Revista Art-emis
Ce facem cu istoria na?ional?? PDF Imprimare Email
Col. (r) Dr. Ion Petrescu   
Duminică, 23 Octombrie 2011 23:26
Petrescu IonEste o întrebare generat? nu de inten?ia preziden?ial?, de a reintroduce intonarea matinal?, a Imnului Na?ional, în ?colile române?ti, ceea ce nu ar fi r?u, de?i este interesant c? numai într-un anumit context a ap?rut acest recurs la cultivarea valorilor na?ionale, ci de consolidarea ini?iativei unor prestigio?i c?rturari, într-un mediu ignorat de alte min?i luminate. Astfel, anul acesta, între 9 ?i 10 septembrie, s-a desf??urat un nou eveniment patronat de un veritabil Institut de Istorie Na?ional?, creat, de facto, în mediul rural. Unul care a reu?it, cu consecven??, în ultimii ?apte ani, s? coaguleze personalit??i de prim rang ale cercet?rii ?tiin?ifice a unei perioade sensibile din evolu?ia na?iunii noastre, în veacul trecut. De data asta, în comuna Maia, din jude?ul Ialomi?a, aproape 70 de istorici au pus sub lupa interven?iilor complementare o aniversare cu tâlc: 1941-2011 - 70 de ani de la intrarea României în r?zboiul de reîntregire na?ional?. Artem oratoriam (arta oratoriei) a fost primul punct de atrac?ie al schimbului de opinii, informa?ii ?i chiar replici, între mentorii ?i discipolii reuni?i în aer liber, sub prelata unui cort militar, amplasat la câ?iva pa?i de biserica din localitate, acolo unde este îngropat Barbu Catargiu, ex-prim ministru al României, în 1862, pân? pe 20 iunie, când a fost împu?cat sub clopotni?a Mitropoliei, dup? ce ie?ise din Adunarea Legislativ?. Mentori?
- Profesorul universitar dr. Gheorghe Buzatu – de la Centrul de Istorie ?i Civiliza?ie European? al Filialei Ia?i a Academiei Române -, care, pornind de la pozi?ionarea momentului 22 iunie 1941, în constela?ia zilelor astrale ale istoriei na?ionale, a sensibilizat asisten?a asupra tendin?ei oficiale actuale, de a fi diminuat? aten?ia acordat?, în mediul universitar, trecutului poporului român, printr-o focalizare, evident exagerat? ?i mai pu?in obiectiv?, pe istoria recent?.
- Comandorul în retragere, profesorul universitar dr. Jipa Rotaru – ini?iatorul întâlnirilor de toamn? din comuna Maia, cu sprijinul salutar al primarului Nicolae Costel, care l-a adus la eveniment ?i pe prefectul jude?ului, Petru M?d?lin Teculescu -, care a avut parte de o surpriz? de propor?ii. El a fost „uns" Cavaler de Clio, la împlinirea vârstei de 70 de ani, prin decizia Asocia?iei Na?ionale, cu aceea?i denumire, certificat? nu doar printr-o diplom?, ci ?i printr-o sabie veritabil?, care i-a fost acordat? într-un ceremonial inedit, comparabil cu acela practicat de legendarul... rege Arthur, cu Cavalerii Mesei Rotunde.
- Nu în ultimul rând, generalul de brigad?, în retragere, profesorul universitar dr. Nicolae Ciobanu, membru al Academiei Oamenilor de ?tiin??, cel care nu doar i-a înmânat sabia - dup? un tipic aparte - noului Cavaler de Clio, dar a ?i îmb?rb?tat asisten?a, amintind celor prezen?i c? au fost clipe ?i mai grele, prin care a trecut na?iunea român?. Acestea au r?mas în istorie. Dar românii merg mai departe.
