Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lt. col.(r) Dr. Petre Opri?   
Miercuri, 07 Septembrie 2011 14:42
Opris PetreAjutoare militare române?ti pentru state din Asia ?i Africa

Dup? achitarea integral? ?i în mod anticipat a datoriei externe a ??rii, Nicolae Ceau?escu ?i-a continuat politica privind exporturile masive de armament, muni?ie ?i tehnic? de lupt?, fabricate în România. O parte a produselor respective se realizau cu ajutorul licen?elor sovietice primite în anii '60 ?i la începutul anilor '70 ?i au fost exportate în statele membre ale Organiza?iei Tratatului de la Var?ovia. O alt? parte a fost trimis?, sub diferite forme, în mai multe state din Asia ?i Africa. De exemplu, în anul 1969, conducerea Partidului Popular Lao?ian a solicitat autorit??ilor române un ajutor nerambursabil alc?tuit din: 200 pistoale cal. 7,62 mm; 300 pistoale „Makarov" cal. 9 mm; 1000 carabine SKS cal. 7,62 mm; 2000 carabine model 1944 cal. 7,62 mm; 200 pistoale-mitralier? AK-47; 500 pistoale-automate PPS cal. 7,62 mm; 400 pu?ti-mitralier? RPD cal. 7,62 mm; 12 ma?ini blindate BTR-40 A; 100 arunc?toare de grenade antitanc AG-7; 20 tunuri f?r? recul B-10 cal. 82 mm; 20 arunc?toare de bombe cal. 82 mm; 60 pistoale de semnalizare cal. 26 mm; 50 pistoale de tir; 50 carabine sport; 60.000 cartu?e cal. 9 mm pentru pistolul „Makarov"; 800.000 cartu?e cal. 7,62 mm pentru pistoale ?i pistoale-automate PPS; 3,5 milioane cartu?e pentru AK-47, carabine SKS ?i pu?ti-mitralier? RPD; 500.000 cartu?e cal. 14,5 mm; 20.000 lovituri pentru AG-2; 60.000 lovituri pentru AG-7; 20.000 lovituri pentru arunc?torul de bombe cal. 82 mm; 15.000 cartu?e de semnalizare cal. 26 mm; câte 100.000 cartu?e pentru pistoalele de tir ?i pu?tile sport; câte 50 de binocluri 8x30, busole ?i ceasuri cronometru; 30 tone de ulei ?i unsoare pentru armament; 500 km cablu telefonic bifilar; un pod u?or; 50 tone trotil; 60.000 detonatoare nr. 8 (capse pirotehnice); 30.000 capse electrice; 30.000 metri fitil ordinar; 6000 metri fitil detonant; 20.000 mine antipersonal; 10.000 lope?i de infanterie; 10.000 lope?i pentru geniu ?i artilerie; 5000 pumnale; 36 camioane SR-114; 10 autoturisme de teren M-461; cinci autosanitare cu dou? pun?i motrice; 200 complete de pneuri pentru camioane ?i ma?ini; 2000 bidoane de 20 de litri ?i 1000 bidoane de 10 litri (din plastic); dou? aparate de proiec?ie cinematografic? (16 mm) ?i trei aparate de 35 mm, cu grupuri electrogene ?i accesorii; câte 40.000 perechi de bocanci ?i ?osete; 200.000 metri liniari de material kaki pentru uniforme; câte 20.000 ap?r?tori contra ?ân?arilor ?i hamace; 5000 p?turi de lân? etc.[1]

