Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Alexandru Bochi?-Bor?anu   
Miercuri, 17 Octombrie 2018 17:15

Gauleiter Hans KlemmAm fost foarte indignat când ambasadorul celei mai democratice ??ri din lume, Statele Unite ale Americii din Basarabia, denumit? Republica Moldova, care într-o alocu?iune din 30 august 2016, nega apartenen?a acestui teritoriu românesc la România Mare. Într-un material prin care mi-am exprimat indignarea, publicat într-o revist? on-line, reiteram atitudinea ?i respectul ce trebuie s? le acorde un diplomat fa?? de statul acreditar, comportament ce este obligatoriu, statuat în Conven?ia de la Viena din 1961, privind rela?iile diplomatice. Credeam c? i-a sc?pat porumbelul. Dar dup? ce m-am informat care este valoarea ambasadorului ca diplomat, ?i constatând c? nu e un novice, dimpotriv?, un versat func?ionar al Departamentului de Stat, îns?rcinat cu misiuni speciale în Marea Rusie, nu putea fi b?nuit de naivitate sau ignoran??, dimpotriv?, exista certitudine de versatilitate ?i ?tiin?a manipul?rii.

Cu toate acestea, ambasadorul U.S.A. declara: „Moldova trebuie s? r?mân? un stat suveran ?i independent în cadrul unor grani?e sigure. Al?turarea României de exemplu, ca o cale de a intra în UE sau pentru orice alt motiv, nu este o alegere practic? [...] Moldova nu este România, Moldova î?i are propria sa istorie ?i propriile sale provoc?ri, printre care este faptul c? Moldova este o ?ar? multietnic? cu oameni care vorbesc limbi diferite ?i desigur...".

I-am „înfierat" inep?iile acestui rusofil, nega?ionist ?i pe care îl b?nuiam atins de virusul globaliz?rii, chiar de contaminare soro?ist?, ignorând uzan?ele diplomatice, c? nu ar exprima pozi?ia oficial? a S.U.A., de?i era ?eful misiunii diplomatice americane. Credeam c? este doar un devia?ionist, influen?at de ?ederea sa în Rusia. Dar, la scurt timp, m? conving c? nu era o „sc?pare în text", ci chiar o politic? emanat? de la administra?ia soro?ist? democratic?, desigur nu din pu?ul gândirii lui Hussein Obama, ci din „izvorul" ocultei globaliste. Îmi confirm? Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucure?ti, Hans Klemm, care în data de 12 septembrie 2016 face o nou? vizit? în jude?ul Covasna, în acela?i an, la invita?ia autorit??ilor secesioniste secuie?ti.Idignat, am scris un articol, publicat într-o revist? local? dar l-am înserat ?i în caretea mea „Geopolitic? ?i terorism", pagina 61. Scriam atunci: „Azi din nou trebuie s? intervin. Nu pentru c? a? avea eu oarecare influen?? în media, ci pentru c? sunt român, ?i nu vreau s? am mustr?ri ulterioare.

M? oblig? Excelen?a sa, domnul Hans G. Klemm, ambasadorul U.S.A. la Bucure?ti. Care, în misiune diplomatic?, prin jude?ele Harghita ?i Covasna, remarc? faptul c? „oficialit??ile locale, conducerea Consiliului Jude?ean ?i Prim?riei Sfântu Gheorghe, pe de o parte, ?i cu conducerea Prefecturii Covasna, pe de alt? parte, este „confuz" în ce prive?te problemele minorit??ii maghiare, deoarece pozi?iile au fost diametral opuse, iar în concluzie a spus c? trebuie „s? mai studieze situa?ia". ?i î?i face o fotografie de grup cu cei mai vehemen?i contestatari ai statului unitar român, cu o textil? bleu cu soare, ce ar fi simbolul ?inutului secuiesc, desf??urat în fa??, recunoscând ?i domnia sa simbolic, c? exist? o entitate distinct?, autonom?, fa?? de România. M-a sup?rat, mai ales pentru gravitatea minei afi?ate".

Atunci m-a interesat, atât persoana ambasadorului Hans Klemm cât ?i misiunile sale în calitate de diplomat, fa?? de statul unde este acreditat. Dar pentru a nu repeta, citez din carte: „L-am suspectat ?i pe Excelen?a sa, de ignoran??. Pe bune! Aflu c? a fost ambasador în Timorul de Est, o insul? indonezian?, fost? colonie portughez?, independent? din 1975, cam de vreo 15.500 km2 ?i 1.178.000 locuitori, cu capitala la Dili-Dili! Deci domnul ambasador a fost acreditat la Dili-Dili! Atunci mi-am zis: „de aici i se trage"! Dar, ca un ardelean, care rar, ce-i drept, mai ?i gânde?te, mi-am amintit c? înainte de a fi numit ambasador într-o ?ar?, te preg?te?ti. Asta e uzan?a peste tot. C?r?i sau documente actuale. ?i, din nou îmi zic: nu se poate s? nu-l fi citit pe Larry Wats, care a scris despre România, excelenta carte „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni - R?zboiul clandestin al blocului sovietic cu România" sau în original: „With Friends Like These... The Soviet Bloc's Clandestine War Against Romania", sau chiar s?-l consulte. Dispunea de expertiz?. De ce spun, cet??eanul american Larry Wats a fost ini?iatorul în România a Consiliului pentru Minorit??i Na?ionale, fiind unul dintre cei mai buni cunosc?tori ai situa?iei minorit??ilor. Se edifica asupra situa?iei. Poate i-a sc?pat. Dar, înainte de a fi descins în Ardeal, era absolut obligatoriu s? fi citit cartea altui american, Milton Lehrer: „Ardealul p?mânt românesc", ap?rut? imediat dup? r?zboi, reeditat? ?i în acest secol. Edificatoare. Eu cred, c? dac? ar fi citit-o m?car pe ultima, nu s-ar fi fotografiat cu acea textil? bleu.

