Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Alexandru Bochi?-Bor?anu   
Duminică, 16 Septembrie 2018 16:33

Dotare M.Ap.N.Citam într-o alt? analiz? despre arme ?i înarmare, iar acum o repet: „Dac? vrei pace, preg?te?te-te de r?zboi" ?i o atribuiam chinezului Sun Tzu, care a scris Arta r?zboiului, acum 2.400 ani. Revin ?i rectific, m-am luminat, autorul real este: Publius Flavius Vegetius Renatus (Scriitor roman - sfâr?itul secolului III) „in De Re Militari" - tot Arta r?zboiului - ?i sun? a?a în latin?: „Si vis pacem, para bellum!". În secolele ce au urmat mul?i regi, despo?i sau împ?ra?i „vroiau pacea"! Constat c? ?i azi multe ??ri din lume îi urmeaz? îndemnul, ce este apreciat, ca fiind adev?rat. Altfel nu în?eleg, cum Omenirea aloc? înarm?rilor, o valoare enorm?. Institutul de cercetare a p?cii, S.I.P.R.I., din Stockholm, în baza studiilor aprofundate, constat? c? totalul cheltuielilor militare mondiale, în anul 2014, s-au ridicat la 1.800.000.000.000 U.S.D. V? da?i seama?! ?apte miliarde dintre oamenii globului nici nu ?tiu s? citeasc? o asemenea valoare numeric?, dar de cum s?-?i dea seama ce poate reprezenta! Nici ceilal?i 500 de milioane nu cred c? pot evalua care este efortul Omenirii pentru a crea arme pentru autodistrugere! Doar câteva sute de mari profitori în?eleg clar avantajele ?i profitul realizat din producerea mijloacelor de a ucide ?i a distruge crea?iile materiale umane, când li se umfl? conturile în b?nci.

În alt context, abordând tema P?cii ?i R?zboiului, înserând concluziile unui studiu al Pentagonului, publicate anul trecut de „InfoWars", care arat? c? Statele Unite s-au aflat în r?zboi 93% din timpul existen?ei, de la crearea lor, în 1776 ?i pân? în 2015. S.U.A. au purtat r?zboaie 222 de ani, din cei 240 ai existen?ei ca stat. ?i în prezent sunt campioni. În U.S.A. sunt ocupa?i în produc?ia de arme ?i în US Army cca 45 milioane de persoane. Valoarea cheltuielilor alocate în 2016, pentru „ap?rare" a fost de 1.335.000.000.000 U.S.D. Enorma sun? este echivalent? cu P.I.B.-ul României pe 8 ani (169 mild. euro/2015) ?i de peste 470 de ori mai mare decât suma alocat? de noi pentru ap?rare, adic? 2.828.199.050 dolari. S.U.A., în prezent, acoper? aproape 70% din totalul cheltuielilor Alian?ei Nord-Atlantice. E doar singura
Mare Putere în lume. Da, dar cine pl?te?te, comand? ?i muzica!

Atunci, trebuie s?-i d?m dreptate Pre?edintelui Donald Trump, când avertiza în campania electoral?: „Nu va mai fi garan?ia unei protec?ii automate din partea Statelor Unite fa?? de ??rile membre ale N.A.T.O. [...] iar cei ce doresc s? fie ap?ra?i s? pl?teasc?; S.U.A. nu pot fi jandarmul lumii. S.U.A. nu î?i pot permite s? apere Japonia, japonezii trebuie s? contribuie ?i ei, China ar trebui sa se ocupe de amenin?area nuclear?". S? recunoa?tem, costuri enorme pentru contribuabilul amercian.

Sunt absolut convins c? politica Jandarmului Mondial se va schimba, dar nu într-atât încât s?-?i piard? suprema?ia mondial?. Dup? S.I.P.R.I. din Stockholm, în 2014 SUA avea în top o sut?, 38 de produc?tori de armament, iar vânz?rile acestora asigura 54,4 la sut? din totalul comer?ului cu arme, în timp ce Federa?ia Rus? avea doar 19 firme produc?toare, urmate de Germania, China ?i chiar Turcia. Eu zic s? nu-i plângem pe partenerii no?tri din N.A.T.O., c? i-ar dep??i ru?ii, evreii, chinezii sau al?i noi produc?tori asiatici de arme, deoarece înc? de?in 80% din pia?a vânz?rilor de arme. Oare, se preg?tesc de r?zboi? Aiurea! Nici vorb?! Vor pace! Confirm? faptul c? romanul Vegetius Renatus nu a f?cut doar un enun? spontan, doct, ci a creat o axiom? antir?zboinic?: „Dac? vrei pace, preg?te?te-te de r?zboi!".