Dup? analizarea cererii respective la Ministerul For?elor Armate ?i Comitetul de Stat al Planific?rii, generalul Ion Ioni?? a propus, la sfâr?itul lunii octombrie 1969, Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., s? se trimit? Partidului Popular Lao?ian, în anul 1970, urm?toarele cantit??i de produse speciale: 20 pu?ti-mitralier? RPD; 60 pistoale de semnalizare cal. 26 mm; 50.000 cartu?e cal. 7,62 mm pentru carabine SKS, pistoale-automate AK-47 ?i pu?ti-mitralier? RPD; 15.000 cartu?e de semnalizare cal. 26 mm; 50 busole; 30 tone de ulei ?i unsoare pentru armament; 60.000 capse pirotehnice; 30.000 de capse electrice; câte 10.000 lope?i ?i hârle?e pentru infanterie; câte 5000 lope?i ?i hârle?e pentru geniu ?i artilerie; 5000 pumnale; câte 100 complete de pneuri pentru camioane SR-132 ?i autoturisme de teren M-461; 2000 bidoane de 20 de litri ?i 1000 bidoane de 10 litri (din plastic); dou? aparate de proiec?ie cinematografic? (16 mm) ?i trei aparate de 35 mm, cu grupuri electrogene ?i accesorii; 40.000 ?osete; 5000 p?turi de lân? ?i 20.000 de hamace din relon. În total, valoarea ajutorului aprobat pentru Partidul Popular Lao?ian în ?edin?a din 28 noiembrie 1969 a fost de 10.371.055 lei.[2] La aceea?i reuniune a fost aprobat un ajutor nerambursabil acordat Partidului African al Independen?ei, în valoare de 2.640.790 lei. Acesta a fost trimis de autorit??ile române în anul 1970 ?i a constat din urm?toarele produse speciale: 2500 lovituri pentru AG-2; câte 2500 perechi de bocanci, ghete ?i ?osete; câte 200 tone benzin? CO 75 ?i motorin?; 2000 butoaie metalice pentru benzin? ?i gazolin?; 1,5 tone ulei tip 50; câte o ton? ulei tip 40 ?i 30; 500 kg unsori; 60 complete de pneuri pentru autoturism GAZ-60; câte 100 complete de pneuri pentru camioane GAZ-100 ?i ZIL-100 (echivalente cu autocamioanele SR-132 ?i ZIL-151).[3] De asemenea, la reuniunea Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. din 28 noiembrie 1969 s-a aprobat propunerea generalului Ion Ioni?? referitoare la acordarea unui ajutor nerambursabil „Frontului de Eliberare din Mozambic", în valoare de 2.384.000 lei, în anul 1970 (câte 2500 complete de echipament). Ministrul For?elor Armate a raportat c? dou? autocamioane SR-114 ?i o autosanitar? urmau s? fie expediate „Frontului de Eliberare din Mozambic" în ultimele dou? luni ale anului 1969.[4]

Dup? aproape dou? decenii, la 12 iulie 1989, Ion Coman a trimis o not? lui Nicolae Ceau?escu în care se propunea acordarea unui ajutor militar nerambursabil Republicii Populare Mozambic. Acesta era format din armament, muni?ie, aparatur? de transmisiuni, autocamioane ?i autoturisme de teren – în valoare total? de 9,6 milioane lei. Totodat?, fostul ministru al Ap?r?ri a men?ionat c? România era capabil? s? exporte în Mozambic, în termen de trei luni, complete de uniforme în valoare de 3,33 milioane lei. Dup? cum preciza Ion Coman, cu întreaga cantitate de produse speciale „pot asigura echiparea ?i înzestrarea cu un minim necesar a unei unit??i de infanterie cu un efectiv de 5.000 militari"[5]. România trebuia s? cheltuiasc? 1,9 milioane lei pentru „verificarea, ambalarea, manipularea ?i transportul tehnicii de lupt?, inclusiv costul carburan?ilor (aproximativ 5 tone)"[6]. De asemenea, s-a solicitat aprobarea lui Nicolae Ceau?escu pentru „suplimentarea planului Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, pe anul 1989, numai cu sumele necesare execut?rii uniformelor în economie ?i transportului la beneficiar, în total 5,3 milioane lei, care s? fie suportate din Fondul de Solidaritate Interna?ional?; trimiterea la destina?ie a ajutorului în trimestrul IV/1989, cu un vas românesc ce transport? în zon? ?i alte m?rfuri, iar plata s? se fac? în lei ?i nu în valut?"[7]. Nicolae Ceau?escu a fost de acord cu toate propunerile prezentate de Ion Coman, chiar în ziua în care a primit nota men?ionat?. Apoi, la 13 iulie 1989, Ion Coman ?i generalul-colonel Vasile Milea au fost în?tiin?a?i de la Cancelaria C.C. al P.C.R. despre hot?rârea lui Nicolae Ceau?escu. Ulterior, la 7 septembrie 1989, a fost trimis? de la Cancelaria C.C. al P.C.R. o not? de informare Tamarei Dobrin. Vicepre?edinta Biroului Executiv al Consiliului Culturii ?i Educa?iei Socialiste a fost anun?at? c? „s-a aprobat alocarea din Fondul Solidarit??ii Interna?ionale a sumei de 5,3 milioane lei, în vederea ajutor?rii R.P. Mozambic"[8]. Edit?m, în continuare, anexa notei trimise la 12 iulie 1989 lui Nicolae Ceau?escu de c?tre Ion Coman.

