Revista Art-emis
BrExit - op?iunea normal? a lorzilor PDF Imprimare Email
Alexandru Bochi?-Bor?anu   
Luni, 10 Septembrie 2018 19:41

BrexitTr?dare, nenorocire, descompunere, dezmembrare, insult?, batjocur?, sfidare ?i nu numai sunt atributele cele mai vocale ?i acuzatoare ale europenilor, în deosebi a celor din Uniunea European? la adresa Regatului Unit al Marii Britanii, motivate de op?iunea britanicilor de a se elibera din chingile cercului U.E. impus lor de al?ii. Într-o sear? la un post TV, când to?i anali?tii „înfierau cu mânie" rezultatul referendumului ?i a ini?iatorului acestuia David Cameron, un singur participant, de dreapta pe nume... - dar mai bine s?-l omit -, (a c?rui opinii politice nu le împ?rt??esc deloc!) f?r? a contrazice acuzatorii, a f?cut pe avocatul diavolului (chiar a?a a spus!) ?i a mar?at pe avantajele ie?irii Marii Britanii (U.K.) din U.E.! Toate mi s-au p?rut f?r? cusur ?i absolut în favoarea cet??enilor Regatului.

În primul rând invoca faptul c? U.K. mai este într-o uniune de state: The British Commonwealth. Iar eu v? spun c? acest Commonwealth este format din 53 de state, toate foste colonii ale Imperiului Britanic, iar în 16 dintre ele Regina Elisabeta a II-a este ?eful statului. Cine ?tie c? ?eful statului Australia - un continent - este regina Angliei sau a enorm de întinsei Canade, ce are ?ef pe reprezentantul Reginei, un guvernator numit de aceasta ?! Între aceste state exist? rela?ii politice, comerciale, financiare, economice, chiar de ap?rare, care folosesc limba englez? ca limb? oficial? ?i au o popula?ie de aproape 2 miliarde de locuitori. Atunci, de ce s-ar subordona Regatul Marii Britanii unei uniuni de ??ri de patru ori mai pu?in numeroas?, ar asculta ordine ce îi dezavantajeaz?, unele chiar în detrimentul popula?iei din U.K. ?!?

Avocatul diavolului a enumerat alte multe avantaje ale desprinderii din U.E., a faptului c? previziunile catastrofale ale ter?ilor nu se vor produce. Ripost?! Este întrerupt de multe ori de comesenii participan?i, unii chiar vehement, revoltându-se pentru pozi?ia contrar? a domnului avocat, care, men?inându-?i opiniile, a conchis c? poporul englez este unul de elit?, cel mai ridicat ?i riguros sistem de educa?ie din lume, care genereaz? un popor elitist, cu descoperirile ?tiin?ifice cele mai relevante, cu intelectuali de ridicat? valoare mondial?, cu un înv???mânt superior dintre cele mai performante din lume, nominalizând marile universit??i Oxford sau Cambridge.

Personal împ?rt??esc argumenta?ia ?i op?iunea domnului avocat. Dac? vom face o retrospectiv? a cre?rii ?i evolu?iei Uniunii Europene, vom cunoa?te c?, în anul 1957, ?ase ??ri vest-europene, pentru a se proteja economic reciproc ?i a rezista concuren?ei, încheie la Roma un Tratat al Comunit??ii Economice Europene (C.C.E.) între Fran?a, Vest-Germania, Italia, Belgia, Olanda ?i Luxembourg. Anglia este invitat? s? adere. Dar refuz?. Era un Regat al Lorzilor. Nu dorea ca nu ?tiu ce „ales al poporului" s? le impun? legile. Regatul avea legile ?i cutumele sale. S? abandoneze ei, Lorzii Europei, Magna Charta Libertatum (1215), Habeas Corpus Act (1679) sau Bill of Rights (1689) ?i s? se conduc? dup? reglement?ri din afara Regatului? Elaborate de revolu?ionari ?i clase antagoniste? Nu accept?! Refuz? !

În 1963 v?zând avantajele C.C.E., face demersuri s? adere. Pre?edintele Fran?ei Charles de Gaulle se opune. Îndeosebi pentru c? Regatul Unit solicit? reforme ?i modific?ri ale Tratatului, toate în avantajul s?u. Este refuzat. Din 1973 încep din nou tratative cu C.C.E. În anul 1975 guvernul laburist a lui Harald Wilson ini?iaz? un referendum, iar 3/4 dintre englezi opteaz? s? r?mân? în Comunitate. Venirea conservatorilor la putere, prin Margaret Thatcher, doamna de fier, impun renegocieri, ob?inerea de avantaje. Cu toarte acestea în 1984 se punea problema unui referendum pentru ca U.K. s? ias? din C.C.E. În final se evit? sondarea poporului, dar disensiunile între Regatul Unit ?i, în deosebi Germania, persist?. Lozinca „Cerem doar s? ni se înapoieze banii no?tri" - e tot mai prezent?. Marea Britanie se sim?ea discriminat? fa?? de alte ??ri din U.E.

Parlamentul European „legifera" deseori cu înc?lcarea legilor interne ale statelor membre. Iar reglement?rile Tratatului privind Uniunea European? prev?d aplicarea prioritar? legilor Uniunii, fa?? de legisla?ia intern?, ?tirbind suveranitatea na?ional? a statelor comunitare. Or, Marea Britanie, un Regat al nobililor, nu putea s? accepte la infinit o asemenea situa?ie defavorabil?, considerat? umilitoare. Previziunile catastrofice, invocarea producerii tuturor relelor de pe p?mânt, pentru britanici ?i europeni, pentru c? poporul englez a optat s? ias? de sub tutela unor inadecva?i, sunt regrete vocale ale celor interesa?i, iar globalizarea ?i desfiin?area statelor na?ionale, pentru moment a e?uat.

A impune imperativ na?iunilor reguli ?i comportamente care contravin propriilor interese, cutume sau obiceiuri, a crea mecanisme care impun inegalit??i, devenind parteneri de mâna a II-a, subordona?i, f?r? drept de replic?, constituie un alt mod de domina?ie, de colonizare a na?iunilor europene.

În UE este identificat? de?in?toarea Puterii, ?tim cine dicteaz? discriminatoriu, direct sau prin sateli?i, locul ?i modul pe care îl ocup? membrii Uniunii Europene. Nu este deloc întâmpl?tor c? în afar? de Marea Britanie, ?i Ungaria, Polonia s-au ab?tut vizibil de la reglement?rile U.E. iar în Cehia se preconizeaz? un referendum pe aceea?i tem?: r?mânerea ??rii în Uniunea European?.

România este afectat? de BREXIT? Sigur nu! Situa?ia e benefic?! Poate invoca precedentul pentru a ob?ine drepturi. Românii emigran?i, care muncesc în Marea Britanie ?i sunt performan?i nu vor fi afecta?i. Ho?ii ?i escrocii vor fi trimi?i acas?. Iar aglomer?m penitenciarele. Atât!

Rela?iile noastre economice cu Marea Britanie? Zero! De când Adrian N?stase a cump?rat cele dou? epave de lupt?, zise fregate tip 22, ale Marinei Militare Regale Britanice, prin traficul de influen?? exercitat de primul ministru britanic Tony Blair, nimic nu s-a mai tranzac?ionat ceva semnificativ. Rela?iile comerciale au r?mas la stadiul de promisiuni.

Ie?irea Marii Britanii din Uniunea European? mi se pare o op?iune corect? a lorzilor

Aranjament grafic - I.M.

footer