Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Eugen Zainea   
Miercuri, 29 August 2018 17:17

Taica Laz?rDe dou? zile, aten?ia opiniei publice este agresat? de un personaj grotesc, ajums nu se ?tie (mai bine zis, se cam ?tie, dar nu se recunoa?te...) prin ce fars? sinistr? jucat? poporului român ?eful Parchetului de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie. De?i ipochimenul ar fi trebuit s? se a?tepte cam de multi?or c? i se apropie ?i lui vremea socotelilor, de cum a aflat de inten?ia ministrului Tudorel Toader de a face o evaluare serioas? a activit??ii sale manageriale ?i cum ?tie c? precedenta evaluare, cea de la D.N.A., s-a l?sat cu o revocare r?sun?toare, parc? a intrat în fibrila?ie. D? comunicate de pres? mai abitir decât baschetball-ista cu breton în vremurile de maxim? fandoseal? mângîiat? pe coafur? de ambasadele occidentale ?i se d? de ceasul mor?ii c? este victima unor ma?ina?ii ?i c? se urm?re?te decredibilizarea institu?iei pe care o conduce. Ca ?i cum respectiva institu?ie ar putea deveni înc? ?i mai pu?in credibil? decât este în momentul de fa??.

Problemele pe care se face c? nu le pricepe acest semiramolit cu tupeu sunt cam multe. În primul rand, nu e clar de ce î?i imagineaz? c? Mediocritatea Sa nu ar avea voie s? fie evaluat. În al doilea, ar trebui s? mul?umeasc? pentru faptul c? nu i s-a cerut revocarea direct, f?r? evaluare prealabil?, dup? obr?znicia comis? în cazul prelungirii mandatului la D.I.I.C.O.T. al lui Horodniceanu dup? anun?area rezultatului câ?tig?torului selec?iei pentru noul procuror ?ef al D.I.I.C.O.T., care... nu era Horodniceanu ?i dup? ce ministrul Toader ceruse ?i primise deja avizul C.S.M. pentru candidatul decis de comisia de selec?ie. În al treilea rand, în cazul, de acum scandalos, al protocoalelor P.Î.C.C.J.-S.R.I. din decembrie 2016, cu tot tapajul mediatic pe care îl face, fuge ca dracu' de t?mâie de r?spunsurile la ni?te întreb?ri care i s-ar putea pune direct ?i la care, în loc de r?spunsuri, pe care nu are cum s? le dea, logic ?i credibil, arunc? pe pia?? g?uno?enia logoreei dumisale. ?i iat? care ar fi întreb?rile la care am a?tepta ?i r?spuns:

1. Dac? protocoalele au fost semnate în 8 decembrie ?i domnia sa nu avea nimic de ascuns, cum pretinde, de ce a catadicsit s? informeze C.S.M. abia la mai mult de trei luni de la semnare ?i dup? izbucnirea scandalului în pres?? ?i de ce informarea ministrului Toader s-a produs abia pe 19 martie, dup? solicitarea expres? a acestuia?
2. Dac? ?tie cum ar fi trebuit s? reac?ioneze C.S.M. la informarea domniei sale. Nu de alta, dar nu e clar de ce, în condi?iile în care informarea la C.S.M. exista din martie 2017, în urm? cu câteva zile, atât dna judec?tor Baltag, membr? aleas? a CSM afirma revoltat? c? nu a ?tiut nimic pe c?i oficiale C.S.M., iar dna judec?tor Ciuc?, în numele Acocia?iei Magistra?ilor din România, d?dea un comunicat extrem de dur în materie, ceea ce denot? c? magistra?ii, în masa lor ?i Asocia?ia Magistra?ilor nu numai c? nu au fost consulta?i înainte de senmare privind necesitatea ?i oportunitatea unui asemenea protocol, dar nu au fost informa?i nici dup? semnare?
3. Cum mai poate avea tupeul de a min?i cu senin?tate c? respectivele protocoale din 2016 sunt perfect legale, atunci când ele au fost semnate dup? ce Curtea Constitu?ional? a României declarase c? astfel de documente încheiate de institu?iile din justi?ie cu S.R.I. sunt ilegale ?i anticonstitu?ionale?
4. Dovada imediat? a faptului c? ambii semnatari erau perfect con?tien?i de ilegalitatea acelor dou? protocoale, dar au mizat pe naivitatea societ??ii române?ti de a crede c? recunoa?terea protocoalelor vechi ?i a ilegalit??ii lor este totodat? garan?ia c? dup? lep?darea de ele, S.R.I., respectiv P.Î.C.C.J., D.N.A., D.I.I.C.O.T. etc. nu vor mai avea obr?znicia ca, în condi?iile în care imensul scandal din societatea româneasc? provocat de tema protocoalelor vechi nu era înc? stins, s? ini?ieze semnarea unei noi serii de protocoale similare, la fel de ilegale ?i abticonstitu?ionale este c?, în momentul în care semnarea noilor protocoale a ajuns la urechile publicului, S.R.I. (nu P.Î.C.C.J.!) a ini?iat anularea lor, tocmai pe motive de nelegalitate. Dar, foarte straniu, nu s-a decis, a?a cum era firesc, ?i desecretizarea, care atâta vreme cât protocoalele nu erau legale ?i nu mai erau necesare, nu e clar de ce ele trebuie s? r?mân? în continuare secrete.