Cele dou? situa?ii de comportament deviant de la cutumele diplomatice, a celor doi ambasadori, fa?? de statul acreditar, m? determin? s? repet stipula?ia imperativ? din Conven?ia de la Viena /1961, privind rela?iile diplomatice. „Ambasadorul este ?eful misiunii diplomatice în statul în care este acreditat, având competen?? general? de reprezentare a intereselor statului s?u, ale cet??enilor s?i, în conformitate cu normele dreptului interna?ional. ?eful misiunii diplomatice reprezint? statul, fa?a de orice persoana fizic? ?i juridic? na?ional? sau str?in?".

Dac? exagerez pu?in, pot sus?ine, c? partenerul nostru strategic U.S.A., ne refuz? unirea cu teritoriile române?ti locuite de români, sau m? rog, de majoritatea româneasc?, (de?i mul?i nu o doresc, printre care ?i eu!) ce au fost r?pite de ru?i ?i – ce e mai grav! - nu recunoa?te integritatea ?i unitatea statal? a României, stipulate în Constitu?ia României, când prin gesturi simbolice, sugereaz? necesitatea ?i sprijin? autonomiei unor grupuri revan?arde din interiorul ??rii. Gesturi absolut inamicale, cu mesaj aproape explicit". De?i, Conven?ia de la Viena /1961, privind rela?iile diplomatice în art. 41-1. stipuleaz? c?, „[...] toate persoanele care beneficiaz? de aceste privilegii ?i imunit??i au datoria de a respecta legile ?i regulamentele statului acreditar. Ele au, de asemenea, datoria de a nu se amesteca în treburile interne ale acestui stat. 2. Toate problemele oficiale tratate cu statul acreditar, încredinate misiunii de c?tre statul acreditant, trebuie s? fie tratate cu Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditar [...]", abuzivul Hans Klemm nu le respect?.

Speram, cu naivitate, c? dac? vor pleca globali?tii soro?i?ti democra?i, dup? câ?tigarea alegerilor în S.U.A. de c?tre Donald Trump, politica promovat? de acesta, a „realismului principial", „America is to Americans! America first!" - va schimba ?i tonul diploma?iei, admi?ând manifest?rile specifice fiec?rei na?iuni. Dar, v?d c? relicvele uitate prin diploma?ie, cum este ?i acest Hans Klemm, cu „ultimele eforturi", încerc? imixtiuni politice abuzive în treburile interne ale României.

Nu m? voi referi la obr?znicia de a „chema la ordin" conduc?torii unor structuri din Parchet sau Justi?ie, parlamentari sau chiar mini?tri, c?rora le promitea sprijin în schimbul unor favoruri (Afacerea Microsoft sau Bechtel, de ex.), ci la presiunile exercitate public prin speech-uri violente emanate din concep?ia sa globalist?, amestecându-se brutal în treburile noastre interne, sau prin invitarea la ambasad? „pentru indica?ii", a unor participan?i la elaborarea legilor reformei Justi?iei. Multe din interven?iile sale au avut ecou, obedien?ii fiind decora?i, felicita?i, invita?i la serb?ri ?i anivers?ri. Demersul lui Hans Klemm a func?ionat pân? când la Ministerul Justi?iei a fost desemnat un adev?rat profesionist: profesor universitar doctor, fost judec?tor constitu?ional, membru în Comisia European? pentru Democra?ie prin Drept de la Vene?ia, eminentul jurist Tudorel Toader.

