Revista Art-emis
Urma?ii lui Roller despre ideea na?ional? PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 14 Septembrie 2011 23:25
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/ion-maldarescu-2.jpg
Ion Maldarescu
Se cade s? recunoa?tem tradi?ia de via?? a oric?rui popor, dar înainte de toate, specificul nostru na?ional, românesc.

„Undeva, cândva", ca s? folosesc titlul uni film de r?sunet, a avut loc lansarea unor volume nou-ap?rute, dup? care au urmat dezbateri pe diverse teme. Aici vreau s? m? opresc, s? insist asupra unui aspect: moderatorul întâlnirii, nu tocmai inspirat - dup? p?rerea mea -, rostise în cuvântul domniei sale, citez: „... în contextul intr?rii României în Uniunea European?, problema na?ional? este caduc?..." apoi, deschiderea „dezbaterilor" i-a fost oferit? unui profesor de istorie, jinduitor al dorin?ei de a fi acceptat în sânul autoproclamatei „caste" de eliti?ti locali. Profesorul, f?c?tor de manuale alternative (surs? sigur? de venituri, en vogue ast?zi în România), preluând expresia antevorbitorului neinspirat, a mar?at sfid?tor, declarând cu mult aplomb ?i cu convingerea de?inerii adev?rului absolut, „sentin?a definitiv?": „IDEEA NA?IONAL? ESTE DEP??IT?!", ...am f?cut cercet?ri în acest domeniu". S? fie oare singurul „cercet?tor" din ?ara asta care este preocupat de a?a ceva?. Ei, p?i pân? aici am r?bdat, dar atât. Mi-a „sc?pat" un „ce vorbe?ti, domnule?", spus cam nepoliticos, ce-i drept, îns? nu foarte tare, doar atât cât s? m? fac auzit de „eruditul în?elept", dup? care m-am ridicat ?i am p?r?sit bun?tate de conferin??, unde se dezb?teau „probleme arz?toare la ordinea zilei".

Ca român, m? simt lezat de afirma?iile f?r? acoperire ale c?ut?torilor de oportunit??i, care-?i umplu buzunarele cu „argin?i" asemenea hulitului personaj biblic, vânz?tor de oameni. M-am sim?it lezat ?i de simulacrele numite preten?ios „documentare", prezentate la televizor în ciclul „Mari Români", unde al?i „killeri culturali" ?i „Rolleri" contemporani, fabrican?i de istorie falsificat?, au insultat contribuabilul român, pe banii lui. Se cunoa?te faptul c?, fiind singura televiziune beneficiar? a unei taxe impuse popula?iei României, programele televiziunii na?ionale sunt finan?ate din banii fiec?ruia dintre noi. Dar nu despre asta vreau s? scriu aici. Revenind la „Rollerul" local, l-a? întreba dece nu-?i lanseaz? „inteligenta" sa revela?ie pe alte meleaguri? S? spun? „domn' profesor" a?a ceva românilor din Valea Timocului, celor de la Cern?u?i sau de la Chi?in?u, românilor din Ungaria... sau, de ce nu?, chiar ungurilor, la ei acas?, la Budapesta. A? vrea s?-l v?d spunând, în public: „Ideea na?ional? este dep??it?!" la Tel Aviv sau la Beirut, în Kosovo sau la Dublin, în Fran?a ori în ?ara Bascilor, c? de, ultimii sunt ?i ei europeni, nu? L-a? ruga pe „dom' profesor" s? le explice „marele adev?r" ce-l de?ine ?i pe care ei, înapoia?i fiind - chiar dac? unii dintre cei enumera?i sunt deja încorpora?i în marea familie a Uniunii Europene - nu-l cunosc, sau îl ignor?. Dac? mai apuc? s-o fac? dup? o astfel de afirma?ie, acolo, la ei acas?. În urm? cu câteva luni, pe parcursul unei discu?ii cu un alt dasc?l, de alt? specialitate, a venit vorba despre Educa?ie. Cineva i-a spus atunci, c? ar fi necesar? o implicare mai profund? a cadrelor didactice în procesul educa?ional. Ce crede?i c? a r?spuns? Redau textual: „Io!? S?-i fac? educa?ie m?-sa ?i tac-su! Io m? ocup doar de specialitatea mea!" Ce le-or fi predând elevilor asemenea „domni profesori"? - desigur, nu doresc s? generalizez. Cum sunt oare educa?i ?i instrui?i cei ce ne vor conduce mâine? Dac? stau bine s? m? gândesc, cine trece prin ?coal? ca gâsca prin ap?, risc? s? pl?teasc? toat? via?a penaliz?ri la fel de mari cum sunt cele rezultate din parafarea pripit? a unui contract pe care nu l-a lecturat cu aten?ia cuvenit? - ca s? nu mai vorbesc de paragrafele scrise cu caractere greu vizibile fchiar cu ochelari.

