Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Gheorghe Cozmu??   
Miercuri, 05 Septembrie 2018 15:51

Romania de vanzareSubsemnatul, Cozmu?a Gheorghe, fiul lui Gheorghe ?i Ileana, domiciliat în loc. Bârg?u, Com. Cicârl?u, nr.42A, jud. Maramure?, identificat cu C.I. seria M.M., nr. 203966, C.N.P. 1530222240094, emis? în 15.05.2013 de Poli?ia Seini, Pre?edintele Asociatiei Proprietarilor de Paduri, Pa?uni ?i Terenuri Agricole din Ardeal, Persoane Fizice ?i Juridice, Filiala Maramure?, prin prezenta formulez Scrisoare deschis?, adresat? Administra?iei Preziden?iale ?i C.S.A.T. ?i formulat? atât în nume propriu cât ?i al A.P.T.T.A. Fil. Maramure?, în care voi reitera abuzurile institu?iilor statului aservite actualului regim politic care duc o adev?rat? b?t?lie cu cet??enii acestei ??ri (în special cu cei de etnie român?), b?t?lie în care au fost atrase ?i institu?iile care în mod tradi?ional au sus?inut cauza românismului (culte, pres?).

Consider?m parte a actualului regim politic, pe lâng? puterea aflat? la conducerea t?rii, si opozi?ia care n-a intreprins nimic pentru oprirea politicii antiromâne?ti a celor de la putere. Ca s? nu solicit?m ?i s? nu primim ajutor de la nimeni, au distrus deliberat (cum au derulat toat? politica antiromâneasc? din ultimii 30 de ani) rela?iile României cu ??rile vecine. Dup? ce au distrus toate sectoarele vie?ii economice ?i sociale (pe care le-au înstr?inat la oricine, cu orice pre?, numai s? nu r?mân? nimic românilor) reprezentan?ii regimului au considerat c? au creat toate conditiile s? aplice lovitura de gra?ie poporului român: vânzarea f?r? mandat a p?mântului str?mosesc la str?ini, cum nu se face in nici o ?ar? din lume, p?mântul însemnând îns?si motiva?ia existen?ei neamului românesc.
P?mântul României se vinde în baza Legii 17/2014 ?i se atribuie deposeda?ilor de propriet??i de regimul comunist (majoritatea fiind str?ini) în baza Legii 165/2013, legi neconstitu?ionale ?i antiromâne?ti, fiind înc?lcate prevederile art. 1 (România este stat de drept), art. 3 (Teritoriul României este inalienabil), art. 4 (Unitatea poporului român), art. 44 (Dreptul la proprietate din Constitutia Romaniei), iar actele de vânzare cump?rare sunt lovite de nulitate absolut? conform art. III din Legea 18/1991.

In baza legii 165/2013 terenurile care au apar?inut comunit??ilor locale (C.L.) sunt identificate pentru a fi atribuite deposeda?ilor de regimul comunist. Dar ce reprezint? C.L.? Aceste vetre române?ti venite din negura vremurilor, au reprezentat de-a lungul întregii noastre istorii, veriga de baz? a organiz?rii primare a poporului român ?i însumeaz? totalitatea membrilor unei localit??i (sau a unei p?r?ii dintr-o localitate mai mare) care se cuno?teau între ei, mergeau la aceea?i biseric? unde dup? slujba religioas? î?i discutau problemele cotidiene, dar ?i administrarea ?i ap?rarea proprie??ilor comune. Aceast? form? arhaic? de organizare local? a d?inuit ?i func?ionat ?i dup? reorganizarea administrativ-teritorial? f?cut? de regimul comunist în baza Legii 5/1950, C.L. alegându-?i democratic reprezentan?ii din consiliile populare (într-un num?r aproximativ egal cu al actualilor consilieri), ace?tia având responsabilit??i ?i în administrarea terenurilor care apar?ineau membrilor C.L.