ANEXA
STRICT-SECRET
Exemplarul nr. 1
TABEL
cu armamentul, muni?iile, tehnica de lupt? ?i echipamentul ce se propun a fi puse la dispozi?ia R.P. MOZAMBIC

A. Din existentul Ministerului Ap?r?rii Na?ionale

Denumire Cantitate (buc.) Valoare (lei)
Carabine cal. 7,62 mm, Md. 44 4.650 3.255.000
Pistoale mitralier? cal. 7,62 mm, PPS 200 220.000
Pistoale cal. 7,62 mm, TT 120 66.000
Pu?ti mitralier? cal. 7,62 mm, Md. 64 30 136.200
Mitraliere cal. 7,62, Md. 46 12 108.000
Arunc?toare cal. 82 mm, Md. 37 9 495.000
Cartu?e cal. 7,62 mm pentru pistol ?i pistol mitralier? 125.760 201.210
Cartu?e cal. 7,62 mm, Md. 43 60.000 126.000
Cartu?e cal. 7,62 mm, Md. 1908 990.000 2.970.000
Lovituri cal. 82 mm 1170 824.850
Mine a.t., MAT-76 200 150.000
Binocluri 25 20.000
Goniometre busol? 5 50.000
Sta?ii radio, R-126 24 144.000
Centrale telefonice cu 10 numere, K-10 5 25.000
Telefoane, ATI-52 50 23.000
Autocamioane SR-132 9 565.200
Autoturisme de teren 5 280.000
TOTAL 9.659.460

B. Uniforme – din economia na?ional?

Denumire Cantitate (buc.) Valoare (lei)
Uniforme compuse din: bluz?, pantalon, bonet?, ciorapi (2 perechi), curea pantalon ?i centur? (complete) 5000 1.715.000
Bocanci (perechi) 5000 1.615.000
TOTAL 3.330.000

C. Cheltuieli de ambalare, transport ?i manipulare

(15 la sut? din valoare) 1.948.440
TOTAL GENERAL: 14.937.900

Not?:
1. Pentru armamentul de infanterie, muni?ia s-a calculat cu câte 2 U.F./arm?, iar pentru cel de artilerie, cu câte 1 U.F./pies?.
2. Valorile au fost calculate la pre?urile de achizi?ie din anii de fabrica?ie a tehnicii, iar la unele categorii mai vechi s-a aplicat o reducere de 20%.
Nr. R.D./1741/4429/12.07.1989

- Arhivele Na?ionale Istorice Centrale, fond C.C. al P.C.R. – Sec?ia Administrativ-Politic?, dosar 5/1989, f. 139.

[1] Arhivele Na?ionale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 142/1969, f. 65-68.
[2] Ibidem, f. 1-2; 65-68.
[3] Ibidem, f. 2; 69-70.
[4] Ibidem, f. 63; 71-72.
[5] Ibidem, fond C.C. al P.C.R. – Sec?ia Administrativ-Politic?, dosar 5/1989, f. 138.
[6] Ibidem.
[7] Ibidem.
[8] Ibidem, 141. footer