Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Luni, 01 August 2011 20:59
Coja IonAurel Vainer, pentru cine nu ?tie, este azi evreul cel mai important din România. Este pre?edinte peste to?i evreii ?i îi reprezint? pe ace?tia în Parlamentul României, ca deputat. Este vicepre?edintele grupului parlamentar al minoritarilor. În cadrul acestui grup este cel mai fervent sus?in?tor al propunerilor aberante, anti-române?ti, ale U.D.M.R.. A avut un rol decisiv în decizia, ru?inoas?, luat? de acest grup parlamentar de a sus?ine proiectul de lege privind statutul minorit??ilor na?ionale din România. A fost lobystul U.D.M.R.-ului printre colegii de grup parlamentar pentru un proiect de lege absolut iresponsabil, f?cut numai pentru a promova iredentismul maghiar, pentru a tensiona rela?iile dintre români ?i maghiari. În aceast? a?a zis disput? româno-maghiar?, reanimat? imediat dup? 22 decembrie 1989, pozi?ia grupului parlamentar al minoritarilor a fost, de regul?, distinct? de a U.D.M.R.. A fost pozi?ia unor cet??eni loiali statului ?i poporului în vatra c?ruia înainta?ii lor au g?sit cândva loc prielnic pentru a-?i reface via?a în demnitate ?i prosperitate. Primul reprezentant al evreilor în Parlamentul post-decembrist, scriitorul Dorel Dorian, a fost, în cadrul acestui grup parlamentar, un model de civism, un factor de echilibru ?i modera?ie, de loialitate fa?? de poporul român!

Se pare c? intrarea lui Aurel Vainer în Parlament a coincis cu intrarea grupului parlamentar al minorit??ilor în jocuri politice dubioase, jocurile trocului politic, negociindu-?i votul ca la taraba din Obor, sau precum mielul blând cu cele dou? oi: partidele aflate la guvernare sau cele din opozi?ie, participând tot mai asiduu la ru?inosul algoritm politic. Au ap?rut în pres? informa?ii jenante pentru numitul Aurel Vainer, privind onorabilitatea sa. Nu le dau crezare. Chiar dac? ar fi adev?rate, nu asta m? deranjeaz? la individ. Ci cu totul altele. Întâmplarea face s?-l cunosc pe un coleg al lui Aurel Vainer din anii primelor clase, ai copil?riei. S-a plâns domnul Aurel în mass media zilelor noastre, cât a fost de persecutat ?i oropsit ca evreu, ca fiu de evreu! „Nici vorb?!", îl contrazice fostul coleg! „Îmi aduc bine aminte cât de frumos recita Auric? poeziile patriotice ale lui Alecsandri sau Bolintineanu! O f?cea mai bine ca mine!... A luat ?i premiu la ?coal?. Îl iubeau pofesorii ?i noi, colegii! Minte!" Mda, asta m? deranjeaz? la individ. În acest context ?in s?-i explic dlui Aurel Vainer de ce îl cheam? a?a, Aurel, iar nu Paul, ca pe Paul Cornea, sau Benjamin... Din faptul c? poart? acest pre-nume, Aurel, eu deduc c? tat?l domniei sale a fost un om serios, un evreu loial ?i respectuos, poate chiar iubitor ?i devotat fa?? de gazdele majoritare. Mul?i au fost evreii din aceast? categorie, care au în?eles s? adopte asemenea atitudine fa?? de români, spre deosebire de al?i evrei, pentru care România nu a însemnat decât o halt? în drum spre alte z?ri. Fiecare cu destinul pe care ?i-l alege!