Regimul instalat dup? 1989 a lichidat C.L pentru a-?i pune în aplicare politica antiromâneasc? prin:
1. Alegerea pe unit??i administrativ-teritoriale (U.A.T.) a reprezentan?ilor cet??enilor (?i nu pe CL cum era pân? atunci), astfel c? C.L. s? nu mai fie reprezentate în aceste institu?ii, disipând ?i diluând responsabilitatea ale?ilor.
2. Furtul propriet??ilor CL, în urma unor abuzuri legislative ?i administrative f?r? precedent în care au antrenat toate institu?iile statului f?r? s?-i intereseze c? distrug definitiv credibilitatea acestor institu?ii: C.L. au detinut in proprietate terenuri agricole si forestiere, în suprafa?? de aprox. 4 milioane Ha la nivelul întregii ??ri, 20% din suprafata României echivalent a 8 jude?e (pentru care de?inem acte de proprietate ?i dovada pl?tii acestor terenuri c?tre fo?tii proprietari pentru terenurile atribuite la Reforma Agrar? din 1921 - acte care se afl? la Arhivele Na?ionale - Statul Român necontribuind la aceste pl??i conform art. 135 din Legea pentru Reforma Agrara) propriet??i venite din negura vremii „de pe când în tara asta numai noi eram st?pânii" - O. Goga - sau obtinute prin mosteniri, cump?r?ri, dona?ii, legi de împropriet?rire, atât ale Regimului Austro-Ungar in Transilvania, Legea XVIII/1890, cât ?i în baza Legii Reformei Agrare din 1921 art. 24 si 32 (p?duri ?i p??uni comunale), lege care prin art. 17 din Regulamentul de aplicare a legiferat ?i situa?ia juridic? a terenurilor neproductive, f?r? proprietar (care au fost redate agriculturii în urma lucr?rilor de îmbun?ta?iri funciare realizate în regimul trecut) atribuindu-le CL(comunelor sau comunelor politice, termeni utiliza?i cu acela?i în?eles de titulari ai dreptului de proprietate a CL în actele de Reform? Agrar?).

Intrucât aceste terenuri nu puteau fi vândute conform statutului lor milenar, pentru a le atribui str?inilor au realizat urm?torul scenariu pe care o minte normal? refuz? s?-l cread?. Astfel aceste terenuri au fost atribuite ilegal Unit??ilor Administrativ-Teritoriale (UAT) de care apar?in localit??ile noastre prin emiterea si interpretarea abuziv? de c?tre institu?iile abilitate a Legii 18/1991, art. 33 si 44: „Terenurile provenite din fostele islazuri comunale - paji?ti ?i arabil - care s-au aflat în folosin?a cooperativelor agricole de produc?ie ?i I.A.S. - trec în proprietatea privat? a comunelor, ora?elor sau, după caz, a municipiilor ?i în administrarea primăriilor, urmând a fi folosite ca p??uni comunale ?i pentru producerea de furaje ?i semin?e pentru culturi furajere", pentru p??uni ?i Legea 1/2000 art. 29 alin. 4 pentru p?duri.

Constituirea dreptului de proprietate in favoarea unei persoane neindreptatite încalc? îns??i principiile de baz? ale Legii 18/1991 (care reconstituie acest drept in favoarea celui care l-a de?inut) iar actele de proprietate sunt lovite de nulitate absolut? conform acelea?i legi, nulitate fiind imprescriptibil?. Pe lâng? terenurile comunale din Reforma Agrar? au luat de-a valma toate terenurile comunale, gr?nicere?ti, composesorale, r?zese?ti. De asemenea au trecut ca rezerve la Legea 165 toate surplusurile de teren, mejdele (când acestea reveneau proprietarilor de terenuri ?i comunelor politice conform legii)

