. au scos Libia de pe lista statelor care erau suspecte de sus?inerea terorismului interna?ional;
- 15 februarie 2011, brusc, s-a schimbat „Calimera". Guvernul libian a f?cut ceea ce ar face orice ?ar?, a ordonat în?bu?irea unei rebeliuni armate interne, organizat? din exterior. „Rebelii" din Consiliul Na?ional de Tranzi?ie au fost sus?inu?i militar de interven?ia N.A.T.O, (autorizat? de O.N.U. dou? zile mai târziu, spre diferen?? de cele din Afganistan, Iugoslavia sau Irak). Curtea Penal? Interna?ional? (C.P.I.) a emis pe numele lui Gaddafi, al fiului s?u Saif al-Islam ?i al cumnatului s?u Abdallah al-Senoussi un mandat de arestare pentru „crime împotriva umanit??ii";
- La 25 martie 2011 N.A.T.O. a declan?at un r?zboi împotriva Libiei. Libia nu a atacat nici o ?ar? N.A.T.O. ?i nu a lansat amenin??ri la adresa vreunei alte ??ri. Motivul real al atac?rii Libiei l-a constituit faptul c? Gadaffi era pe punctul de a crea un nou sistem bancar în Africa, prin care elimina F.M.I., Banca Mondial? ?i alte organisme similare din afacerile de pe continentul african. Banca de Investi?ii African?, cu un capital de 42 miliarde de dolari, planificase s? ofere împrumuturi majore cu rate la dobânzi mici sau chiar zero pentru fiecare na?iune african?. Libia finan?ase deja proiecte majore de infrastructur? în Africa, ce eliminau dependen?a perpetu? de ??rile vestice. Înainte ca N.A.T.O. s? lanseze r?zboiul de agresiune împotriva Libiei, Alian?a a „evaporat" cele 42 miliarde USD alocate popoarelor africane, prin Banca de Investi?ii din Africa.
Vinovat sau nu, cel mai vechi lider arab ?i african, colonelul Gaddafi, a continuat s? reziste asaltului for?elor globaliste pân? în ultimul ceas. Abia dup? opt luni de „revolt? popular?", sprijinit? de interven?ia NATO, a fost asasinat, lin?at cu s?lb?ticia demn? obiceiurilor Vestului S?lbatic american din secolul al XIX-lea. Fotografii cu fa?a însângerat? a lui Gaddafi circul? în mod demonstrativ, asemenea placardelor din Evul Mediu, atârnate de gâtul condamna?ilor, sugerând: „Cine va face ca mine, ca mine va p??i!", mai explicit, „cine se va opune N.W.O. va fi «lichidat» biologic!". Sinistra Madeleine Albright a ordonat s? se scrie „Pa?te fericit!", pe bombele aruncate asupra Iugoslaviei în ziua Învierii Domnului. Hilary Clinton, femeia-cioclu, apare dup? comiterea fiec?rei crime interna?ionale asemenea hienei ce se hr?ne?te cu cadavre, pentru a intimida ?i a demonstra poten?a N.W.O. La ucideriea lui Osama bin Laden, ca ?i la cea a lui Muammar Gaddafi - care au ?ocat mapamondul - femeia-cioclu a ie?it la ramp?, nesfiindu-se s? declare c? s-a urm?rit eliminarea fizic?, nu capturarea-judecarea acestora. Pentru a fi evitate „efectele secundare" ale implic?rii directe ca în cazul Osama bin Laden, cu Gaddafi s-a procedat diferit, sub camuflajul C.N.T... Entuziasmul nedisimulat din partea unui demnitar de rang înalt, suprema satisfac?ie manifestat? pentru MOARTEA unui om este impardonabil? ?i mai-mai c? te poart? gândul la aluziile despre crezul satanic globalist... A?a arat? cei ce conduc ast?zi destinele omenirii. Fiind siguri pe intangibilitatea lor ca persoane fizice, nu se mai ascund, defileaz? sub sloganul cunoscut „cine nu e cu noi, e împotriva noastr?...", rev?zut ?i ad?ugit cu sentin?a „ ...?i va fi asasinat!" Orice fapte ar fi comis, cei acuza?i ?i uci?i prin acte de violen?? dup? scenariile filmelor horror, meritau o judecat? dreapt?. Ast?zi, „încrimina?ii" nu mai au parte nici de „Tribunalul de la Nürnberg", nici de „Tribunale ale Poporului", nici de procese-simulacru de genul asasinatelor din 25 decembrie 1989, poate doar de unul asemenea mascaradei împotriva lui Saddam Hussein. Pân? ?i sub stricta supraveghere a Cur?ii Penale Interna?ionale de la Haga(C.P.I.)[2] s-au întâmplat unele ciud??enii, cazul „sinuciderii" lui Slobodan Milo?evici ridicând multe semne de întrebare. Schimbând u?or registrul, v-a? ruga s? medita?i asupra legalit??ii interven?iilor la nivel planetar ale C.P.I., subliniind c? institu?ia respectiv? „are competen?? s?