Nu pot spune c? declara?ia Pre?edintelui S.U.A. Trump a fost primit? cu aplauze la Uniunea European?. Dimpotriv?! U.E. pare jenat?, se simte în pericol, ne ap?rat? de o eventual? invazie, fie ea chinez?, rus? sau otoman?! ?i atunci adagiul latin „Si vis pacem, para bellum!" , nu trebuie ignorat. Europa din N.A.T.O. se înarmeaz?! Ini?iativa pre?edintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, exprimat? dup? Brexit, de a crea o armat? a Uniunii, acum pare fezabil?, fiind sus?inut? atunci, reiterat? recent de Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe ?i politica de securitate ?i vicepre?edinte al Comisiei Europene, care declara c? „a venit timpul s? punem bazele pentru o ap?rare comun?".

Pre?edintele U.S.A. i-a trezit la realitate, a?a c? au hot?rât crearea unui „Fond european pentru ap?rare", ini?ial cu scopul de cercetare ?i dezvoltare unitar? a tehnologiilor militare pentru toate ??rile Uniunii (paradox: ??rile U.E. folosesc 19 tipuri de blindate pentru infanterie, în compara?ie cu S.U.A., care de?in un singur tip), sens în care vor fi alocate 90 de milioane de euro pân? în anul 2020, care se va m?ri în viitor de 500 milioane pe an. Înc? nu este un consens între cei 28 membri U.E. Fran?a, Italia ?i Germania sprijin? propunerea dar Austria ?i Irlanda sunt împotriv?.

Dar noi, România? Ce zicem? V? spun eu: Nimic! P?i, nu suntem noi ?ara pe care ?arul Putin a amenin?at-o direct, a nominalizat-o ca ?int? imediat?? Ba da! Dar nu avem voie de la „partenerul strategic", s? ne preg?tim de r?zboi. Dar, pentru a r?spunde tendin?elor de consolidare a for?ei de ap?rare în structurile N.A.T.O., trebuie s? ne dot?m. Ne-am pronun?at ferm, c? dorim s? fim lider pentru ap?rarea grani?elor de Est ale N.A.T.O., sens în care am propus crearea Flotei N.A.T.O. în Marea Neagr?! Dup? achizi?ionarea epavelor engleze denumite Fregate, a avioanelor Fantom 16, ie?ite din uz în alte ??ri N.A.T.O., pe care am pl?tit sute de milioane de euro, suntem pe punctul de a ne reînnoi arsenalul.

Vorba domnului Pre?edinte Klaus Johannis, dup? alegerea lui Donald Trump: „Noi am în?eles c? nu se poate a?a, ca unii s? pl?teasc? ?i al?ii s? beneficieze de protec?ie iar din 2017, România va aloca 2% din PIB pentru bugetul Ap?r?rii". Guvernul nostru competent, a demarat achizi?ionarea a patru corvete noi, (Dex - CORVÉT? = Nav? de r?zboi de mic tonaj, u?or înarmat? ?i cu mare mobilitate în ac?iune) de data aceasta, în valoare de 3,6 miliarde de lei, cca 800 milioane de euro. Dar fiind o achizi?ie strategic?, nu se organizeaz? licita?ie pentru atribuire ?i se negociaz? direct cu firma olandez? Damen Shipyards Group, care de?ine ?i ?antierul naval Damen Gala?i, unde urmeaz? s? fie fabricate cele 4 nave de lupt?, numite corvete. Se pune o întrebare: de ce e nevoie de corvete olandeze, când noi am construit nave de r?zboi, mult mai mari, în serviciul ?i acum. De exemplu: Fregata M?r??e?ti (F 111) a fost construit? la ?antierul Naval Mangalia între anii 1979-1985 ?i este cea mai mare nav? de r?zboi construit? vreodat? în România, clasificat? cruci??tor u?or port-elicoptere.

O alt? cheltuial? „strategic?", din cei 2% aloca?i din P.I.B., este achizi?ionarea de Blindate 4X4 ?i 8X8, dar construite de români folosind tehnologia colosului german Rheinmetall ?i resurse din Romania. Respectiv firma Automatica Moreni, specialist? în materie, va executa blindatele germane, care vor fi vândute României. Mi se pare un contract ceva mai avantajos, fa?? de celelalte, de?i industria noastr? de blindate utilizeaz? tehnologie de înalt nivel. Noi putem fi acuza?i de multe rele, dar c? nu ?tim, sau c? nu avem tehnologie s? fabric?m arme din genera?ia actual?, nu! Am în?eles, de mult, c? am f?cut multe compromisuri pentru a fi primi?i în N.A.T.O. ?i U.E., ced?ri, comisioane, s? nu le spunem mit?, c? sun? urât, fa?? de cei care condi?ionau admiterea în aceste structuri de ob?inerea de beneficii, iar este adev?rat. Dar, ace?ti „parteneri" trebuie s? înceteze s? ne spolieze! S? devenim ?i noi parteneri adev?ra?i, egali, nu numai supu?i!

Aten?ie! Unchiul Sam Trump s-a angajat s? ne apere dac? pl?tim! Nu avem cu ce pl?ti sau refuz?m, ca alt? dat?, ne cedeaz? ?aratului rus, indiferent c? îl conduce Stalin, Gorbaciov sau Putin!

Grafica - I.M.

footer