Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 28 Septembrie 2011 14:43
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/ion-maldarescu-2.jpg
Ion M?ld?rescu„Nu exist? o na?iune care se sacrific? pe altarul alian?elor". (Bismark)

Dup? cum a fost jefuit? f?r? mil?, România poate fi numit? „?ara tuturor posibilit??ilor". Am citit pe internet un comentariu cu gust amar, scris de om disperat de situa?ia în care a fost adus? România mileniului trei: „M-am s?turat de România! (expresia apar?ine unui obscur gazetar de provincie ?i a fost emis? la sfâr?itul secolului trecut n.a.). Da. Acum am ajuns s? fiu de acord cu aceast? sintagm?, s? cred în ea ?i s?-mi dau seama c? aici nu mai avem nicio ?ans?. Nu exist? nicio speran?? c?-?i po?i tr?i via?a în lini?te, c? lucrezi lini?tit ?tiind c? banii pe care o s?-i prime?ti î?i vor ajunge la un trai decent, la un concediu lini?tit f?r? s?-?i faci griji despre ziua de mâine, despre ratele care urmeaz? s? le pl?te?ti, despre cheltuielile lunare inevitabile. A?a se face c? m-am s?turat ?i eu de România... ?i dac? ar fi posibil m-a? vinde oric?rei ??ri care ar dori s? cumpere un «hard worker» f?r? preten?ii mari care cere doar un trai decent ?i un salariu care s?-i ajung? s? se bucure de timpul liber".

Chiar ?i în aceste condi?ii vitrege, în mod normal a? fi r?spuns: dac? s-a s?turat cineva de Romînia, cine-l oblig? s?-?i iroseasc? bun?tate de via?? pe meleagurile noastre? Grani?ele sunt deschise ?i, f?r? urm? de îndoial?, exist? numeroase spa?ii geografice unde nivelul de trai este mult superior celui de la noi. Desigur, nu aceasta este solu?ia rezolv?rii situa?iei, dar dac? este vreunul „s?tul" ?i nu mai are r?bdare, mai c? i-a?i zice asemenea Conului Iancu: ascult?, musiu, cârtitori are ?ara asta cât? frunz?. Ce-ai f?cut matale pentru ca s? fie altfel? Ia-?i, porumbelule, zborul ?i opre?te-te unde-a-n??rcat mutu iapa, c? poate a?a ?i-o fi mai bine! Con?tiin?a m? opre?te, omul are mult? dreptate, dar nu de România s-a s?turat, ci de impostorii, de incompeten?ii ?i de ?arlatanii care ne conduc de peste dou? decenii. Un fost ?ef de la CIA spunea: „dac? ?tii cum ?i cu ce s? manipulezi aten?ia cet??eanului, ?i pui în stânga lui un spectacol de circ, nu o s? observe portavionul din dreapta lui". ?tirile zilei vehiculate pe aproape toate posturie de radio ?i de televiziune române?ti sun? astfel: M?d?lina Manole s-a sinucis, Ceau?e?tii au fost dezgropa?i, Dan Diaconescu pre?edinte, Mutu are probleme, gazon cu mu?uroaie pe stadion, un ?ofer a intrat pe contrasens ?i a doborât stâlpul din fa?a prim?riei din comun?... Capul de afi? al ?tirilor România moartea suspect? a unei artiste. Despre situa?ia catastrofal?, f?r? speran?e de redresare material? a României se aminte?te doar conjunctural. Concret, luând în considerare comentariile referitoare la datele financiare declarate de c?tre guvernan?i ?i pre?edin?ie, Banca Na?ional? a României nu mai de?ine instrumente de reglementare a situa?iei dezastruoase în care se afl? statul român. ROMÂNIA ESTE CU ADEVARAT ÎN FALIMENT! „România nu s-a mai confruntat niciodat? în istoria ei, nici m?car dup? cele dou? r?zboaie mondiale cu o asemenea situa?ie". Dup? unele surse neoficiale, vistieria B?ncii Na?ionale a României ar fi goal?. În perioada octombrie 2009 - martie 2010, la ordine „înalte" ar fi fost retras? de la B.N.R. toat? rezerva în lei, iar tezaurul a fost amanetat la FMI. În ianuarie 2010 B.N.R. mai avea rezerve interna?ionale (valut? ?i aur) în valoare de 32,4 miliarde de €. S-ar p?rea c? ?i acestea s-au „volatilizat". Un înalt, informat mai bine decât oricare alt func?ionar al Statului Român în aceast? problem? a afirmat: „Ne a?teapt? o perioad? grea, cea mai neagr? din istoria României"