Vainer AurelEvreii care au dorit s? nu mai r?t?ceasc? ?i s? se statorniceasc? în spa?iul românesc, au adoptat ?i o etichet?, pe care au onorat-o, aceea de evreu „p?mântean", ba chiar au format ?i un partid, al evreilor p?mânteni, cu care au câ?tigat, prin lupt? electoral? cinstit?, locuri în Parlamentul României, ?la adev?ratul, nu f?c?tura penibil? de dup? 1990. Ace?ti evrei p?mânteni au adoptat ?i un mic semn distinctiv fa?? de ceilal?i evrei: au pus copiilor lor nume din onomasticonul românesc care nu proveneau din tradi?ia iudeo-cre?tin?. Ci nume, fie din calendarul ortodox de origine greceasc? sau slav?, fie din inventarul onomastic latinesc. Nume ca Teodor, Nicolae, Constantin, Gheorghe, Bogdan, respectiv Liviu, Virgil, Traian, Lauren?iu etc. Un evreu care îi pune fiului s?u numele Aurel este foarte probabil un evreu p?mântean, demn de toat? simpatia noastr?. Din p?cate, sub presiunea sionist?, mai apoi a comuni?tilor, comunitatea evreilor p?mânteni nu a supravie?uit. A supravie?uit domnul Aurel Vainer, spre a-i face de ru?ine pe acei evrei ?i pe bietul Vainer, b?trânul! Sunt gata s? pun pariu pe un butoi cu vin c? de la t?tâne-su nu a auzit vorbindu-se despre mare?alul Ion Antonescu în termeni care s?-i permit? lui, deputatului Aurel Vainer, s? declare deun?zi, ?an?o? ?i irevocabil, r?spicat, cu toat? greutatea celui care simte c? are spatele asigurat de toat? evreimea din Univers, cum c? - citez: „Antonescu este singurul responsabil pentru pogromul antievreiesc de la 29-30 iunie 1941, atunci când la Ia?i 13.000 de evrei au fost uci?i". Ce s? zic eu care ?tiu c? pe acest subiect s-au ?inut dou? procese, unul la Haifa, altul la Cern?u?i, care au identificat în persoan? ofi?erii ?i solda?ii germani care au instigat ?i au procedat la uciderea evreilor din Ia?i?! Hai, s?-i fi g?sit lui Antonescu, s? zicem, ?i partea lui de vin?, mai treac?-mearg?, dar s?-l faci pe Ion Antonescu „singurul responsabil" este un semn de insuficien?? mental? ?i intelectual?, adic? nici mintea nu te ajut?, dar nici nu încerci s? te informezi înainte de a vorbi în auzul tuturor. E?ti ditamai evreul, domnule Vainer! E?ti primul! Nu primul inter pares, ci primul primul, f?r? egali! E?ti cel mai important! Orice g?in?rii ai face ?i orice prostii ai spune, nu p??e?ti nimic, c?ci pe lâng? imunitatea de parlamentar mai ai ?i impunitatea de lider al evreilor. E?ti deasupra legii! E?ti deasupra noastr?, muritorii de rând. E?ti deasupra nu numai a evreilor din România, ci ?i deasupra românilor majoritari! Am încercat s? te dau în judecat? pentru o potlog?rie neru?inat?, dar nu am reu?it decât s? pierd, ca un naiv, vremea, ca un fraier, pe la Procuratur?. E?ti intangibil, „barosane"!

Afl?, stimabile, c? pe lumea asta, pe lâng? români fraieri ca mine, mai exist? ?i evrei capabili s? se mire c? pe lumea asta mai exist? ?i evrei ca dumneata! Un astfel de evreu nu a suportat ca prostia spus? cu r?utate n?tâng? despre Ion Antonescu s? r?mân? ne-taxat? ca atare, ca prostie! ?i din îndep?rtatul ?i nu prea îndep?rtatul Israel, acolo unde jurisdic?ia dumitale este nul?, nulissim?, mi-a vândut un pont. Cic? la Jerusalim exist? o institu?ie, o cl?dire, numit? Yad Vashem, care ?ine scorul la zi în meciul Israelului cu restul lumii. La aceast? înalt? instan??, despre Aurel Vainer, fire?te, nu scrie ?i nu se spune nimic. Dar scrie multe despre ce a fost la Ia?i în iunie 1941. Printre altele, ?i urm?toarea propozi?ie, care te face de rîsul curcilor, Vainere: „Nu a fost dovedit amestecul lui Antonescu în evenimentele de la Ia?i din iunie 1941!" S? mai zic o dat?? „Nu a fost dovedit amestecul lui Antonescu în evenimentele de la Ia?i din iunie 1941!" Eu, c? am spus cam tot asta cu câ?iva ani în urm?, la ordinul Vainerului, subalternii s?i m-au reclamat Procuraturii, c?-s anti-semit practicant ?i ultra-ortodox. Acum a?tept s? dea în judecat? ?i Yad Vashemul, pentru acela?i „anti-semitism", c?ci în România cine afirm? c? Ion Antonescu nu este vinovat de evreii care au murit la Ia?i este imediat taxat drept adversar personal al dlui Vainer! Adic? anti-semit sadea. Acela?i prestigios Yad Vashem, dup? ce aminte?te ?i de Transnistria, spune textual: „Antonescu a permis, pân? în vara anului 1942, continuarea legal? a activit??ii Organiza?iei Sioniste ?i a refuzat cererea lui Gustav Richter, unul dintre adjunc?ii lui Eichman, de trimitere a evreilor din România în lag?rul mor?ii de la Belzec (Polonia), unde urmau s? fie gaza?i."

M?i, Vainere, am f?cut rost de adresa Yad Vashemului. Dac? te mai primesc evreii în Israel, f?-?i vreme ?i treci pe la Yad Vashem, m?car o dat?. Ia-?i ?i un translator bun ?i un carnet de note din hagialâc, ?i afl? ce e de aflat, anume, în rezumat, c? mare dreptate a avut tat?l dumitale atunci când ?i-a vorbit de Antonescu a?a cum ?i-a vorbit! De unde o fi ?tiut, c? doar nu a fost niciodat? la Yad Vashem? L?udat fie-i numele b?trânului Vainer-tat?l, nume pe care fiu-su l-a cam f?cut de b?c?nie. P?cat! footer