Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Dr. Kiki Skagen Munshi, S.U.A.   
Duminică, 02 Septembrie 2018 08:41

Kiki Skagen Munshi 2„V? scriu în sprijinul pozi?iei domnului Louis Freeh ?i domnului Rudy Giuliani în ceea ce prive?te Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie (D.N.A.). Am examinat activitatea sa de mai mul?i ani ?i sunt de acord cu ei c? structura institu?iei a condus la abuzuri. ?eful D.N.A.-ului, actualmente, raporteaz? Pre?edintelui României, care este un func?ionar ales cu - în mod firesc - un interes pentru a-?i p?stra pozi?ia ?i a fi reales. Un procent ridicat de persoane din România au fost implicate în corup?ie de un fel sau altul. În mod obi?nuit este aproape imposibil - dup? cum ?ti?i -, ca într-o societate s? nu fie ?i un mic procent al corup?ilor, dar realitatea a demonstrat c? cca. 70-80% dintre politicienii ?i birocra?ii de nivel înalt au „practici corupte", a?a cum sunt definite în prezent, în func?ie de pozi?iile lor în trecut. Având în vedere acest fapt, nu se pune întrebarea dac? func?ionarii corup?i sunt urm?ri?i penal, ci care sunt ale?i pentru a fi urm?ri?i penal pentru corup?ie.

De la pre?edin?ia lui Traian B?sescu r?spunsul este în mod ciudat, foarte clar: du?manii politici ?i cei care ar putea reprezenta o amenin?are politic? sau economic? pentru Pre?edinte ?i la partidul s?u. Adic? D.N.A.-ul în sine a devenit un motor al corup?iei ?i de aceea este important? o mi?care de plasare a acestuia într-o pozi?ie ceva mai protejat?.

Da?i-mi voie s? merg mai departe! În ultimii ani, D.N.A.-ul nu a fost folosit doar pentru a sus?ine puterea politic? a actualului pre?edinte al României, ci a func?ionat în afara normelor procedurilor judiciare.

Cu un an ?i câteva luni în urm? am intervievat atât avoca?ii, cât ?i oficiali judec?tore?ti despre procesele a trei persoane pe care le cunosc, aflate în închisoare pentru „corup?ie" ?i mi s-a spus c? în toate cele trei cazuri „procesele" erau ele însele corupte ?i c? acest fapt ar putea fi dovedit numai într-o instan?? judec?toreasc? neutr?. Dup? ce am studiat mai bine de un an, ?tiam deja multe din ceea ce mi-au spus avoca?ii: c? inculpa?ilor nu li s-a permis s? vorbeasc? în ap?rarea lor, s? aduc? martori sau s? prezinte dovezi în favoarea lor. To?i trei se afl? în prezent în închisori sau au executat sentin?e pentru „infrac?iuni", care, în Occident, nu ar fi ajuns într-o sal? de judecat?, cu atât mai pu?in ar fi fost condamnate. Acesta nu este genul de justi?ie pe care România ar trebui s? o sprijine.

Este adev?rat c?, pe hârtie, România face toate lucrurile potrivite pentru a pune cap?t corup?iei, dar, dup? cum ?tim cu to?ii, corup?ia nu a fost eradicat?. Ceea ce s-a întâmplat a fost c? D.N.A.-ul s-a transformat într-o putere din umbr?, fiind capabil? s? induc? frica chiar ?i în rândul cet??enilor care respect? legea, pentru c?, odat? ce un caz este deschis, nu este deloc sigur c? se va face dreptate. Reformarea D.N.A.-ului ar trebui s? reprezinte o prioritate pentru guvernul dvs., dac? este vorba despre lupta împotriva corup?iei.

Mutarea D.N.A.-ului dintr-o aren? pur politic? într-una în care ar exista cel pu?in o ?ans? rezonabil? de supraveghere impar?ial? ar trebui s? fie primul pas în acest efort. Sper ca administra?ia dvs. ar putea sus?ine acest fapt. Exist? organiza?ii ?i persoane care v? pot ajuta în acest effort ?i voi fi bucuroas? s? v? pun la curent cu unele dintre acestea. A? dori s? precizez c? nu sunt legat? de ele ?i c? nu a? beneficia de niciun avantaj personal.
Deci, de ce m? deranjez? Pentru c?, în anii 1980 am cunoscut România bine, fiind Director al Bibliotecii Americane ?i am fost foarte interesat? de bunul mers al ??rii dumneavoastr?. De asemenea, îmi pas? de Justi?ie, o respect ?i doresc s? o v?d pus? în drepturi.
Sper s? o face?i ?i dvs.
Cu sinceritate,
Kiki Skagen Mushi".