Toate cererile C.L. adresate comisiilor de fond funciar si ulterior instan?elor de judecat? au fost respinse în mod abuziv la comand? politica (de fapt a unor ticalosi, borfasi ordinari) într-o conlucrare ?i colaborare perfect? a acestor institu?ii. Caz unic in istoria modern? a omenirii ca un Parlament National s? emit? premeditat legi pentru furtul propriilor cet??eni, iar regimul s? vegheze la aplicarea acestor abuzuri indiferent de partid. Pentru aceste motive am formulat plângere penal? împotriva emitentului acestei legisla?ii – Parlamentul României - dar Parchetul de pe lâng? I.C.C.J. a dispus N.U.P. în dosarul 12635/VIII/1/2013 afirmând c? „Parlamentul României nu poate fi subiectul unei infrac?iuni".

In ultimii 20 de ani ne-am adresat la toate institu?iile statului român, fie direct prin delegatii ale Asocia?iei, fie prin memorii trimise: la Administra?iile Prezidentiale, C.S.A.T. (4 delega?ii), Parlamentului ?i Guvernului României direct sau prin interpel?ri, personal Primilor Ministri Boc, Ponta, T?riceanu, Ciolo?, Mini?trilor Agriculturii, Lupu, Flutur, Constantin, Ministerelor Administra?iei, Justi?iei, Agriculturii ?i Comisiilor Parlamentare aferente, la sute de parlamentari, ar?tând dreptul de proprietate a CL asupra acestor composesorate ?i lipsa dreptului U.A.T. întrucât U.A.T. oricare au fost ele in perioada modern? a României: sat, plas?, jude?, sau dup? reorganizarea administrativ teritorial? f?cut? în baza legii 5/1950: sat, comun?, raion, regiune; nu au de?inut niciodat? în proprietate terenuri agricole sau forestiere, deci nu erau îndrept??ite la reconstituiri a dreptului de proprietate cum prev?d aceste articole introduse în mod abuziv în textul acestor legi intrucât Comuna ca U.A.T. neexistând în perioada Reformei Agrare nu putea fi împropriet?rit?, de unde primeam invariabil acela?i r?spuns: „Comuna (politic? gr?nicereasc?)" a reprezentat o „U.A.T. întâlnit? în zona Banatului ?i Transilvaniei, iar succesorul universal al unei U.A.T. nu poate fi decât o alt? U.A.T.", r?spuns dat în dispre? cu prevederile Legii 1/2000 art. 26 alin. (1) care consider? aceste entit??i forme asociative de proprietate îndrept??ite la reconstituire, multe sesiz?ri fiind dirijate spre A.N.R.P. (spelunc? de ho?i aflat? în subordinea Primilor Mini?tri care le asigur? spatele ?i cu care fur? împreun? si care a devalizat România de sume colosale) care ne r?spundea în acela?i mod. Si excep?iile de neconstitu?ionalitate a acestei legisla?ii invocate ?i sustinute direct la C.C.R. s-au prin Avocatul Poporului au fost respinse în mod abuziv. C.S.M. solicitat oficial de c?tre Asocia?ie s? interpreteze termenul de „Comun?" (proprietara terenurilor comunale) a comunicat în Nota 629/2007 c? unele instante o consider? U.A.T., altele form? asociativ? de proprietate! V? precizez faptul c? CL din localit??ile cu popula?ie preponderent maghiar? din toate jude?ele din Transilvania ?i-au recuperat în întregime aceste composesorate, aceasta fiind o dovad? clar? c? aceast? politic? are numai caracter antiromânesc. C.S.M. cuno?tea (fiind informat) c? instan?ele dau solu?ii corecte numai pentru comunit??ile maghiare (pe criterii etnice) dar nu a intreprins nimic pentru intrarea în drepturile legale a milioane de români.