Chiar din aceast? înl?n?uire de afirma?ii, lesne verificabile, rezult? c? tapajul mediatic f?cut de Taica Laz?r este o jalnic? încercare de diversiune ?i de manipulare a opiniei publice, menit?, probabil, s?-i asigure sprijinul scandalagiilor de pia?? ha?tag-ieni. Dar dac? tot a declan?at acest Suc? ardelean aceast? zarv?, poate n-ar fi r?u ca, exact în contextul evalu?rii competen?elor lui manageriale, s? se verifice ?i modul, care se zice c? ar fi extrem de dubios, prin care dumnealui a ajuns în fruntea bucatelor la Parchetul de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie. Concret, este vorba de verificarea, care ar fi trebuit f?cut? de mult, a investiga?iei jurnalistice a lui Mihai Pâl?u, din care rezult? c?, la momentul în care a ap?rut ideea depunerii candidaturii lui Taica Laz?r (oare cine o fi fost ini?iatorul ?i cine vor fi fost sus?in?torii ei ?i cei care au rostogolit-o ?i materializat-o...), acesta avea, la D.N.A. Alba Iulia deschis un dosar penal. În care procurorul D.N.A. de caz a considerat c? se impune urm?rirea informatic? a suspectului, drept pentru care a întreprins demersurile legale, iar centrala S.R.I. a aprobat, repartizând sarcina de a realiza tehnic opera?ia de urm?rire la unitatea S.R.I. de profil din Deva, care avea, probabil, în raza de activitate ?i Alba Iulia.

Ancheta dlui Pâl?u spune c?, la audierea primelor ascult?ri ?i la lectura transcripturilor, procurorul de caz a considerat c? se impune cercetarea în continuare a suspectului...în stare de arest! Or, în acest moment a intervenit o mare diversiune. Asta rezult? din ancheta dlui Pâl?u. Cineva a propus lui Taica Laz?r s?-?i întocmeasc? dosar ?i proiect managerial pentru concurs, iar altcineva (sau poate c? acela?i cineva...) a decis preluarea dosarului suspectului Laz?r de la D.N.A. Alba Iulia, la structura central?. Unde un procuror, evident mult mai...mizericordios decât cel de la Alba Iulia, a decis închiderea dosarului cu N.U.P.! La solicit?rile scrise ale dlui Pâl?u c?tre C.S.M., Ministerul Justi?iei ?i S.R.I. de a primi informa?ia de evident interes public dac? C.S.M. ?i ministerul, organisme profesionale implicate în circuitul legal al aviz?rii ?i propunerilor, fuseser? în?tiin?ate c? unul dintre candida?i avea dosar penal, nu a r?spuns clar ?i f?r? echivoc decât dna Prun?, ministru al Justi?iei la acea data. R?spunsul fiind c? nu a avut nicio informa?ie în acest sens. Lucru care deja ar trebui s? nasc? foarte matri ?i grave semen de întrebare.

C.S.M. a învârtit r?spunsul pe dup? cire?, iar dl Hellvig, dup? ce face pe ni?te pagini, teoria b??ului de chibrit aplicat? la secretul de stat, d? halucinantuil r?spuns c?...nu poate da r?spunsul cerut, dat fiind c? subiectul este secret! Aici, este vorba de mai multe lucruri extreme de suspecte, care ar trebui elucidate.
În primul rand, mi se pare c?, în condi?iile în care exist?, dac? nu gre?esc, în România câteva mii de procurori, este profund anormal ca, tocmai la momentul selec?iei celui mai procuror dintre procurori, ca s? m? exprim astfel, nu se g?se?te în aceast? mul?ime s? fie selec?ionat pentru candidatur? decât unul cu dosar penal pe rol!
În al doilea rand, mi se pare extrem de nefiresc ca, în aceea?i unitate de parchet, ?i taman în unitatea de elit? D.N.A. s? poat? exista un interval atât de larg de apreciere din punct de vedere profesional a probelor dintr-un dosar încât un procuror s? considere c? se impune arestarea suspectului ?i, pe acelea?i probe, un altul s? dispun?, senin, închiderea dosarului cu N.U.P. Iat?, într-adev?r, un subiect care merit? o analiz?, evaluare ?i m?suri foarte clare pentru ca o asemenea plaj? larg? de apreciere s? nu mai poat? exista pe viitor!

Mi se pare c? este obligatoriu ca, tocmai în cadrul acestei evalu?ri care se va face cu privire la competen?a managerial? a dlui Laz?r, Ministerul de Justi?ie s? dea opiniei publice r?spunsul la o întrebare grav?: Oare, în ultimii circa doi ani ?i jum?tate, România a avut în fruntea Parchetului de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie un mare profesionist sau un posibil infractor?
28 august 2018

Aranjament grafic - I.M.

footer