-?i exercite func?iile numai pe teritoriul statelor-parte la Statut". Acum, ca ?i oricând, dreptatea este de partea celor puternici, au mâncat-o fiarele p?durii, porcii s?lbatici ?i strigoii... A.F.P. relateaz? c? a ob?inut fotografii ale liderului libian r?nit ?i ucis în timpul captur?rii, în ora?ul Syrta, f?cute cu telefonul mobil. Ce ironie! Parc? mai ieri, „cineva" filmase „clandestin" execu?ia prin spânzurare a lui Saddam Hussein", tot cu telefonul mobil. Dac? adaug asasinarea Ceau?e?tilor, filmat? ?i ciuntit? a?a cum nici m?car un amator nepriceput nu ar fi reu?it, regia se contureaz?, dar dup? cum se vede, imaginile cu telefonul mobil fac istorie!Madeleine Olbright, Moar Ghaddafi, Hillary Clinton

Grupul, Clubul sau Conferin?a, de ce nu, Haita „Bilderberg" este denumirea „grupului celor mai puternici oameni ai lumii".[3] În pofida protestelor membrilor, care declar? c? în cadrul întâlnirilor au loc doar schimburi de idei, exist? numeroase voci care sus?in c? ace?tia ar conduce lumea. Anual, Grupul se întrune?te pentru a hot?rî soarta planetei, formula conducerii ei printr-un guvern unic, menit s? vegheze la dezvoltarea civiliza?iei umane. „Un guvern mondial va include concepte noi ?i complexe, superioare acordurilor de cooperare intre na?iuni ?i state, bazate pe legi ?i contracte interna?ionale"[4], sus?ine profesorul-futurolog Geoffery Barney. Aspectul juridic nu a fost ignorat. Noua entitate suprem? planetar? va putea judeca pe oricare dintre cet??enii planetei, f?r? a face „discriminare" din punct de vedere al na?ionalit??ii, religiei, orient?rii sexuale - mai ales a (dez)orient?rii acesteia -, a preferin?elor politice etc., pentru care va avea ca instrument de lucru subordonat o „Curte Suprem?"(vezi C.P.I.) Comandamentul Suprem al „asigur?rilor sociale ?i al prest?rii serviciilor medicale" - condus, fire?te, de marile corpora?ii multina?ionale de profil - vor dicta cine ?i cum s? fie tratat sau... tratat cu indiferen??, cine s? tr?iasc? ?i cine nu. Problema hranei popula?iei a ?i fost hot?rât? deja, probabil sub acela?i „imperiu" sub care Henry Kissinger a afirmat: „Problema prioritar? pentru lumea a treia este DEPOPULAREA". Relativ recent, Bill Gates, cuplat fire?te la N.W.O., a afirmat f?r? jen?: „cu noile vaccinuri vom face treab? bun?!" - Aviz amatorilor!. Codex Alimentarius este deja legiferat ?i instalat în România.
Grafica - Ion M?ld?rescu
------------------------------------------
[1] Charta O.N.U - Rezolu?ia O.N.U. 2131
[2] Curtea Penala Interna?ional? (C.P.I.) 1.1. Jurisdic?ia Cur?ii. C.P.I. a fost creat? ca institutie jurisdictional? permanent?, cu competen?? obligatorie pentru statele-p?r?i la Statutul acesteia. Jurisdic?ia acesteia este complementar? jurisdic?iilor penale na?ionale. Statutul Cur?ii a fost adoptat printr-o conven?ie între state ?i a fost deschis semn?rii la 17 iulie 1998, la sediul ONU, urmând s? intre în vigoare dup? depunerea a 60 de instrumente de ratificare. Sediul Cur?ii este la Haga. Prin Statutul sau, Curtea dispune de personalitate juridic? interna?ional?, fiind competent? s?-?i exercite func?iile pe teritoriul oric?rui stat-parte la Statut.
1.2. Competen?a material? a Cur?ii: Curtea este competent? s? judece ?i s? pedepseasc? persoanele fizice vinovate de comiterea unor infrac?iuni deosebit de grave - definite prin exemplificare în Statutul C.P.I. - care aduc atingere intereselor ansamblului comunit??ii interna?ionale: crime de genocid, crime împotriva umanit??ii, crime de r?zboi, crimele de agresiune. Curtea este competent? s? judece crimele de r?zboi, în special acele crime care se înscriu în cadrul unui plan sau al unei politici elaborate. Prin crime de r?zboi se în?eleg, în virtutea Conven?iilor de la Geneva din 1949 privind dreptul umanitar ?i a altor conven?ii ?i cutume interna?ionale...
[3] Financial Times
[4] Ibidem
footer