secuimea in stradaPe fondul deprecierii nivelului de trai al cet??enilor ??rii, înc? o problem? grav? î?i arat? col?ii, astfel încât românii din anumite zone ale Ardealului au un serios ?i întemeiat motiv s? se îngrijoreze. De-a lungul anilor, for?e revizioniste ostile intereselor române?ti au pus în scen? numeroase spectacole: proclama?ia de la Budapesta (unde pot fi remarcate semn?turi dintre care nu lipse?te cea a cet??eanului Mihai - fostul rege al României), ideea autonomiei individuale ?i teritoriale pe criterii etnice a ?inutului Secuilor, drepturile colective ale minorit??ilor, abolirea cuvintelor jidan ?i ?igan din D.E.X. ?i lista poate continua. Am convingerea c? serviciile speciale române?ti ?i-au f?cut datoria, informând la timp pe cei în drept, de iminen?a unor astfel de ac?iuni, dar m? bate gândul c?, în cel mai bun caz, cei pu?i s? se ocupe de siguran?a na?ional? dormiteaz? uneori în fotolii confortabile, alteori „scârbi?i", trateaz? prejudiciile aduse României drept „pierderi colaterale". Semnalele de alarm? „sonore" sunt ascultate doar de cei ce vor s? le aud?, altfel cum ar putea ac?iona - sub ad?postul forma?iunii politico-traseiste cu paravan de uniune cultural?, îns? cu preten?ii bazate pe criterii exclusiv etnice - grupurile extremiste paramilitare mascate „democratic" sub denumiri clare: Uniunea Cerceta?ilor Maghiari din România sau „gr?nicerii" secui ai regimentului 15 Infanterie - ultimul cu sediul la Budapesta, unde sunt „educa?i" instructorii acestor organiza?ii - ca ?i cei din „Garda Maghiar?", succesoare a S?ge?ilor încruci?ate" hortyste. Ignorând faptul c? secesiunea pe motive etnice contravine principiilor Na?iunilor Unite, recent, reprezentantul num?rul unu al extremi?tilor ?ovini din România, un soi de „El Lider Maximo" - revolu?ionarul de mucava, acela?i personaj funest care a incitat popula?ia la violen?? ?i crim? în 1989, tulbur? din nou apele pe marginea unui subiect foarte sensibil în România.

tinutul secuiescConsiderând de cuviin?? c? nu este suficient s? fie doar simbolul unei revolu?ii române?ti, ci c? l-ar prinde mai bine postura de lider al luptei pentru „câ?tigarea libert??ii na?iunii maghiare", îndeamn? popula?ia secuiasc? la revolt?: „SECUIMEA S? IAS? ÎN STRAD? PENTRU AUTONOMIE!" (teritorial?). Parlamentar european din partea ROMÂNIEI, devenit cel mai greu personaj politic din România în Parlamentul Europei, actualmente vice-pre?edinte al numitei institu?ii interna?ionale, este sus?inut puternic ?i activ de Ungaria, prin premierul ungar Victor Orban. „El Lider Maximo", atac? frontal statul Român pe care îl reprezint?. Reac?ia? Singurul comentariu f?cut de ?eful Executivului cu privire la declara?iile incitatorului s-a materializat într-un boc?nit timid: „România are o Constitu?ie ?i aceea trebuie respectat?!" Ca accesoriu la fel de timid, Ministerul de Externe s-a mul?umit s? reactualizeze pozi?ia deja manifestat? cu vreme în urm?, referitoare la nerecunoa?terea de c?tre România a autodeclaratei autonomii a provinciei Kosovo, în rest, t?cere. Conducerea Forumului Civic al Românilor din Harghita, Covasna ?i Mure? a exprimat o pozi?ie mai ferm?, criticând afirma?iile acestui „El Lider Maximo" autohton, calificându-le drept iresponsabile ?i provocatoare. Singurul reprezentant al unei forma?iuni politice care a reac?ionat pe m?sura gravit??ii situa?iei a fost Titus Corl??ean, care a somat Pre?edintele României s? ia atitudine: „Aceste declara?ii sunt absolut inacceptabile ?i absolut condamnabile, în special acel îndemn de a ie?i în strad? adresat cet??enilor români de etnie maghiar? care locuiesc în jude?ele Harghita ?i Covasna pentru autonomie sau chiar independen??". Fran?a, Marea Britanie, Spania, Belgia, Italia, care se pretind state democratice - cu un trecut cam zbuciumat ?i nu întocmai nep?tat - se simt cumva „cu musca pe c?ciul?"? Celelalte state, componente ale U. E. tac mâlc, nu comenteaza în nici un fel elucubran?iile periculoase ale „El Lider Maximo" de Ro-H. Închei cu speran?a c? personajul care comite nestingherit abuzuri, sfideaz? legile României ?i ale Uniunii Europeane fiind mai egal decât al?ii ?i pe care vremurile istorice l-au dep??it demult, va fi a?ezat la locul pe care îl merit?, înainte de a pricinui noi prejudicii tuturor cet??enilor României, indiferent c?rei etnii apar?in.

Grafica - Ion M?ld?rescu
footer