Not?: Kiki Skagen Munshi face parte din a patra genera?ie de californieni fiind crescut? atât în Statele Unite, cât ?i la Tokyo, Japonia. A urmat Swarthmore College in Pennsylvania unde a absolvit „magna cum laudae" ob?inând licen?a în ?tiin?e Politice, Istorie ?i Economie. Dup? un an în care a fost bursier Fullbright în India, a urmat University of California, Berkeley, finalizându-?i studiile cu un Doctorat în Istorie chiar la Universitatea din Bucure?ti în 2006. Kiki Skagen Munshi a intrat în 1980 în U.S. Foreign Service. Angajat? în Serviciul de Informa?ii al Statelor Unite ?i în Departamentul de Stat de la Washington, a lucrat la ambasadele americane din Nigeria, România, Grecia, Sierra Leone, Tanzania ?i India. A condus Biblioteca American? din 1983 pân? în 1987 ?i a fost Consul cu Afaceri Publice al Statelor Unite ale Americii la Bucure?ti între anii 2000-2002, când s-a retras din Serviciul Extern al S.U.A. S-a reîntors în 2006 pentru a face parte din Echipa de Reconstruc?ie a Iraqului. Locuie?te acum în San Diego, viziteaz? deseori România ?i India ?i este autoare a mai multor c?r?i între care una are ca fundal anii comunismului sub Nicolae Ceau?escu.

Versiunea original? în limba englez?

This is not the Kind of « Justice » that Romania should support

„I am writing in support of the position taken by Mr. Louis Freeh and Mr. Rudy Giuliani as concerns the Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie (D.N.A.). I have been examining its work for several years and agree with them that the structure of the institution has led to abuses. The head of the DNA, in the present arrangement, reports to the President of Romania, who is an elected official with - quite naturally - an interest in retaining his/her position and being re-elected. A high percentage of persons in Romania have been involved in corruption of one kind or another. For ordinary people it is still almost impossible, as you know, to live without petty corruption; probably 70-80% of high level politicians and bureaucrats have "corrupt practices" as currently defined related to their positions in their background. Given this, the question becomes not whether corrupt officials are prosecuted but who is chosen to be prosecuted for corruption.

Since the Presidency of Traian Basescu the answer is distressingly clear: Political enemies and those who might pose a political or economic threat of some sort to the President and his Party. That is, the D.N.A. itself has become an engine of corruption and this is why a move to place it in a somewhat more protected position is important.
Let me go further. The D.N.A. has not only been used to bolster the political power of the incumbent Romanian President in recent years, it operates outside the norms of judicial procedures.

A year and some months ago I interviewed both lawyers and judicial officials about the trials of three persons I know who were in prison for 'corruption' and was told in all three cases that the « trials » were themselves corrupt and that this could be proven in a neutral court of law. Having followed the trials over a course of some years I already knew much of what the attorneys told me: That defendants were not allowed to speak in their defence, bring witnesses or present evidence in their favor.
All three are either currently serving sentences in prison or have served sentences for « crimes » that would not, in the West, have even made it to a courtroom, let alone resulted in a conviction. This is not the kind of « justice » that Romania should support.
It is true that, on paper, Romania is doing all the "right things" to end corruption but, as we all know, corruption has not been erased. What has happened is that the DNA has moved into a position of shadowy power from which it is able to strike fear into the hearts of even law abiding citizens because once a case is opened, it is by no means certain that justice will be done.

Reforming the D.N.A. should be a high priority for your government if it is serious about fighting corruption. Moving the D.N.A. out of a purely political arena to one in which there would be at least a reasonable chance of unbiased oversight should be the first step in this effort. I would hope that the your office could support this. There are organizations and individuals who could assist you in this effort; I would be glad to put you in touch with one of them if you wished. I would like to add that I am not connected with them and would receive no personal benefit from this.

So why do I bother? Because I have known Romania well since I was Director of the American Library in the 1980s and care about your country. I also care about justice and wish to see it done. I hope you do as well.
Sincerely,
Kiki Skagen Munshi".

footer