De asemenea, am cerut sprijin în demersurile noastre Ligii Anticorup?ie America-România (preot Terhesiu S.), Bisericii Ortodoxe, Presei, Societ??ii Civile, toate f?r? rezultat, acestei institu?ii fiind subordonate regimului. Presa care se consider? a patra putere (?i care ne putea sus?ine pentru a-?i îndeplinii menirea) ne-a sus?inut numai formal, f?r? consisten??, publicând numai sporadic demersurile noastre. Deoarece C.L. au demontat cu acte ?i prevederi legale toate minciunile institu?iilor, ca s? scape de noi la unison ne-au indreptat spre justi?ie (de?i aveau obliga?ia legal? s?-?i indrepte propriile abuzuri) cea mai terfelit? ?i corupt? institu?ie dintre cele enumerate care ?terge toate nemerniciile celorlalte institu?ii.

In baza actelor de proprietate (cu care ?i-au dovedit dreptul de a promova aceste ac?iuni, calitatea procesual? activ?), CL au cerut în instan?? anularea actelor de proprietate ilegale ale U.A.T. pentru aceste terenuri dar la comanda coordonatorilor din umbr? ai acestei politici criminale, institu?iile juridice au respins toate ac?iunile în justi?ie ale acestora (zeci de ac?iuni numai în Maramure?) ca s? nu existe un precedent, apelând la cele mai josnice tertipuri ca s? nu verifice legalitatea actelor de proprietate (vizibil ilegale ?i pentru un novice) ale U.A.T., invocând ?i admitând excep?ia lipsei interesului (?i implicit a calit??ii procesuale active) de a cere verificarea legalit??ii actelor U.A.T. pentru aceste terenuri, considerând abuziv c? acestea au apar?inut unei ipotetice U.A.T. „comun?" ?i nu unei forme asociative de proprietate cum ne-am prezentat ?i cum este prev?zut în textul legii.
Primarii din toate localit??ile s-au opus prin orice mijloace ca terenurile comunale s? revin? proprietarilor de drept, de?i ?tiau c? aceste terenuri nu le apartin, ca apar?in C.L. ?i c? vor ajunge la str?ini în baza Legii 165. ?i ace?tia au jurat credin?? ?i loialitate cet??enilor din unit??ile pe care cu necinste le p?storesc.

Curtea Constitu?ional? a României a avizat favorabil aceast? legisla?ie neconstitu?ional? ?i pentru un profan ?i a respins abuziv excep?iile de neconstitu?ionalitate a acestei legisla?ii înaintate de C.L. Motiv pentru care am înaintat plângere penal? împotriva tuturor judec?torilor care au activat în aceast? institu?ie în ultimii 25 de ani (anexat?), mu?amalizat? la rândul ei. La sus?inerea excep?iei am fost întâmpina?i de Augustin Zegrean, pre?edintele C.C.R.: „Voi acolo în Ardeal nu v-a?i s?turat înc? de p?mânt?"

Precizez, în demonstrarea dreptului de proprietate al C.L. asupra terenurilor comunale se impune subliniat? legea privind m?surarea terenurilor din împropriet?riri din Basarabia, citez: „Ima?ul astfel m?surat apar?ine membrilor comunit??ii...". U.A.T. care de?in ilegal aceste terenuri (întrucât a?a cum v-am precizat nu erau îndrept??ite la reconstituire a dreptului de proprietate pentru aceste terenuri in baza acestor legi întrucât nu le-au de?inut niciodat?), au încasat ilegal peste 3 miliarde Euro ca subven?ii europene (bani pe care Statul Roman ar putea fi obligat s?-i returneze, dar pe care i-au împ?r?it pân? la cele mai înalte nivele, acesti bani reveneau C.L.) si defriseaza padurile detinute ilegal, infrac?iuni sesizate la toate institu?iile dar ignorate, iar ministrul p?durilor afirm? c? e necesar un înlocuitor al lemnului?, dup? ce au distrus toate p?durile comunale.