roller mihaiCon?tientizarea ?i capacitatea individului de a-?i construi intimitatea printr-o educa?ie de calitate, în accep?iunea universalit??ii conduce la exprimarea opiniilor proprii, absolut necesare evolu?iei normale a societ??ii. Din nefericire, accesul la oportunit??i nu este nici egal, nici simplu, iar în fa?a unei oferte cu informa?ie gratuit? - cum este ?i cazul acestei afirma?ii neghioabe: „Ideea na?ional? este dep??it?!" - trebuie s? fii la fel de circumspect ca ?i în fa?a unei tarabe pe care se joaca alba-neagra. Oportunismul tinde s? înlocuiasc? sentimentele profunde, rezultante ale interac?iunilor dintre indivizi. Societatea de azi ne pseudoeduc?, cu unicul scop de a consuma, iar beneficiarii educa?iei de tip universal sunt constructorii mecanismului ce distruge ast?zi capacitatea omenirii de a perpetua marile descoperiri care au propulsat umanitatea. A? vrea s?-i amintesc „ilustrului" personaj care a emis cuvintele men?ionate, c? „Unitate în diversitate" este sintagm? european?, deci s? nu ne am?gim cu teorii false, ci s? înv???m s? pre?uim specificul nostru na?ional, gândirea proprie, s? facem mai multe exerci?ii de memorie sau, dac? dori?i, s? împrumut?m de la al?ii doar ce-i folositor ?i ni se potrive?te. Este imperios necesar s? înv???m din experien?a Istoriei, ?i chiar dac? sunt incomode, din adev?rurile ?i erorile comise, pentru a ?ine cont ?i pentru a evita repetarea lor. Este valabil ?i pentru un anume fost ofi?er, devenit istoric „la comand?" doar pentru c? a avut acces la arhive, dar, despre el, ceva mai târziu. A? dori s? amintesc în treac?t ?i de faptul c? în România, în acela?i spirit servil de care am amintit, multe institu?ii, printre care ?i biserica, au arborat drapelul albastru-înstelat, cu mult timp înainte ca România s? fie primit? în Imperiul Uniunii Europene. M? întreb ?i v? întreb: oare aveam dreptul s? al?tur?m, oficial, drapelului ??rii un simbol care nu ne apar?ine? Recent, este la mod? exprimarea referitoare la înc? neoficializata ?i deocamdat? ipotetica împ?r?ire administrativ? a teritoriului ??rii, în regiuni. Grav, chiar reprezentan?ii structurilor guvenamentale utilizeaz? noii termeni. Poate pentru a ne obi?nui cu ideea, cine ?tie?

Poporului i se cere s? se adapteze noilor condi?ii, s? înve?e, dar conduc?torii ?i intelectualii no?tri când vor începe s? înve?e?. Când î?i vor înlocui actuala coloan? vertebral? cu m?duv? din cauciuc sintetic, cu una natural?, vertical?? Când vor renun?a s? mai lustruiasc? înc?l??rile slujba?ilor „Înaltelor Por?i" ale contemporaneit??ii, pentru a se ar?ta oamenilor cu fruntea sus? Din p?cate, interpretarea realit??ilor din trecut sau din actualitate ne este prezentat?, de cele mai multe ori, fie prin intermediul unor oportunit??i meschine, cu sunet de „argin?i", fie prin sinuozit??i persuasiv concepute ?i filosofii politice, multe dintre acestea de-a dreptul d?un?toare ?i mioape în ceea ce prive?te viitorul. footer