Revista Art-emis
Avertisment! PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu   
Miercuri, 14 Septembrie 2011 23:29
Pentru legionariA sosit, negre?it, momentul ca, l?sând deoparte toate calculele ?i jocurile politice, toate schemele savante, în esen?a lor pseudo?tiin?ifice, toate tentativele disperate ale unei „societ??i civile" compromise de a mai lustrui ceea ce-i ireparabil, a?adar este absolut necesar ca problemele trecutului s? fie dezb?tute cu istoricii. Cu aceia care au dovedit c? ?tiu ce înseamn? a munci în biblioteci ?i arhive, române ori str?ine, care ne-au oferit descoperiri capitale, care posed? oper?, care ?tiu ce înseamn? a purta un dialog ?tiin?ific, în spiritul clasicului adagiu Sine ira et studio! Trebuie s? fim preg?ti?i din star în surprize peste m?sur? ?i chiar ilogice, tot astfel dup? s? nu ignor?m recunoa?terile ce se impun la adresa ori?icui ori despre ori?ice. În aceast? privin??, nu demult, Nicolae Breban observa cu deplin? îndrept??ire în excelenta-i Istorie dramatic? a prezentului. Aventurierii politicii române?ti (Bucure?ti, Editura Muzeului Literaturii Române, 2010, p. 239): „Cum s? în?elegem istoria dac? excludem din seria ampl? ?i întortocheat? a evenimentelor pe care le-a tr?it na?iunea noastr? unele segmente ample ?i extraordinar de dramatice, de expresive, care ar trebui privite azi cu o anume r?ceal? (poate ?i curaj!) ?i refuz?m s? le accept?m « ca atare », adic? apar?inând ?i reprezentând nu numai « ceea ce am fost », dar ?i « ceea ce suntem »". În urm? cu exact zece ani, deschideam, tot cu un Avertisment, edi?ia a X-a a volumului Pentru legionari. Care edi?ie (Bucure?ti, Editura Majadahonda, 2001, 406 p. + ilustra?ii inedite), precum ?i precedentele, s-a dovedit – f?r? false preten?ii – una de succes, tirajul epuizându-se f?r? dificultate, f?r? probleme. Dintr-un alt unghi îns?, faptul era surprinz?tor, de vreme ce dup? atâtea decenii scurse în urma ?i în umbra abjectului ?i nenorocitului act de la 23 august 1944, toate scrierile ?i materialele purtând semn?tura lui Corneliu Zelea Codreanu, iar nu în mod special amintirile sale neterminate, în privin?a c?rora inegalabilul Nicolae Iorga a exprimat, în capodopera sa Istoria Românilor (vol. X, 1939), serioase dubii ?i grave rezerve, au fost declarate în mod oficial „interzise". Contraven?iile fiind, evident, pedepsite cu ani grei de temni??. ?i totu?i - crunt? ironie a istoriei! - în prezent toate lucr?rile fostului C?pitan, deci inclusiv Pentru legionari, circul? în deplin? libertate, sunt examinate ?i comentate în cadrul unor simpozioane interne sau interna?ionale, iar, de dat? recent?, pot fi consultate inclusiv pe Internet (cf. www.fgmanu.ro/carti/1/capitol-30-42k). O constatare în plus se impune despre actuala edi?ie a volumului I (?i unicul) din Pentru legionari: fiind o edi?ie anastatic?, am folosit drept reper, cum altfel (?), edi?ia princeps - Editura „Totul pentru ?ar?", Sibiu, 1936 (Tipografia Vestemean). Volumul apare în colec?ia „OPERA OMNIA", ceea ce presupune c? avem în proiectul de tip?riri ?i restul scrierilor C?pitanului, edite sau inedite, câte vom fi identificat. Sub acest raport, se impune s? avertiz?m Cititorul în privin?a producerii unui eveniment editorial excep?ional – apari?ia celui dintâi volum ?i în condi?ii grafice remarcabile a monumentalei C?r?i a C?pitanului Corneliu Zelea Codreanu (Bucure?ti, Editura Politic? a Mi?c?rii Conservatoare, 2008, 835 pagini), îngrijit? de d-nii Mugur Vasiliu ?i Eleodorus En?chescu.

Nu putem neglija c? apari?ia acestei c?r?i survine în momente semnificative. Neb?nuite altcândva, dar, totu?i, sesizabile. Indivizi certa?i cu legea ?i total str?ini de disciplina Istoriei, slujitori fideli cândva ai monstruoaselor organisme teroriste interna?ionale, bântuite deopotriv? de comunism ori de nazism, de tipul Cominternului, salaria?i ai serviciilor secrete din Est ori din Vest sau ai posturilor lor de radio ?i agen?iilor lor de propagand?, cameleoni de profesie dispu?i azi s? practice boxul, înotul ?i chiar profesiile „curate" de ziari?ti cinsti?i ori de universitari sadea, reclam? azi drepturi pe care ei, în primul rând, alt?dat? le-au batjocorit, strig? din r?sputeri fascism! ori comunism!, deplâng violentarea istoriei ori abuzurile nega?ionismului (în privin?a propriilor „opinii" idioate despre democra?ie ?i logica faptelor istorice), dup? ce ei singuri au sugrumat trecutul ?i Adev?rul, deci, acei indivizi, emit preten?ii de cenzori neîndupleca?i ori se ofer?, în chip ridicol, ei în?i?i drept „modele", un fel de „guru" ai vremurilor ce stau s? vin?.