De asemenea U.A.T. vand, concesioneaza la str?ini aceste terenuri (pentru a li se pierde urma) f?r? s?-i intereseze c? acestea vor reveni adev?ratilor proprietari (C.L. de?in acte de proprietate) întrucât actele de proprietate ilegale sunt lovite de nulitate absolut?. Dar ?inta final? de atribuire a terenurilor C.L. la str?ini (?i desfiin?area lor) a fost legiferat? prin Legea 165/2013 În baza c?reia la art. 6 Prim?riile ?i Prefecturile din toat? ?ara (cele care s-au opus cu înver?unare ca aceste terenuri s? ajung? la proprietarii de drept) au identificat aceste terenuri ?i le-au dat ca disponibile (mii de hectare fiind înstr?inate deja) pentru a fi atribuite gratuit a?a-zi?ilor deposeda?i de regimul comunist (în majoritate str?ini) iar în baza art. 12 comunit??ile se vor exprima prin referendum asupra p?str?rii categoriei de folosin?? dup? ce vor fi înstr?inate! Propriile terenuri pentru care au acte de proprietate. Mai mult? batjocur? ?i umilin?? nu încape. Tot lege neconstitu?ional? din orice punct ar fi privit? întrucât prevede exproprierea f?r? cauz? de utilitate public? ?i drept? desp?gubire a unui proprietar prezumat de bun? credin?? (U.A.T.), de la care mai puteam spera s? ne recuper?m terenurile.

Nici faptul c? am formulat plângeri penale împotriva celor care au respins abuziv cererile legitime ale C.L. (anexate, toate respinse) nu i-a determinat s? respecte legea, aceasta fiind înc? o dovad? c? executa la comand? unic? aceste ac?iuni ?i c? au siguran?a c? orice abuzuri ar face, sunt acoperi?i de Institu?iile Juridice Superioare (parchete, C.S.M.). Un teren al comunei politice Bârg?u a ajuns tocmai în proprietatea unor cet??eni din Budapesta care nu au nici o leg?tur? cu satul Bârg?u. Or la cine, numai nu românilor.
Pentru informare pute?i apela Prim?ria Cicîrl?u, Tel: 0262 481 002

Intr-o ?ar? normal? to?i ar fi da?i afar?, ?i aceste institu?ii desfiin?ate pentru activitate antiromâneasc?. Dac? numai una dintre institu?iile enumerate, de la Primaria Cicîrl?u (?i aceasta ?i-a f?cut acte false) la Administra?ia Preziden?ial?, î?i f?cea datoria conform legii ?i al jur?mântului depus, demasca ?i oprea aceste abuzuri. Dar toate, absolut toate institu?iile Statului Român ac?ioneaz? la ordinele superiorilor, astfel c? batjocorirea românilor la orice nivel este o obisnuin??, o mod? practicat? în toate institu?iile, Statului Român, salaria?ii acestora mimând, pref?cându-se c?-?i îndeplinesc îndatoririle pentru care sunt gras remunera?i, acesta fiind un principiu, mod de lucru al tuturor institu?iilor, de fapt sunt renumera?i de superiori pentru activitatea antiromâneasc?. De altfel, Toni Grebl?, când de?inea func?ia de Pre?edinte a Comisiei Juridice din Senat, a afirmat clar: „Orice argumente a?i aduce, terenurile comunelor politice nu vor mai reveni niciodat? C.L.", aceast? pozi?ie aducându-i avansarea la C.C.R. Ce lege, deontologie profesional?, pentru ei nu exist? a?a ceva. Prin aceast? politic? antina?ional? regimul a desfiin?at deliberat C.L. (care a unit românii de-a lungul secolelor) pentru a elimina orice form? de asociere care se putea opune politicii antiromâne?ti.