De unde pân? unde un Institut de Istorie Na?ional? la Maia Catargi/I.I.N.M.C.? De ?apte ani, asemenea reuniuni ?tiin?ifice produc volume de sute de pagini, ce includ comunic?rile invita?ilor la aceste sesiuni în aer liber. Astfel, anul trecut, aten?ia participan?ilor a fost focalizat? pe împlinirea a 65 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea R?zboi Mondial. Acum a fost lansat, chiar de directorul editurii Karta-Graphic, conferen?iarul universitar dr. Gavriil Preda, tomul Retr?iri istorice în veacul XXI, care adun?, în economia a peste 600 de pagini, contribu?ii ?tiin?ifice ce vor r?mâne în bibliotecile de referin?? ale na?iunii. De fapt, aici este ?i paradoxul anului 2011. Cursurile de istorie pot fi diminuate, modificate, sau efectiv eradicate din curricula universit??ilor de azi, dar c?r?ile memorabile ale istoriografiei na?ionale, nu pot fi scoase din rafturile academice, decât în cazul unei dictaturi!
Un alt reper notabil, al I.I.N.M.C. este îmbucur?toarea avalan?? de c?r?i de istorie ?i reviste cu preocup?ri în domeniu, produs?, de fiecare dat?, de participan?ii la eveniment, care aduc cu ei mostre ale regândirii lucide a unor vremuri dep??ite cu demnitate de înainta?ii no?tri. Semn c? pulseaz?, chiar ?i sub aceste forme, o con?tiin?? ce nu poate fi extirpat? de vreun ordin adolescentin al actualului ministru al înv???mântului. ?i cine nu ?i-ar dori, ast?zi, s? plece acas? cu zece volume de istorie, scrise de autori diferi?i, editate în condi?ii grafice excep?ionale, în diferite col?uri ale României? O m?nu?? aruncat? tuturor celor ce se încumet? s? ia cuvântul într-un asemenea spa?iu academic, este focalizarea pe ideile ?i informa?iile noi, necunoscute din demersuri ?tiin?ifice anterioare. Totul contra cronometru. Cu semnalarea public? a devierilor previzibil neinteresante. ?i stoparea celor neaten?i la bruscul dezinteres al audien?ei. Dintre cei care au trecut, cu inteligen??, printre furcile caudine ale regulilor I.I.N.M.C. am re?inut câteva nume: Ioan Te?a, T?nase Jen?l, Gabriela Vasilescu, Ion Giurc?, Ion Dragoman, Dumitru Codi??, Mircea Socolov, Mircea T?nase, Constantin Mo?incat, Octavian Burcin, Alin Spânu, Costin Scurtu, Mircea Fechete, Virgiliu Teodorescu, Dumitru ?i Florica Dobre. Remarcabil? prezen?a, la acest eveniment, a unei compatrioate din Chi?in?u, Maria Vieru, care i-a uimit pe cei prezen?i cu c?r?ile aduse de dincolo de Prut, m?rturii contemporane ale unei con?tiin?e de neam ce nu poate fi alienat? de existen?a acestei f?c?turi de sorginte sovietic? - R.D.G.-ul de azi/Republica Moldova.
A tr?dat Regele Mihai I viitorul propriei na?iuni ordonând arestarea celui ce comanda Armata Na?ional?, supus? atunci t?v?lugului sovietic? Istoricul Gheorghe Buzatu spunea, la aceast? reuniune a I.I.N.M.C., c? s-a descoperit o m?rturie ulterioar? a lui Iuliu Maniu, care afirma: dac? ar fi ?tiut la ce dram? na?ional? va duce actul de la 23 august 1944, l-ar fi sus?inut în continuare pe Mare?alul Ion Antonescu! În acest context am amintit c? ?i azi, ofi?erii activi în Bundeswehr consider?, în dialogurile private, cu interlocutori similari români, c? în acea zi, cei ce au ini?iat puciul regal, r?mân - pentru ei - tr?d?tori ai aliatului german. Ini?iatorului evenimentului, Jipa Rotaru, tenacele ap?r?tor al imaginii reale a celui care fost Conduc?torul Statului - între 4 septembrie 1940 ?i 23 august 1944 - i s-a readus aminte un fapt deloc m?runt. În vara acestui an, pre?edintele de acum al ??rii a recunoscut public actualitatea Ordinului Mare?alului: „OSTA?I, V? ordon: Trece?i Prutul!" Semn c?, mai devreme sau mai târziu, sângele ap? nu se face, adev?rul istoric triumf?, iar inep?iile imperiale se duc pe Apa Sâmbetei.
footer