Într-un atare context, despre Corneliu Zelea Codreanu (1899-1938), ucis într-un masacru antilegionar înscenat la dispozi?ia regelui criminal Carol al II-lea, propaganda oficial? ?i lucr?rile uzuale „de specialitate" n-au îng?duit ?i nu recomand? decât etichetele oscilând între extreme – criminal ?i tr?d?tor de ?ar?. Într-o atare situa?ie, ale represiunii ro?ii totale de la 1944 pân? în 1989 ?i „democratice" ulterior, a te fi apropiat pentru studii, a-i fi în?eles ?i a-i fi explicat pe Corneliu Zelea Codreanu ?i apropia?ii s?i, Legiunea Arhanghelul Mihail sau Partidul Totul pentru ?ar? a fost ?i r?mâne de neînchipuit, condi?ii în care se explic? de ce primele ?i cele mai serioase contribu?ii consacrate Mi?c?rii Legionare le dator?m istoricilor str?ini (germani, italieni, spanioli, francezi, britanici sau americani). Revenind la Avertismentul men?ionat din 2001, men?ionez c? l-am desprins din Radiografia Dreptei Române?ti (1927-1941), publicat? ca un efort de revenire la ordinea zilei în colaborare cu colegii mei Corneliu Ciucanu ?i Cristian Sandache (Bucure?ti, Editura FFPress, 1996), care în r?stimp au publicat importante ?i distincte studii sau monografii, unele solide, referitoare la fenomenul ?i implica?iile fenomenului legionar în România veacului trecut. F?r? a for?a compara?ia, Pentru legionarii lui Corneliu Zelea Codreanu se apropie de Mein Kampf-ul lui Adolf Hitler. ?i care, chiar în acest zile, ale începutului lunii septembrie 2011, urmeaz? a fi dezb?tut (dup? cum cititorul poate desprinde din ilustra?ia de la p. 145-146) în cadrul unei reuniuni ?tiin?ifice interna?ionale la Paris în vederea stabilirii condi?iilor de editare cu începere din 2015, atunci când se vor împlini 70 de ani de la dispari?ia autorului, iar reglement?rile trebuie modificate.

Cu referire la „Pentru legionari" (I), revenim la „beneficiul" asigurat volumului - chiar a?a! - în urma campaniei propagandistice idioate ?i predicilor antilegionare de duzin? sus?inute necontenit ?i f?r? noim? de activi?ti f?r? de har ?i voca?ie ai „cauzei", de ieri ori de azi, dar care au ac?ionat mai ales sub pulpana ocupantului sovietic ori în spiritul ideologiei cominterniste, post-cominterniste ?i post-comuniste, a?a precum: Iosif Chi?inevschi, Silviu Brucan, Ana Pauker, Valter Roman, Mozes Rosen, Elie Wiesel, Alexandru ?i Sorin Toma, Oscar Lemnaru, ?tefan Voicu, Gogu R?dulescu, Paul Cornea, I. Ludo, Ov. S. Crohm?lniceanu, Alexandru Florian, N. Moraru, Zigu Ornea, Leonte R?utu, A. Oi?teanu, M. Roller, I. Vitner, L. ?i Vl. Tism?neanu, Ileana Vrancea, Lya Benjamin, I. Constantinescu, Liviu Rotman, Michael Shafir, L. Volovici, Radu Ioanid, Andrei Cornea ?i al?ii, mai to?i re?inu?i de maestrul Paul Goma, în formidabila S?pt?mân? Ro?ie (28 iunie – 3 iulie 1940) sau Basarabia ?i evreii (edi?ia a VII-a, Bac?u, Editura Vicovia, 2010; cf., de asemenea, Ilie B?descu, Mihai Ungheanu, coordonatori, Enciclopedia valorilor reprimate. R?zboiul împotriva culturii române. 1944-1999, I, Bucure?ti, Editura Pro-Humanitate, 2000, pp. 84; Mihai Ungheanu, Holocaustul culturii române, Bucure?ti, Editura D.B.H., 1999, passim).

În actualul context al „r?zboiului noilor interna?ionale" (cf. Enciclopedia valorilor reprimate ..., I, p. 93-94) nu-i de fel surprinz?tor faptul revin în aten?ia noii cenzuri post-comuniste Corneliu Zelea Codreanu ?i Garda de Fier, antilegionarismul dovedindu-se - pentru a câta oar? în România ultimelor opt decenii, precum în cazurile nazismului în Germania, fascismului în Italia sau franchismului în Spania - o excelent? navet? pentru îmbarcarea ?i transportul tuturor celor certa?i cu Istoria, cu Lumea ?i, vai, cu Dumnezeu!

Ia?i, 5 septembrie 2011 footer