Semnificativ în demonstrarea implic?rii ?i coordon?rii tuturor institu?iilor statului în aceste ac?iuni criminale o reprezint? modul de mu?amalizare a însu?irii ilegale de c?tre U.A.T. a p?durilor comunale gr?nicere?ti care reveneau C.L. (îndrept??ite la reconstituire în baza Legii 1/2000 art. 26 alin. 1) la care a participat personal ?i actualul Ministru al Justi?iei, Tudorel Toader, când de?inea func?ia de judec?tor la C.C.R. Întrucât formele asociative î?i revendicau dreptul la aceste p?duri, conform legii, solicitând totodat? si anularea titlurilor de proprietate emise ilegal in favoarea U.A.T., s-a realizat urm?toarea înscenare incredibila, cum nu s-a mai v?zut, v? rog mult s? verifica?i, este incredibil?. Astfel, Parlamentul emite legea 400/2002 care prevede ca padurile graniceresti la care sunt îndrept??ite CL în baza Legii 1/2000 Art. 26 vor fi impartite in parti egale cu U.A.T., lege neconstitutionala, incalcandu-se prevederile art. 44 din Constitutie (intrucat prevede o expropriere fara cauza de utilitate publica si dreapta despagubire a C.L.), primind totusi avizul de constitutionalitate al C.C.R.!

In baza acestui scenariu, Prim?ria M?ri?el invoc? excep?ia de neconstitu?ionalitate a acestei legi, „întrucât este neconstitu?ionala exproprierea far? cauz? de utilitate public? ?i dreapt? desp?gubire a ˝ din proprietatea U.A.T. în favoarea Asocia?iilor", când legea 400 prevede exact invers, asa cum am aratat. To?i cei atra?i în aceast? „lucr?tur?" f?cut? împotriva drepturilor constitu?ionale ?i legale ale comunit??ilor locale din zona gr?nicereasc?: comisii locale si jude?ene de fond funciar, primarii, Judec?toria Vatra Dornei, Curtea Constitu?ional?, Avocatul Poporului, Parlamentul ?i Guvernul României, de?i aveau obliga?ia s? verifice, au avizat f?r? nici o verificare excep?ia de neconstitu?ionalitate a legii 400, numai astfel se explic? faptul c? reprezentan?ii acestor institu?ii formate din pleiade de juri?ti nu au v?zut (s-au f?cut c? nu v?d) c? excep?ia de neconstitu?ionalitate în baza c?reia a fost anulat? legea 400/2002 a fost formulat? în mod tenden?ios gre?it de Prim?ria M?ri?el. Excep?ia admis? de C.C.R. prin Decizia 603/2008! In baza c?reia toate solicit?rile C.L. pentru aceste p?duri au fost respinse, contrar legii, dar pentru institu?iile statului nu exist? lege. Din siguran?a cu care au ac?ionat toate institu?iile statului împotriva cet??enilor români se desprinde o concluzie f?r? echivoc.

Aceste ac?iuni antiromâne?ti ale institu?iilor au o coordonare unic?, partea juridic? fiind reprezentat? de îns??i mini?trii justi?iei, actualul ministru recunoa?te, în baza dovezilor, c? de-a lungul anilor au existat în?elegeri (protocoale) cu institu?iile statului. Împotriva românilor, bineîn?eles. Acesta este stat de drept? Stat mafiot antiromânesc.

Întrucât în urma acestor abuzuri generalizate, nici o parcel? nu este restituit? corespunz?tor la nivelul ??rii (aceasta în timp ce regimul face publicitate la intabul?ri gratuite) tot procesul de restituire ?i toate intabul?rile efectuate ar trebui anulate ?i ref?cute în conformitate cu prevederile legale (când au eliminat prima mejd?, toate parcelele ulterioare sunt amplasate gre?it) de terenurile apar?inând comunelor politice (care au existat în toate localit??ile ??rii) nici m?car nu se mai aminte?te, ca ?i când nu ar fi existat, de?i sunt prev?zute expres în textul Legii 1/2000, C.L. renun?ând la propriet??ile lor. Dac? cineva îmi prezint? abuzuri asem?n?toare, de oriunde din lume, îl premiez cu 5.000 Euro.