Acest domn nu a ap?sat niciodat? pe clan?a de la u?a ambasadei ?i nici nu a sunat la soneria Înaltei Por?i. Dar dac?, Hans Klemm a avut nedumiriri, a fost programat la audien??, anun?at prealabil, i s-a fixat ora întrevederii ?i apoi a urcat treptele spre Ministerul Justi?iei, a?a cum se procedeaz? dup? cutumele diplomatice. Ce spune domnul ministru Toader: „Eu am avut trei întâlniri cu ambasadorul Statelor Unite, dar întâlniri oficiale, nu private pentru c? rela?iile dintre noi nu sunt de natura unei întâlniri private. Toate trei au avut loc la Ministerul Justi?iei, toate trei au fost la solicitarea ambasadorului Statelor Unite. [...] Pot s? v? spun faptul c? ambasadorul Statelor Unite nu este jurist ?i cred, afirm în deplin? cuno?tin?? de cauz?, pe de o parte nu-i jurist, pe de alt? parte nu cunoa?te mecanismele statului de drept din România, reglajul, arhitectura autorit??ilor din România ?i atunci cred c? e greu s? integrezi o propunere de modificare într-un context legislativ pe care nu îl cuno?ti"

Daun? total?! Hans Klemm vorbea despre norme juridice, despre justi?ie, când el habar nu are! La asemenea declara?ii ale profesorului Tudorel Toader, a r?spuns prin penibilit??i ridicole: „Are dreptate, nu am studiat dreptul. Totu?i, am preg?tire în economie. Munca în economie se bazeaz? pe fapte ?i statistici. Îngrijorarile noastre referitoare la progresul statului de drept în Romania nu sunt bazate doar pe sentimente sau pe lipsa de cuno?tin?e sau pe ce s-a întâmplat in România". Un român neao? ar fi apreciat: unde dai ?i unde crap?! Ridicol!

Domnul amabasador, de?i a aflat c? va fi „externalizat" din ?ara noastr?, nu renun?? s? încalce uzan?ele diplomatice, încercând s? denigreze reforma justi?iei, ordinea de drept din România, s? incite la opozi?ie ilegal?, s? induc? în eroare tân?ra genera?ie de viitori magistra?i, prin discursuri ostile ?i manipulatoare. Cum poate fi apreciat speech-ul s?u de la Facultatea de Drept din Bucure?ti, la deschiderea anului universitar din întâi octombrie a.c., când acesta afirma: „Pentru magistra?ii care nu au fost intimida?i, noua legisla?ie judiciar? ofer? mai multe oportunit??i pentru constrângere ?i pedepsire a magistra?ilor ce creeaz? agita?ie, prin intermediul unei Inspec?ii Judiciare mai puternice ?i a unui nou creat birou realizat doar pentru a pedepsi judec?tori ?i procurori", sau „Progresul f?cut de justi?ia român? este, de asemenea, amenin?at de c?tre amendamentele la Codul penal ?i Codul de procedur? penal? adoptate de Parlament în aceast? var? [...] aceste amendamente par create s? arunce România la începutul anilor 2000".

Este inadmisibil ca un ignorant în ale dreptului, care habar nu are de tehnica legislativ?, de interpretarea teleologic?, sistematic? sau logic?, ca s? nu amintim de interpretarea exegetic? a unei norme juridice, s?-?i permit? s? avertizeze ultimativ. Din care text lege sau articol se poate trage concluzia c? „magistra?ii sunt intimida?i", care norm? ofer? „oportunit??i pentru constrângere ?i pedepsire a magistra?ilor"? ?i culmea, este indignat pentru crearea unei structuri independente la Parchet pentru cercetarea magistra?ilor. E ridicol, ?i revolt?tor! Dup? ce s-a dovedit c? D.N.A. a deschis 3.420 de dosare, 2.193 judec?tori ?i 1.227 procurori, în perioada 1 ianuarie 2014 - 30 iulie 2018, iar Inspec?ia Judiciar? constat?, c? D.N.A. deschidea dosare func?ie de interese, care ajungând în instan?? se judecau „sprijinite de câmpul tactic", ?i cu toate acestea, în ultimii 12 ani au fost condamna?i doar 88 de magistra?i. S? fie oare, peste 3.000 de dosare, aproape jum?tate din magistra?i, urm?ri?i de D.N.A., în alte scopuri? Ca s? nu mai amintim de sutele de decizii C.E.D.O., care condamn? Justi?ia român?, pentru înc?lcarea articolul 6 din Conve?ia pentru Drepturile Omului - Dreptul justi?iabilului la un proces echitabil.

S? în?elegem c? domnul amabsador Hans Klemm - Klemm cuvânt german, înseamn? terminal, cel din urm? - acum la terminarea mandatului, mai pune o c?r?mid? la dispre?ul nostru pentru înc?lcarea art. 41 al Conven?iei de la Viena din 1961 - privind rela?iile diplomatice, prin imixtiunea sa brutal? în treburile noastre interne. Mul?i oameni normali, români corec?i, dar ?i oameni politici sunt indigna?i de comportamentul inadecvat al ambasadorului S.U.A. în România.

Un amic mai hâtru, sus?inea ideea unui parlamentar român, s? fie declarat persona non grata, iar pe principiu retorsiunii, uzitat în diploma?ie, poate o s?-l expulzeze ?i amercanii pe ambasadorul nostru la Washington, c? se încearc? de mai mult timp rechemarea acestuia, dar actualul guvern nu reu?e?te. A?tept s? plece acest globalist soro?ist, s? nu mai aud de el !

footer