Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 24 Iulie 2011 22:34
AttilaTr?iesc cu certitudinea c?, la nivel planetar, cet??enii români au fost „selecta?i" pe post de cobai pentru diverse experimente, în cazul de fa?? pentru urm?rirea modului de reac?ie la impact. Ca s? fiu mai explicit, pe „plaiurile mioritice" s-au pus în practic? proiecte ?i scenarii cu caracter criminal. Da, a?i citit bine: CRIMINAL. Ceea ce se întâmpl? ast?zi în România, nu doar prin mizerabila administrare a ??rii, ci ?i prin metodele aplicate, sunt acte de factur? criminal?, crime împotriva oamenilor, a faunei ?i a florei României. Nelegiuirile administratorilor vremelnici ?i nevrednici ai ??rii agreseaz? sistematic propriul popor. Legi nepotrivite, hot?râri de guvern ?i ordonan?e de „urgen??" îndreptate împotriva intereselor na?ionale, se voteaz? pe band? rulant? ?i se aplic? f?r? discern?mânt, cu o premeditare diabolic?. Tr?iesc sentimentul c? „cineva" vrea s? verifice unde se afl? limita r?bd?rii românilor ?i a?teap? momentul când se va produce „explozia m?m?ligii".

„Reforma disper?rii"

Pân? la adoptarea Hot?rârii de Guvern 345 din 31 martie 2011, listele spitalelor care urmau s? fie desfiin?ate s-au schimbat de nenum?rate ori, numai în func?ie de influen??, de insisten?? ?i de interese politicianiste, nicidecum în interesul cet??eanului român. La ordinele ministrului U.D.M.R. Cseke Attila (clon? postum? a doctorului Mengele), 67 de spitale române?ti au fost închise. Cele mai multe se afl? în jude?ele Arge? ?i Prahova. În regimul unei „urgen?e" de neîn?eles, justificat numai în cazul evacu?rilor for?ate, survenite în urma unor calamit??i naturale sau - Doamne fere?te! - a uneia nucleare, nou-n?scu?ii au fost sco?i din incubatoare ?i expedia?i la domiciliul p?rin?ilor sau prin alte spitale înc? în func?ionare. Cu „contribu?ia" Jandarmeriei ?i a Poli?iei Române, mame-l?uze abia ?inându-se pe picioare, bolnavi cu sondele ?i furtuna?ele perfuziilor în mân?, b?trâni cu afec?iuni grave au fost evacua?i din saloane ?i alunga?i din spitale mai abitir dec?t infractorii de drept comun. Dezorienta?i ?i dispera?i unii dintre ace?tia au plecat s?-?i a?tepte inevitabilul sfâr?it acas?. Bolnavilor de cancer le-a fost limitat accesul la medicamentele vitale. Interna?ilor li se cere plata spitaliz?rii, f?r? a mai amiti de medicamente pe care sunt obliga?i s? ?i le cumpere singuri, de la farmacii. Acesta este filmul apocaliptic al reformei disper?rii, al aplic?rii ordinelor Guvernului criminal al României ?i pus în practic? de Cseke Attila, sub adapostul Hot?rârii de Guvern, ie?it? de la tipografia Monitorului Oficial pe data de 1 APRILIE. (Coinciden?? sau „p?c?leal?" sinistr??) „Nu pot s? nu observ, cu mirare, cu mare ?i deosebit? mirare, chiar cu stupoare, c? nici un spital din jude?ele Covasna ?i Harghita nu se afl? printre cele 67 de spitale din care bolnavii au fost sco?i pe brânci. [...] Haosul, oricât v-a?i sp?la dumneavoastr? pe mâini, ca Pilat din Pont, v? apar?ine în totalitate, fiindc? ar fi trebuit s? v? implica?i direct ?i s? coordona?i în totalitate acest proces delicat ?i dureros, în a?a fel încât el s? nu afecteze bolnavii ?i a?a suferinzi ?i dispera?i c? nu se pot trata cum trebuie din cauza lipsei de bani ?i din cauza m?surilor tot mai restrictive pe care le practica?i când vine vorba de s?n?tatea românilor. Dar ?tiu c? nu o s? l?sa?i ciolanul gras din care mai ave?i de ros, pentru c?, nu-i a?a, domnule Cseke, n-a?i ajuns înc? la os, a?a cum a ajuns cu?itul, pentru românii de a c?ror s?n?tate nici în cot nu v? doare!" (Maria Petra?cu - Ziare.ro)