Multitudinea abuzurilor împotriva proprietarilor de drept prin care s-a redus prin orice mijloace suprafa?a restituit?, ne îndrept??e?te s? afirm?m f?r? riscul de a gre?i c? face parte din politica regimului de for?are prin orice mijloace a ??ranilor români s?-?i vând? terenurile la str?ini (cum nu s-a f?cut în nici o ?ar?) motiv pentru care ?i legea 17/2014 este neconstitu?ional?. Pre?edintele comisiei agricole din Camer?, Alexandru St?nescu, întrebat fiind despre stadiul vânz?rii României la str?ini a evitat r?spunsul referindu-se la dreptul de preemp?iune (întâietate la cump?rare?!), ar?tând c? dup? emiterea acestei legi (undeva la toamn?, poate se va termina vânzarea ?i nu va mai fi necesar? legea) va fi frânat? vânzarea... La întrebarea cât s-a vândut, a r?spuns c? nu ?tie exact, c? va întreba guvernul, se vorbe?te de 50% din arabil... cât? ipocrizie! Prin astfel de manevre poporul român a fost adus premeditat în stare de letargie, incon?tien??, del?sare, paralizie colectiv?, autoinhibare care a cuprins toat? popula?ia României care nu mai este capabil? nici m?car s?-?i ridice vocea ?i s? dema?te aceast? crim? care se petrece sub ochii ei, considerându-l un subiect tabu, singura lui preocupare fiind supravie?uirea ca individ pentru aceasta fiind în stare s?-?i calce în picioare proprii semeni (stadiu în care au fost adu?i oamenii în filmul de fic?iune Planeta Maimu?elor). Un popor care accept? un regim criminal este cop?rta? la propria-i asasinare , afirma Winston Churchill în sec al XX-lea. Aceast? nep?sare va fi pl?tit?, dac? nu de noi, de urma?ii no?tri care ne vor blestema pentru mo?tenirea pe care le-o l?s?m.

M? întreb cum se uit? popula?ia matur?, pensionarii (ale c?ror venituri provin în bun? parte din vânzarea, amanetarea ?i distrugerea României) în ochii tinerei genera?ii a c?ror ?ar? a scos-o la vânzare o ga?c? de tic?lo?i cu acordul tacit al celor care ar trebui s? o apere. Deoarece toate cererile bine documentate ale asocia?iei de constatare a neconstitu?ionalit??ii acestor legi au fost respinse abuziv de c?tre aceast? institu?ie infrac?ional? C.C.R. la comand? politic?, solicit?m public Pre?edintelui României Klaus Iohannis s? solicite personal neconstitu?ionalitatea acestor legi în baza motivelor ar?tate.

De asemenea solicit?m pre?edintelui s? anuleze ?i s? blocheze imediat orice tranzac?ie cu p?mântul României, întrucât dac? tot se vinde aceast? ?ar?, m?car s? se fac? în baza unor legi constitu?ionale.

Deoarece ?ara noastr? a fost tr?dat? la toate nivelele singura speran?? de salvare este diaspora româneasc? care are ?i obliga?ii fa?? de acest p?mânt ca s? nu ajung? la repatriere „str?ini în ?ar? str?in?."

Profitori de profesie, preg?tesc aniversarea Centenarului, când dezintegrarea României ar impune mai degraba comemorîri. O minciuna generalizat? a pus st?pânire pe ?ar?.

Baia Mare, la 31.08.2018
Asocia?ia Proprietarilor de P?duri, P??uni ?i Terenuri Agricole din Ardeal, Persoane Fizice ?i Juridice, Filiala Maramure?, sat Bârg?u, nr. 42A, com. Cicîrl?u
Pre?edinte,
Cozmu?a Gheorghe
Telefon: 0743-534.962
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

footer