reforma lui AttilaFedera?ia Na?ionala a Sindicatelor Tesa din S?n?tate sus?ine c? declara?ia f?cut? de ministrul Cseke Attila într-o conferin?a de pres? este neadev?rat? ?i îl acuz? pe ministrul S?n?t??ii, de dezinformare. „Nu exist? un acord al sindicatelor privind desfiin?area ?i comasarea a 182 de unit??i sanitare. Federa?ia Tesa s-a opus ?i se opune în continuare acestui stil de «reform?» în care consultarea cu sindicatele este mimat? iar deciziile se iau brutal f?r? a se face analize corecte. Este vorba mai degrab? de un mod perfid de a da oamenii afar? într-un mod iresponsabil, în primul rând din localit??i mici unde este în fapt mai mult? nevoie de locuri de munc? ?i de servicii sanitare", se men?ioneaz? într-un comunicat remis, agen?iei Mediafax. Un cunoscut jurnalist, Cristian Tudor Popescu, referindu-se la „reforma sistemului de s?n?tate", arat? c?: „Nu este nicio mare inteligen?? s? închizi spitale sau s? tai lefuri ?i pensii", competen?a în materie de reform? m?surându-se prin minimizarea suferin?elor oamenilor, care sunt totu?i obiectul acestei reforme. Ideea este c? reforma se face... cu un mouse pe ecranul calculatorului; spitalul e o c?su??, mi?ti mouse-ul ?i îl ?tergi. A?a se face reforma, oamenii care se g?sesc prin acele spitale nu exist?".

„Spitalele vor fi transformate în c?mine (lag?re de exteminare lent? a celor în vârst?, pe banii „beneficiarilor"). Conform programului reprofil?rii unit??ilor sanitare, comas?rile vor fi f?cute dup? ce se va analiza clasificarea acestor unit??i, iar dup? stabilirea strategiei de clasificare a spitalelor vor fi definitivate ?i comas?rile", a cuvântat, ministrul S?n?t??ii, Cseke Attila. Ministerul S?n?t??ii a publicat, listele cu posturile vacante, pe specialit??i ?i categorii, la nivel jude?ean ?i na?ional pentru care personalul medical, dar ?i cel auxiliar va putea opta în urm?toarea perioad?. Redistribuirea personalului din unit??ile sanitare care se vor reprofila în c?mine pentru persoane vârstnice (direct spus, azile de b?trâni) se va face în trei etape, ?i se va realiza în baza op?iunii personale. Începând cu momentul pred?rii spitalelor c?tre administra?iile locale Ministerul S?n?t??ii nu mai are nici un drept s? ordone schimb?ri în conducerea ?i în administrarea spitalelor. La asta nu s-a gândit domnul ministru? Misiunea lui a luat sfâr?it ?i în momentul de fa?? î?i dep??e?te atribu?iile. M? întreb pentru ce mai exist? postul de Ministru al S?n?t??ii, dar s? nu uit?m: România este ?ara tuturor absurdit??ilor unde func?ioneaz? impecabil doar legea f?r?delegii ?i a incompatibilit??ii.

Basescu - pensionari„Pensionari! V? ordon, Trece?i Stixul!"

M?surile recente deconspir? modul de gândire al conduc?torilor actuali fa?? de poporul român, ajuns victim? a incompeten?ei ?i al dispre?ului conduc?torilor fa?? de om. V? rog s? v? aminti?i de atitudinea ?efului statului când, în 2010, anun?a sc?derea pensiilor ?i a salariilor cu 25%: „Asta e, dac? v? convine - bine, dac? nu - s? fi?i s?n?to?i". Nicolae Ceau?escu a avut ?i merite ?i gre?eli, nu vorbea elevat, dar o astfel de „perl?" nu i-a ie?it pe gur? ?i întrebarea fireasc? vine de la sine: dintre cei doi ?efi de stat, care-i „dictatorul"? Compara?ia era inevitabil?! Oare ce va mai spune dicta-escu în septembie, când c?l?ii vor decapita cu securea pensile de stat? Le va ordona: „Pensionari! V? ordon, trece?i Stixul!?" P?i unde, domn pre?edinte, ?i pentru ce? Stixul desparte P?mântul de Infern. Sunt nedumerit: pentru ce s? ne mai irosim puterile ca s? trecem Stixul, dac? a?i transformat România în Infern? Imaginea Auschwitzului va p?li în fa?a holocaustului basboccian practicat în secolul XXI. Referindu-m? la TO?I guvernan?ii postdecembri?ti, dar în special la cei actuali, veni-va vremea când, parafrazându-l pe Negruzzi: „Ve?i da seama, domnilor!"
Grafica - Ion M?ld?rescu
footer